Жангылыкъла

Инстаграмда газетибизни окъугъанланы асламлыгъы къууандырады

Хурметли окъуучула, сиз барыгъыз да билгенигизча, алгъаракъладан бери «Заман» газетни Инстаграмда официальный страницасы gazeta_zaman тири бардырылады. Басма изданияда чыкъгъан материалларыбыз, суратла асламлагъа кенг белгили болурча, анда да тохтамай кёргюзтюлгенлей турадыла.

Нальчик шахар эки кюннге гюл айрыкамы болгъанды

Нальчикде Гюллени тёрели фестивалы шабат эм ыйых кюнледе Келишиулюкню майданында бардырылгъанды. Анда гюлле, къургъакъсытылгъан гюл къысымла, юйде эм бахчада ёсдюрюлген битимле, эсде къаллыкъ саугъачыкъла сатып алыргъа, тюрлю-тюрлю гюллени аллында суратха тюшерге онг болгъанды.

Жууукъ заманда сегиз тау-лыжа трасса ишленирикди

Россейни Къырал баш экспертиза управлениясы жылны узуну ишлеген «Эльбрус» турист-рекреация комплексде сегиз жангы тау-лыжа трасса салыргъа эркинлик бергенди. Аны юсюнден ведомствону сайтында билдириледи.  

Комбинатны ток бла жалчытыргъа - 213 миллиондан аслам сом

Белгилисича, Тырныауузда вольфрам-молибден къазгъан комбинат 2023 жылгъа ишлеп башларча инвестициялы проект къабыл этилгенди. Аны бла байламлы энди объектни энергокюч бла жалчытырча къыстау мадар этиледи. Бу жаны бла комплекс халда тийишли ишлени «Россети Шимал Кавказ» Каббалкэнерго» компания бардырады.  

Фахмусуна – тийишли багъа

Алгъаракълада билдиргенибизча, Къулий Къайсын атлы Малкъар къырал драма театрны актрисасы Таппасханланы Галима Тюркде Халкъла аралы анатолиялы театр саугъагъа тийишли болгъанды. «Тюрксой» организация бу премияны быйыл бла 7-чи кере береди. 

Биринчи режиссёрубузну юсюнден

Кёп болмай басмадан «Рамазан Геляев: В жизни и на сцене» деген китап чыкъгъанды. 

Биринчи профессионал малкъар режиссёрну эм драматургну юсюнден китапны журналист эм театр кесаматчы Сараккуланы Асият хазырлагъанды. Аны жарашдырыу Геля улуну 105-жыллыгъына эм аны «Къанлы той» деген пьесасы сахнада салыннганлы 85 жыл толгъанына жораланнганды. 

Солуу бахча элге къууат къошханды

Тюнене Жанхотияда  «Шахар тийрени жангы мардалагъа кёре игилендириу» федерал проектге эм «Жашау журтла бла шахар болум» миллет проектге кёре ишленнген жангы скверни къууанчлы халда  ачылыуу болгъанды. Анга КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий, Бахсан муниципал районну администрациясыны башчысыны къуллугъун толтургъан Артур Балкизов эм элни ветеран советини таматасы Байзуллаланы Мусса да къатышхандыла. 

Кир-кипчикни айырып жыяр амал болурча

РФ-ни Правительствосуну Председатели Михаил Мишустин къол салгъан бегимге тийишлиликде кир-кипчикни айырып жыяргъа жараулу орунланы сатып алырча 46 регионнга битеу да бир миллиард сом берилликди.

Республикада «Пушкинская картаны» иелери тогъуз мингден артыкъ жаш адам болгъанды

Къабарты-Малкъарда тогъуз мингден артыкъ жаш адам «пушкинская карталаны» иелери болгъандыла эм энди ала маданият жыйылыулагъа бла тюбешиулеге хакъсыз къошулаллыкъдыла. «Пушкинская карта» программа РФ-ни Президенти Владимир Путинни башламчылыгъы бла 1 сентябрьден ишлеп башлагъанды, аны борчу жаш тёлюню арасында Россейни тёрели маданият къыйматларыны юсюнден билимни ёсдюрюудю.

Къырал экспертизаны баш управлениясы сегиз тау-лыжа трассаны къурулушларына ыразылыкъ бергенди

Россейни Главгосэкспертизасы жылны къайсы кезиуюнде да ишлеп тургъан «Эльбрус» турист-рекреация комплексни тийресинде сегиз тау-лыжа трассаны къурулушларын бардырыуну дурус кёргенди, - деп айтылады РФ-ни Къырал экспертизасыны баш управлениясыны сайтында басмаланнган билдириуде.

Страницы

Подписка на RSS - Жангылыкъла