Календарь событий

25 мая 2022

Аслам жангы школ ишленирикди

Жангы школла ишлерча Россейни Правительствосуну оноуу бла Къабарты-Малкъар Республикагъа 8 миллиард сом чакълы бир бёлюннгенди. 2024 жылны ахырына дери республикада къошакъ халда энтта 8 школ ишленирикди 5 150 жерлери бла.

Урунуу халланы ачыкъ этиу баш борч болгъанлай къалады

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков СКФО-да жашырын ишлегенлени санын азайтыу эмда урунуу халланы ачыкъ этиу жаны бла ведомствола аралы комиссияны  видеоселектор жыйылыууна къатышханды.

«Москвични» ёмюрге созулгъан тарыхы

«Москвич» - Совет Союзда, ызы бла уа Россейде автомашинала чыгъаргъан заводну атыды. Аны тарыхы озгъан ёмюрде отузунчу жылда башланады.

Ахшы тёреле унутулмайдыла

Прохладный шахарда устаз Сусана Чолакова эки жыл мындан алда пионер организацияны жангыдан къурагъанды. Жыл сайын организациягъа жангы адамла къошханлай турады.

Аш-азыкъ жаны бла къоркъуусузлугъуну къайгъысын кёрюп

РФ-ни Правитльствосуну  Председатели  Михаил Мишустин  машинала ишлеуде, къурулушда, медицинада эм аш-суу жарашдырыуда  экология жаны бла къоркъуусуз,  бийик технологиялы химия  продуктланы  чыгъарып  башлауну    комплексли   илму-техника проектин (КНТП) къыбыл этгенди.

Фатарны алырдан алгъа сатыучуну бу ишге эркинлиги болгъанына къараргъа

 Къабарты-Малкъарны Кадастр палатасыны экспертлери фатарны неда юйню алырдан алгъа сатыучуну быллай операцияла этерге эркинлиги (дееспособность) болгъанын бла къалгъанын тохташдырыргъа юйретедиле. 

Тайсен бла Гырнау

Мен юйде не итибиз не киштигибиз болурун бек сюе эдим. Алай,  кичи эгечим туугъанда, анам  аланы юйде тутаргъа жарарыкъ тюйюлдю, ким биледи къаллай ауруу  келтирирге боллукъдула ала, деген сылтауну этип, къатына да къоймай эди.

Экстремизм не бла къоркъууду?

«Исламизм», «радикал ислам», «дин экстремизм»… Бу ангыламла бизни акъылыбызда терроризм бла тенг болгъандыла. 

Кийизлени биринчи усталары

Малкъар халкъны жашауунда малчылыкъ эм андан алыннган продукция не заманда да бек уллу магъананы тутхан эди. Башха тюрк миллетлеча, бизни ата-бабаларыбыз да къой малны жюнюн, болмагъанча, аламат хайырланнгандыла