Фейк (Жалгъан хапар)

Россейни аскери хайырланыргъа жарамагъан сауутланы атдырады

Россейни аскери Донецк халкъ республиканы Пески элинде Женева конвенция эркинлик этмеген термобарический сауутланы хайырланады. Бу билдириу жалгъан хапарды, аны Украинаны асламлы информация органлары бла телеграм-каналлары тохтамагъанлай жайгъанлай турадыла, деп жазады войнасфейками.рф телеграм-канал.

Украина Херсонну артха къайтарлыкъды

Украина, чабыууллукъ этип, Херсонну артха къайтарлыкъды. Аны юсюнден ол къыралны оноучулары бир ненча кере билдиргендиле: президент Владимир Зеленскийден башлап украинлы аскер экспертлеге дери. Украинаны аскерчилери Херсонну аллыкъдыла деп тыш къыраллы асламлы информация органла да жазып тургъандыла, деп билдиреди войнасфейками.рф телеграм-канал.

Херсонда жашагъанла украинлы аскер бла байламлыкъ жюрютедиле

Херсонда жашагъанла украинлы аскер бла къаты байламлыкъ жюрютедиле. Аны юсюнден украинлы телеграм-каналла энчи аскер операциягъа къатышхан блогер Анатолий Дремов айтханды, дейдиле. Бу билдириу толусунлай жалгъан хапарды, аны войнасфейками.рф телеграм-канал жазады. 

Харьков областда телеканалны ишчисин тутхандыла

Харьков областда жер-жерли телеканалны ишчисин тутхандыла, ол Россей Федерацияны Сауутланнган кючлери жанлы агитация плакатланы къурап эм жайып айланнганды. Ол киши Россейни Къорууланыу министерствосу бла келишип агитацияны алай этгенди, деп билдиредиле украинлы асламлы информация органла. Аны юсюнден войнасфейками.рф телеграм-канал жазады.  

Бердянскде полицияны мекямыны аллында топ атылгъанды

Бердянск шахарны полициясыны мекямыны аллында топ атылгъанды. Аны украинлы партизанла толтургъандыла деген информация телеграм- каналлада кенг жайылады, деп билдиреди войнасфейками.рф телеграм-канал.

Россейни аскерчилери артистлени видеосъёмкала этерге хайырланадыла

Россейли аскерчиле Донецк шахаргъа от атдырып тюшген хатаны юсюнден видеосъёмкала этер ючюн артистлени хайырланадыла, деп билдиредиле украинлы асламлы информация органла. Бу хапар толусунлай ётюрюк болгъанын юсюнден войнасфейками.рф телеграм-канал жазады.

Россейлиле Мариупольда эсгертмени ууатхандыла

Россейли аскерчиле Мариупольну азатлагъан аскерчилеге жораланнган эсгертмени бузгъандыла, ала Экинчи дуния урушда немисли солдатланы   жоллары бла барадыла. Аны юсюнден Украинаны Ич ишле министерствосуну кенгешчиси Антон Геращенко билдиргенди, деп жазады войнасфейками.рф телеграм-канал.

Россей Украинада америкалы ракеталаны бирин да къурутмагъанды

Россейни аскери Украинада HIMARS деген америкалы ракеталаны бирин да къурутмагъанды. Аллай билдириуню Американы Сауутланнган кючлерини келечиси билдиргенди, деп жазады Reuters информ-агентство. Бу хапар ётюрюк болгъаныны юсюнден войнасфейками.рф Телеграм-канал басмалайды.

Россейли аскерчиле Херсоннга гуманитар болушлукъну иймейдиле

Россейли аскерчиле Херсоннга гуманитар болушлукъну иймейдиле, шахарда аш-азыкъ бла къытлыкъ барды, деп украинлы асламлы информация органла жазадыла. Аны юсюнден войнасфейками.рф телеграм-канал жазады.

Северодонецк шахарны «Северослонецкге» тюрлендиргендиле

Россейли солдатла ёлген аскерчини (ол «Слон» деген чакъырыу атны жюрютгенди) хурметине жоралап Северодонецк шахарны «Северослонецкге» тюрлендиргендиле, деп билдиредиле украинлы тelegram-каналла. Аны юсюнден войнасфейками.рф телеграм-канал жазады.

Страницы

Подписка на RSS - Фейк (Жалгъан хапар)