Саулукъ

Чархыбызда тюрлениулени билирге керекбиз

Биз тохтамай тебип, къымылдап тургъан дунияда жашайбыз. Космосда кенгликни къымылдап (пульсация) турууу, жулдузланы, жылны, кюнню бла кечени алышыныулары бола эсе, мында уа жерде жукъуну бла уянып турууну, солуу алыуну, жюрек шаугютлени ишлеп кенгере, къысхара турууларыны эм башха затланы ритмлери барадыла. Пульсация неда къымылдап туруу-жашауну белгисиди, битеу да жаны болгъан затланы белгисиди.

Жангы рентген комплексле хайырлыдыла

Къабарты-Малкъарда багъыу биригиулени  жангы рентген оборудование бла жалчытадыла. Республиканы Правительствосуну порталында айтылгъаннга кёре  бу иш «Саулукъ сакълау» миллет проектни чеклеринде тамамланады.

«Эрттенликде жуууна эсегиз, ахырында салкъын суу бла чайкъалыгъыз»

Бусагъатда бизни республикада жангы юйле ишленедиле, алада уа хар ким ремонтну кесини акъылына кёре этеди. Бирле ванна саладыла, башхала уа душ... Къайсы тап келеди саулукъгъа? Аны юсюнден терапевт-дерматолог Бёзюланы Джамиля бла ушакъ этгенбиз.

 

Адамны не зат насыплы этеди?

Бизни не зат насыплы этеди? Аны юсюнден психолог Аппайланы Жаннета бла ушакъ этгенбиз.

 

Ашыбызда – дарман кюч

Ауругъандан сора дарманла ичсек, саныбызгъа-чархыбызгъа бек уллу хата тюшюребиз. Хау, ауругъаныбыз кетеди, алай башха  жерибиз къыйнап башлайды. Аурумаз ючюн а ашыбызны тап къураргъа керекбиз. Ашагъаныбыз, татыулу болгъандан сора да, саулугъубузну къорууларгъа болушхан кёп тюрлю витаминледен толу болургъа керегин барыбыз да билебиз. Болсада жай келгинчи  кесибизни тюрлю-тюрлю жукъгъан аурууладан сакълар мадарланы, нек эсе да, эсибизге алмай, «кесекле» чархыбызгъа сингнгинчи турабыз.

Иссиликни кётюрюрге болушхан суусапла

Бу кюнледе биз тюрлю – тюрлю  суула  ичебиз: иссиликге чыдаргъа ала бек болушадыла. Алай  аланы къайсысы игиди саулукъгъа?! Аны юсюнден терапевт Текуланы Асият бла ушакъ этгенбиз.

 

Къан ичген къуртла къайсы аурууладан багъадыла?

Дарманла болушмай къыйналгъанла кёпдюле шёндю. Халкъ медицина уа тёрелини бир бутагъы бола турады. Сёз ючюн, къан эмиучю къуртланы тыш кёрюмдюлери эрши болгъанлыкъгъа, ала адамны къыйын аурууладан къутултадыла. Биз терапевт Холамханланы Халимат бла аланы юслеринден ушакъ бардыргъанбыз

 

Дарманладан сора башха амалла да хайырлыдыла

Нальчикде «Бубновскийни арасы» ачылгъанлы анда кёпле саулукъларын игилендиргендиле. Сергей Михайлович Бубновский дунияда аты айтылгъан докторду. Алай ол саусузланы дарманла бла угъай, кеси къурагъан тренажёрла бла багъады. Ол  къурагъан арала Россейни кёп шахарында ишлейдиле.

Айныргъа, ёсерге итиннгенле кёп жашайдыла

 Жашлыкъны, ариулукъну сакълар амал бармыды? Ёмюрлюк  жашлыкъны жашырынлыгъын табаргъа адам улу хар заманда да итинип келгенди. Кёп ёмюрлени ичинде алхимикле бла врачла дуния бла бир рецептлени айтхандыла: сарымсах, къызыл чагъыр, къанны алышындырыу, мыйыдан гипофизни кетериу дегенча мадарланы. Ол амалланы хар бири да бир кесекге жарагъан кибик этсе да, къартайыуну уа тохтаталмагъанды. Алай эсе да, ол кюрешни ахырында алимле къартайтмазлыкъ дарманны жарашдыралмагъандыла. Биз узакъ ёмюрлю болур ючюн амалланы «Ариана» медицина араны врач-терапевти Ахкёбекланы Зайнаф бла ушакъ этгенбиз.

 

«Халны иги жанына тюрлендирирге кюрешебиз, алай адамла да уллу кёллю болмазгъа тийишлидиле»

Медиклени айтханларына кёре, Шимал Кавказда, ол санда Къабарты-Малкъарда да, туберкулёз уллу жарсыу болгъанлай къалады. Жарсыугъа, арт жыллада андан акъылбалыкъ болмагъанла да ауругъанлары эсленеди. Аны юсюнден толуракъ фтизиатр Дондуланы Анжела бла сёлешгенбиз. 

 

Страницы

Подписка на RSS - Саулукъ