Календарь событий

11 мая 2022

Аскер борчларын бийик даражада толтургъанланы белгилегендиле

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны Миллет гвардиясыны Шимал-Кавказ аскер округну командующийи генерал-лейтенант Сергей Захаров бла бирге Къабарты-Малкъар Республикада Росгвардияны Управлениясыны аскерчилерине бийик къырал саугъаларын бергендиле, андан сора да, айырмалы сотрудниклени ата-аналарына командованияны ыразылыкъ къагъытларын тутдургъандыла

Ветеранны хурметин кёргендиле

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков Уллу Ата журт урушну ветераны Николай Васильевич Карагановха къонакъгъа баргъанды.

Азатлыкъны келтиргенлеге – ёмюрлюк махтау

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков 1941-1945 жыллада Уллу Ата журт урушда ёлген аскерчилени хурметлерине ишленнген «Махтаулукъну Ёмюрлюк оту» мемориалгъа гюлле салгъанды.

Саулукъ сакълау министерствону коллегиясы болгъанды

КъМР-ни саулукъ сакълау министерствосуну коллегиясы болгъанды, анда 2021 жылны кёрюмдюлерине къарагъандыла эм юсюбюздеги жылны борчлары белгиленнгендиле.

Батыр сапёр

Тохаланы Сюлейни жашы Ануар фронтха 1941 жылны июнь айында чакъырылгъан эди. Ол минно-инженер аскерлеге тюшгенди. Аны уруш жолу уа Сталинградда башланнганды.

Уллу Хорламны бизге жууукъ этген батыр аскерчи къызларыбыз

Уллу Ата журт урушну биринчи айларында Къызыл Аскерни санын 15 минг бла 600 жюз къарачайлы толтургьанды, башхача айтханда, халкъны хар бешинчиси къазауатха кетгенди.

Учузуракъ жол хакъ

   «СберТройка»  карта бла  Нальчикде    шахарда эллиге  жууукъ  пассажир транспортха  олтурургъа боллукъду. 

Къырымны кубогундан – онтёрт майдал

Симферопольда «Крым-СПОРТ» спорт-жарау этиу арада дзюдодан «Къырымны ара шахарыны кубогу» деген XVII жаш тёлю эришиу бардырылгъанды.

Апшевни мемориалына жер-жерледен жети команда къатышадыла

 Нальчикде Сабий стадионда футболдан XXV халкъла аралы битеуроссей турнир бардырылады, ол жыл сайын СССР-ни бла РСФСР-ни чемпиону Александр Апшевни хурметине аталып къуралады

Эл мюлк продукциядан 6,6 миллиард сом багъасы чыгъарылгъанды

Быйыл озгъан кезиуге Къабарты-Малкъарда  эл мюлкде уруннган предприятияла 6,3 миллиард сом багъасына продукция чыгъаргъандыла.

Акъылбалыкъ болмагъанланы жашауларын тюрлендирирге болушадыла

КъМР-де МВД-ны Право жаны бла  бузукълукъла этген акъылбалыкъ болмагъанла болжаллы халда тургъан  арасында кенгеш бардырылгъанды.

Миллет проектлени тамамлауларына къарагъандыла

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысында къуралгъан Стратегиялы планланы эм миллет проектлени советини президиумуну жыйылыуу болгъанды, ол КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алийни башчылыгъында бардырылгъанды.

Казбек Коков Атажукинода жашагъанла бла тюбешгенди

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Бахсан районнга ишчи жумуш бла барып, Атажукино элде жашагъанла бла тюбешгенди.

Казбек Коков «Ёлюмсюз полкну» барыууна къатышыргъа чакъыргъанды

«Тамбла биз кёп миллетли Ата журтубуз бла бирге Уллу Ата журт урушда болдургъан Хорламны 77 жыллыгъын белгилерикбиз эм республикада жашагъанла битеу уллу къыралыбыз бла бир тизгинде «Ёлюмсюз полкда» барлыкъбыз.