Календарь событий

02 мая 2022

Садакъаны сууаплылыгъы уллуду

Муслийманла исламда эки уллу байрамладан бирин - Оразаны белгилерге хазырланадыла.  Рамазан айда сау кюнню кеслерин ашдан, суудан, аман ишледен, къылыкъладан тыйып, Аллахха табынып, тилекле этип, дууала тутуп, жандауурлукъ ишле толтуруп тургъанла къаллай саугъагъа тийишлидиле. Аны юсюнден  «Мамырлыкъ» фондну башчысы Ахматланы Назир хажи айтады:

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы К.В. Коковну Ораза байрам бла алгъышлауу

Къабарты-Малкъарны муслийманларын ислам дунияда эм сыйлыгъа бла эм даражалыгъа саналгъан  Ораза байрам бла жюрегимден къызыу алгъышлайма.