Жангылыкъла

Орам тапландырылгъанды

«Къоркъуусуз эмда  качестволу жолла» деген миллет проектге тийишлиликде  Черек районну Жемтала элини ара орамыны  жолу тап халгъа келтирилгенди.

Болушлукъ ахча аслам боллукъду

2023 жылда Къабарты-Малкъарда онжети жылларына дери  сабийлери болгъан  150 минг ата-анагъа бир жолгъа тёлеу пособияла берилгендиле. Аланы алыр ючюн, ата-ана, сабий да Россей Федерацияны инсанлары болургъа керекдиле.

Жерчиликни айнытыуну къайгъысын кёре

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал аграр университетде эл мюлк илмуланы доктору, профессор Пётр  Лучковха аталып халкъла аралы илму-практика конференция ётгенди.   Анга чакъырылгъан сыйлы къонакъланы санында КъМР-ни эл мюлк министрини орунбасары  да болгъанды.

Сугъарылгъан жерлеге къошулады

Къабарты-Малкъарда«Агропромышленный комплексни продукциясыны экспорту» федерал проектге эм «Россейни мелиорация комплексин айнытыу»  ведомстволу программаны хайыры бла эл мюлкге бёлюннген жерлени алты мингинден артыгъында  сугъарылырча мадар этилгенди. Къыйматлы ишни бардырыугъа Басхан районда да аслам эс бурулады.

Малчылыкъда иги ёсюм эсленеди

Шимал-Кавказстатны управлениясындан билдиргенлерине кёре, быйыл  ууакъ малланы бла тууарланы саны иги кесекге кёбейгенди.  Алай бла бюгюнлюкде мюлклени барында да 277,3 минг тууар, ол санда 146,3 ийнек барды. Былтыр бу заман бла  тенглешдиргенде эки къауумда да 1,6 эм 4,7 процент ёсюм эсленеди.  Къойла бла эчкиле да былтырдан   14,3 процентге кёбейгендиле. Юй къанатлыланы юсюнден айтханда да, алгъа кёрюмдюден  10,8 процентге артыкъды. 

Къутхарыучула хунерликлерин кёргюзтедиле

Бу кюнледе Нальчикде жолда РФ-ни МЧС-ини «Автомобиль транспортда аварияланы кетериу жаны бла бек иги къутхарыучу къауум -2024» деген битеуроссей эришиуню регион  кезиую ётгенди. 

Бир пособие – 150 минг сабийге

 Россейни Социал фондуну (СФ) республикада бёлюмю 2023 жылда 17 жыллары толмагъан 150 мингден аслам сабийни ата-анасына эмда баладан ауурлулукълары болгъан 7,7 минг тиширыугъа бир пособияны тёлегенди.

Чегемни тарыхы аны жамауаты бла байламлыды

Малкъар  халкъны Беш тау жамауаты болгъанды: Басхан, Малкъар, Бызынгы, Холам эм Чегем. Аны бла байламлы бюгюн газетни сайтында Чегемни юсюнден философия илмуланы кандидаты, «Ассия» фондну таматасы Жангоразланы Мухаммат жарашдырып ийген материалны берирге тийишли кёребиз.

Жолла мардалагъа келиширча

Къабарты-Малкъарда «Къоркъуусуз эм тынгылы автомобиль жолла» миллет проектге кёре, иги кесек жол мардалагъа келиширча болгъанды, аны бла байламлы республика къыралда алчы регионланы санына киргенди.  Ишни жетишимли бардыргъаны федерал даражада да белгиленнгенди.

Уруннган инсанланы сейирлерин къоруулай

Кёп болмай СКФО-да къырал урунуу инспекцияланы башчыларыны кенгеши Нальчикде ётгенди. Жыйылыуда Къабарты-Малкъарда эмда саулай Шимал Кавказда предприятиялада ишчилени хакъларын тёлемей борч этип турууну юсюнден сёлешиннгенди, деп билдиргендиле ведомствону пресс-службасындан.

Страницы

Подписка на RSS - Жангылыкъла