Жангылыкъла

Тири солууну сюйгенлеге – жангы онгла

2026 жылгъа «Эльбрус» курортну жангыртыргъа умут барды. Ол заманнга Кавказ.РФ Азау таланы эм аны тийресин айбатландырыргъа, жангы объектле – тири солуу бардырырча парк, променад, спорт майданла – ишлерикдиле.

Ски-пассланы – учуз багъала бла

Элбрус курорт 2023-2024 учуу сезоннга сабийлеге бла абаданлагъа ски-пассланы сатып башлагъанды, майны ахырына дери аланы 46 процентге учузуракъ алыргъа боллукъду, деп билдириледи республиканы Курортла эм туризм министерствосуну телеграмында.

Сабанчыланы къазауат кезиулери

Зольск районда урлукъ себиу иш тири барады. Бу кюнлеге арендаторла 5135 гектарда ишни тамам этгендиле. Аны асламысын – 4700 гектарны -нартюх алады. Дагъыда жазлыкъ арпа 371, зынтхы - 19, будай – 25, тритикале – 20 гектарда себилгендиле. Аладан сора да, силосха жараулу нартюх 193, мал ашха жарашдырыллыкъ битимле уа  180 гектарда битерикдиле, деп билдиргендиле районну администрациясындан.

Жашау журтлагъа танг къошулгъанды

КъМР-ни Къурулуш, архитектура эмда жашау журт –коммунал мюлк министерствосундан билдиргенлерича, быйыл  биринчи кварталгъа  134 минг квадрат метрден аслам  жашау журт ишленнгенди.  

Хыйлачыла тирилгендиле – сакъ болугъуз!

Бизни республикада коммерциялы предприятиялагъа арт кезиуде Роспотребнадзорну КъМР-де Управлениясыны атындан кёп сёлешип башлагъандыла

Сакъатлагъа тынчлыкъгъа

Республикада туризм жаны бла сакъат адамлагъа тынчлыкълы онгла къурау баш магъаналы борчладан бириди

Бахсан ауузуну жоллары жангыртыладыла

КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосундан билдиригенлерича, «Къоркъуусуз эм качестволу автомобиль жолла» миллет проектге кёре, бу кюнледе подряд организацияланы кючю бла Элбрус районда  бир къауум жолгъа къыстау тынгылы ремонт этиледи. Саулай алып айтханда, тийишли ишле алты километрге жууукъ жерде тамамланырыкъдыла.

 Сагъынылгъан проектни чеклеринде бусагъатда   Элбрусну  Мусука улу, Школьная эм  Бук орамларында  1,3 километр чакълы бирде жолну мурдорун кючлерча ишле тамамлана турадыла.  

Новый боевой отряд появился в составе сводной казачьей бригады "Дон"

В строю бригады "Дон" наряду с другими отрядами, которые сегодня несут боевую службу на передовой линии в наиболее опасных районах СВО, появился специальный боевой отряд "Аксай", сообщает сайт Российское казачество.

Таза суу бла сылтаусуз этерча

Псыхурей элде «Эл жерлени комплекс халда айнытыу» къырал программаны чеклеринде Малкинская бла  Клиническая орамлада 1100 метр чакълы бирде   таза суу баргъан быргъыла тартхандыла,- деп билдириледи КъМР-ни Эл мюлк  министерствосундан.

Жолла къоркъуусуз болурча

Акъ-Сууда тёртюнчю  посёлокга баргъан жол эрттеден бери тозурап ремонт этерге керекли болуп тургъанды. Анга байламлы быйыл мартда «Къоркъуусуз эмда качестволу автомобиль жолла» миллет  проектге кёре,  графикден алгъа  тынгылы ремонт этилип бошалгъанды. 

Страницы

Подписка на RSS - Жангылыкъла