Саулукъ

Жангы излемлеге келиширикди

Бу кюнледе КъМР-ни саулукъ сакълау министри Рустам Калибатов Нальчикде ишлене тургъан эм уллу поликлиникаладан биринде болгъанды.

Жангызды эмда къыйматлыды

 Кёп болмай Нальчикни кардиология арасында КъМР-ни саулукъ сакълау министри Рустам Калибатовну къатышыуу бла ишчи кенгеш болгъанды.

Къыш озгъанды, алай тамакъ ауруула уа тиридиле

Къыш не кёп созулургъа кюрешсе да, кетди. Энди биз аурумай, къыйналмай, жашап башларыкъбыз … огъесе алай тюйюлмюдю? Асламыбыз ангинадан жаланда жауунла кёп жаугъан, желле ургъан, шулпулу кезиуледе, аякъларыбыз сууукъ болгъанда, жамауат транспортда чючгюрюучюле бла бирге айланнганда, сууукъ апчытхан коллегаларыбыз бла офисде ишлегенде аурурукъ сунабыз.

«Ауруу - ол тюнгюлюп къалыу тюйюлдю»

Къалай къыйынды аш орунунг кюн сайын ауруса. Алай бусагъатда медицина иги болушады къыйналгъанлагъа, саусуз заманны оздурмай врачха барса. Бу соруулагъа жоралагъан эдик гастроэнтеролог Рахайланы Аслижан бла ушагъыбызны.

- Аш орун-чеги трактны органларыны ауруулары бла байламлы специалистлеге  барыргъа керек болгъанын ангылар ючюн, адам не затны сезерге керекди?

Кесигизге болушурча амалла бардыла

Жукъусузлукъдан къыйналгъанла аз тюйюлдюле. Былай къарагъанда, ол бош зат кёрюнеди, алай а жукъусузлукъ сизни къыйнай эсе, докторгъа барыгъыз. Алай кесигизге болушурча жорукъла да бардыла

«Умутну бир заманда да юзерге жарамайды»

Керекмиди къоркъургъа онкология аурууладан? Хау, ала жайыла барадыла, алай аны бла бирге, кёп саусузла диагнозларын билгенден сора багъылып,  жашау бардырадыла.  КъМР-ни онкодиспансерини хирургия бёлюмюню онкологу Жашууланы Асланнга  бусагъатдагъы  болумну юсюнден бир талай соруу бергенбиз.

 

Жууаплылыкъны сезгенлей ишлейди

Медицинада анестезиология бёлюм эм къыйыннга саналады. Врачла кеслери уа, аны алайлыгъын черте, «эм бийик пилотаж» деген тенглешдириуню хайырланыучудула.

Бек башы – кесинге заманында къаратыуду эмда бакъдырыуду

Битеудуния саулукъ сакълау организацияны (ВОЗ) башламчылыгъы бла, хар жыл сайын 24 мартда битеу къыраллада, ол санда Россей Федерацияда да, туберкулёзгъа къажау кюрешни битеудуния кюню бардырылады.

Этни ашаргъамы огъесе ашамазгъамы

Кёплени оюмларына кёре, вегетарианство кёп болмай къуралып, адамла уа аны бир аламат зат сунуп, аны ючюн кюрешедиле. Алай тарыхха къарасанг, ол да дунияда адам улу жашагъандан бери кесини энчи жерин алгъанлай келеди.

Аш-сууугъузгъа сакъ кёзден къарагъыз

Харкюнлюк ашыбыз алгъын тёлюленикича тюйюлдю. Кюн сайын конфетле, пломбир, татлы суула…Сёз ючюн, кофени кёпле пломбир бла ичедиле. Аны айтханым: хар кюнден ансыз болмайдыла. Аны бла бирге сабийлени асламысы лиманадны суу орунуна хайырланыргъа юйреннгендиле. Алай пломбир да, лимонад да саулукъгъа игимидиле? 

Страницы

Подписка на RSS - Саулукъ