Саулукъ

Диабетден сакъланыр ючюн, жашауну къалай тюрлендирирге тийишлиди

Диабетден ауругъанланы саны, медицина алгъа баргъанлыкъгъа, айхай да азаймайды. Андан къыйналгъанланы араларында сабийле да аз болмагъанлары уа бютюнда жарсытады. Аны юсюнден тинтиуню «Экспресс газета» бардыргъанды.

1. Сакъ болургъа ким керекди

Адам, аз къымылдап, углеводланы уа (конфетле, татлы азыкъла) кёп ашай эсе, диабетден ауруруна къоркъуу ёседи, дейди эксперт Екатерина Иванникова.

Жашырын ичгичилик – жашаугъа къоркъуу

Россейни Саулукъ сакълау министерствосуну баш наркологу Евгений Брюн айтханнга кёре, къыралда ичгичилени саны 30 процентге жетеди.

«Сен болушхан адамны ышаргъанын кёрсенг, ол бек кёллендиреди»

"Бир жол къарындашым бир бек къыйын ауруп, Хасаниягъа кирген жердеги  2-чи номерли  шахар клиника больницагъа тюшеди. Жылны къыш кезиуюдю, сууукъду. Биз аны жокълап, юйге киргенибизни бла телефонуму зынгырдагъаны тенг болду. Мен танымагъан номер... 

Тюз чючгюргенлей дарман ичип башламазча…

Къышдан жайгъа кёчген кезиуде кюн аяза - тумалана, жылына, ызы бла уа сууукъдан къалтырата турады. Хар чючгюргенден дарман ичип турургъа  базынмайбыз, адамны баууру кюн сайын таблеткаланы да кётюрмейди. Сора не этерге керекди? Нальчик шахарны ючюнчю номерли поликлиникасыны врачы Рахайланы Аслижан халкъда жюрюген амалланы юсюнден айтханды.

«Жыйырма-жыйырма биринчи ёмюрледе тири вакцина салдырыула жукъгъан аурууланы халларын къарыусуз этгендиле»

Адам къаллай жашау болумлагъа да юйренип къалады.  Къалай-алай болса да, биз кесибиз да ангыламагъанлай пандемияны болумларында жашаугъа да тюзелгенбиз. 

Коронавирусдан вакцина ышаннгылыды, къоркъуусузду

Бюгюнлюкге коронавирусдан Россейде ГамКовидВак («Спутник V») эм ЭпивакКорона вакцинала бардыла, талай замандан алагъа КовиВак да къошуллукъду. Аны Чумаков атлы илму арада жарашдыргъандыла. 

Ауруу жайылгъан заманда неге эс бурургъа тийишлиди?

Бусагъатда грипп бек жайылгъан кезиудю, офисле, школлада классла бош боладыла. Ауругъанла барысы да тохтаусуз жётел этгенлерине тарыгъадыла. Ол сагъайтыргъа керекмиди, сора ол къоркъуулу болуп къачан тебирейди – аны юсюнден «Аргументы и факты» газетге врач-педиатр, оториноларинголог Евгений Степанович айтханды.

«Врач сабийни кесине жууашдырыргъа, аны бла бир тилли болургъа тийишлиди»

Хар ана сабийи саулукълу болса сюеди. Баям, не иги къарасанг да балагъа, аны бир-бир аурууладан къутхаралмайса. Ол а педиатрны болушлугъу керекли боллугъун кёргюзтеди. Сабий аурумазча, къалай къараргъа кереклисини юсюнден Хасания элни амбулаториясыны врач-педиатры Баллиланы Сафарбийни къызы Фатима бла ушакъ этгенбиз.

«…Сизге ораза тутхан игиди. Аны билсегиз эди!...»

1400 жыл мындан алгъа, муслийманлагъа Рамадан айда ораза борч болгъаны тохташдырылгъанда, ол адамны санларына къаллай хайыр, саулукъ келтиргенин ангыламагъандыла. Бирле аны азап сынаугъа  окъуна санагъандыла.  Алай бюгюнлюкде  илму тинтиуле кюнню узуну ауузланмау адамны санларына, саулугъуна уллу хайыр, багъыу кюч болгъанын тохташдыргъандыла.

Тютюн ичмей болалмай эсегиз, бу эсгертиулеге эс буругъуз

Роспотребнадзорну Къабарты-Малкъар Республикада Управлениясы  билдиргеннге кёре, адамны саулугъуна заран тюшюрген болмаса, бир тюрлю хайыр бермеген затладан бири тютюн болгъаныны юсюнден айтылыр, жазылыр ючюн да къалмайды. Аны кертилигин ёз чархларында сынагъанла кёпдюле. Алай эсе да, жарсыугъа, тютюнсюз болалмагъанла да аз тюйюлдюле. Бизни бу эсгертиуюбюзню баш мураты аллай адамлагъа тюз сайлау этерге болушууду.

Страницы

Подписка на RSS - Саулукъ