Экономика

Ток бла сылтасусуз болурча

Быйыл биринчи кварталда «Россети Северный Кавказ» биригиуню келечилери ара  сетьлеге  700-ге жууукъ  жангы абонентни къошуп,   ток бла сылтаусуз этгендиле. Саулай алып айтханда,  ала  10,5 мегаватт (МВт) электрокюч бла жалчытылыннгандыла.

Къоранчланы азайтыргъа онг табылгъанды

Кёп болмай «Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго» биригиуню таматасыны къуллугъун толтургъан   Резуан Загаштоковну  башчылыгъы бла  ишчи    комиссиясыны кенгеши болгъанды. Анда баш тема быйыл биринчи кварталда биригиу къаллай бир файда тюшюргенине жораланнганды.   

Эм иги предприятияланы белгилегендиле

Бюгюнлюкде Къабарты-Малкъарда кёп фатарлы жашау журтланы жумушларына  къарагъан 185 чакълы коммунал мюлк (ЖКХ) предприятие ишлейдиле.  Аладан «Россети Северный Кавказ» ток ючюн борч этмей,  болжалындан кеч къалмай тёлеген -  «Гарант», «Монолит»,  «Инициатива»,  «Наш Дом»,  «Комфорт» эм   «Лидер Сервис» биригиулени энчи белгилейди. Болсада бир къауум организацияны алыкъа   хайырланнган  электрокюч ючюн 99 миллион сом берликлери барды. 

Теплицада заранлы къурт-къумурсхала болмазча

Былтыр ишлеп башлагъан «Чегем-Агро» теплица комплексде шёндю ишни къазауат баргъан кезиуюдю. Анда кёп болмай бадыражанладан биринчи тирлик жыйгъандыла, аны алыучулагъа жибергендиле.

Къалайда да жарыкъ болурча

Быйыл биринчи кварталда Къабарты-Малкъарда ишлеген гидроэлектростанцияла бары да 42,1 миллион киловатт-сагъат электрокюч чыгъаргъандыла. «РусГидро» компанияны республикада бёлюмюнде айтханларына кёре, ол алгъын жылланы орта кёрюмдюлери тенгли бир болады.

Тыш къыралла эмда башха регионла бла байламлыкъла кюч ала барадыла

Къабарты-Малкъар республикадан предприятияла эмда организацияла, буруннгу жыл бла тенглешдиргенде, былтыр тыш къыралла бла жети процентге аслам сатыу-алыу этгендиле. Ол санда экспорт юч процент къошханды, импорт а 8,3 процентге жетгенди, - деп билдиргенди КъМР-ни Экономиканы айнытыу министерствосуну регионну маркетинги эмда тыш байламлыкъла департаментини башчысы Севиль Богацкая.

Гитче эмда орта бизнесни магъанасы уллуду

Къайсы къыралда неда аны ичинде субъектде экономиканы айнытыугъа уллу къошумчулукъ этгенле гитче эмда орта бизнес бла кюрешгенледиле эмда энчи предпринимательледиле. Къабарты-Малкъарда да алайды, аны себепли бу бёлюмге республиканы власть органлары тийишлисича эс бурадыла, ол санда себеплик да этедиле.

«Не къыйын кюнде да сайлауума сокъуранмагъанма»

Жол мюлк къыралны экономикасыны магъаналы бёлюмлеринден бирине саналады. Аны себеплиги бла инвестицияла этиледиле, туристле аслам келедиле, производство ёседи, социал болум игиленеди, транспорт инфраструктура эм башха бёлюмле да айныйдыла.

Инвестициялагъа – энчи эс

Жангы предприятияла къурарча, производствону кенгертирча, инвестицияла этмей, башхача айтханда ишге ахча салмай боллукъ тюйюлдю. Гитче мюлкле, регионну неда къыралны экономикалары да алай ишлейдиле.

Инфляция азая барады

Аш-азыкъ продукцияны ёлчеми кёбейгени, уллу тюкенле да мадар этип башлагъанлары себепли Къабарты-Малкъарда инфляция азайып башлагъанды. Аны юсюнден Миллет Банкны регионда бёлюмюнде айтхандыла, дегендиле КъМР-ни Башчысыны эмда Правительствосуну пресс-службасында.

Страницы

Подписка на RSS - Экономика