Жамауат

Мардасыз къоранчла керекмидиле?

Бюгюнлюкде къарачай-малкъар миллетни айныууна чырмау болгъан шартладан бири бернеди. Нек? Бек биринчиден, орта къолайлы юйюрле да, байларыбыздан артха къалмай той ётдюрюрге, сый берирге излегенлерини хатасындан. Ахча-бохча ючюн ненча юйюр къуралмай къалгъанды? Ненча къызыбыз турадыла эрге чыкъмай?

ЭСГЕРИУЛЕ – ТЕЙРИ КЪЫЛЫЧ

Юйден узакъда

Кечеди. Ёлген тенглерибизден узакъ болмай, исси кюн бла окъ-топ къыздыргъан ташны артында, аркъаларыбызны анга берип, олтурабыз. Арлакъда – кюйген танкла. Ала, бизге къарамазгъа кюреше неда таукеллик бериргеми сюйюп, узун быргъыларын алгъа, душман таба, бургъандыла. Киши жеринде, Афганистанда, ала да юйлю тюйюлдюле…

Халкъ кёргенни ала да сынагъандыла

Мухамматха жашау нёгерни атасы Бекболат сайлагъан эди. Насыбы къолуна келип тургъанын алдан ангыламаса да, Мухаммат ол аны къалай тюз этгенине андан сора иги кесек заман озуп тюшюннгенди. Кишиге эшитдирмесе да, жашау узунуна атасына, юй адамына да ыразылыгъын айтханлай тургъанды. Тиширыуну къачы анга Раузатдан башланнганды. Ол эди анга юлгю.

Асыры жаш болгъанды ол заманда Мухаммат, андан ангыламагъанды игиликни. Анга онсегиз жыл толгъанда, атасы бла анасы бирси отоуда сёлешгенлерин эшитип тургъанды ол.

Жолчулада иш къазауатды

Республиканы жер-жерлеринде жолланы жангыртыу ишле аслам халда бардырылгъанын ким да кёрюрчады. Сёз ючюн, Кёнделенде Эней улу эмда Ленин атлы орамлада жол къурулушчула эски асфальтны къырып, мурдорун тынгылы жарашдырып, ызы бла жангы асфальт салыргъа дейдиле. Битеуда он километр чакълы участкада мадар этилликди. Ишлени барын да келир айда бошаргъа умут этедиле.

Майскечиле урунууну эмда шахарны кюнюн белгилегендиле

Шёндюгю байрам кюнлени хар жерледеча Майский шахарда да той-оюн халда оздургъандыла. Физкультура-саулукъландырыу комплексни аллында майданда урунууну эмда шахарны кюнлерине атап уллу концерт бардырылгъанды. Коронавирусну хатасындан алгъын жылладача аллай къадар халкъ жокъ эди анда, алай дагъыда жырла бла макъамла узакъгъа эшитилип, адамлада байрам сезимни къураугъа къошумчулукъ этмей къоймагъандыла.

Жамауат тийрелени тапландырыу барады

Май районда Котляревская станицада Маданият юйню аллында скверде тынгылы жангыртыу ишле барадыла. Муниципалитетни жер-жерли администрациясындан билдиргенлерине кёре, къурулушчула шёндю алайда жангы бордюрла орната турадыла. Узакъгъа созмай асфальт да саллыкъдыла. Ишле бары да «Шахарда тап болум къурау» деген программаны чеклеринде тамамланадыла. Аланы «Л.В.З. – Строй» эм «Сервис+» подряд организацияла тындырадыла. Этиллик мадарлагъа битеуда 859,3 минг сом къоратыллыкъды.

Буз булутланы чачхан энтта да бир пункт ишлене турады

Къабарты-Малкъарда сабанланы эмда эл мюлк жерлени буз ургъандан къоруулау жумушлагъа быйыл 25 миллион сом бёлюнюрюкдю, деп билдиргендиле республиканы Эл мюлк министерствосундан. «Буз ургъан жаны бла бизни регион саулай Россейде окъуна эм къоркъуулуладан бирине саналады. Аны себепли хар жыл сайын республиканы бюджетинде тийишли жумушлагъа ахча бёлюнмей къалмайды. Быйыл аны ёлчеми 25 сом боллукъду. Сёз ючюн, дегенде, былтыр юч миллион сомгъа азыракъ бёлюннген эди», - деп белгилегенди эл мюлк министр Хасан Сижажев.

Бизде чыгъарылгъан рентген аппаратны кёп жерледе сюйюп аладыла

Былтыр Къабарты-Малкъарда тюрлю-тюрлю бёлюмлеге жарарча  оборудование чыгъарыу танг ёсгенди.  Ол санда компьютер, электрон эм оптика техниканы производствосу   145,9 процентге,  электрон  оборудованияны уа  123,1 процентге жетгенди.

Магъаналы проектлени толтурууну качестволарына энчи эс бургъанды

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков «Чегем-парк» проектни бардырылыууна къарагъанды. Ол гитче шахарлада эм тарыхлы жерледе ырахат шахар болумла къураугъа аталгъан Битеуроссей эришиуде эм ахшыгъа саналгъанды. Аны жашаугъа кийирирча жер-жерли муниципалитет 60 миллион сомдан артыкъ алгъанды.

Рамазан айда этилген иги жумушла ючюн саугъа кёбейип къайтарыллыкъды

Битеу муслийманлагъа багъалы Ораза ай бошалады, Аллах аны къабыл кёрсюн.  Айны ичинде  кеслерин  ашдан бла суудан  тыйып, кёзлерин, тиллерин харамдан сакълагъанла къаллай саугъагъа тийишлидиле,   ораза байрамгъа къалай тюберге керекди. Битеу бу затланы юслеринден Къабарты-Малкъарны Муслийманларыны дин управлениясыны башчысыны болушлукъчусу Отарланы Хызыр хажи бла ушакъ бардыргъанбыз.

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат