Право

Законсуз байыкъланнганды

КъМР-ни прокуратурасы коммерциялы организацияладан бирини оноучусуна ачылгъан уголовный ишни сюдню къараууна бергенди. Ол законлагъа бузукълукъла этип, предприниматель иш бла кюрешгени эмда 17 миллион сом файда алгъаны бла байламлы терсленеди. 

Отлукъгъа багъала къалай къуралгъанларына къараллыкъды

Монополиялагъа къажау федерал службаны КъМР-де Управлениясыны келечилери бензинни бла дизель отлукъну сатыуда бузукълукъла этилгенлерин бла къалгъанларын тинтирикдиле. Ол жаны бла буйрукъну службаны ара аппараты нефтьден этилген затланы рыногунда болумну тинтиуден сора бергенди. 

Къысха заманны ичинде парламентаризмни айнытыуда жетишимле болдурулгъандыла

Быйыл КъМР-ни Парламенти къуралгъанлы 30 жыл толады. Республикада парламентаризмни мурдорун салгъан, законодательный базаны айнытыугъа магъаналы юлюш къошхан адамладан бири Бечелланы Борисни жашы Илиясды. 

Жууапха тартыллыкъды

Кёп болмай Россейни МВД-сыны Зольск районда наркотиклени жюрютюуге контроль этиу къауумуну келечилери оператив-излеу ишлени кезиуюнде гурушхалыкъ туудургъан Светловодское элде 19-жыллыкъ жашны тутхандыла.

Бузукълукъ ачыкъланмагъанды

Кёп болмай Россейни МВД-сыны Черек районда бёлюмюнде полицияны энчи автотранспортуна тынгылы къаралгъанды. Аны магъанасы – профилактика халда жолда аварияладан эм башха хаталадан сакъларгъады. 

Аналыкъ капиталны – турмушну игилендириуге

2023 жылда Къабарты-Малкъарда 1795 юйюр аналыкъ капиталны жашау-турмуш болумларын игилендириуге хайырланнгандыла. Аны бла байламлы Социал фонд юй ишлеген организацияланы, банкланы, жашау журт кооперативлени эм фатар неда юй сатхан адамланы счётларына бир миллиард сомдан артыкъ ахча кёчюргенди.

Аналагъа тёлеуле къалай тергеледиле

Сабийден ауурлулугъу болгъанлай 30 ыйыкъдан сора  тиширыу консультацияда болжаллы халда ишлеялмагъаныны юсюнден къагъыт алыргъа,  сабий сакълагъаны эм тапханы ючюн отпуск берилирча заявление жазаргъа керекди. Андан сора къырал фондну юсю бла анга пособие тёлерге борчлуду. Ол сабий сакълау эм табыу тап бара эсе, 140 календарь кюн ючюн (70 кюн сабий тапхынчыгъа дери эм 70 кюн бала туугъандан сора) берилликди. Сабий табыу къыйын ёте эсе неда «кесарево сечение» этерге тюшген эсе, ахча 156 кюн ючюн тёленирикди (70 кюн сабий тапхынчыгъа дери эм 86 кюн бала туугъандан сора).

Сабийге къарагъан кезиуде – пенсия балла

Россейни Пенсия фонду тиширыугъа пенсиясын тохташдыргъан кезиуде сабийлеге къарагъан кезиуюн да санайды, ол ананы урунуу стажына киреди. Аны ючюн ЗАГС-дан балала туугъанларыны юсюнден кёрюмдюле, аналыкъ капиталны хайырланыу неда Президентни указларына кёре берилген тёлеулени юслеринден информация алынады.

Ишлегенлени пенсияларына къалай къошуллукъду

Планнга кёре пенсияларына жангызда ишлемеген инсанлагъа къошулады. Алыкъа уруннганлагъа  индексацияла аланы  энчи счётларында (ИЛС) эсепленедиле, алай айлыкълары да  кёбейтилмей бериледи.  Ызы бла ала ишден чыкъгъанларындан сора, битеу индексацияла тергеледиле, тёртюнчю айдан а адам пенсиясын, ала да къошулуп, толу ёлчеми бла аллыкъды, ол санда аны аллында юч ай ючюн да. 

Сакълыкъ хатагъа келтирмез

Бу кюнледе Россейни МВД-ны Элбрус районда автоинспекторлары, муниципалитетни келечилери эм журналистле да къатышып велосипедледе жюрюгенлеге къоркъуусузлукъну жорукъларындан билдирирча акция бардыргъандыла.

Страницы

Подписка на RSS - Право