Право

Январьда кючюне къаллай федерал законла киргендиле

Айлыкъны бек аз ёлчеми, аналыкъ капитал, спорт бла кюрешгенлеге налог вычет. Дагъыда федерал законлада къаллай тюрлениуле киргендиле кючлерине? Аны юсюнден бу статьяда окъугъуз.

Аманлыкъчыланы ауларына тюшмез ючюн, телефон бла сёлешгенлеге ишекли болургъа

Сбербанкдан эсгертгенлерине кёре, аманлыкъчыла организацияны къоркъуусузлукъ бёлюмюню ишчилерибиз деп, адамлагъа сёлешедиле эм ахчаларын урлайдыла. Ала банк сизни картагъыз бла ишеклик туудургъан операцияла этилгендиле деп, аны юсюнде жазылгъан данныйлени бла артында къоркъуусузлукъну кодун, сора ийген смс-леринде келген тарихлени айтырыгъызны тилейдиле. Сёлешген адам бу информацияны излегенлей, мычымай, телефонну салып къойсагъыз игиди. Инсан хакъсыз объявлениялада атын бла телефон номерин къойгъан эсе, хыйлачыла алыучуну атындан сёлеширге да боллукъдула.

Къауум къурап, сауутла сатхандыла

Къуралгъан аманлыкъчы къауумну башчысына ачылгъан уголовный иш Нальчикни шахар сюдюню къараууна берилгенди. Ол законсуз сауутланы сатханы ючюн терсленеди. Аны юсюнден бизге республиканы прокуратурасындан билдиргендиле.

Бир жерде – эки авария

Полициячыла «Прохладный-Бахсан-Элбрус» жолда болгъан аварияны сылтауларын тинтедиле. Толу болмагъан шартлагъа кёре, аны кезиуюнде эки адам ауушханды, ючеулен, ол санда сабий да, больницагъа жетдирилгендиле.

Машинаны жюрютюрге эркинликсиз къалмаз ючюн

2022 жылда машинаны жюрютюрге эркинлик къаллай бузукълукъла ючюн эм ненча заманнга сыйырылыргъа боллукъду?

Кеслерине асыры бек базыннганла жууапха тартыллыкъдыла

Жылны аллындан жолда жюрюуню жорукъларына бир ненча магъаналы тюрлениуле ишлеп башлагъандыла. Бу статьяда аланы бир ненчасы бла шагъырей этерге сюебиз.

«Гараж амнистияны» хайырланыргъа ашыкъмайдыла

Озгъан 2021 жылда «гараж амнистияны» Къабарты-Малкъарда жашагъанладан бир адам да хайырланмагъаны, дегенди Росреестрни бизни республикада Управлениясыны башчысы Виталий Дмитриев. Ол аны сылтауун гражданланы документлени жарашдырыргъа заманлары жетмей къалгъанында кёргенди, алай быйыл а ала тирирек болурларына ышаннганын туура этгенди.

Сабийлеге жолда машинаны жюрютюрге ышаннган кезиуле ачыкъланнгандыла

Республикада акъылбалыкъ болмагъанла, машинаны жюрютюрге эркинликликсиз, жолгъа чыкъгъанлары бла байламлы шартла ачыкъланадыла. Аны юсюнден КъМР-де Ич ишле министерствода бардырылгъан брифингде белгили этилгенди.

Гражданланы мюлклерине налог салыуда жангылыкъла

Федерал налог службаны КъМР-де Управлениясындан билдиргенлерине кёре, адамланы транспорт средстволарына эмда жеринден тепдирилмеген мюлклерине озгъан жыл ючюн налогланы быйыл жангы тюрлениулеге тийишлиликде тергерикдиле.

Налог тёлеучюлеге таплыкъгъа деп

ФНС-ни «Налог тёлеучюню энчи кабинетинде» 41,2 миллион инсан регистрация этгендиле. Жаланда озгъан жылны ахыр ыйыгъында аланы санына 200 минг къошулгъанды, деп билдиргендиле Федерал налог службаны КъМР-де Управлениясындан.

Страницы

Подписка на RSS - Право