Жамауат

Низамлыгъы, тирилиги бла да айырмалы

Къалабекланы Магомедни жашы Алим сабийлигинден да аскерчиликни сайларыгъын билип, КъМР-ни Жарыкъландырыу эм илму министерствосуну «Х.С. Деппу улу атлы 2-чи номерли кадет школ» орта билим берген махкемеде окъугъанды. Ызы бла Къабарты-Малкъар автомобиль-жол колледжни къызыл дипломгъа бошап, техник усталыкъны алгъанды. Аны бла бирге жаш эркин тутушуу, бокс бла да тири кюрешгенди, музыка школда къыл къобузда согъаргъа да юйреннгенди.

Сайлагъан усталыгъына сокъуранмагъанды

Жашууланы Магометни жашы Илияс Афганистан республикада интернационал борчун толтуруп, анда кёргюзтген батырлыгъы ючюн «За боевые заслуги» майдал бла саугъаланнганды. Анга бютюнда магъаналы эм къыйын ишни толтурургъа тюшгенди – душман къойгъан миналаны табып, аланы жокъ этерге.

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы алгъышлауу

Къабарты-Малкъар Республиканы хурметли жамауаты! Сизни Ата журтну къоруулаучусуну кюню бла алгъышлайма!
Бу байрам къыралыбызны аскерини бла флотуну махтаулу тарыхыны белгисиди. Быллай кюнде биз Ата журтубузну къоруулаучуларыны тюрлю-тюрлю тёлюлерин, къанлы къазауатда туугъан жерлери, Ата журтну эркинлиги эмда жалынчакъсызлыгъы ючюн жанларын-къанларын аямай кюрешгенлени уллу хурмет бла эсгеребиз, аланы жигитликлерине баш урабыз.
 

Миллет ашланы устасы

Чеченланы Бисо редакцияны къонагъы болуп, кесин, ишини юсюнден да кёп хапарлагъанды. Ол ушакъдан  оюмла бла сизни да  шагъырейлендирирге сюебиз.

 

Предпринимательлени эл мюлкде къыйынлары уллуду

Къабарты-Малкъарда былтыр эл мюлк продукцияны 26,5 процентин фермерле бла энчи предпринимательле чыгъаргъандыла. Аны юсюнден КъМР-ни элчи мюлклени эмда эл мюлк кооперативлени Ассоциациясыны (АККОР) жыйылыуунда республиканы эл мюлк министри Хасан Сижажев айтханды. Кенгеш кёп болмай Чегем районда ётген эди.

Къошакъ файда алыргъа онгла бардыла

Эсигиздемиди, «Бриллиантовая рука» кинону жигити Лёликни: «Къуру айлыкъгъа жаша!» - деген къаргъышы? Бюгюнлюкде уа бу сёзле бютюнда магъаналы болгъанча, кёпле бир жерде ишлегенлери бла чекленип  къалмай, къошакъ файда излейдиле. Работа.ру сайт бардыргъан тинтиулеге кёре, россейлилени 43 проценти шёндю экинчи иш излейдиле, 19 проценти уа жангы жылгъы байрамланы кезиуюнде къошакъ  файда алгъандыла. Алайды да айлыкъгъа жашар онг бармыды, къошакъ файда къайдан чыгъады? Бу статьяда соруулагъа жууапла берирге кюреширикбиз.

Жетишимлени, адет-тёрелерибизни юсюнден да чам халда жазылгъанды

Быйыл газетибиз чыгъып башлагъанлы 100 жыл боллукъду. Изданияны тарыхы байды. Биринчи ол «Къарахалкъ», артда «Ленинчи жол», сора «Социалист Къабарты-Малкъар» деп чыгъып тургъанды.  Кёчгюнчюлюкден къайтхандан сора «Коммунизмге жол», 1991 жылдан бери уа «Заман» ат бла басмаланады. 1958 жылда изданияны редколлегиясы Басманы кюнюне жоралап къабыргъа газетни да чыгъаргъанды. Аны архивде табып, изданияны юбилей жылында басмалайбыз.

Керти шуёхлукъну унутмагъан парий

...Кюз арты эди. Тереклени сары-къызыл чапыракълары кюнню таякъларындан алтын бояулу жылтырайдыла. «Къарап-къарагъынчы кюз да жетди», - деп, аны болумларына да сейир эте, къоншум Ахматны къабагъына жетдим.

Энтта да эки кёпюр кенгертилликди

«Кавказ» трассаны бизни республиканы ичинде кесегинде эки кёпюрде реконструкция ишле бардырыллыкъдыла. Биринчиси Къоба-Таба элден узакъ бармай алайладады, экинчиси уа бу трасса бла Басхан – Къызбурун жол бирге къошулгъан жердеги кёпюрдю.

Болушлукъ тапханлай турлукъдула

 Биз орта кюн Къашхатауда жолоучулукъда болгъан эдик. Район администрацияда ол кюн кёп сабийле ёсдюрген юйюрлени  белгилей эдиле. Районну жер-жерли администрацияны башчысыны орунбасары Тареза Эфендиева бла Билим бериу  управлениясыны башчысыны къуллугъун толтургъан Жуболаны Марианна бла да быйыл кёп сабийли юйюрлеге къаллай болушлукъ этиллигини юсюнден оноулаша тургъанларына шагъат болдукъ.

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат