Экономика

Жарыкъландырыуну магъанасын ангылай

КъМР-ни Экономиканы айнытыу министри Рахайланы Борис Миллет банкны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню башчысыны къуллугъун толтургъан Аслан Калов бла тюбешгенди.

Казбек Коков къурулуш ишле бла байламлы штабны жыйылыуун бардыргъанды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков капитал къурулуш ишле бла байламлы ыйыкъ сайын бардырылыучу штабны жыйылыуун бардыргъанды.

Терек бахчачыла бай тирлик сакълайдыла

Республикада терек бахчачылыкъ мюлкледе алмаланы къыш сортларын жыйыу башланнганды. КъМР-де ёсдюрюлген жемиш эмда наныкъ продукцияны арасында быллай алмала аслам жерни аладыла, дегендиле регионну Эл мюлк министерствосунда.

Къышха хазырдыла

Къабарты-Малкъарны электрокюч бла жалчытыуну къоркъуусузлугъу жаны бла шабыны кенгешин республиканы промышленность, энергетика эм сатыу-алыу министри Шамиль Ахубеков бардыргъанды. Анга регионда энергетика субъектлени келечилери да къатышхандыла, деп билдиргендиле министерстводан.

Эл мюлк кооперацияны айнытыугъа-энчи эс

КъМР-ни Эл мюлк министерствосунда бизни республикада эл мюлк кооперацияны айнытыр умутда субсидияла бла себеплик этиллигин билдиредиле. 

Къурулушда проектле къалай тамамланнганларын сюзгендиле

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков видео связь амал бла Регионланы айнытыу жаны бла правительстволу комиссияны жыйылыууна къатышханды. Жыйылыуну РФ-ни Правительствосуну Председателини орунбасары Марат Хуснуллин бардыргъанды, анда РФ-ни къурулуш эм жашау-журт коммунал мюлк министри Ирек Файзуллин доклад бла сёлешгенди. 

Экспортха себеплик этиу тохтамайды

Россейге санкцияла кийирилгени ючюн бизни республикада тыш къыралла бла сатыу-алыу этген предприятияланы ишлерине дайым къаралады. Алада тюбеген чурумланы ачыкълау иш тири бардырылады, дейдиле КъМР-ни Экономиканы айнытыу министерствосунда.

Къурулуш эм инвестиция проектле бла байламлы соруулагъа къарагъандыла

Къмр-ни Башчысы Казбек Коков къурулуш бёлюмде эм инвестиция проектлеге къарау бла байламлы штабны биринчи жыйылыуун бардыргъанды.

Эл мюлкде къармашханлагъа – онгла

Россейни Правительствосу къыралда эл мюлкге болушлукъ бериуню кенгертеди. Тийишли онгла алыргъа боллукъланы санына энди кеслери алларына иш бардыргъанла, иели мюлклери болгъанла да киредиле. Дагъыда селекция-урлукъчулукъ арала къураугъа этилген къоранчланы аслам кесегин къайтарыргъа дейдиле. Аны юсюнден КъМР-ни Эл мюлк министерствосундан билдиргендиле.

Кеслери иш къурагъанлагъа онгла

Кеслери иш къурап къармашханлагъа деп жарашдырылгъан налог (НПД) жангыды, анга  инсанла кеси эркинликлери бла кёчерге боллукъдула, дегендиле ФНС-ни Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде.

Страницы

Подписка на RSS - Экономика