Право

Аманлыкъчыла тутулгъандыла

Тас болгъанланы терк табаргъа телефонла болушурукъдула

«Оператив-излеу ишни юсюнден Федерал законну 8-чи статьясына кийирилген тюзетиуле быйыл 12 июльда кючлерине киргендиле, деп билдиредиле Май районну прокуратурасындан. Алагъа кёре  тас болгъан адамланы телефонлары къалайда болгъанларыны юсюнден шартланы мобиль оператордан сюдню оноуу болмай алыргъа эркин этиледи. Анга излеуню бардыргъан органны башчыларындан бирини бегими да тамамлыкъ этерикди.

Аманлыкъчылыкъны жолун кесерге

Жаш тёлюге жорукъланы юсюнден дерс

МВД-ны Нальчикде бёлюмюню къырал автоинспекциясыны келечилери Къабарты-Малкъарны автомобиль-жол колледжини окъуучулары бла тюбешгендиле. Полициячыла жаш тёлюге жоллада жюрюуде жорукъланы юсюнден дерс бардыргъандыла. Аны башларны аллында окъуучуланы республикада жол-транспорт болумланы статистикасы бла шагъырейлендиргендиле.

Эл мюлк жерде кир-кипчик тёбе

Россельхознадзорну Шимал Кавказда регионла аралы управлениясы «Степной» племзаводну жууапха тартханды.

Жангы тюрлениуле

Мардала, излемле да тюрленедиле

Май районну прокуратурасындан билдиргенлерича, быйыл биринчи сентябрьден башлап жукъгъан аурууладан сакъланыуну санитар-эпидемиология излемлери тюрленедиле, жангы жорукъла эмда мардала кийириледиле (Роспотребнадзорну «Жукъгъан аурууладан сакъланыуну санитар-эпидемиология жаны бла баш магъаналыгъа саналгъан излемлени юсюнден» 2021 жылда 27 сентябрьде чыгъарылгъан оноууна тийишлиликде).

Министр коллегаларын алгъышлагъанды

Кёп болмай Россейни МВД-ны КъМР-де ич ишлерини министри полицияны генерал-майору Василий Павлов штабны бёлюмлерини сотрудниклерин профессионал байрамлары бла алгъышлагъанды. Аны юсюнден бизге сагъынылгъан министерствону пресс-службасындан билдиргендиле.

Борчларын толтуруугъа хазырлыкъларына бийик багъа

Россейни МВД-сыны Элбрус районда бёлюмюнде ачыкъ инструктаж бардырылгъанды. 

Сакълыкъгъа чакъыргъандыла

Дунияны бла Россейни чемпионлары бла тренер Жолда жюрюуню къоркъуусузлугъуну ыйыгъына къатышхандыла. Спортчула сабийлени жолдан къалай ётдюрюрге кереклисин кёргюзтгендиле.

Улутха берирге кюрешгенлери ючюн - жууапха

Жылны аллындан бери къырал автоинспекторланы коррупция аманлыкълагъа къатышдырыргъа кюрешген 65  кезиу эсепге алыннганды.  Алай бла водительле жолда жюрюуню жорукъларына бузукълукъла этгенлери ючюн жууапха тартылмай къалыргъа умут этгедиле. Улутханы ёлчеми 40 минг сомдан асламды.

Бек ийнаннган ахчасыз къалыр

Толу болмагъан айны ичинде (сентябрьде) республиканы 16 инсаны кеслерин хыйлачылагъа алдатып, ахчаларын тас этгендиле. Ала ётюрюкчюлеге 5 минг сомдан, 850 минг сомгъа дери «саугъалагъандыла».

Тозурагъан юйледен кёчюрюу программа къалай толтурулады?

КъМР-ни прокуратурасында болгъан коллегияда инсанланы тилеклерин тинтиу эм приёмгъа алыу соруулагъа къаралгъанды, деп билдиргедиле бизге надзор ведомстводан.

Страницы

Подписка на RSS - Право