Календарь событий

16 мая 2022

Нальчикни орамлары эм жаяу жоллары тапландырадыла

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков Нальчикде жамауат тийрелени эм жаяу жолланы тапландырыу ишлени бардырылыуларына къарагъанды. Ол жумушла КъМР-ни къуралыууну 100-жыллыгъын белгилеуге хазырланыуну чеклеринде тындырыладыла.

Акъылбалыкъ болмагъан къаллай жууапха тартылады?

Танышымы жашы аманлыкъ этгенине ишеклик барды, алай анга алыкъа 15 жыл толгъанды. Бу жыл санда аны къаллай жууапха тартыргъа боллукъдула?

Музыкагъа сюймеклигинден сабийлеге юлюш эте

«Ол,  фортепианону артында олтуруп, ариу  классика музыканы согъа эди. Биз, сабийле, анга сюйюп тынгылай, Галина Александровнаны алай уста сокъгъанына  сукъланыучу эдик.

Келгенлеге тынгылагъанды, тийишли буйрукъла бергенди

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков республиканы инсанларыны къаууму бла ыйыкъ сайын бардырыучу тюбешиуюн ётдюргенди

Терроризмге къажаулукъларын эришип кёргюзтгендиле

Республиканы Спорт министерствосу билдиргеннге кёре, бу кюнледе «Нальчик» спорткомплексде грек-рим тутушуудан «Спорт терроризмге къажауду» деген республикалы турнир бардырылгъанды.

«Аскер искусствола жашауумда энчи ыз къойгъандыла»

Бюгюнлюкде режиссёр, редактор Къойчуланы Джамиляны алгъаракълада умутландыргъан таэквондочуларыбыздан бири болгъанды.

Аякъ кийимле чыгъарыучу фабрика айнытыуну жолунда

Аскерчилеге аякъ кийимле чыгъарыучу «Комплект» фабрика Къабарты-Малкъарда ишлегенли онсегиз жыл болады.

Аскерчилерибизни жигитликлери ёмюрледе къалырча

Терс-Къолда орта школну окъуучулары бу кюнледе «Минги тауну жигитлери» деген подстанцияда болгъандыла.

Медиклени хурметлерин кёргендиле

Кёп болмай КъМР-ни саулукъ сакълау министри Рустам Калибатов коллегалары бла бирге  Уллу Ата журт урушда жоюлгъан медиклени эсгергенди.

Эришгендиле, гюлле да салгъандыла

 Бу кюнледе  Элбрус районну Терс-Къол  элиндеги спорт жаш тёлю  «Альборц» лагерьде   боевой искусстволаны  фестивалы бардырылады.

«Ёлюмсюз полк» халкъны биригиуюню белгисине бурулгъанды

«Ёлюмсюз полк» акция  Уллу Хорламны байрамыны теренлигин ангыларгъа себеплик этеди. Бюгюнлюкде ансыз къууанчланы акъылгъа келтирирге да къыйынды.