Жамауат

Таулу къойчула

  Николай Самохвалов Къабарты-Малкъарны кёп жерлеринде жолоучулукъда болуп, аллай кезиуледе кёргенини бла эшитгенини юслеринден газетлеге, ол санда «Заманнга» да жазгъанлай тургъанды. Республиканы тарыхына да эс бургъанды. Артыкъда тау жерледе жолоучулукъларын бек жаратханларын, кёп сейир адамлагъа тюбегенлерин да ол сюйюп суратлагъанды жазмаларында. Аны аллай жолоучулукъларындан бирини юсюнден жазгъаны бла сизни да шагъырей этерге сюебиз. Ол таулу къойчуланы юслеринден къалай уллу жюрек жылыулукъ бла жазгъанын кесигиз да сезериксиз.

Къышха машинаны да хазырларгъа керекди

Къыш сууукълагъа юйлени, объектлени да хазырлайдыла. Адамла кеслерине жылы кийимле аладыла, алай бирле уа «темир шуёхларыны» юслеринден унутуп къоядыла. Кюнлени бир кюнюнде жолда къалыргъа неда ремонтха къадар ахча къоратыргъа сюймей эсегиз а, алай этерге жарамайды.

Газет къыраллыгъыбызны бир белгисиди

Багъалы окъуучуларыбыз!

Газетибизде бегирек къайсы материалланы жаратасыз?

Сабийле кёз къарамларын суратлагъандыла

Россейни Сюд приставларыны КъМР-да управлениясыны келечилерини сабийлери  Гитчелеге право жаны бла болушлукъ этиуню битеуроссей кюнюне аталгъан сурат конкурсда хорлагъандыла.

Аяулу болургъа, ахчаны сагъыш этип жояргъа керекди

Тёреде болуучусуча, жангы жылгъы байрамланы аллында аш-суугъа багъала ёсериклерин айтадыла экономистле.

Ток къыркъылгъан жерледе иш къазауатды

Бу кюнледе республикада иги да сууукъ болгъанды. Хауаны температурасы артыкъ энишге тюшмегенликге, мылылыкъ бла желле сууукълукъну бек сездиредиле. Кёп жерледе жолланы буз басханды, талай районлада электрокюч ызланы чыпынлары аугъандыла, чыбыкълары да юзюлюп тюшгендиле. Аны себепли «Россети Шимал Кавказ» компанияны регионда бёлюмю энчи халда ишге кёчюрюлгенди.

 

Электрон ИНН-ни къалай алыргъа боллукъду?

Налог органда эсепде тургъанына шагъатлыкъ этген документни (ИНН) адам ФНС-ны сайтында «Энчи кабинетге» кирип алыргъа боллукъду. Ведомствону бёлюмлерине барып турур кереклиси жокъду энди. Бу электрон свидетельствону къагъыт документнича аллай кючю барды.

«Устазлыкъ сабий заманымдан келген муратымды»

Элбрус районну Сабий эм жаш тёлю чыгъармачылыкъны айнытыуну Мокъаланы Магомет атлы арасыны эм иги устазларындан бири  Байзуллаланы Заремады.

Законну онглары бла хайырланнганланы тизмеси кенгертилгенди

Мобилизация бла аскерге чакъырылгъан бизнесменлеге болушлукъну мадарлары хазырланнгандыла.  

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат