Экономика

Туристлени саны эки кереге кёбейгенди

Быйыл озгъан тогъуз айда Къабарты-Малкъарда 840 минг турист болгъандыла. Ол былтыр бу заман бла тенглешдиргенде, эки кереге кёпдю.

Хайырланыучула ток бла сылтаусуз жалчытылынырча

Бир къауум кюнден «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго» компанияны келечилери Къабарты-Малкъарны электрокюч комплексин къыш сууукълагъа хазырлап бошарыкъдыла. Быйыл тийишли ишлени бардырыргъа 265,8 миллион сом берилликди. Бюгюнлюкде 112 миллион сом багъасына жумуш тамамланнганды.

Бизнес бла кюреширге сюйгенлеге болушургъа алланып

Къабарты-Малкъарда бизнес бла кюреширге сюйгенлеге болушлукъ тапдырырча агротехнопарк бла женгил промышленностьну кластери къураллыкъды. Ол амал предпринимательлеге закон бла   ишлерча себеплик этерикди.

Жерчилик бла байламлы продукция танг ёсгенди

Алгъаракълада «Халкъла арала кооперация эм экспорт» миллет проектге кирген «Агропромышленный комплексни экспорту» деген регион проектни чеклеринде Россейни Эл мюлк министерствосу бла КъМР-ни Правительствосуну арасында этилген келишимге кёре быйыл регионнга 15 миллион доллар багъасына экспортха продукция ашырыргъа онг берилгенди.

Терек бахчалыкъгъа - аслам эс

КъМР-ни Эл мюлк министерствосундан билдиргенлерича, быйыл республикада  терк айныгъан терек бахчалыкълагъа энтта да 1,5 минг гектар чакълы къошуллукъду.  

Къабарты-Малкъарда "Агъачны сакълайыкъ" деген акция башланады

Къабарты-Малкъар Республика «Агъачны сакълайыкъ» деген битеуроссей акциягъа къытышыркъды. Ол акция ючюнчю жыл бардырылады, ол кезиуню ичинде россейли регионлада 80 000 000 терек орнатылгъанды, деп билдиреди регионну оноучусуну пресс-службасы.

 «Агъачны сакълайыкъ» деген акция жамауатны эсин Россейни агъач байлыгъын сакъларгъа эм аны байыкъландырыгъа  деп бардырылады.

Къабарты-Малкъарда  акцияны кезиуюнде паркла эм элле тёгереклеринде  жашиллендириу ишле бардырыллыкъдыла.

Солургъа сюйгенле Къабарты-Малкъарны сайлайдыла

Ростуризм Россей Федерацияны табигъатында солургъа къайры барыргъа сюйгенлерини юсюнден, беш жерни белгили этгенди. Ары Россейни юг жанындан (Кърым бла Краснодар край), Шимал Кавказдан  (Дагъыстан, Къабарты-Малкъар, Карачай-Черкесия), Уралдан (Башкортостан бла Челябинск область) эм Алтай бла Карелия киредиле.

Россельхозбанкны карталарына сурам дайым ёседи

Быйылгъы жыл башланнганлы Россельхозбанкны Къабарты-Малкъарда бёлюмю  клиентлерин сегиз минг тёлеу карта бла жалчытханды.

Ипотека кредитлеге сурам уллуду

Къабарты-Малкъар Республикада жашау журтланы сатып алыргъа деп ёнкюч ахчаланы бериу бла кёрюмдюсю жылны аллындан 17, 1 процентге ёсгенди эм 1 августха ол сумма 24, 6 миллиард сом болгъанды, деп билдиреди КъМР-ни Экономиканы айнытыу министерствосуну пресс-службасы.  

«Жылны аллындан бери 2,9 минг ипотека кредит берилгенди, ол 61,3 процентге кёпдю, озгъан жылны жети айыны кёрюмдюсю бла тенглешдиргенде», - деп айтылады министерствону билдириуюнде.

Къабарты-Малкъарда нартюхню тирлигин жыйып башлагъандыла

Къабарты-Малкъарны сабанчылары мирзеулюк нартюхню тирлигин жыйып башлагъандыла. Эл мюлкде уруннганла 680 гектарда нарюхню оргъандыла, деп билдиреди республиканы эл мюлк министерствосуну пресс-службасы.

Аллыннган кёрюмдюлеге кёре, орта эсеп бла айтханда бир гектардан 46,4 центнер тирлик жыйылады, ол кёрюмдю озгъан жылны бу кезиую бла тенглешдиргенде 103 процентни тутады.

Страницы

Подписка на RSS - Экономика