Экономика

Борчларын тёлерге ашыкъмайдыла

Къабарты-Малкъарны суу эм жылыу бла жалчытхан предприятияларыны «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» биригиуге кёп заманны тёлемегенлери ючюн борчлары 95 процентге жетгенди. Саулай алып айтханда, биринчи ноябрьге жашау журт-коммунал мюлк бёлюм бла байламлы организацияланы 1,8 миллиард сом берликлери барды. 

Сугъарылгъан жерлеге къошулады

КъМР-ни Эл мюлк министерствосундан билдиргенлерича, быйылгъы жыл башланнганлы   «Агропромышленный комплексни продукциясыны экспорту» регион эм  «Халкъла аралы  кооперация эм экспорт»  миллет проектлеге кёре  6,4 минг гектар чакълы жерде мелиорацияны  хайырланырча болгъанды. 

Ток бла тынгылы жалчытырча

Кёп  болмай «Россети Северный Кавказ»- «Каббалкэнерго» биригиуню келечилери «Водозабор» подстанцияны бир къауум  оборудованиясын жангыртхандыла.

Ишлени кезиуюнде специалистле  110/6 кВ кюч берген трансформаторну  6,3 башлап 10 Мвт. берирчасына   алышындыргъандыла.

Къырал налогла къалай жыйылгъанларына кёре айныйды

Будайланы Исмайылны жашы Расул   РФ-ни Налог службасыны КъМР-де Управлениясыны таматасыны орунбасарады. Ол РФ-ни къырал граждан службаны 1-чи класслы кенгешчисиди, «КъМР-ни сыйлы экономисти» атха тийишли кёрюлгенди. Биз аны бла налог органлада жангычылыкъланы, бизнесге этилген женгилликлени юслеринден ушакъ бардыргъанбыз.

Экспортну айнытыугъа салыннган къыйын туура этилгенди

Россейни Экспорт арасы къыралда бардырылгъан «Халкъла аралы кооперация эмда экспорт» деген миллет проектни быйыл ал он айны ичинде эсеплерин чыгъаргъанды, деп билдиргендиле КъМР-ни Экономиканы айнытыу министерствосуну пресс-службасындан.

«Автобытсервис» - эм игилени тизмесинде

 Кёп болмай Прохладный  шахар округну администрациясыны башчысы  Вячеслав Архангельский «Иш кёллю Россей» жамауат организацияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню келечисине «Автобытсервис» предприятияны таматасына  Владислав Можгиннге  «2023 жылда Эм иги предприятие» деген Шагъатлыкъ къагъытны бергенди.

Отлукъну багъасы тохташыргъа ушайды

Россейни Правительствосу къыралны ичинде отлукъну багъасы андан ары кётюрюлюп бармазча амал тапханды. Налог кодексге тюрлениуле кийирип, биринчи октябрьден башлап, отлукъ демпфер деген затны 0,5 угъай, 1 коэффициентин хайырланып тебирерикдиле. Аны себепли нефтьни жарашдырыучу компаниялагъа уллуракъ компенсация тёленирикди. Аны бла ала отлукъну багъасын кётюрмей къойгъанлары ючюн къоранчларын къайтараллыкъдыла.

Бизнесге - жангы онгла

Къырал эм муниципал жумушланы бирикдирилген «Госуслуги» порталында толтурургъа онг болгъан жумушланы саны ёсгенди.  Россейни Правительствосу 2023 жылда «Госуслуги» порталда тюрлю-тюрлю жумушланы толтурургъа эркинлик документлени  жарашдырыу жаны бла планны тамамлагъанын белгили этгенди. Алай бла энди лицензияланы, тюрлю-тюрлю эркинликлени къысха заманны ичинде автоматизацияланнган халда алыргъа жарарыкъды.

Энчи мюлклери болгъанлагъа

Кюз арты жетип, халкъны бахчалагъа къуугъанды. Бирде кюн тийсе, бирде жауун жауады, кюндюз жылы болса, кече хауа сууугъуракъды.

Республика ахчаны къыйматлы жюрютген регионланы санында

Россей Федерацияны Финансла министерствосу къырал ахчаны былтыр къыйматлы жюрютген регионланы тизмесин жарашдыргъанды. Анда ал жерлени алгъанланы санына бизни республика да тюшгенди, деп билдиргендиле регионну Финансла министерствосундан.

Страницы

Подписка на RSS - Экономика