Календарь событий

01 мая 2022

Фольклор илмуну керти инсаны

Къайсы миллетни да тин, тил энчиликлерин, тарых жолун, маданиятын алып айтханда, аны бай хазнасын бирикдирип, мурдорлукъ этген халкъны кёлден чыгъармачылыгъы болгъаны баямды.

«Балкария» – халкъ ёхтемлигибиз

«Балкария» къырал фольклор-этнография тепсеу ансамбль 1988 жылда къуралгъанды. Ол миллет магъаналы уллу ишге хазырланыу а алдан башланнганды.

Жигер ана, огъурлу тиширыу

Аналаны юслеринден назмула, поэмала, жырла, китапла жазылыр, спектакльле салыныр ючюн да къалмагъанды. Болсада бизге дери, бизден сора да, аланы юслеринден не кёп сагъынылып, не уллу махтау берилип турса да, ол жаланда азлыкъ этерикди.

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы К.В. Коковну Жаз башыны эм Урунууну байрамы бла алгъышлауу

Къабарты-Малкъар Республиканы хурметли халкъы! Битеу жюрегимден сизни Жаз башыны эм Урунууну байрамы бла алгъышлайма!