Право

УФСБ: Жалгъан маркала жабышдыргъанды

РФ-ни ФСБ-сыны КъМР-де Управлениясыны къуллукъчулары, республиканы полициячылары бла бирге, тинтиу-излеу жумушланы толтургъан кезиуде 65-жыллыкъ нальчикчи А.Тавкешевни аманлыкъ ишин тыйгъандыла. Ол республикада тютюн затланы законсуз сатханы тохташдырылгъанды.

УФСБ: Сауутланы тюрлендирип, сатып тургъандыла

Аманлыкълагъа къажау излеу-тинтиу жумушланы толтургъан кезиуде РФ-ни ФСБ-сыны КъМР-де Управлениясыны къуллукъчулары, РФ-ни МВД-сыны Шимал Кавказда Баш управлениясыны келечилери бла бирге регионла аралы къуралгъан аманлыкъчы къауумну бузукъчу ишлерин тыйгъандыла. Ала, 2020-2021 жыллада сауутлагъа тюрлениуле кийирип, ала атдырырча этип, ызы бла сатып тургъандыла.

Фатарны чеклерин тюрлендирирге сюе эсегиз

Апрельни аллында кёп къатлы юйледе къабыргъаланы тепдириу, отоуланы чеклерин тюрлендириу бла байламлы жангы жорукъла кийирилгендиле. Аны бла байламлы Роскадастрны регионда бёлюмюню ишчилери бу жумушну законнга бузулукълукъ этмей къалай толтурургъа боллугъун ангылатхандыла.

Хауаны кирлендиргенлени – жууапха

Къырал Думаны жыйылыуунда «Хауаны кирлендириуню эсеплерин чыгъаргъанда жорукъланы бузгъанланы эм хауаны кирлендирген веществоланы атмосферагъа атыуда чеклени сакъламагъанланы жууапха тартыуну юсюнден» законопроект биринчи окъулууунда къабыл кёрюлгенди.

Жашырын информацияны ачыкъ этгенлеге - тазир

Былтыр Россейни Президенти реестрде болгъан фатарланы неда юйлени юслеринден (ЕГРН) шартланы  сатыу, жалгъан сайтланы къурау ючюн административ жууаплылыкъны къатыландырыуну юсюнден законнга къол салгъанды. Бузукълукъ этгенлени анга кёре не сакълагъаныны юсюнден «Роскадастрны» регионда бёлюмюнде айтхандыла.    

УФСБ: тыш къыралылагъа Россейге келирге болушханды

РФ-ни ФСБ-сыны КъМР-де Управлениясыны къуллукъчулары, республиканы полициячылары бла бирге, излеу-тинтиу жумушланы толтургъан кезиуде 32-жыллыкъ тыш къыраллыны аманлыкъчы ишин тыйгъандыла. 

УФСБ: чакъырыула басмалагъанды

РФ-ни  ФСБ-сыны КъМР-де Управлениясыны къуллукъчулары экстремизмге къажау мадарланы толтургъан кезиуде бахсанчыны аманлыкъ ишин тыйгъандыла.

Водительни кеси бла болургъа керек затла

Жоллада жюрюуде жорукълада водительлени къаллай борчлары болгъаны жик-жиги бла белгиленеди. Аланы улоуларында бир-бир затла болургъа керекдиле деген жорукъ эркинлик тюйюлдю, закон бла салыннган излемди. 

Къайсы игиди?

Юйню неда фатарны алгъанда, документле бла аслам жумуш чыгъады. Аланы тамамлагъанда агенстволаны, нотариусланы эм юристлени болушлукълары бла хайырланыргъа боллукъду.

Бу айда кюч алгъан тюрлениуле

- СВО-да ауур жаралы болгъанланы биринчи июньдан башлап, улоула бла жалчытып тебирерикдиле. Бу льготагъа кеси алларына атларгъа къыйын болгъан ветеранла тийишлидиле, деп айтылады Объясняем.рф порталда.

Страницы

Подписка на RSS - Право