Жангылыкъла

Ток ючюн тёлерге унутмагъыз

Хайырланылгъан электрокючню багъасын келир айны онунчусуна дери тёлерге кереклисин къайтарып эсгередиле «Россети Шимал Кавказ» компанияда. 

Кишиге хата жетмегенди

2022 жылны 5 октябринде Жылы-Сууда ырхы келгенди, деп билдиргендиле МЧС-ге. 

Артта уялыргъа тюшмез ючюн

 «Россей Федерацияны Уголовный кодексине эм энчи законодательный актларына тюрлениуле кийириуню юсюнден» 207-чи номерли федерал законнга тийишлиликде пособияланы, компенсацияланы, субсидияланы эм башха социал тёлеулени хыйла бла алгъанла, жалгъан шартла бергенле эм тёлеулени тохтатыугъа келтирген информацияны жашыргъанла уголовный жууаплылыкъгъа тартылыргъа тийишлидиле.

Чегем чучхурлагъа жарыкъ жол бла

«Россети Шимал Кавказ» компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню – «Каббалкэнергону» специалистлери Экинчи Чегемни бла Булунгуну арасында федерал жолну экикилометрлик кесегинде чыракъла орнатхандыла. 

Айырмалы шахарланы бла эллени саугъаларыкъдыла

Республикада шахарланы бла эллени тийрелерин жашиллендириу эмда тапландырыу жаны бла эришиу башланнганды. Аны къурагъанла адамланы, предприятияланы эмда организацияланы эслерин тёгерекдеги къудуретни тапландырыу жумушлагъа бурургъа эмда жамауат тийрелеге – парклагъа, скверлеге, дагъыда кёп фатарлы юйлени арбазларына аяулу кёзден къарарча кёллендирирге сюедиле. Эришиуню КъМР-ни Къурулуш эмда ЖКХ министерствосу «КъМР-ни муниципал къуралыуларыны совети» ассоциация бла бирге бардырады.

Къутхарыучулагъа жангы GPS-трекерле

Гара-Баши станцияда эм бийик сотовый связь вышка къатында МТС компанияны келечилери МЧС-ни Элбрус бийик-тау излеу-къутхарыу отрядына элли GPS-трекер саугъалагъандыла. Ала таугъа ёрлеучюлени къоркъуусузлукъларын жалчытыргъа болушурукъдула.

Соядан - бай тирлик

Республиканы аграрчылары  быйыл сояны 7,3 минг гектарда сепгендиле. Тенглешдирип айтханда, ол былтырны кёрюмдюсюнден эки кереге кёпдю.

Эл мюлкде ишле къыстау барадыла

Къабарты-Малкъарда ётмек бишириучю предприятияланы быйыл ал эки кварталда къоранчларыны бир кесегин къайтарыргъа деп белгиленеди. Бу субсидияны бериуню жорукълары хазырдыла, документлени алыу а 26 сентябрьде башланырыкъды эмда жетинчи октябрьге дери барлыкъды, деп билдиргендиле КъМР-ни Эл мюлк министерствосундан.

Аскер махтаулукъну белгисине саналлыкъды

Георгий тасманы Россейни аскер махтаулугъуну эмда Уллу Ата журт урушда Хорламны  белгилерини тизмесине кийирирге белгиленеди. Ол жаны бла законну проектин Къырал Думаны депутатлары биринчи окъулууда къабыл кёргендиле.

«Бызынгы» лагерьде кёпюр жангыртыллыкъды

Республикагъа ишчи жолоучулугъуну кезиуюнде Россейни экономиканы айнытыу министрини орунбасары Сергей Назаров, «Кавказ РФ» обществону генеральный директору Хасан Тимижев, республиканы Правительствосуну Председатели  Мусукланы Алий, курортла эм туризм министри Мурат Шогенцуков бла бирге «Бызынгы» альпинист юйретиу-спорт базада болгъандыла, деп билдиредиле обществону пресс-службасындан.

Страницы

Подписка на RSS - Жангылыкъла