Жамауат

Чыгъарманы магъанасын аны макъамы бла бирге сакълагъанды

«Манас» – ол къыргъыз халкъны дуниягъа айтылгъан жигитлик эпосуду. Аны баш жигити тауушлукъ батыр Манасды. Жер жюзюнде жашагъан миллетлени кёлден айтылгъан халкъ чыгъармачылыкъларыны араларында эм уллу эпосха саналады эмда ол жаны бла Гиннесни рекордларыны китабына киреди. Одиссея поэмадан эсе 20 кереге узунду.   

 

Жамауатха тап келирча

РФ-ни Президенти Владимир Путин бу кюнледе къол салгъан буйрукъгъа тийишлиликде, энди хар ким да  инсанлыкъларына шагъатлыкъ этген къагъыт документлени, ол санда паспортну, орунуна аланы электрон тюрлюлерин кёргюзтюрге эркинди. Аллай онг «Госуслуги»  къошакъда  бериледи, деп билдиргендиле КъМР-ни Экономиканы айнытыу министерствосундан.

Коммунал жумушла ючюн борчланы юсюнден

Бирлени коммунал жумушла ючюн тёлеулери юйюр бюджетлерини иги кесегин аладыла. Аны ючюн адамла борч этерге боллукъдула. Аланы хатасындан а тазир халда къошакъ тёлеу берирге тюшерикди. Быллай борчла не ючюн чыкъгъанларыны, аладан къалай къутулургъа боллугъуну юсюнденди бу материал.

Халкъыбызны ёхтем уланлары

Халкъыбызны кёп тарыхлы, махтаулу инсанлары бардыла. Ала миллет сезимибизни айныта, бизни ёхтемлендиргендиле эмда ёхтемлендиредиле. Аладан бири болгъанды Социалист Урунууну Жигити Жангоразланы Ибрагим. Аны юсюнден материалны алгъын жыллада аты айтылгъан журналист Ботталаны Мухтар жазгъанды. Бюгюн биз аны къайтарып беребиз, Ибрагимни сыйына-намысына, аны эсгериуге жоралап.

 

Бахчабыз: къара эм къызыл дугъумну ёсдюрюу мадарла

Тау элледе бахча бла кюрешгенле аз тюйюлдюле. Аслам эс къара эм къызыл дугъумгъа бериледи. Алай  алагъа башха тюрлю  къараргъа кереклисин кёпле биле да болмазла. Алайды да, аланы къалайгъа салыргъа, не халда къараргъа тийишли болгъаныны юсюнден Огъары Малкъарда Мисирланы Алим бла ушакъ этгенбиз.

 

Жолла жарыкъ бола барадыла

Жоллада къоркъуусузлукъну жалчытханда, аланы кече жарытыу бек уллу магъана тутады. Тийишли миллет проект бардырылып башлагъаны бла Къабарты-Малкъарда 2019 жылдан бери эки жюз километр чакълы жолла чыракъла бла жарытылгъандыла. Быйыл да кёп иш этилликди бу жаны бла.

Тарых ол алимлени, жазыучуланы ишиди, халкъгъа уа мамырлыкъ керекди.

 Халкъынгы тарыхын билиу, аны ёсюп келген тёлюлеге тюз юйретиу артыкъда магъаналы ишди. Жазыучу, журналист Анфиса Фирова (Канукова) быллай жарыкъландырыу иш бла кюрешеди. Ол жазгъан «Хьэтхэр»  роман да адыг халкъны ата-бабаларыны тарыхларын тинтиу бла байламлыды. Биз Адыгланы кюнюню аллында аны бла  чыгъармасыны, жазыу ишге фахмусуну, шёндюгю кезиуде адабиятны болумуну юслеринден ушакъ бардыргъанбыз.

Къайда да атын иги бла айтдыргъанды

Жаубермезланы Эдегей эки белгили империяны-Россейни  бла Великобританияны - жашауларында уллу ыз къойгъанды.  Къайда болса да атын иги  бла айтдыргъан, туугъан журтун, тилини даражасын бийикде тута билген адам болгъанды. 

Мени ёхтемлендирген айбат тау эл

Къабарты –Малкъарны  эм  ариу  эллеринден  бирине Ташлы-Тала  саналады.  Эл  тюз  жерде  орналгъанлыкъгъа,  тёгерегин къаяла къуршалайдыла.  Тенгизден 1119 метр   бийикдеди.

Тирликни къайгъысын бюгюнден этерге

Бирси битимле бла бирге жилекле бериучю юлкюле да бу кюнледе кеслерин къышха хазырлайдыла. Аны себепли андан экинчи жыл да тирлик алыргъа сюе эсек, ол битимлеге да болушургъа борчлубуз. Сёзсюз, ол ишлени сууукъла тюшгюнчю бошамай жарарыкъ тюйюлдю.

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат