Фейк (Жалгъан хапар)

Россейде «Къырал жумушланы» юсю бла электрон халда повесткала жиберип башлагъандыла

Россейни законодательствосунда «Электрон халда чакъырыу» жокъду. Госуслугала бла хайырланып, контракт бла аскер службагъа эм доброволецлени къауумуна къошулургъа боллукъду. 

Депутатла энчи аскер операциягъа къатышамыдыла?

Фейк: РФ-ни Къырал Думасыны депутатлары Ата журтларыны аллында борчларын толтурургъа ашыкъмайдыла эм энчи аскер операциягъа къатышмайдыла. Бу хапарны Украинаны оппозиция телеграм-каналы билдиреди, деп ачыкълайды телеграм-канал «войнасфейками.рф»

Украинаны аскери 26 россейли дронну кюйдюргенди

Украинаны Сауутланнган кючлери бир кечеге къыралны юг жанында 26 кеслери алларына атылыучу россейли дронну кюйдюргендиле  деп билдиредиле ВСУ-ну айтханларына таяна украинлы телеграм-каналла.

Луганск халкъ республикадан Россей сабийлени кесине алыргъа кюрешеди

Россейде сабийле аз туугъанлары бла байламлы аланы Луганск халкъ республикадан кесине кёчюрюрге кюрешеди. Мындан алгъа ёксюз къалгъан жетмиш алты сабийни Москва областьха жибергендиле, деп билдиредиле оппозициялы телеграмм каналла. Аны юсюнден войнасфейками.рф телеграмм-канал жазады. 

Москвада кёп функциялы аралада студентлеге повесткала бередиле

Аскерде къуллукъ этерге чакъырыу бла байламлы мобилизация    башланнганлы Москваны кёп функциялы араларында студентлеге повесткала берип башлагъандыла. Аны юсюнден оппозициялы телеграм-каналла жазадыла, деп билдиреди войнасфейками.рф телеграм-канал.

НАТО-ну Россейни чеклерине жууукълашыргъа мураты болмагъанды

Запад къыралланы аскер блогу НАТО Европада чеклерин кенгертирге мурат этмегенди. Швеция бла Финляндия ол къауумгъа Россей Донбассда бла Украинада энчи аскер операцияны бардыргъаны бла байламлы киргендиле. Аны юсюнден войнасфейками.рф телеграм-канал билдиреди.

Изюмде адамлагъа къыйынлыкъ сынатып тургъан жерни тапхандыла

Изюм шахарда россейли аскерчиле юйню тюбюнде адамлагъа къыйынлыкъ сынатып тургъан жерни тапхандыла. Анда ол жерлиледен Россей бла байламлыкъ жюрютюрге «ыразылыкъ» алып тургъандыла. Бу ётюрюк хапарны Украинаны Адамланы эркинликлерин сакълау жаны бла уполномоченныйи жазгъанды, деп билдиреди войнасфейками.рф телеграм-канал.

Тюркню къонакъ юйлери «Мир» карталаны алыргъа унамайдыла

Тюркню къонакъ юйлери ол къыралны Ара банкы кийирген жангы жорукълагъа кёре россейли «Мир» карталаны алыргъа унамайдыла, деп билдиредиле украинлы телеграм-каналла. Аны юсюнден войнасфейками.рф телеграм-канал жазады.

ДНР-ни Ара банкындан ахчаланы чыгъарыргъа оноу этилгенди

Донецк Халкъ Республикада этилген оноугъа кёре, аны Ара банкыны бёлюмлеринден ахчаланы чыгъарыргъа керекдиле. Аллай документге республиканы оноучусу Денис Пушилин къол салгъанды деп, украинлы асламлы информация органла эм телеграм-каналла жалгъан хапарланы жайгъандыла. Бу билдириуню войнасфейками.рф телеграм-канал басмалагъанды.

Харьков областда россейли устазланы тутхандыла

Харьков областны жеринде Украинаны Сауутланнган кючлери Россейден келген устазланы тутхандыла. Аланы «Урушну законларын эм тёрелерин бузгъандыла» деген сылтау бла энди тюрмеге олтуртургъа боллукъдула. Аны юсюнден Украинаны вице-премьери Ирина Верещук билдиргенди, деп айтылады войнасфейками.рф телеграм-каналда.

Страницы

Подписка на RSS - Фейк (Жалгъан хапар)