Календарь событий

30 мая 2022

Кадетле бир бирлери бла танышхандыла

Республиканы школларында кадет классланы курсантлары Нальчикде 33-чю школда жыйылгъандыла. Анда  «Муратларынга ийнан» деген форум къуралгъанды. Ол КъМР-де МВД-ны башламчылыгъы бла, Жарыкъландырыу эм илму министерствону болушлугъу бла бардырылгъанды.

Локъман хажини межгити жангыдан ачылгъанды

Озгъан байрым кюн Огъары Малкъарда,  Мухолда межгитни ачылыуу болгъанды. Эсигизге салайыкъ, бу межгитни онтогъузунчу ёмюрню экинчи жарымында  кеси къыйынына  Асанланы Локъман хажи ишлетген эди.

Чайнаучу чайыр къайдан чыкъгъанды?

1848 жылны 23 сентябри чайнаучу чайырны туугъан кюнюне саналады. Ол кюн американлы жаш Джон Куртис бу затны кесини юйюнде жарашдыргъанды. Ол заманлада чайнаучу чайыр конфетни бир тюрлюсюне санала эди.

Диспансеризация деген ол не затды?

Адам кеси эркинлиги бла тынгылы медицина къарауну ётерге сюйюп, къырал а аллай онг берсе, анга диспансеризация дейдиле. Ол кеси да хакъ тёленмей берилген жумушду.

Жашауун искусствону сакълаугъа жоралагъанды

«Эльбрусские новости» газетни баш редакторуну орунбасары болуп тургъан Хаджиланы Даниял ауушханлы жылдан аслам болады. Районда, чыгъармачылыкъ арада да ол бусагъатдагъы живописьни ахшы билген инсан, коллекционер эм меценатча белгили эди.

Бизде къаллай жилянла бардыла, аладан кесибизни къалай жакъларгъа боллукъбуз?

Жаз башы-жай келгени бла Къабарты-Малкъарда жилянла бла байламлы проблема да кесин билдире башлайды. Ала къышдан сора уяннгандыла эм жашауларын тири бардырып тебирегендиле, бу кезиуде уа ала бютюн огъурсуз да болуучудула.

Табийгъатха заран жетмезча

КъМР-ни Табийгъат байлыкъла эмда экология министерствосуна бойсуннган «Сакъланыргъа тийишли табийгъат жерлени хайырланыу эм тынгылы объектлени къурулушун бардырыу жаны бла дирекция»   Тырныауузда «Таза къырал» миллет эм "Экология" федерал  проектлеге кёре,   2021-2023 жыллагъа белгиленнген ишлени бардырады.

Насыплы адам тёгерекге да насып жаяды

Мода не заманда да даулашла туудургъанды: бюгюн да бирле андан артха къалмазгъа кюрешедиле, башхала уа ол талпыныуну кюлкюлюге санайдыла.

Абаданла урунуу жылларыны, пенсия балларыны юслеринден билирча

Быйылдан башлап, Россейни Пенсия фонду (ПФ)  45 жылдан абадан адамлагъа пенсия счётларыны, стажларыны эм боллукъ страховой пенсияларыны ёлчемини юсюнден юч жылгъа бир кере билдире турлукъду.

Жалгъан билдириу ючюн жууаплылыкъ къатыды

Арт кезиуде билим бериу учреждениялада чачдырыучу зат салыннганды деген билдириуле этилип, дерслени тохтатып, сабийлени юйлерине ашырыргъа   тюшген кезиуле кёбейгендиле.