Жамауат

Низамгъа юйретген, жашауда бола тургъан осал къылыкълагъа хорлатмазгъа кюч-къарыу берген заман

Рамазан айда хар муслийманнга да сыйлы  Къуран  берилип башлагъанды. Бу ай жылны ичинде бек ахшы, ырахматлы, огъурлу заманды. Ол Аллахха табыныуну, анга баш урууну, сюймекликни, анга бойсунууну, тёзюмлюлюкню, халаллыкъны, ахшы ишлени  кезиуюдю.

Къоркъуулу болумда кеслерин тюз жюрюте билирча

Граждан къорууланыуну битеудуния кюнюне аталып, Тырныауузну бешинчи гимназиясында МЧС-ни жер-жерли бёлюмю тематика дерсле бардыргъанды.

Къоркъуусузлукъну жалчытыуну къайгъысын кёре

Жоллагъа къарагъан «Кавказ» управленияны эмда ГИБДД-ны Шимал Кавказ федерал округда регионлада бёлюмлерини келечилери жоллада жюрюуде къоркъуусузлукъну жалчытыу жаны бла ведомствола аралы кенгешге къатышхандыла. Аны ишин ача, Управленияны башчысыны орунбасары Алексей Попов былтыр этилген ишлени юсюнден айтханды эмда келир жылгъа дери тамамланырыкъ борчла бла шагъырейлендиргенди.

Тиширыуну таркъаймаз насыбы

Бизде, уллу юйюр ёсдюрюп, халкъына къошумчулукъ этгенден сора да, сабийлени ариу къылыкъда, адет-тёреде юйретгенлерибизге да хурмет энчи бола келгенди. Бюгюнлюкде жашау турмушубуз, бир-бир затлагъа кёз къарамыбыз бир кесек тюрленнгенликге, аллайларыбыз, къудуретни ахшылыгъындан, бусагъатда да асламдыла.

«Ёмюрледен келген къол усталыкъларыбыз бла хайырлана, аланы дуниягъа кёргюзте билмейбиз»

Таулуланы битеу да Россейге белгили суратчылары болгъаны бек уллу жетишимлерибизден бириди. Алай арт жыллада бу усталыкъны сайлагъанла аздан аз болуп барадыла. Ол а бек жарсырча шартды. 

Жаш инспекторланы къауумуна къошулгъанды

Чегем районда Лячинкъая элни 2-чи номерли орта школунда биринчи классда окъугъан школчуланы байрам халда жаш инспекторланы (ЮИД) къауумуна алгъандыла.

Жаш тёлю чыгъармачылыкъ къала ишленирикди

Кёп болмай Регионнга оноу этиу арада КъМР-ни жаш тёлюню ишлери жаны бла министри   Азамат Люев  бла  тюзюнлей эфир болгъанды.  Ол жангы тюрлениулени, бюгюнлюкде жамауатны жарсытхан  проблемаланы юсюнден хапарлагъанды эм тынгылаучуланы  сорууларына жууапла  бергенди. 

Малкъар бла Азия жюреклерине бирча сыйыннганла

Биз, кеси жерибизде туугъанла, ёсгенле окъуна Азияны бек сюебиз. Нек? Ол аталарыбызны – аналарыбызны, ынналарыбызны – аппаларыбызны да онюч   кёчгюнчюлюк жыл кечиндиргенди. Биз, кёчюрюлген тёлюню сабийлери, гитче заманыбызда къуруда Азияны юсюнден  хапарла эшитгенлей ёсгенбиз. Абайны китапларын бек сыйлы жерде тутуучу эдиле таматала. Артда Москвада журналистлени жыйылыуларына баргъанымда, Абайны эсгертмесин кёргенимде, алай къууаннган эдим: кёчюрюлген таулула сюйген – окъугъан жазыучугъа уллу Россей аллай сый бергенине.

Сютню къаллай тюрлюлери болуучуду сатыуда?

Адамны саулугъуна сют не жаны бла да хайырлы болгъанын барыбыз да билебиз. Ол А, В, С, РР витаминледен, жауладан, белокладан, минералладан (кальций, фосфор, магний, йод  эм башхалары), углеводладан да байды.

Соруу - жууап

Эски кинофильмлени жангыдан къайтарып нек тюшюредиле?

«Мосфильмни» башчысы Карен Шахназаров: «Угрюм – река» Шишковну романыды. Маресьев а тарых магъаналы инсанды. Алай эсе уа, керти да жашагъан адамны юсюнден, чыгъармагъа таянып, жангыдан кино тюшюрюрге нек жарамайды? Бизде, мен оюм этгенден, жамауат бла бир сейирлик зат бола барады: аны жарамайды, муну жарамайды… Алай бола келсе, Чеховну «Юч эгеч» деген пьесасын да тыйып башларыкъдыла: къалай, аны бир кере салгъандыла да.

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат