Саулукъ

Инфаркт – ёлюм тюйюлдю

Кёребиз: инфарктдан сора кёпле ишлерине къайталмайдыла. Юйде да хазна зат эталмайдыла. Биз Огъары Малкъарны больницасыны баш врачы Чаналаны Аслижан бла бу къыйын проблеманы юсюнден ушакъ этгенбиз.

 

Тютюн ичгенле кёп ауруйдула

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде Тютюн ичиуге къажау турууну  битеудуния кюнюне жоралап медицина факультетини келечилери   школчулагъа тематикалы  акция бардыргъандыла.

Дарманны тюз иче билиу бек магъаналыды

Аурусакъ дарманла ичерге ёчбюз. Алай аланы хар бирин къалай ичерге керек болгъаныны мардалары барды.  Аны юсюнден Нальчик шахарны ючюнчю номерли поликлиникасыны врачы Рахайланы Аслижан бла ушакъ этгенбиз.

 

Терк медицина болушлукъ тынгылы этилирча

КъМР-ни Жамауат палатасыны жыйылыуунда терк медицина болушлукъ этиуню качествосун игилендириу тинтилгенди.

Саулукъгъа себеп болгъан амал

 Тёрели болмагъан медицина багъыу бусагъатда кёплеге болушады деген оюмну терк-терк эшитирге тюшеди. Адамла врачла бла кенгешип, ол амалны да унутмайдыла саулукъларын кючлеу жумушлада. Къан ичген къуртланы багъыуда хайырланыу амалгъа да магъанасызгъача къараргъа керек тюйюлдю. Аны илму медицина да женгдиргенди эмда пиявка кеси да Дарманлыкълары болгъанланы къырал реестрине тюшгенди (Hirudo medicinalis – медицина пиявка). Жаны болгъан затны аллайгъа тергеген а бу жангыз шартды. Бу дарманланы 10 энчи биофабрикада чыгъарадыла (ёсдюредиле).

 

«Кесекледен ауругъаннга сарымсах бишген суу иги болушады»

Майда батареяла сууукъ, кийимибиз да женгил, жай жылыу а алыкъа жокъ…аны хатасындан гриппден,тамакъ ауруудан, кесекледен къыйналабыз. Врачха барыргъа сюймейбиз. Бусагъатда  жайылгъан жукъгъан аурууладан багъыугъа тахта кёгетлени кёплери уллу къошумчулукъ этедиле. Аланы юслеринден Ново-Ивановское элде терапевт Мегрелланы Келимат хапарлагъанды бизге.

 

«Дарманланы орунларына жемишле да жарайдыла»

Хар ауругъандан къуруда антибиотикле ичип тургъан иги болмаз.  Врач айтса, аны оноуундан чыкъмайбыз, алай дагъыда не жемишле тюз антибиотиклеча кючлюдюле – аны билген игиди. Аллай хайырлы жемишлени юслеринден терапевт Созайланы Халимат бла ушакъ этгенбиз.

 

Жаз башы ауруула

Хауа болумланы хыны тюрлениулери эм иммунитетни къарыусузлугъу саусузланы санларына  бютюн бек къадаладыла. Жауунну тюбюнде салкъынлыкъсыз айлансагъыз, аякъларыгъызны жибитсегиз, автобусну сакълап, сууукъ шинтикде 10 минут олтурсагъыз, сёзсюз, сизге жаз башы ауруула терк окъуна жабышырыкъдыла.

Мардадан озаргъа жарамайды

Бюгюн сёз сахарный диабетден  ауругъанланы юсюнден барады. Аны бла байламлы соруулагъа  врач, медицина илмуланы доктору Марат Машеров жууаплайды. 

 

Тишлеге бакъгъан алай багъа некди?

Адамланы кёбюсю  стоматологлагъа жаланда тишлери ауруса барадыла. Аланы арасында  къоркъуп неда ахча тёлерге сюймей кеси аллына сау боллугъун сакълап тёзгенле да танг кесекдиле. Болсада аны бла адам эм биринчиден кесин алдагъанын билмейди. Аз ахча тёлеп бакъдырыр орунуна, артда иги да кёп къоратыргъа тюшеди.  

Страницы

Подписка на RSS - Саулукъ