Экономика

Банкны филиалы республикада жетишимли ишлейди

Озгъан жылда Россельхозбанкны Къабарты-Малкъарда филиалы 12,5 минг ахча тёлеучю карта жибергенди. Саулайда финанс биригиу республикада ишлеп тебирегенли жылны битеулю кёрюмдюлерине кёре, 175, 5 минг картаны адамалагъа хайырланыргъа бергенди, деп билдиредиле  филиалны пресс-службасындан.

 Чыгъарылгъан карталаны асламысы (35 проценти) иш хакъ теленнгенледиле. Белгилерчады, банкны юсю бла иш хакъ алгъан биригиулени саны 250 болгъанын эм аланы асламысы ахчаны бюджетден алгъанларын.

Жолланы тап халгъа келтирирге уллу эс бурулады

 Бюгюн Москвада КъМР-ни Башчысы Казбек Коков ведео-конференцсвязь амал бла Регионла аралы правительстволу комиссияны штабыны жыйылыууна къатышханды. Аны Правительствону Председателини орунбасары Марат Хуснуллин  бардыргъанды.

 Анда  жоллада къурулуш ишле къалай бардырылгъанларыны кёрюмдюлерине къарагъандыла эм Россейни субъектлеринде  интеллектуал транспорт системаланы къурауну юсюнден соруу сюзюлгенди, деп билдиреди республиканы оноучусуну пресс-службасы.

Къолайлы техника - чырмаусуз ишлеуню себеби

«Россети Шимал Кавказ» компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню – «Каббалкэнергону» – электрокюч сетьлени жумушларына къарагъанда хайырланылгъан автомашиналары, былтыр бир тюрлю къыйын болумгъа тюшмей, битеуда 3,7 миллион километрни ётгендиле, деп ёхтемленип билдиргендиле компанияны пресс-службасындан.

«Эльбрус» курортха баргъан жолну ырхыладан къоруулайдыла

Къабарты-Малкъарны ичи бла баргъан Прохладный–Баксан–Эльбрус А-158 федерал жолну узунлугъу 104 километрди, аны 19 участкасы къоркъуулу жерлеге саналадыла. Жауунла уллу жаугъан кезиуде, суу кётюрюлюп, ырхыла да келип, жолланы бузуучудула. Аны бла байламлы жоллагъа къарагъан «Кавказ» федерал казна учреждение Тырныаууз шахар, Быллым, Бедик, Огъары Бахсан, Элбрус эм Нейтрино эллени тийрелеринде ырхыладан къоруулагъан, битеу да алты километр узунлугъу болгъан бетон къабыргъала сюегенди.

Мирзеулюкден - бай тирлик

КъМР-ни Эл мюлк министерствосундан билдиргенлерине кёре, озгъан жыл мирзеулюк эм къудору битимледен 1,320 миллион тонна жыйылгъанды. Ол а башха жылладан эсе он процентге кёпдю.

Эл мюлкде къармашханлагъа – танг болушлукъ

Къабарты-Малкъарда «Гитче эм орта предпринимательство эмда энчи бир иш бла кюрешгенлеге болушлукъ тапдырыу» миллет проектге, дагъыда «Гитче эм орта предпринимательствону субъектлерини акселерациясы» регион программагъа кёре, фермерчиликни бла эл мюлк кооперацияны айнытыугъа 97,6 миллион сом бёлюннгенди.

Нартюхню урлугъуна тышында да сурам уллуду

Бюгюнлюкде Къабарты-Малкъар Россейни регионларын нартюхню урлугъу бла жалчытханладан бириди. Жыл сайын республикада бу битимни гибрид тюрлюлеринден - ФАО-150-ден башлап ФАО-600-ге дери - 15 минг тонна урлукъ жарашдырылады. Аны бла бирге мирзеуге эм силосха жарарчасы да ёсдюрюледи.  

Эллени айныуларына – 151 миллион сом

Былтырны ахырына Къабарты-Малкъарда «Эл жерлени комплекс халда айнытыу» къырал программагъа кёре талай социал объект хайырланыргъа берилликди. КъМР-ни эл мюлк министри Хасан Сижажев айтханнга кёре, Солдатская бла Пролетарское эллени таза суу бла жалчытыр ючюн жангы скважинала къазыу иш бошала турады. Аны бла бирге Къашхатауда орта школну къошакъ мекямы эм Маданият юй да жангыртыллыкъдыла.

Булунгугъа баргъан жолну хали бла шагъырейленнгендиле

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков ишчи жумуш бла Чегем районда болгъанды, ол  Хушто-Сыртны бла Чегем чучхурланы ортасында жолгъа къарагъанды. Анда ишле Экинчи Чегем-Булунгу деген жолну жангыртыу бла байламлы комплексли  мероприятияланы чеклеринде бардырыу бла бирге жууукъ заманда  башланырыкъдыла.

Республиканы оноучусу бла бирге ишчи жолоучулукъда КъМР-ни Парламентини Председателини орунбасары Жанатайланы Салим, КъМР-ни транспорт эм жол мюлк министри Аслан Дышеков, Чегем  районну администрациясыны башчысы Юра Борсов болгъандыла.  

Казбек Коков Туризмни айнытыу жаны бла правительстволу комиссияны ишине къатышханды

Россей Федерацияны Правительствосуну Председетелини орунбасары Дмитрий Чернышенко Туризмни айнытыу бла байламлы правительстволу комиссияны жыйылыуун бардыргъанды.

Страницы

Подписка на RSS - Экономика