Жамауат

Тенглерин урушха ашырып, кеси юйде къалыргъа ахырда сюймегенди

Огъары Малкъардан Атабийланы Алийни жашы Исмайыл кесини заманына билимли адам болгъанды. Ол Мухолда орта школну бошагъандан сора, Нальчикде Къабарты-Малкъар пединститутну тарых факультетин тауусханды. Жыл санына къарамай, эсли жаш адамны КПСС-ни Черек райкомуну биринчи секретарыны болушлукъчусуна тийишли кёргендиле, ол комсомолну райкомунда  ишлеп тургъанды. 

«Къайда ишлесем, къаллай жумушну толтурсам да – толусунлай берилгенме, битеу билимими, сынамымы, жюрегими салып»

Битеу дунияда да аты айтылгъан  белгили алим,  биология илмуланы кандидаты,  география илмуланы доктору, Россейни  илмула академиясыны академиги,   чыранланы, ырхыланы эм  башха геофизика эмда гидрометеорология болумланы тинтиу  бла кюрешген илму школну башламчысы, кёп жылланы ичинде  ООН-ну табийгъат къыйынлыкъла жаны бла Баш Советинде  Россейни келечиси, Социалист Урунууну Жигити, РФ-ни Къырал Думасыны юч чакъырылыууну депутаты, СССР-ни  эмда Россейни альпинизмден кёп кере чемпиону, спортну халкъла аралы устасы  (сёзге, ол Элбрусха  эки жюзден аслам кере чыкъгъанды) Залийханланы Чокканы жашы Михаил   85-жыллыгъын белгилейди.

Тилеклени билдирирге онг барды

Быйыл 22 июньда РФ-ни Сюд приставларыны федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны башчысыны орунбасары ич службаны майору Наталья Литовка, Май районда инсанла бла тюбешип, аланы тилеклерине бла тарыгъыуларына тынгыларыкъды.

Суулада солуу жарсыугъа айланмазча

Июньда республикада жууунуу кезиу башланады, аны бла байламлы МЧС-ни регион бёлюмюню ишчилери кёлледе бла суулада солугъан адамланы къоркъуусузлукълары къалай жалчытылыннганын сюзгендиле.

Халал къыйынны жашаууну ёзегине санап

Узакъ тау элибиз Хабазда жашайды Хатукаланы Мухтарны бла Зухураны юйюрлери. Ала жамауат аллында намыслары-сыйлары жюрюген адамладыла. Бир уллу жигитлик этмеген эселе да, беш сабийни – тёрт къызны бла жашны ёсдюрюп, аланы таулу юйюрледе тёре бола келиучюсюча, ариу къылыкъда, таза ниетде юйретгендиле.

 

Адам сабийлигинде кёргенин унутмайды

Улбашланы Саниятны газет окъуучуларыбыз , сайтха къарагъанла да иги таныйдыла. Ол сейир хапарлары бла къууандырады окъуучуларыбызны.   Шёндю аланы бир къаууму бла сизни шагъырей этебиз.

Дачалары болгъанланы эслерине

Юйюрлеринде 2019-2030 жыллада ючюнчю неда андан кёбюрек сабий къошулгъанла. Тамата сабийлени жыл санларына, сора дагъыда юйюр къуралгъаныны регистрациясы болгъанына къараллыкъ тюйюлдю.

Ана жюрек

Халиматны баш иеси эртте ёлюп, тёрт сабийни анга кесинлей ёсдюрюрге тюшгенди. Болушлукъ этген хазна адам болмагъанды. Къалай-алай болса да, юч жашына бла къызына бийик билим алдырып, юйюрлюле да этгенди таулу ана. Бюгюнлюкде аланы хар бири да бирен жерде ишлей, баш кечиндиредиле. Ынна да туудукъларына къууана жашайды.

Ипотеканы жабаргъа ахча кимлеге берилликди?

Юйюрлеринде 2019-2030 жыллада ючюнчю неда андан кёбюрек сабий къошулгъанла. Тамата сабийлени жыл санларына, сора дагъыда юйюр къуралгъаныны регистрациясы болгъанына къараллыкъ тюйюлдю.

Болжалы чыкъгъан «правала» бла жюрюрге жараймыды?

Водительни удостоверениясыны болжалы чыкъгъан эсе, аны бла машинаны жюрютюрге чек салынады. Бузукълукъ этген адам 5-15 минг сом тазир тёлерикди, аны машинасын а энчи стоянкагъа саллыкъдыла.

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат