Саулукъ

Диабетден ауругъанлагъа татлы затла ашаргъа жараймыды?

Бусагъатда диабет бек терк жайылып барады. Сабийлени араларында окъуна кёпдю. Ала конфет – къалач ашамай къалай турсунла?  Белгилисича, сахарный диабетден  ауругъанла татлы  затланы  ауузланыугъа  энчи эс бурургъа керекдиле. Бу ауруугъа  хорлатмаз ючюн, тюнене татлы  затланы  ашагъанла  аланы бюгюн  арталлыда хайырланмай къоядыла. Ол тюзмюдю? Аны юсюнден врач Махийланы Танзиля айтады:

Жюрек аурууладан сакълагъан амалла

Къанны уллу басымына  гипертония дейдиле,  андан кёплерибиз къыйналабыз. Алимле айтханнга кёре, ол жыйырма биринчи  ёмюрню уллу  къоркъуууду, гипертония –  жыл сайын миллионла бла  адамланы ёлтюреди. Биз  аны юсюнден врач – терапевт Ахкёбекланы Зайнаф бла ушакъ этгенбиз.

Субайлыкъны сылтаулары кёпдюле

Жаз башында тиширыула суубай, арыкъ болургъа итинедиле. Алай ашха артыкъ къатылмасала да,  неден семиргенлерин бир бирде ангыламай окъуна къаладыла. Арт кезиуде алимле аны сылтауун жашауда жюрек тынчлыкъдан эсе жарсытхан кезиуле аслам болгъанында кёредиле. Биз аны  юсюнден диетолог Черкесланы Марина бла сёлешгенбиз. Ол айтханнга кёре, бу жарсыуну сылтаулары аз тюйюлдюле. Аланы бир къауумун специалист бек магъаналылгъа санайды.  

БУКЪУДАН, СУУУКЪЛУКЪДАН, ЖЁТЕЛ ЧЫКЪДЫ ЭСЕ?

Биз аз да жётел этгенлей, сууукъ болгъан неда грипп жукъгъан сунабыз. Алай сылтаула уа кёпдюле.  Аны юсюнден республикалы больницаны врачы  Мызыланы Зарема айтады:

Къыш сууукълада аракъы ахырда жылытмайды

Халкъда къаллай оюм жюрюйдю: бир кесек аракъы ичсем, жылынырыкъма. Алай ол жалгъан хапарды. Сууукъ кезиуде ичги затла адамны саулугъуна къаллай заран салгъанларын  КъМР-ни Наркология диспансерини 3-чю бёлюмюню башчысы, врач-нарколог Оксана Бозиева ангылатады:

«Усталыкъ – ол арымай-талмай ишлеудю, жангы амалланы тюз хайырлана билиудю»

Кужонланы Таукъанны жашы Жанболат,  Долинскде жангы ачылгъан институтда  жаякъ сюек-бет хирургия бёлюмде ишегенден сора да, КъМКъУ-ну медицина факультетинде дерсле береди. Урунуу жолуну биринчи кюнлеринден окъуна кёрген затларын тинтип, илму ишин да жаякъ сюекни хирургиясына жоралагъанды.  Жаш, медицина илмуланы доктору, профессор  Мустафаланы Магометни къолунда юйрене, жетишимле болдура  келеди. Бюгюн ол бизни ушакъ нёгерибизди.

Больничныйни тёлеуню низамы

Кёплерибиз ауругъаныбызгъа, къыйналгъаныбызгъа да къарамай, ахчаны тас этмез ючюн, ишге жюрюрге, аурууну аягъы юсюнде кётюрюрге кюрешебиз. 

«Пастаны тишлеригизни халларына кёре сайласагъыз игиди»

Кёбюсюнде тюкеннге кирсенг, къайсы тиш жууучу паста сайларгъа билмей къаласа. Бу теманы юсюнден стоматолог Мокъаланы Валентина бла ушакъ бардыргъанбыз.

 

Билимли врач, хунерли оноучу

Геграланы Оюсну къызы Лилия сюйген усталыгъына Санкт- Петербургда анестезиологланы хазырлау бла битеу Россейге белгили школну таматасы, профессор, медицина илмуланы доктору Анатолий Николаевич Кондратьевни къолунда юйреннгенди. 

«Алагъа бизни болушлугъубуз, ангылауубуз, тёзюмлюлюгюбюз бек керекдиле»

Бюгюнлюкде, битеу дуниядача, бизни республикада  аутизм синдромлары болгъан  сабийчиклеге уллу эс бурулады. Алагъа деп энчи арала ачыладыла.  Нальчикдеги махкемеге таматалыкъны Дикинова Фатимат этеди.  Биз аны бла бу ауруудан къыйналгъанчыкълагъа анда къалай болушханларыны, ала бла къаллай иш бардыргъанларыны юсюнден ушакъ этгенбиз.

 

Страницы

Подписка на RSS - Саулукъ