Саулукъ

«Операцияны битеу билиминги, сынауунгу жыйып бардыраса, сезимлени унутуп»

Малкъарланы Сагидни жашы Мурат Москвада Граждан авиацияны ара клиникалы больницасында ишлейди. Ол медицинада эм къыйын эмда жууаплы бёлюмню сайлагъанды – нейрохирургияны.  

«Хар адамны жукъу мардасы энчиди»

Бирде  кече жукълагъанлыкъгъа, кюндюз да жукъунг келип турады. Ол нек болады алай? Аны юсюнден Нальчик шахарда ючюнчю номерли поликлиникасыны врачы Рахайланы Аслийжан бла ушакъ этгенбиз.

Аны жетишмегени саулукъгъа осал болумла чыгъарады

Белгилисича, йод адамны саулугъуна бек керекли элементледен бириди. Аны юсюнден Къашхатауда район поликлиниканы врачы Жылкъыбайланы Зоя бла ушакъ этгенбиз.

Тири байламлыкъда ишлерге алланып

Кёп болмай КъМР-ни саулукъ сакълау министри Рустам Калибатов «Здравствуй» деген онкологиядан ауругъан саусузланы  ассоциациясыны  таматасы, РФ-ни Президентинде граждан обществону айнытыу эм адамны эркинлигин сакълау советини келечиси Ирина  Боровова эм СКФО-да  бёлюмюню башчысы, «Светлячок»  онкоблогерча белигили  Оксана Келехсаева бла тюбешгенди.

Адамны иммунитетин кючлеуге хайырлы битим

Къозла бек хайырлы затладыла. Биз аланы ашда хайырланыргъа бек сюйгенликге, не бла хайырлы болгъанларын шарт билмейбиз. Аны юсюнден Жангы Малкъар элде школну устазы химик-биолог Хочуланы Малляш бла ушакъ этгенбиз.

Сабийге прививка этерден алгъа

Вакцинация кёп къыйын инфекция аурууланы багъыуда уллу жерни алады. Аны хайырындан мингле бла адамланы ёлтюрген оспа аурууну хорлагъанбыз. Ол корьдан, краснухадан, дифтериядан, столбнякдан ауушханланы санын иги да азайтыргъа себеплик этгенди.

Диабет ассоциацияны келечилери – Минги тауну тёппесинде

Россейни диабетден ауругъанланы ассоциациясыны келечилери Минги таугъа ёрлегендиле. Аланы араларында Москвадан, талай региондан  диабетни биринчи тюрлюсюнден ауругъанла, Эндокринологиядан илму медицина излем араны специалистлери, врачла-эндокринологла болгъандыла. Ёрлеуню ала инсулин ачылгъанлы 100 жыл толгъанына жоралагъандыла, нек дегенде аны хайырындан саусузланы жашауларын тюрлендирген  магъаналы тинтиуле этилгендиле.

«Тишлеге не къадар сакъ болсакъ, ол къадар саулукълу боллукъбуз»

Тишле адамны ариулугъуну, чырайлыгъыны бир магъаналы кесегидиле. Аланы къалай сакъларгъа боллукъду. Айхай да, бир тозуратсанг а, орунларына башхала салдырыргъа бек къыйын боллукъду.  Аны юсюнден Нальчик шахарны тиш поликлиникасыны  доктору Мокъаланы Валентина бла ушакъ бардыргъанбыз.

«Саулукъ мияла табакъ кибикди»

Элли – жюз жыл мындан алгъа тау элледе ауругъанланы саны бусагъатдан эсе иги да аз эди. Не зат тюрленнгенди? Саусузла кёпден-кёп болуп нек барадыла? Аны юсюнден Огъары Малкъарны больницасыны баш врачы Чаналаны Аслижан бла ушакъ этгенбиз.

Хар адамны жукъу мардасы энчиди

Барыбыз да билебиз, жукъу саулукъну мурдору болгъанын. Алай бир-бирде адам кёп жукълайды, алай эсе да, жукъудан а къанмайды. Ол не бла байламлыды? Аны юсюнден Москвада ишлеген врач Къойчуланы Шамил бла ушакъ этгенбиз.

Страницы

Подписка на RSS - Саулукъ