Календарь событий

17 мая 2022

Прохладна районда авариягъа тюшген юч сабий къыйын болумдады

Прохладна районда Учебное элни къатында гитче автобусда бара тургъанлай авариягъа тюшген сабийлени ючюсю къыйын болумдадыла, аланы реанимациягъа кёчюргендиле.

Совет халкъгъа уллу сынау

Уллу Ата журт уруш   совет халкъгъа, битеу дуниягъа да сынау болгъанды. Къабарты-Малкъар, къыралны битеу миллетлерича, Ата журтубузну жалынчакъсызлыгъын къоруулаугъа тургъанды.

Аварияда ачыгъанлагъа тийишлисича медицина болушлукъ бериледи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Учебный элни тийресинде аварияда ачыгъан сабийлеге медицина болушлукъну бериуню энчи контрольгъа алгъанды. 

Къыйматлы тюбешиу, ачыкъ ушакъ

 КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Сангырауланы битеуроссей биригиулерини (ВОГ-ну) президенти  Станиславом Иванов бла ишчи тюбешиу бардыргъанды.

Кесилигибизни унутмайыкъ

 Дуния кюнден- кюннге тюрленеди. Эрттегили адам  атла жокъ бола барадыла. Аздан-аз эшитилгенлери ючюн, жаш адамла алагъа бюсюремей, сабийлерине кинолада эшитгенлерин  атайдыла.

Ууну къайда букъдургъанларын да кёргюзтгендиле

Наркотиклени законсуз сатыу-алыугъа къажау кюреш бардырыуну  чеклеринде РФ-ни ФСБ-сыны КъМР-де Управлениясыны къуллукъчулары, Ич ишле министерствону полициячылары бла бирге республикагъа ууну кёп санда ташыуну къурагъан юч инсанны бузукълукъ ишлерин тохтатхандыла.

Огъурлу Афар

Кёзден кетген кёлден кетеди, дейдиле. Алай жашауда атын иги бла айтдыргъанла уа  унутулмайдыла.

Урушда – батыр, урунууда - жигер

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасыны келечиси  Владимир Абаноков Уллу Ата журт урушну ветераны Хочуланы Магометни Хорламны 77-жыллыгъы бла алгъышлагъанды.

Мында бир кере солугъан дагъыда къайтыргъа сюеди

«Маяк» бусагъатда «Нальчик» курортда жетишимли ишлеген санаторийледен бириди деп таукел айтыргъа  боллукъду. Жылны къайсы кезиуюнде да мында солугъанланы  саны азаймайды.

Трассагъа ремонт этиледи

«Къоркъуусузлу эмда качестволу автомашина жолла» деген миллет проектни чеклеринде, Куба-Малка трассаны жети километрлик кесегине тынгылы ремонт этиле турады.

Эм бийикде орналгъанды, кёп шартны ачыкълайды

 Мындан 80 жыл алгъа, 1942 жылда немисли-фашист ууучлаучула бла къанлы сермешле Минги тауда ауушла ючюн да баргъандыла.

Сабий спортну айнырына къайгъырып

 РусГидро обществону регионда бёлюмюню болушлугъу бла Нальчикде СССР-ни спортуну устасы Александр Апшевни хурметине футболдан турнир болгъанды. Анга Нальчикден, Каспийскден, Владикавказдан, Новороссийскден бла Ставропольдан 7 футбол школну къауумлары къатышхандыла.