Календарь событий

12 мая 2022

Жигитликлерине баш ургъандыла

«Хорламны бетлери. Жигитликни летописи» акцияны чеклеринде Росгвардияны ведомстводан тышында къалауурлары Уллу Ата журт урушну ветеранлары Василий Дегтяренкода бла Дмитрий Мироненкода къонакъда болгъандыла. 

Юйлени саны кёбейе барады

Былтыр жашау журтланы хайырланыугъа бериу жаны бла саулай Шимал Кавказда бизни республика ючюнчю жерни алгъанды. Тийишли рейтингни РИА агентство къурагъанды.

Фронтда нёгерлерин эсгергендиле, къазауатны юсюнден хапар айтхандыла

Полициячыла Уллу Ата журт урушну ветеранларына къонакъгъа барып, аланы Уллу Хорламны 77-жыллыгъы бла алгъышлагъандыла.

Фронтлада жигитлеча сермешгендиле

Къабарты-Малкъар фронтха 70 мингден аслам жашын бла къызын ашыргъанды, аладан 12 мингден кёбюсю тюрлю-тюрлю орденле эм майдалла бла белгиленнгендиле.

Жашау журтланы къурулушу селеймейди

 Къабарты-Малкъар  РИА агентствону тизмесине кёре, 2021 жылда хайырланылыргъа берилген жашау журтланы саны бла Шимал-Кавказ федерал округну регионларыны арасында экинчи жерни алады. Россейли регионланы битеулю рейтингинде уа  отузунчу жердеди.

Санкцияланы болумунда экономикагъа тутхучлулукъ этиуню мадарлары сюзюлгендиле

«Россей Федерацияны Къырал Советини экономиканы соруулары эмда жангы коронавирус инфекцияны жайылыууна къажау сюелиу жаны бла ишчи къауумуну жыйылыуунда санкцияланы болумунда экономикагъа тутхучлулукъ этиуню мадарлары сюзюлгендиле», - деп билдиргенди  ол селектор кенгешге къатышхан Казбек Коков кесини телеграм-каналында.

Сабанланы буздан къорууларгъа – 25 миллион сом

Быйыл эл мюлк жерлени буз уруудан къорууларча мадарлагъа Къабарты-Малкъарны бюджетинден 25 миллион сом бёлюнюрюкдю.

Юйде жылыуну аяу амалла

Коммунал къоранчланы асламысын жылыугъа тёлеу алгъанын кёп фатарлы юйледе жашагъанла уста биледиле.

АЛТЫНЧАЧ

Алтынчач Кавказдан сабий къызлай халкъыбыз бла кёчюрюлюп кетген эди. Ол урушну, кёчгюнчюлюкню да къыйынлыгъын кёргенликге, узакъ Кавказда жанкъоз гюл, жаз башында сууукъ къардан чыгъып жашнагъанча, аллай ариу къыз болуп ёсген эди.

Болгъан сейир ишлени юсюнден

Халкъда жюрюген ийнаныуланы, белгилени юсюнден бизге багъалы окъуучубуз Улбашланы Саният жаза-жаза туруучуду. Аны сейир таурухларындан бир ненчасын жарашдырып, бюгюн сюйюп басмалайбыз.