Жангылыкъла

Газ ызлагъа хата жетмезча

Черекле къутуруп келген кезиуде аланы жагъалары бла баргъан газ быргъыла юзюлмезча «Газпром газораспределение Нальчик» компания МЧС-ни КъМР-де Управлениясы бла бирге мадар этедиле. Бу айдан башлап, сентябрьни аллына дери компания республикада битеу газ мюлкню тинтип чыгъарыкъды. Бегирекда сагъынылгъан жерледе быргъылагъа къараргъа дейдиле. Андан билдиргенлерине кёре, быллай тийреледе 193 быргъы барды, аланы узунлугъу 11,6 километр болады. Аланы къатларында суу жагъаланы кючлендирирге, тийрелени кир-кипчикден эмда терек бутакъладан тазаларгъа умут этедиле. Керек болса, специалистле алайлада кече, кюн да дежурство бардырлыкъдыла.

Биреуню жууапсызлыгъы кёплеге хата келтиреди

Республикада жашагъан гражданла, сора бюджет предприятияла эм организацияла быйылны биринчи кварталында хайырланылгъан электрокюч ючюн толусунлай тёлегендиле, деп билдиргендиле «Каббалкэнерго» компаниядан. Ахча бла тергегенде, битеу да 1,2 миллиард сом жыйылгъанды. Былтырны биринчи кварталы бла тенглешдиргенде, ол юч процентге (121 миллион сомгъа) аслам болгъанды.

ЭЛ МЮЛК

Сабанлада иш къазауатды

Быйыл Бахсан районда урлукъну битеу да 32,7 мин гектарда себерге дейдиле. Ал тергеулеге кёре, аграрийле 2,6 миллиондан артыкъ центнер мирзеу жыяргъа умутлудула. Райондан билдиргенлерича, жерни асламысында (24 минг гектарда) мирзеулюк нартюх ёсдюрюллюкдю. Андан сора да, аз-маз арпа, чёплеу эмда будай урлукъ себерге умутлудула. Тахта кёгетлени бла жашил къудоруну уа 1300 гектаргъа саллыкъдыла.

Иги урлукъ бай тирликни мурдоруду

Россельхоз араны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде бу кюнледе бардырылгъан кенгешде ведомствону ишини эмда аграрийлеге ол не бла себеплик этерге боллугъуну юсюнден хапарлагъандыла. Анга бёлюмню специалистлери, КъМКъАУ-ну келечилери, арендаторла эм башхала къатышхандыла.

Энергетиклени билимлерин ёсдюрюрге алланып

Быйыл «Россети Северный Кавказ» энергокюч компания бёлюмюне «Каббалкэнерго» биригиуге  кадрланы билимлерин эм  сынамларын ёсдюрюрге 9,6 миллион сом берликди, деп билдириледи организацияны пресс-службасындан.

Айбатландырыугъа тийишли жерни шахарчыла кеслери сайларгъа боллукъдула

Нальчикни администрациясындан билдиргенлерине кёре, «Тынчлыкълы шахар среданы къурау» федерал проектни чеклеринде 26 апрельде шахарны жер-жерлерин игилендириу бла байламлы къол кётюрюу башланнганды.

Алай бла Нальчикде айбатландырыугъа жараулу жети объект айырылгъанды:

- аэропортну тийресинден Ю.А. Гагарин атлы сквер;

- Х.М. Бербеков атлы университетни къатында сквер;

- Канукоев атлы орамда «Курортный» сквер;

- Идаров-Мовсисян орамланы араларында сквер;

- Ленин атлы проспект бла Тарчоков орамны араларында сквер;

Уллу Хорламгъа жоралап – ярмарка бла кёрмюч

1-10 майда  Нальчикде Уллу Хорламны кюнюне жоралап  къол устала ишлеген аберилени ярмаркасы эм кёрмючю ётерикди. Ол шахарны эрттегили районунда Къабарты орамны баш жанында  къураллыкъды.  Шахарны айнытыу жаны бла  «Арт-зал „Платформа“» деген институтну таматасы Оксана Шухостанова айтханнга кёре, анга республиканы эм башха регионланы да белгили  усталары къатышырыкъдыла. 

Терекчиклени иги кесеги - жукъгъа жарамазлыкъла

Россельхознадзорну Къабарты-Малкъарда бёлюмюню Референт арасыны специалистлери республикагъа келтирилген битимлени, зыгытланы качествосуна дайым кёз-къулакъ боладыла. Ма бу жол  да кёп болмай Италиядан бла Сербиядан келген тёрт минг алма терекчиклени тинтгендиле. Ведомствода айтханларына кёре, лабораторияны специалистлери алада къадар кемчилик тапхандыла.

Жамауат властьны ишине ыразы болурча тамамларгъа керекди боюнугъузгъа салыннган борчну

Казбек Коков:

Май, Прохладна эм Бахсан районлада къыстау урлукъ саладыла

Белгилисича, быйыл Къабарты-Малкъарда сабанлыкъланы  281,9 минг гектар  чакълы бирине  урлукъ салынырыкъды, ол  былтырны кёрюмдюлерине келишеди. Бу кюнледе   Май  районну аграрчылары  да къыстау урлукъ чачып кюрешедиле.  Саулай алып айтханда, эл мюлклени барысында да жазлыкъ сабанлагъа   12207 гектар жер бёлюннгенди.  Ол санда   будай бла къудоругъа -5418, тахта кёгетлеге -2613,  картофха – 526, чеплеуге – 390, соягъа -  60  эм мал ашха 3059 гектар бёлюннгенди. Эл мюлк предприятияла урлукъ, отлукъ, запчасть керек бла да  жюз процентге жалчытылыннгандыла.

Страницы

Подписка на RSS - Жангылыкъла