Жангылыкъла

Ток ючюн тёлеуде низам игилене барады

Къабарты-Малкъарда быйыл ал сегиз айны ичинде адамла хайырланылгъан электрокючню багъасыны 98 процентин тёлегендиле. Ахча бла тергегенде, ол 1,2 миллиард сомдан артыкъ болгъанды, деп билдиргендиле «Россети Шимал Кавказ» компанияны бизни республикада «Каббалкэнергода» бёлюмюнден.

Кёп бёлюмледе ёсюм эсленеди

Быйылны биринчи жарымына Къабарты-Малкъар Республиканы социал бёлюмюню бла экономикасыны айныууну эсеплери чыгъарылгъандыла. Алагъа кёре, баш макроэкономика кёрюмдюле иги болгъанлай къаладыла. Эл мюлкде, жарашдырыучу промышленностьда, жашау журтла эмда жолла ишлеуде, сатыу-алыуда ёсюм эсленеди. Республиканы кеси файдаларына да къошула барады. Бюджет ахчагъа ишлегенлени хакълары да 2019 жылдан бери аз-аздан  кёбейеди. Республикада жашагъанланы файдаларыны ёсе барыулары жаны бла КъМР алчылыкъны тутады. Ала быйылны биринчи жарымында 15,7 процентге ёсгендиле.

Жолла жангыртыладыла

Къабарты-Малкъарны Жол фондундан быйыл муниципалитетлеге 1,3 миллиард сом бёлюннгенди. Берилген ахчагъа 29 жол (35 километрден артыкъ) жангыртыла турады, ол санда Нальчик шахар округда сегиз орамда мадар этиледи, дегендиле республиканы 

Байрамлада хата чыкъмазча

Промышленный продукцияны законсуз сатыу-алыуны тохтатыу жаны бла къырал комиссияны жыйылыуунда пиротехника продукцияны чыгъарыугъа, сатыугъа чек салыуну мадарларын белгиленнгендиле, деп билдириледи МЧС-ни официал сайтында.

Эски чархлары болгъан машиналаны иелери тазир тёлерикдиле

Автомашиналары болгъанла  биринчи сентябрьден башлап  техникаларына бютюнда сакъ болургъа керекдиле. Аны тазирге келтирлик тапсыз ишлеген затларыны тизмеси иги да кенгертилгенди.

Суу бла жалчытыу игиленеди

«Таза суу» миллет проектни чеклеринде Къабарты-Малкъарда суу бла жалчытхан инфраструктураны къурау эмда жангыртыу жаны бла аслам иш этиле барады, деп билдиргендиле республиканы Къурулуш эмда ЖКХ министерствосундан.

Солуу бийик даражада къуралырча

Къабарты-Малкъарда турист-солуу комплексни халын тинтиу тири тамамланады. Аны бла байламлы бу кюнледе Курортла эм туризм министерствону ишчилери Элбрус районну администрациясыны келечилери бла бирге къонакъбайлыкъ бла кюрешген организациялада бла ашханалада болгъандыла.

Жаш къутхарыучулагъа - чынла

Россейни МЧС-ини Къабарты-Малкъарда Баш управлениясында энчи составны къууанчлы жыйылыуу болгъанды – жаш къутхарыучулагъа чынла берилгендиле.

Энчи къауумгъа солуу ырахатлы болурча

 Шимал Кавказда саулукъларында чекленнген онглары болгъан адамланы солууларын къурауну юсюнден «тёгерек стол» болгъанды, анга Россейни 10 регионуну келечилери, турфирмаланы башчылары, гидле къатышхандыла, деп билдиредиле республиканы Курортла эм туризм министерствосундан.

Патриот ниетлени айныта

РусГидро компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде Россейни Байрагъыны кюнюн белгилегендиле. Гидроэнергетикле анга Нальчикни маданият айнытыу арасыны чыгъармачылыкъ студиясыны жаш келечилерин да чакъыргъандыла къонакъгъа.

Страницы

Подписка на RSS - Жангылыкъла