Жамауат

Прохладныйде 785 сабий окъурча мектепни къурулушу бардырылады

«Билим бериу» миллет проектни чеклеринде Прохладныйде 785 сабий окъурча школну къурулушу къытау бардырылады. Жангы мектеп Жаш натуралистлени станциялары орналгъан жерде ишленеди. Хазырланыу ишле бошалгъандыла, шёндю зыгъыр  къуюп, мектеп ишленирик жерни  хазырлай турадыла.  

Къурулуш ишлени бардыргъан подряд биригиу къадалып кюрешеди, бир-бир жерледе ала белгиленнген болжалдан эсе алгъа барадыла.

Къабыл этилген проектге кёре,  жангы билим берген учрежденияда беш блок боллукъду, спорт майдан эм жалгъан кырдыгы болгъан топ ойнарча  майдан да ишленирикди.

Жангыз рифма ючюн жазылгъан тизгинле окъуучуну жюрегине жетерик тюйюлдюле

   «Белые журавли России» проектни чеклеринде «Адабиятланы парады» деген халкъла аралы конкурс къуралгъанды, анда Къабарты-Малкъардан жаш жазыучу Байтуугъанланы Исмайыл май айны эм иги жазыучусуна саналгъанды

Жамауат тийишли кёрсе

КъМР-ни къурулуш эм жашау журт-коммунал мюлк министри Алим Бербеков, аны орунбасары Роман Кочетков, министерствону жашау журт мюлк бёлюмюню башчысы Астемир Аксоров РФ-ни Къурулуш министерствосунда бардырылгъан кенгешге къатышхандыла

Ачыкъ жюрекли адам

  Къаллай ишни да тамамлар ючюн жаланда аны сюерге, эринменй, эрикмей , кёл салып ишлерге керекди, ма ол заманда ол жюрекге хошлукъ да берир, хайыр да келтирир, дейдиле халкъда. 

«Бизни Жаратханны жумушакълыгъындан умут юзмегиз

Къыяма кюнню, къабырны азатларындан къорууланыр ючюн муслийман бу дунияда къаллай жумушла толтурургъа керекди? Жаханимде къаллай къыйынлыкъла сакълагъанларын билебиз, алай аны отундан сакъланыуну къаллай амаллары бардыла?  Аны юсюнден «Ислам а Евразии» газетни баш редактору, Аль-Азхар ислам университетни бошагъан Аккайланы Хасим хажи айтады:  

Коронавирусдан багъаргъа 26 миллион сом бёлюннгенди

Къабарты-Малкъар Республикагъа амбулатория болумлада коронавирус инфекциядан ауругъанлагъа  дарманла сатып алыргъа 26 миллион сом бёлюннгенди. Саусузланы врачланы къараулары бла багъарыкъдыла.

Алгъаракъда КъМР-ни Башчысы Казбек Коков республиканы правительствосуна амбулатория амал бла медицина болушлукъ алгъанланы   дарманла бла жалчытыргъа керекди деп буюруу берген эди.   Шёндю республикалы бюджетни юсю бла 32 миллион сом багъасы керекли дарманла  сатылынып алыннгандыла.  

Акъыл бла адамлыкъ бирди

Абшаланы Тахирни жашы Магомет Зольск районну Хабаз элинде туугъанды, 1963 жылда КъМКъУ-ну физика-математика факультетин айырмалы бошагъанды. Студент жылларындан бери Росгидрометни Бийик тay-геофизика институтунда ишлеп келеди.

Къабарты-Малкъар Республика къуралгъанлы 100-жыллыгъына

 Атабийланы Магомет  къыркъ жылны бир заманлада аты кенг айтылып тургъан «Москва» колхозгъа башчылыкъ этгенди

къадарын ким сайлайды?

Ариубаны чачы бурмады, бетини тёгерегин омакълап, аязда къалтырай, кюнде жылтырай турады. Аны акълыгъына къарап: «Жаш заманында уа бек ариу болур эди», – деп келеди оюмума

Табийгъат байлыкъны регион даражада хайырланыу

Бюгюнлюкде жабылгъан «Тырныаууз тау-байыкъландыргъан комбинат» ОАО-ну хвостохранилищесин тюрлендириу (башха тюрлю этиу) жаны бла комплекс халда бардырыллыкъ жумушланы къалай бардырыргъа тийишлисин тохташдырыу магъаналы проблемаладан бириди.

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат