Календарь событий

20 мая 2022

Ачыкъ ушакъ, ышандырыу шартла

Кёп болмай  «Ангылатабыз. Къабарты-Малкъар» проектни чеклеринде КъМР-ни саулукъ сакълау министри Рустам Калибатов республиканы Правительствосуну «ВКонтакте» майданында тюзюнлей эфирге къатышханды.

21 май - Кавказ урушда жоюлгъанланы эсгериуню кюню

Хар жылдан да 21 майда Кавказ урушда (1817—1864 жж) жоюлгъанланы эсгериуню кюню белгиленеди. Ёмюр бла жарым жыл мындан алгъа болгъан бушуулу ишле  унутулуп къалмай, бюгюннгю жашаугъа, ёсюп келген тёлюню юйретиуге да себеплик этип келедиле.

«Эртте-кеч болса да, халкъ ёмюрлюк къыйматларына, тамырларына къайтмай къалмайды»

Редакциябызны бюгюннгю къонагъы КъМР-ни Къырал саугъасыны лауреаты, РФ-ни жаш тёлю политика иш жаны бла сыйлы къуллукъчусу, Къабарты-Малкъар къырал университетни орус эм тыш къыраллы адабият кафедрасыны таматасы, филология илмуланы доктору Бауаланы Каллетни жашы Казимди.

Аякъларыгъызны сууукъ этмезге кюрешигиз

Жаз башы кесекледен аурургъа артыкъда къоркъуулуду. Кюн тийгеннге ышанып, женгил кийип чыгъаса да,  бир кесекден а жел уруп, жауун жаууп башлайды.

Спортчуларыбыз – эм кючлюлени санында

Рязаньда тхэквондодан  «Кубок Рязанского Кремля» деген аты бла жаш спортчуланы араларында эришиу къуралгъанды. Аны биринчи кюнюнде, алтышар сермеш бардырып, кюмюш майдалланы Созайланы Артур (37кг.) бла  Казбулат Казанчев (49кг.) къытхандыла.

Таркъаймазлыкъ байлыкъ

Ыйых кюнню ингирлиги. Стол юсюнде тургъан чыракъны жарыгъы уллу отоуну мутхуз  жарытады.

Дарманлыкълары болгъан ашларыбыз

Малны сойгьанда таулула аны бир затын да зыраф этмегендиле. Ушхолу, сёсю деп неге айтылгъанын билмегенле, бюгюнлюкде жаш адамланы араларында къой да, таматалада да тюбейдиле.

Миллетлени маданият хазналарыны байлыгъын кёргюзтген байрам

Бу кюнледе Къазан шахарда Волжск Булгария ислам динни алгъанлы 1100 жыл болгъаны бла байламлы къууанчлы жыйылыула бардырыладыла.