Саулукъ

Юй гыржын рак бла диабаетге къажау кючдю

Алгъын адамланы хант столларында ётмеклери хар заманда болгъанды. Энди уа ётмек семиртген этеди, анга хант къангада жер жокъду дегенлени санлары ёсюп барады, ол бусагъатдагъы диеталаны баш жоругъуду. 

Кофе, чай, суу: къайсын не заманда ичерге керекди?

Адамны саныны–чархыны жетмиш проценти  сууду. Битеу докторла да айтадыла кюн сайын суу ичерге кереклисин. Кофе, чай, суу: къайсын не заманда ичерге  керекди? Аны юсюнден врач Виктория Владимировна Кушнарёва бла ушакъ этгенбиз.

 

«Къарт адамгъа да татлы жукъларча амалла бардыла»

Пенсионерле жаш адамлача иги жукълаялмайдыла. Кече тынчаймагъанлары ючюн, кюндюз мыккыл боладыла. Бармыды алагъа болушургъа бир онгла? Аны юсюнден врач Мокъаланы Зухура Хызыровна бла ушакъ этгенбиз.

 

Иги кесек адамгъа болушлукъ тапдырылгъанды

Жыл башланнганлы паллиатив медицина болушлукъ тапдыргъан бёлюмде  ишлегенле эсепде болгъан 1418 чакълы юйге барып саусузлагъа тийишли болушлукъ тапдыргъандыла. Саулай алып айтханда, алагъа  3642 кере чыгъаргъа тюшгенди. 

Санланы ишлетирге жарагъан амалла

Адамны чархына жарагъан, санын ишлетирге жарагъан дарманла не да амалла кёпдюле. Аланы билип, тап хайырланыу уллу магъананы тутады. Ол жаны бла ара газетледе басмаланнган билдириулени беребиз.

Ыразылыкъ бла жашау – саулукъну бир ышаны

Бирле пенсия жете башлагъанлай  элгенедиле. Хар зат да жашлыкълары бла бирге тауусулгъан сунадыла. Саулукъ да жокъ, жашаугъа сейир да ёчюле…алай ол нек ёчюледи? Кесибиз  алай суннганыбыз ючюн. Алтмыш – жетмиш жылында да адам жангы билим алаллыкъды. Сыйлы насып сезимге да табыллыкъды жер токъсанжыллыгъында окъуна. Нек ийнанып къалабыз биз  хар зат да жашлыкъ бла бирге кетеди  дегеннге? Тенглерибиз алай сагъыш этедиле да, аны ючюн. Алай хар инсан кеси оюм этерге борчлуду. Бир-бирлени бек насыплы кезиулери башлары агъаргъандан сора башланады.

«Жангы тютюнле да, бирсилеча, хаталыдыла»

Тютюн онкология эм башха аурууланы къозгъагъаны белгилиди. Арт заманда электрон сигаретлени юсюнден кёп айтадыла, асламла да алагъа кёчюп барадыла.  Аны хайырыны-хатасыны юсюнден КъМР-ни наркодиспансерини кюндюзгю стационарыны башчысы Шунгарланы Мадина бла ушакъ этгенбиз.

 

Боза дарманды !

Таулу ашла: жер башында аладан татыулу затла болурламы?  Жюз тюрлю хычинле, жёрме, шорпа, кесибизде ёсген хансла бла гыржын, жау бауур, тузланнган эт, айраныбыз – кёпдю, байды ашыбыз! Алай боза энчи жерни алады. Жарсыугъа, ол тынч-тынч бизни хант къангадан кете барады. Жыйырманчы ёмюрню ортасына дери боза бишире билмеген хазна юй бийче болмагъанды. Игимиди боза саулукъгъа? Аны билир муратда биз врач Аппайланы Шамил бла тюбешгенбиз.

 

Танг кесек саусузгъа болушлукъ тапдырылгъанды

Жыл башланнганлы Къабарты-Малкъарны онкология араларында (ЦАОП)  халда  амбулатор 1351 саусузгъа  къаралгъанды.

Иш кёллюлюклери ючюн ыспас таба

Бюгюнлюкде Жангы Малкъарда социал магъаналы объектле ишленнгенлери неда жууукъ заманда къурулушлары башланырча проектде болгъанлары бизни бек къууандыргъанды. Элни амбулаториясы да жангыртылыргъа тийишлиледен бириди. Анда баш врач болуп Мырзабекланы Любовь ишлейди.

Ол Жангы Малкъарда туугъанды. Къабарты-Малкъар къырал университетни медицина бёлюмюн бошагъандан сора, 2005 жылда интернатурада билимин ёсдюргенди. Ызы бла нефрология жаны бла сынамын кючлер муратда Москвада С.П.Боткин атлы клиника больницада ишлегенди.

Страницы

Подписка на RSS - Саулукъ