Биз биргебиз

«Тюрлениуле тири барадыла, социал мекямла ишленедиле»

Быйыл Кърым Россейге артха къайтарылгъанлы тогъуз жыл болады. 18 март россейлилеге, жарым айрыкамда жашагъанлагъа да къууанчлы кюннге, керти халкъ  байрамгъа айланнганды, ол тарых тюзлюк тохташдырылгъаныны белгисине бурулгъанды.  Бу къысха статьяда уа 2014 жылда болгъан жумушланы, байрамны белгилеуню тёрелерини, жарым айрыкамда шёндюгю жашауну юслеринден айтыргъа сюебиз.

Хурметли жамауат!

23 февральда- Ата журтну къоруулаучусуну кюнюнде «Биз биргебиз»  акцияны чеклеринде мобилизациягъа чакъырылгъанланы юйюрлерине болушлукъ этиу республикалы штабы, КъМР-ни Жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосу  эм «Жашил базар» сатыу- алыу комплексни таматалары  жандауурлукъ ишни, ол санда «Къоруулаучу санга махтау» деген концертни бардырлыкъдыла.

Подписка на RSS - Биз биргебиз