Право

Къуралгъан аманлыкъчы къауумгъа киргенди

РФ-ни МВД-сыны Зольск районда бёлюмюню полициячылары Ставрополь шахардан 20-жыллыкъ жашха ачылгъан   уголовный  ишни тинтип бошагъандыла эмда аны сюдню къараууна бергендиле. 

Аманлыкъчылыкъны тохтатыргъа онг барды

Коррупция бла байламлы законлагъа бузукълукъланы юслеринден Сюд приставланы федерал службасына белгили этерге боллукъду. Аллай билдириуле аманлыкъчылыкъны тохтатыргъа, анга къажау мадарланы бардырыргъа онг бередиле.

Сабийлеринден ахчаны къызгъаннганды

Урван районну прокуроруну орунбасары Артур Тхагапсоев районну инсанына ачылгъан уголовный ишни къабыл кёргенди. Ж. Россейни УК-сыны 157-чи статьясыны 1-чи кесегине бузукълукъ этгенди. 

Улутха бергени ючюн - жууапха

Республиканы 57-жыллыкъ инсаны право низамны сакълаучулагъа улутха берирге умут этгени ючюн жууапха тартыллыкъды.

Жорукъланы сакълагъан водительлеге – бюсюреу!

Къырал автоинспекцияны Черек районда къуллукъчулары водительлени жолда бир бирге намыс этерге чакъыргъандыла. Полициячыла жолда жюрюуню жорукъларын сакълагъанлагъа «Водительге - лайк» деген жазыулары бла открыткала юлешгендиле.

Ич ишле органланы кюню белгиленнгенди

КъМР-де ич ишле министр полицияны генерал-лейтенанты Василий Павлов Къабарты-Малкъарны ич ишле органлары къуралгъанлары бла байламлы алгъышлагъанды. Анга жораланып, ведомствода къууанчлы жыйылыу болгъанды.

Къыралгъа къажау ишни бардырыргъа жарамагъаны эсгертилгенди

 Тыш къыраллы организацияланы бузукъчу ишлерине къажау мадарланы чеклеринде УФСБ-ны къуллукъчулары республикадан тиширыу, асламлы информация органлада басмаланнган статьяланы тинтип, тыш къыраллы структуралагъа регионда жамауат-политика эм социал-экономика болумну юсюнден шартланы белгили этип тургъанын ачыкълагъандыла.  Аны ючюн анга ахча тёленнгенди.

Ахчаны хуржунуна салып тургъанды

Коррупциягъа къажау оператив мадарланы толтургъан кезиуде РФ-ни ФСБ-сыны КъМР-де Управлениясыны къуллукъчулары, Россейни Сюд приставларыны федерал службасыны республикада Управлениясыны келечилери бла бирге Зольск районда приставны бузукъчу ишин тохтатхандыла.  Р. Гендуков хыйлачылыкъ этгенине ишеклик барды, деп билдиргендиле УФСБ-ны пресс-службасындан.

Наркотикле сатханы ючюн - жууапха

КъМР-де Ич ишле министерствону кеси къоркъуусузлукъ бёлюмюню полициячыларына жол-патруль службаны инспектору наркотиклени законсуз сатыу-алыугъа къатышханыны юсюнден белгили болгъанды.

Наркотикле сатар умут бла

Май районда право низамны сакълагъан органла наркотиклени законсуз сатыу-алыугъа къатышхан аманлыкъчыны тутхандыла.

Страницы

Подписка на RSS - Право