Право

Ууну юйюнде асырагъанды

Наркотиклени законсуз сатыу-алыугъа къажау мадарланы толтургъан кезиуде РФ-ни ФСБ-сыны КъМР-де Управлениясыны къуллукъчулары полициячыла бла бирге ортаазиялы республикаладан бирини инсаныны бузукъчу ишин тыйгъандыла.

Кадастр инженерни къалай сайларгъа боллукъду

Кадастр ишлени платформасында кадастр инженерни сайларгъа (ЭПКР) боллукъду, бу жумушну Росреестрни сайтында инсанны энчи кабинетинде неда къырал жумушланы бир порталында тамамларгъа жарарыкъды.

Фатарны къаллай кезиуледе алыргъа жарамайды?

Законодательствону билмеу жашау журтну сатып алгъанда чурумлагъа келтирирге боллукъду. Бу ишде жангылыч этмезча Россейни Кадастр палатасыны Къабарты-Малкъарда бёлюмню эсгертиуле этиуню дурус кёргенди. Бек алгъа уа – фатарны неда юйню алырдан алгъа сатыучуну быллай операцияла этерге эркинлиги болгъанын бла къалгъанын тохташдырыргъа. Сатыу-алыу келишимни тауусханда ишеклик туудургъан битеу шартлагъа уллу эс бурургъа керекди. Бу ишни тамамларгъа жарамагъан къауумгъа акъылбалыкъ болмагъанла бла психикалары ауругъанла киредиле.

Гитче хатадан уллу палахха тюшмегиз

Полицияны келечисине улутха берирге умут этген уголовный жууапха тартылады.    Административ тазирден къутулургъа кюрешген полициячыгъа ахча береме деп, андан да уллу палахха тюшерге боллукъду.

Сабийни саулугъуна, жашаууна заран салынса жууаплылыкъ уллуду

 14 жылгъа дери акъылбалыкъ болмагъанны саулугъуна заран салынса, аны атасы, анасы, башха законлу келечиси жууаплыдыла.  

Сакъ болургъа юйретгендиле, жууаплылыкъны ангылатхандыла,

Черек районну школларыны окъуучулары эм аланы ата-аналары бла тюбешиуле къуралгъандыла. Право низамны сакълаучулары алагъа экстремизмни бла терроризмни къужурлукъларын ангылатхандыла.

Байламлыкъланы кючлер муратлыдыла

РФ-ни Аманлыкъчыланы терсликлерине жолукъдуруу жаны бла  федерал службасыны КъМР-де Управлениясы республиканы Жарыкъландырыу эм илму министерствосу бла байламлыкъланы кючлейди. 

Чекчи жерлеге киргенде – энчи жорукъ

Былтыр октябрьда республиканы чеклеринде тюрлениуле болгъандыла, аланы санындан ариу табийгъат жерлени талайы кетерилгендиле. Болсада, Россейни бла Гюржюню чеклерине жууукълашханда, ала Баш Кавказ хребетни тёппелери бла ётедиле, алайда барыргъа эркинлик берген къагъытла, инсанны ким болгъанына шагъатлыкъ этген документ да изленирикдиле, деп билдиредиле республиканы Курортла эм туризм министерствосундан.

Къол усталаны чыгъармаларына сейир этгендиле

Россейни Аманлыкъчыланы терсликлерине жолукъдуруу жаны бла  федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны производство бёлюмю Нальчикде Абхазия майданда сатыу-алыу ярмаркагъа къатышады. Ары  жууапха тартылгъанланы урунуугъа сингдириу ара  чыгъаргъан товарла келтирилгендиле, ол санда кийимле, мебель, темирден затла, аш-суу да.

Хыны сёлешген, тюртген да жууапха тартыллыкъды

Ахыр кезиуде инсанла властьны келечиси ишчи борчун толтургъанын биле тургъанлай, анга чабыуул этгенлерини юслеринден билдириуле кёпден-кёп болуп барадыла. Ол санда право низамны сакълаучулагъа зорлукъ сынатылгъан кезиуле да тюбейдиле. Быллай аманлыкъны этген къаллай жууапха тартылады? КъМР-ни прокуроруну тамата болушлукъчусу Сотталаны Жаннадан аны ангылатырын тилегенбиз.

Страницы

Подписка на RSS - Право