Экономика

Битеу мюлкледе да ёсюм барды

КъМР-ни Эл мюлк министерствосундан билдиргенлерича, быйыл республиканы мюлклеринде сауулгъан сютню ёлчеми  ёсгенди. Алай бла беш айгъа ШималКавказстатны эсеплерине кёре, биригиулени барысы да 178 минг тонна сют алгъандыла. Былтыр бу замандан эсе ол 4.3 процентге кёпдю. 

Налогла жыйыучула жетишимли ишлегенлери кёрюнеди

Федерал налог службаны Къабарты-Малкъарда бёлюмю быйылны биринчи жарымында къыралны бюджетине 8,377 миллиард сом жиберип, аны бла борчун 14,5 процентге артыгъы бла толтургъанды, дегендиле УФНС-де. Ол санда федерал бюджетге 1,87 миллиард сом бёлюннгенди, республиканы бирикген бохчасына уа 5,8 миллиарддан азмаз кёп сом баргъанды. 

Айнытыуну бирикдирилген институту къырал болушлукъну «бир терезе» амал бла тамамларгъа онг берликди

Россейни Правительствосуну айнытыу институтланы ишлерин игилендириу жаны бла буйругъу бла   быйыл апрельде «Шимал Кавказны айнытыуну корпорациясы» эмда «Эльбрус курорт» акционер обществола ишлерин тохтатхандыла. Аланы борчларын энди айнытыуну бирикдирилген институту толтурлукъду. Ол «Шимал Кавказны  курортларыны» мурдорунда ишлерикди, деп билдиргендиле КСК-ны пресс-службасындан.

Тамашалыкъ табийгъатыбызгъа энчи хар бирибиз да сакъ болургъа керекбиз

Бизни республикада табийгъатыны ариулугъу, байлыгъы тыш къыраллада окъуна белгилиди. Алай адам болгъан жерде, не десенг да, тёгерекдеги къудуретге дайым сакъ болуп турургъа тюшеди. Бу ишни къырал бла бирге тюрлю-тюрлю экология жамауат организацияла, биригиуле да бардырадыла. Орус география жамауатны КъМР-де «Альтаир» жаш клубуну башчысы, краевед Мокъаланы Тенгиз да ол жумушла бла бек тири кюрешгенледен бириди.

 

Банк карталадан ахчаны къалай урлайдыла

Эсеплеге кёре, былтыр гудучула бизни банк карталарыбыздан бир миллиарддан аслам сомну урлагъандыла. Аланы хаталары битеу да 107 минг адамгъа тийгенди. Быйыл Ара банк быллай аманлыкъ ишлени саны азайырыкъды дейди, алай экспертлени оюмларына кёре уа, ала бютюн кёбейирикдиле. Ол а сагъайтмай къоймайды…

 

Сатылгъан ётмек татымлыды къоркъуусузду

Роспотребнадзорну Къабарты-Малкъарда  Управлениясындан  билдиргенлерине кёре, ведомство   предприятияла чыгъаргъан ётмекни  эм булкаланы  биширген предприятияланы продукциялары качестволу болурча контроль бардырады. 

Россельхозбанкны карталарын сайлагъанлагъа къошулады

Быйыл биринчи апрельни эсеплерине кёре, Россельхозбанкны Къабарты-Малкъарда  бёлюмюню (РСХБ)  тёлеу карталарын тутханланы саны 165 минг адамгъа жетгенди.   Алай бла жыл башланнганлы 2 минг карта берилгенди, неда былтыр бу кезиуден  1,3 кереге кёп, деп билдириледи финанс учрежденияны пресс-службасындан. 

Клиентлерине тап болурча  банк  тюрлю-тюрлю амалланы  айныта барады. Ол санда бюгюнлюкде республикада 33 банкомат барды, аладан 15 Нальчикде эм къалгъанлары да жамауат аслам жюрюген жерледе  орналадыла. Аланы  кёбюсю кече-кюн да  ишлейдиле. 

Эсепле ёхтемлендирселе да, тамамланырыкъ жумушла кёпдюле

Кёп болмай КъМР-ни Къурулуш эм жашау журт –коммунал мюлк министрини  Алим Бербековну  башчылыгъы бла кенгеш болгъанды. Жыйылыуда  былтыр этилген ишлени эсеплегендиле эм салыннган борчланы да белгилегендиле. Анга тюзюнлей  халда  республиканы  Правительствосуну  Председатели  Мусукланы Алий  да къатышханды, деп билдиредиле  ведомствону пресс-службасындан.  

Шёндюгю технологияла - жамауат къоркъуусузлукъну сакълауда

Къабарты-Малкъар Республиканы Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий бу кюнледе Synesis халкъла аралы ИТ-компанияны (Беларусь) келечилери бла тюбешгенди. Бу ишге республиканы экономиканы айнытыу министри Рахайланы Борис, цифралы айнытыу министр Ислам Ашхотов, промышленность, энергетика эм сатыу-алыу министр Шамиль Ахубеков, къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк министр Алим Бербеков да къатышхандыла.

Асфальт чыгъаргъан заводла ишлеп башларгъа хазырдыла

КъМР-ни Транспорт эм жол мюлк министерствосундан билдиргенлерича, бюгюнлюкде республикада  ондан аслам асфальт  чыгхаргъан  завод барды. Аланы кючлери  тийишли сырьё бла  муниципал районланы  толусунлай жалчытыргъа жетерикди.

Страницы

Подписка на RSS - Экономика