Календарь событий

28 мая 2022

Хар тутушуудан - жангы сынам бла

Къарачай халкъ кёчгюнчюлюкден туугъан жерине къайтханлы 65 жыл толгъанына аталып, Черкесскде боксдан «Возрождение» деген регионла аралы турнир болгъанды.

Антына кертичилей къалгъанды

Россейни Чекчи аскерлерини кюнюне аталып, Нальчикни 28-чи школунда тамата сержант Денис Сидоровични хурметине «Жигитни партасы» ачылгъанды.  

Жигитча сермешип, душман самолётланы агъызгъанды

Къабарты-Малкъарны жигит уланлары Уллу Хорламны жууукълашдырыугъа жанларын-къанларын аямай къазауат бардыргъандыла. Аладан бири Гелястанланы Зулкъаны жашы Махмут урушда кёргюзтген батырлыгъы, антына кертичилиги ючюн Ата журт урушну орденини 2-чи даражасы бла саугъаланнганды.

Хунерлиле эриширикдиле

Тамбла Нальчикде Сакъатланы эм саулукъларында чекленнген онглары болгъанланы араларында бардырылыучу «Абилимпикс-2022» деген тёрели чемпионатны регион кезиую кесини ишин башларыкъды. Аны бла байламлы КъМР-ни жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла министри Анзор Езаов къысха пресс-конференция бардыргъанды.

Ышандыргъан ал атламла

Черек районда Къашхатауда КъМР–ни 100–жыллыгъына атап Культура юйню мекямында Сабий чыгъармачылыкъны юйю эки фахмулу суратчы къызчыкъны – Ахкёбекланы Бэланы эм Мокъаланы Амираны кёрмючюн къурагъанды. Анга район администрацияны къуллукъчулары, эллиле, журналистле да келген эдиле.

«Бийик жууаплылыкъны излеген иш»

«Булунгу» чекчи застава битеу къыралгъа да ариулугъу, сейир табийгъаты, тарых эсгертмелери бла белгили Чегем районда орналгъанды. Бизни статьябызны жигити Ислам, аны тукъумун белгили этерге жарарыкъ тюйюлдю, мында къуллукъ этгенли бир ненча жыл озгъанды.