Календарь событий

24 мая 2022

Байламлыкъда ишлеуню къыйматлыгъы баямды

 Къабарты-Малкъар университет  Луганск къырал  педагогика  университетни (ЛГПУ)  стратегиялы  партнёру деген  даражагъа тийишли болгъанды. Аны юсюнден бизге КъМКъУ-ну пресс-службасындан билдиргендиле. 

Тамата эм аны шофёру

Алгъын жыллада  колхозладан биринде, бийик тау элибизде Хангерий деп биреу кёп заманны башчылыкъ этип тургъанды. Андан бери иги кесек заман озгъан эсе да, аны юсюнден кёп тюрлю таурухла жюрюйдюле. Аладан бир къауумун эсгерейик.

Ата-бабаларыбыз окъала бла нени юсюнден хапарлагъандыла?

Жашауунда кюн сайын бир жангы зат билген адамгъа насыплыды дерчады. Бюгюнлюкде халкъыбызны тарых байлыгъын, аны къуралыуу къалай болгъанын тохташдырыу, ачыкъланнган затланы да кенг жайыу магъаналы  жумушладан бириди.

Ахыр къонгуроуну тёреси къайдан келгенди?

25 майда къыралны битеу школларында да 11-чи эмда 9-чу классланы тауусхан жашланы бла къызланы алгъышлаугъа аталгъан къууанчлы жумушла боладыла

Малкъар округдан башлап, область комитетге дери

Хаммаланы Алибийни жашы Магометни аты комсомолну юсюнден жазылгъан бир къауум китапда барды. Аны юсюнден тынгылы хапар а архив документледе бла халкъ ауузунда жюрюйдю.

Документлени заказ бла алыргъа тынч амал

Адамланы жумушларын жалчытыуну игилендирир муратда, Россейни Пенсия фонду ахшы башламчылыкъ этгенди - аны регионну хар районунда управленияларында документлени заказ бла алыргъа боллукъду.

Аскерни тизгинлерин кючлерге муратлыдыла

РФ-ни Къырал Думасыны депутатлары «Аскер борчну эм аскер къуллукъну юсюнден» федерал законнга тюзетиулени биринчи окъулууда къабыл кёргендиле.

Ахшылыкъ унутулмайды

Дунияны башында адамгъа саулукъдан багъалы зат жокъду десем, баям, киши да  даулашырыкъ болмаз. Врачны усталыгъын сайлагъан, сёзсюз, ол жууаплы, магъаналы да  болгъанын ангыламай амалы жокъду.

Къан басымны эсде болмазлыкь беш сылтауу

Хау, хау, сейирсинмегиз! Адамны къан басымы ашны оздуруп ашагъаныгъызгъа кёре да болады.