Жангылыкъла

Юйлеге газ ызланы тартыу бла - алчыланы санында

Къабарты-Малкъар Республика юйлеге газ ызланы тартып бошау бла битеуроссейли рейтингде беш алчы регионну санына киргенди.  Аны юсюнден КъМР-ни Правительствосуну жыйылуунда Россей Федерацияны Президенти субъектлеге газ тартыу жумушланы бардырыу бла байламлы берген буюруланы толтуру федерал штабны оноучусу, РФ-ни Правительствосуну Председателини орунбасары Александр Новакны башчылыгъында бардырылгъан кенгешде айтылгъанды.

Аллындан окъуна сакъ болургъа керекди

Коронавирус ауруу жайылгъан кезиуде жаз башында сабан ишлени къалай бардырыргъа боллугъуну юсюнден сёлешиннгенди Россейни Эл мюлк министерствосунда

Черек райондан хапарла

Черек районну администрациясыны башчысы Къулбайланы Алан  Герпегежге баргъанды. Аны биргесине ары дагъыда район администрацияны башчысыны орунбасары  Башийланы Рамазан, районну  администрацияны башчысыны орунбасарыны къуллугъун толтура тургъан  Альберт Харсиев да баргъандыла.

Элле газ бла жалчытылынырыкъдыла

Жууукъ заманда Май районда  Пришибо-Малкинское бла  Лесное эллеге газ тартыллыкъды.

Эл мюлкде, жашау журтла бла жолла ишлеуде, розница сатыу-алыуда, хакъ бла жумушла тындыргъан бёлюмде ёсюм эсленеди

Москвада РФ-ни Правительствосуну Председателини Шимал-Кавказ федерал округну ишлери жаны бла орунбасары Александр Новак КъМР-ни Башчысы Казбек Коков бла тюбешгенди.

«Эпидемиология болум тутхучлуду эмда контрольдады»

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков «Россия-24» каналны корреспондентини сорууларына жууапла бергенди эмда регионда шёндюгю эпидемиология болумну юсюнден билдиргенди. 

«Къысха заманны ичинде округну субъектлерини саулукъ сакълау бёлюмлеринде инфраструктураны хазырларгъа»

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков РФ-ни Президентини Север-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайка видеоконференция халда бардыргъан кенгешге къатышханды. Анда сёз СКФО-да санитар-эпидемиология болум сюзюлгенди эмда коронавирус ауруугъа къажау мадарла къалай толтурулгъанларына къаралгъанды.

Черек районда Маданият юйлени, сабий садикни да эшиклери ачылгъандыла

Черек районда эки Маданият юйге эмда бир сабий садикге ремонт этилип бошалгъанды. Юйледен бири Къашхатаудады, экинчиси уа Огъары Малкъарда. Биринчисине эмда бу шахарда «Нюр» садикге «Эл тийрелени тынгылы айнытыу» деген къырал программаны чеклеринде, экинчи Юйге уа «Маданият» миллет программаны хайырындан ремонт этилгенди, деп билдиргендиле Къурулуш эм жашау журт – коммунал мюлк министерстводан.

Университетде жаш тёлю медицина школ ачыллыкъды

«Машук-2021» Шимал-Кавказ жаш тёлю форумну конкурсунда хорлагъан проектге кёре, Къабарты-Малкъарда тенг онгла берген «Адаптол» жаш тёлю медицина-биология школ ишлеп башларыкъды, деп билдирегендиле республиканы оноучусуну пресс-службасындан.

Инвестициялы проектлени бардырыргъа танг себеплик

Россельхозбанкны Къабарты-Малкъарда бёлюмю былтыр республикада инвестициялы проектлени тамамлаугъа 317 миллион сом жибергенди. Буруннгу жыл бла тенглешдиргенде бу кёрюмдю сегиз кереге кёбейгенин билдиргендиле финанс учрежденияны пресс-службасындан.

Страницы

Подписка на RSS - Жангылыкъла