Право

Жолда жюрюуню хауа болумгъа кёре тюрлендирирге керекди

Хауа болум тюрленнгени бла байламлы  къырал автоинспекторла водительлени сакъ болургъа, жолда жюрюуню жорукъларын сакъларгъа чакъырадыла.

Жумушланы электрон амал бла толтурургъа онг барды

Росгвардияны КъМР-де Управлениясыны лицензия-эркинлик бериу бёлюмю къырал жумушланы электрон амал бла толтурургъа онг болгъаныны юсюнден билдиреди.

Аш-азыкъ продукцияны къоркъуусузлугъун жалчыта

Россельхознадзорну Шимал Кавказда регионла аралы Управлениясы Прохладныйде хайырланыргъа жараулу болжалы чыкъгъан 975 килограмм тауукъ эт сатылгъанын тохташдыргъанды. Ведомстводан билдиргенлерине кёре «Меркурий» системада информацияны тинтгенде, ала ол этни «Мартин» КФХ сатып алгъанын кёргендиле. Бу мюлкге эсгертиу этилгенди, аны юсюнден тийишли ведомстволагъа да билдиргендиле.

Бел бау хатадан сакълайды

Къырал автоинспекцияны къуллукъчулары «Къоркъуусузлукъну бел бауу»  акцияны эсеплерин чыгъаргъандыла. Ала бу жаны бла эки мингден аслам бузукълукъ этилгенин ачыкълагъандыла.

Спорт клубха тёлеген ахчаны кесеги къайтарыллыкъды

Файдасына налог тёлеген хар инсан, ол Россейни гражданини эсе, спорт клубха жюрюгени ючюн къоратхан ахчасындан налог вычетни алаллыкъды, деп билдиредиле республиканы Спорт министерствосундан.

Биягъы жалгъан ичги

Право низамны сакълаучула юч тоннагъа жууукъ жалгъан этил спиртни сыйыргъандыла.

Арыгъаны келтиргенди хатагъа

Быйыл 5 ноябрьде 34-жыллыкъ эр киши «Аргудан-Александровская» жол бла Александровская элге бара болгъанды. 

Газдан сабийле нек ууланнгандыла?

Экинчи Лескенде сабийле газдан ууланнганлары бла байламлы КъМР-ни прокурору Николай Хабаровну буйругъу бла  тинтиуле башланнгандыла.    

Машиналары, праволары да сыйырылгъандыла

«Кеф водитель» кезиулю энчи жумушланы кезиуюнде эсирип руль артына олтургъан эмда машинаны жюрютюрге эркинликлери болмагъан 37 водительни ачыкълагъандыла жолда жюрюуню къоркъуусузлугъуну инспекторлары. 32 машина сыйырылып, энчи жерге салыннгандыла.

Жангыртыуну сылтауу бла ахча урланнганды

Экономикада бузукълукълагъа къажау мадарланы толтургъан кезиуде. РФ-ни ФСБ-сыны КъМР-де Управлениясыны къуллукъчулары, КъМР-де МВД-ны келечилери бла бирге культура магъаналы объект  жангыртылгъанда, бюджет ахча урланнганын ачыкълагъандыла.   1925-1926 жыллада жазыучу А.Фадеев «Разгром» романны жазгъанда жашагъан журтну жангыртыуну юсюнден барады сёз. Толу болмагъан тергеулеге кёре, къыралгъа  этилген къоранч 8,2 миллион сомгъа жетеди.

Страницы

Подписка на RSS - Право