Фейк (Жалгъан хапар)

Украинаны аскери 26 россейли дронну кюйдюргенди

Украинаны Сауутланнган кючлери бир кечеге къыралны юг жанында 26 кеслери алларына атылыучу россейли дронну кюйдюргендиле  деп билдиредиле ВСУ-ну айтханларына таяна украинлы телеграм-каналла.

Луганск халкъ республикадан Россей сабийлени кесине алыргъа кюрешеди

Россейде сабийле аз туугъанлары бла байламлы аланы Луганск халкъ республикадан кесине кёчюрюрге кюрешеди. Мындан алгъа ёксюз къалгъан жетмиш алты сабийни Москва областьха жибергендиле, деп билдиредиле оппозициялы телеграмм каналла. Аны юсюнден войнасфейками.рф телеграмм-канал жазады. 

Москвада кёп функциялы аралада студентлеге повесткала бередиле

Аскерде къуллукъ этерге чакъырыу бла байламлы мобилизация    башланнганлы Москваны кёп функциялы араларында студентлеге повесткала берип башлагъандыла. Аны юсюнден оппозициялы телеграм-каналла жазадыла, деп билдиреди войнасфейками.рф телеграм-канал.

НАТО-ну Россейни чеклерине жууукълашыргъа мураты болмагъанды

Запад къыралланы аскер блогу НАТО Европада чеклерин кенгертирге мурат этмегенди. Швеция бла Финляндия ол къауумгъа Россей Донбассда бла Украинада энчи аскер операцияны бардыргъаны бла байламлы киргендиле. Аны юсюнден войнасфейками.рф телеграм-канал билдиреди.

Изюмде адамлагъа къыйынлыкъ сынатып тургъан жерни тапхандыла

Изюм шахарда россейли аскерчиле юйню тюбюнде адамлагъа къыйынлыкъ сынатып тургъан жерни тапхандыла. Анда ол жерлиледен Россей бла байламлыкъ жюрютюрге «ыразылыкъ» алып тургъандыла. Бу ётюрюк хапарны Украинаны Адамланы эркинликлерин сакълау жаны бла уполномоченныйи жазгъанды, деп билдиреди войнасфейками.рф телеграм-канал.

Тюркню къонакъ юйлери «Мир» карталаны алыргъа унамайдыла

Тюркню къонакъ юйлери ол къыралны Ара банкы кийирген жангы жорукълагъа кёре россейли «Мир» карталаны алыргъа унамайдыла, деп билдиредиле украинлы телеграм-каналла. Аны юсюнден войнасфейками.рф телеграм-канал жазады.

ДНР-ни Ара банкындан ахчаланы чыгъарыргъа оноу этилгенди

Донецк Халкъ Республикада этилген оноугъа кёре, аны Ара банкыны бёлюмлеринден ахчаланы чыгъарыргъа керекдиле. Аллай документге республиканы оноучусу Денис Пушилин къол салгъанды деп, украинлы асламлы информация органла эм телеграм-каналла жалгъан хапарланы жайгъандыла. Бу билдириуню войнасфейками.рф телеграм-канал басмалагъанды.

Харьков областда россейли устазланы тутхандыла

Харьков областны жеринде Украинаны Сауутланнган кючлери Россейден келген устазланы тутхандыла. Аланы «Урушну законларын эм тёрелерин бузгъандыла» деген сылтау бла энди тюрмеге олтуртургъа боллукъдула. Аны юсюнден Украинаны вице-премьери Ирина Верещук билдиргенди, деп айтылады войнасфейками.рф телеграм-каналда.

Россейни аскери Донецкден кетеди

Россейни аскери Донецкден кетеди, энди шахарда ДНР-ны бла Украинаны Сауутланнган кючлерини арасында къаты уруш барлыкъды. Аны юсюнден украинлы асламлы информация органла билдиредиле, деп ДНР-ны шахар паблигине таяна, войнасфейками.рф телеграм-канал жазады.

Псковда мектеплеге миналаны салгъандыла

Псковда бла Великие Луки шахарлада орналгъан битеу школлагъа миналаны салгъандыла. Бу билдириу регион асламлы информация органлада жайылгъанды, деп билдиргенди войнасфейками.рф телеграм-канал.

Страницы

Подписка на RSS - Фейк (Жалгъан хапар)