Экономика

Инвестицияла этерге сюйгенлеге ахшы онгла къурайдыла

Регионлада инвестициялы стандартны быйыл кийирип бошаргъа кереклисини юсюнден РФ-ни Правительствосуну Председателини биринчи орунбасары Андрей Белоусов айтханды. Инвестициялы жумушланы бир стандартха келтириу, бизнесни кенгертирге, къыралны регионларында инвестицияланы кёбейтирге себеплик этерикди. Ол а санкцияла болгъан кезиуде ишни тап бардырыргъа болушурукъду, деп чертгендиле КъМР-ни Экономиканы айнытыу министерствосунда.

Иши кереклиди, къыйматлыды

Къабарты-Малкъарны Кёп жумушла тамамлагъан арасында (МФЦ) озгъан жылда ишлерини эсеплерин чыгъаргъандыла. Сагъынылгъан кезиуде адамла ары 1687997 кере сёлешгендиле эмда тилеклерин билдиргендиле, ол санда 910 мингини жумушлары тамамланнганды, деп билдиргендиле республиканы Экономиканы айнытыу министерствосундан.

Эки мингден аслам абонентге чек салыннганды

Былтыр «Каббалкэнерго» биригиуню келечилери Нальчикде ток ючюн аслам заманны тёлемей тургъан кёп фатарлы юйледе жашагъанлагъа борчларын жабаргъа кереклисин айтып, 17 мингден артыкъ эсгертиу этгендиле.

«Кавказ» жол кенг этилгенди

Бу трассаны Къабарты-Малкъарны ичинде сегизкилометрлик кесеги тёрт ызлы болгъанды. «Кавказ» Управлениядан билдиргенлерине кёре, тийишли ишле Малкадан башлап, Куба-Таба элге кирген жерге дери этилгендиле. Аны хайырындан жолну кенглиги 7,5 метр угъай, 14 метр болгъанды. Ол а къоркъуусузлукъгъа, машиналаны жюрюуюне хар жаны бла да игиди. Жолну ортасы темир буруула бла бёлюннгени да аварияланы санын азайтыргъа себеплик этерикди.

Аны продукциясына бирси къыраллада да сурам уллуду

Къабарты-Малкъарда налмасдан тюрлю-тюрлю инструментле жарашдыргъан  «Терекалмаз» предприятие   639 миллион сом багъасына продукция чыгъаргъанды. Ол  былтыр бу заман бла тенглешдиргенде, 60 процентге кёпдю. Аны юсюнден бизге биригиуню производство эм маркетинг жаны бла таматасыны орунбасары Ахмед Тлеужев билдиргенди.

Ток бла байламлы жерлени жангыртырыкъдыла

Быйыл «Россети Северный Кавказ»-«Каббалкэнерго» компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю республикада  энергокюч комплексни  жангыртыргъа  эм  ремонт ишле бардырыргъа 281 миллион сом бёллюкдю.   Алай бла техника жаны бла жумушланы тамамларгъа былтыр бу замандан эсе  эки  процентге аслам ахча къоратыллыкъды. Аны юсюнден бизге  энергокюч бла жалчытхан компанияны пресс-службасындан билдиргендиле.

Бизнес бла кюрешгенлеге тюрлениулени юсюнден

Предпринимательлеге тийишли талай законла бла жорукъла кюч алгъандыла быйыл. Бу материалда аланы юсюнден айтайыкъ.

«Эл мюлкде уруннганлагъа себеплик тапдыргъанны тохтатырыкъ тюйюлбюз»

Россельхозбанкны Къабарты-Малкъар Республикада бёлюмюню таматасы Алим Сокуров газетни корреспонденти бла ушагъында финанс учрежденияны шёндюгю ишини, эл мюлкде уруннганлагъа къаллай себеплик этгенлерини эм озгъан жылны  кёрюмдюлерини юсюнден айтханды.

Ишлерин адамлагъа таплыкъгъа деп къурайдыла

Озгъан жылда Россельхозбанкны Къабарты-Малкъар Республикада бёлюмю 7,3 минг ахча берген карталаны чыгъаргъанды.   Аладан асламысы къыркъ тёрт проценти «Мени картам», 32 проценти иш хакъ алгъан картала эм пенсия картала да 15 процент болгъандыла.   «Мени» деген картаны хакъсыз алыргъа боллукъду. Аны игилиги неди десегиз, кёп тюрлю операцияланы, ол санда  «хар затха да кешбэк» деген амаланы хайырланыргъа онг береди.

Болум къууандырады

Кёп болмай Къабарты-Малкъарны экономиканы айнытыу министри Рахайланы Борис былтыргъы жылгъа социал экономика болумну  эсеплери  бла шагъырейлендиргенди. Аны юсюнден бизге министерствону пресс-службасындан билдиргендиле.

Страницы

Подписка на RSS - Экономика