Право

Ахча толтурулмагъан эмда осал тамамланнган жумушлагъа бёлюннгенди

Прокуратура билдиреди

КъМР-ни прокуратурасы  ич ишле органланы келечисине РФ-ни УК-сыны 286-чы статьясыны 1-чи кесегине эмда 292-чи статьясыны 2-чи кесегине кёре ачылгъан уголовный ишни къабыл кёргенди. Ол къуллугъун  артыгъы бла хайырланып, жалгъан документлени хазырлап, къырал ахча къоратылгъаны ючюн терсленеди.

Аманлыкъчыла ачыкъланнгандыла

 Жорукъланы бузгъанны ахыры – тутмакъ

Урван районну прокуратурасы жолда авария этген инсаннга ачылгъан уголовный ишни къабыл кёргенди. Ол Россейни УК-сыны 264-чю статьясыны 5-чи кесегине кёре терсленеди – жолда жюрюуню жорукъларына бузукълукъла этип, сунмай эки  эм андан кёп адамны ёлтюргени ючюн.

Полицияны харкюнлюк ишинден

Хыйлачылагъа кеслерин алдатхандыла

Бир кюнню ичинде республикада хыйлачылыкъ бла байламлы юч аманлыкъ этилгени эсепге алыннганды.

Ремонт этилген юйню багъаракъ берирге боллукъмуду? Ётюрюк.

Бир жанындан, фатарла бла байламлы не соруугъа да жууапланы билебиз. Алай, ачыкъланнганыча, алыкъа кёп адамла ийнанып тургъан таурухла бардыла.

Эсепле чыгъарылгъандыла, тийишли буйрукъла берилгендиле

Россейни МВД-сыны Нальчикде управлениясыны жылны аллындан бери оператив  ишини эсеплери чыгъарылгъандыла эмда  ючюнчю кварталда толтурургъа тийишли жумушланы белгилегендиле. Кенгешге  КъМР-де ич ишле министрни орунбасары – следствие управленияны башчысы юстицияны полковниги   Олег Попов, КъМР-де МВД-ны штабыны тамата инспектору ич службаны   полковниги  Сергей Афаунов эм башхала къатышхандыла.

Ауругъан сабий бла къаллай бир турургъа жарайды?

 Сабийле терк-терк ауруйдула. Алагъа къарагъан ата-аналагъа больничныйни къаллай бир заманнга алыргъа жарайды?

А.Бойко, Химки.

Жууапны РФ-ни ФСС-ни  къырал жумушла эм социальный коммуникацияла жаны бла департаментини башчысы Татьяна Лотоцкая береди:

  - Больничныйни болжалы сабийни жыл санына эм къаллай бирге къыйын ауругъанына кёре болады. Ол кёп заманны ауруй эсе, ишлемегенлерини юсюнден къагъытны юйюрню башха-башха адамларына берирге да жарайды. Бала амбулатор багъыуда эсе, биринчи он кюнде анга къарагъаннга хакъ страховой стажына кёре тергеледи. Андан сора заманда хакъ айлыгъыны орта эсебине кёре къуралады. Сабий стационарда эсе уа, ахча битеу ауругъан кезиуюнде анга къарагъан атаны не ананы страховой стажына кёре тёленеди.

Жангы юй алгъанлагъа - эсгертиу

 Юйню, фатарны сатыу-алыу бла байламлы ишле бла, баям, кёплеге кюреширге тюшеди. Алай былайда тапсыз болумгъа тюшмез, алданмаз  ючюн, эссизлик этерге жарамайды. Юридический жаны бла не этерге кереклигини юсюнден бизни бла ушагъында адамланы эркинликлерин къоруулау «Правовая защита» регион организацияны юристи Бекхан Ужахов айтханды. Алай бла фатар алгъанда агентстволаны, нотариусланы эм юристлени болушлукълары бла хайырланыргъа боллукъду. Аланы хар бирин да энчи тинтейик.

Къыралны оноучусуну буйрукъларыны чеклеринде хазырланнган законла ишлеп башлагъандыла

 Жайда къыралда социал магъаналы, экономика, эл мюлк бла байламлы эм кёп башха законла ишлеп башлагъандыла. Материалда аланы бир кесеги бла шагъырей этерге сюебиз.

«Погонланы кийген, жюрютген да къыйын, жууаплы ишди»

Созайланы Жаннета – Чеченланы Хамидни къызы, РФ-ни Следствие комитетини КъМР-де следствие управлениясыны ишлегенли 13 жылдан аслам болады. Бюгюнлюкде ол Бахсанда бёлюмюнде следовательни болушлукъчусуду,  документлени алыугъа, эсепге салыугъа, следствиягъа дери   бардырылгъан тинтиулени, уголовный ишлени эсепге салыугъа жууаплыды.

Къырал чекден ётген кезиуде даулашла чыкъмаз ючюн

Акъылбалыкъ болмагъанла тыш къыралгъа чыкъгъан кезиуде къаллай жорукъла бардыла? Соруугъа жууапны РФ-ни ФСБ-сыны Чекчи службасыны КъМР-де Управлениясыны пресс-службасындан бередиле:

Страницы

Подписка на RSS - Право