Саулукъ

Къыйынларына бийик багъа берилгенди

Устазны кюнюне жораланып, Чегем районну администрациясында айырмалы устазланы бла юйретиучюлени саугъалау ётгенди. Анга район администрацияны башчысы Юра Борсов, билим бериу управленияны таматасы Жанна Арипшева эм дагъыда башхала къатышхандыла.

Москвадан специалистле бийик багъа бергендиле

Москвада «Ана бла бала» деген ХХШ битеуроссей илму-билим форумда Къабарты-Малкъарны Перинатал арасында сабийден ауурлукълары болгъан тиширыулагъа реанимация болушлукъ этиуню къурау Россейде айырмалы 98 араны санында бек игиледен бирине саналгъанды. 

Багъылырдан алгъа – эсгертиу

Кюз жетгени бла кесекле, тамакъ ауруула къозгъаладыла, бу аурууланы адамны къарыусуз этгенлеринден сора дагъыда бир осал жанлары ала терк жукъгъанларындады. Кесекле тийгенини неда бир башха аурууланы ышанларын эслегенлей, кёп адамла антибиотиклени мардасыз хайырланып башлайдыла, ол угъай, сабийлеге да врач бла кенгешмегенлей бередиле. Гитчелени аллай кючлю дарманла бла багъыу алада аллергияны къозгъаргъа боллукъду – быллай эсеплеге алимле келгендиле.

Сакълыкъны унутургъа жарамайды

Бусагъатда ковидден ауругъанланы асламысы къыйналмай къутуладыла. Сора тынчайыргъа боламыды? Огъесе сакъ болургъамы керекди? Аны юсюнден биз Нальчик шахарны биринчи номерли поликлиникасыны баш врачы Аулият Каскулова бла ушакъ этгенбиз.

 

«Адам иги кёрмей башлагъанлай, мычымай врачха жетерге тийишлиди»

Катаракта (кёзлеге ау тюшген ) жайылгъан аурууду, аны багъыуну  алчы амалын республикалы больницаны офтальмология бёлюмюнде хайырланадыла. 

Жётелни хар тюрлюсюню кесини энчи дарманы …

Жай озгъанлай, сууукъла бла бирге бирде жётел да тиеди. Андан багъылыуну дарманлары  кёпдюле, аладан асламысы рецептсиз сатыладыла. Болсада аладан бек къыйматлысын къалай сайларгъа боллукъду? Аны юсюнден биз  практикалы  врач Мокъаланы Лейля бла ушакъ этгенбиз.

Онкология диспансерни къурулушу жангыдан башланнганды

Эсге сала айтсакъ, 2013 жылда бу объектде ишлени бары да тохтатылгъан эдиле. Ол кеси да тийишли федерал программа тыйылгъаны бла байламлыды. Алай 2019 жылда уа, КъМР-ни Башчысыны Казбек Коковну башламчылыгъы бла объектни проект документациясын тюрлендириу башланнганды. Нек дегенде, аллай саулукъ сакълау мектеплени къурулушуна излемле ол кезиуден бери иги да тюрленнгендиле.

Поликлиникала жангы оборудование бла жалчытылынадыла

Къабарты-Малкъарны саулукъ сакълау системасы кёп регионланы араларында алчыланы санындады дерге боллукъду. 

Ковид жайылып барады, сакълыкъ керекди

КъМР-ни  оператив штабы билдиргеннге кёре, 17 сентябрьге бизни республикада ковидге 1475960 тест этилиннгенди. Аладан  69850-де  ковид болгъаны ачыкъланнганды. Жаланда оналтынчы сентябрьде 334 адамгъа жукъгъанды бу къоркъуулу ауруу.

Къошакъ халда ырысхы бёлюннгенди

Озгъан жылда жангы коронавирус инфекциялы ауруу жайыла баргъан кезиуде медицина болушлукъну тапдырыу, саусузланы ковидден багъыу бла байламлы  къошакъ халда этилген ырысхы къоранчла эм къоркъуулу инфекциялагъа бакъгъан госпитальлагъа бурулгъан медицина организациялада бир жылгъа къоратыллыкъ ырысхыны ёлчемин ёсерча этгенди. 

Страницы

Подписка на RSS - Саулукъ