Жангылыкъла

Аскерчиле тиклиги 45 градусха жетген къаялагъа ёрлеп эришедиле

Россейни Сауутланнган кючлерини, Росгвардияны эм Къалауурланы федерал службасыны аскерчилери «Кольцо Эльбруса» битеуаскер конкурсну чеклеринде КъМР-де «Таулада къаялы жерледен ётюу» деген энчи буйрукъланы толтурадыла.

Цифралы жумушланы айнытыуну къайгъысын этгендиле

КъМР-ни Къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк министерствосунда «Регионланы айнытыу амалла: цифралы сервисле эмда платформала» деген темагъа жораланнган «тёгерек стол» бардырылгъанды. Аны «Иш кёллю Россей» организацияны республикада бёлюмю къурагъанды.

Россейни регионларыны бюджетлерин тутхучлу этер муратда

Россейни регионларына  2021 жылда бюджет системаларыны тутхучлулукъларын кючлендириуге   50 миллиард сом берилликди. Аны юсюнден буйрукъгъа Россейни Правительствосуну Председатели Михаил Мишустин къол салгъанды.

Чалмасха ток тартылгъанды

«Россети Шимал Кавказ» компания Элбрус районда Чалмас деген элни ток сетьлеге къошханды. Чалмасны юсюнден архивледе биринчи кере 1890 жылда сагъынылады. Бу эл тенгизден 1300 метр бийикликдеди. Таулу халкъны Орта Азиягъа кёчюргенлеринден сора атылып тургъанды.

Жорукълагъа оюн халда тюшюндюре

МЧС-ни баш борчларындан бири сабийлени солуулары къоркъуусуз ётерча мадарла этиудю. Нальчикде гитчеле тургъан санаторийле, турист базала асламдыла, бери къыралны жер-жерлеринден кёп адам келеди. Аланы  республикада солууларына чурум чыкъмазча министерствону келечилери «Кавказ» санаторийде профилактика ишле бардыргъандыла.

Атабийланы Маликаны кезиулю хорламы

«Таврида» грант конкурсда биринчи жерни жерлешибиз Атабийланы Малика алгъанды. Ол «Тишина гор» деген проекти бла бир миллион сом къытханды.

Электроэнергияны къоранчларын азайтырча

Кёп болмай «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго»- компанияны бёлюмюню башчысы  Муртаз Каров районлада электросетьлени таматалары бла кенгеш бардыргъанды. Ол  ток бла жалчытхан организацияны объектлеринде къоранчланы азайтырча мадар этилирге кереклисине эмда башха соруулагъа  жораланнганды.  

Сёз экономиканы тутхучлу бёлюмлерин айнытыуну юсюнден баргъанды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Сбербанкны Юг-Запад банкыны таматасы Евгений Титов бла ишчи тюбешиу бардыргъанды. Ушакъны кезиуюнде сёз предпринимательликни, жашау журтланы къурулушуну, бизнесге бла халкъгъа уллу магъананы тухан къырал программаланы,  транспортну айнытыуну, школлада цифралы амалланы кенг сингдириуню юсюнден баргъанды.

Малчылыкъ ахшы эсепле кёргюзтеди

 Быйыл  Зольск районда  малчылыкъ бла байламлы бёлюм ахшы кёрюмдюлеге жетгенди.  Алай бла   биринчи июлгъа чыгъарылгъан эсеплеге кёре, районда мюлклени барысында да    53438 тууар саналады, аладан 22588 сют берген ийнекледиле.   Ол былтыр бу заман бла тенглешдиргенде,  1844 мал башха кёпдю.

Миллет проектле бла байламлы ишлени эсеплери чыгъарылгъандыла

КъМР-ни Правительствосунда Къабарты-Малкъар Республиканы  Башчысында Стратегиялы айныуну эмда миллет проектлени советини президиумуну талай жыйылыулары бардырылып бошалгъандыла. Алада КъМР-де миллет проектлени толтурууну барыу халлары туура этилгендиле, 2021 жылны экинчи кварталыны эсеплери чыгъарылгъандыла.

Страницы

Подписка на RSS - Жангылыкъла