Календарь событий

26 мая 2022

Огъурлулукъгъа бла игиликге ышаныуун тас этмегенди

 Эсгериу

2012 жылда 30 апрельде узакъгъа созулгъан къыйын ауруудан сора Къабарты-Малкъарны культурасыны белгили къуллукъчусу,Россейни Жазыучуларыны союзуну бла Журналистлерини союзуну члени Занкишиланы Хаждауутну жашы Хусейин ёлгенди.

Занкишиланы Х.Х. 1938 жылда 29-чу майда КъМР-ни Черек районуну Огъары Малкъар элинде туугъанды. 1944 жылда кёчгюнчюлюкню кезиуюнде аны анасы, дагъыда юйюрлеринден ючюсю ачдан ёлгендиле. Хусейинни бла аны гитче эгечин анда сабий юйге бергендиле. Артда жууукълары аланы кеслерине алгъандыла.

Къыралыбызны чеклери ышаннгылы жабылыпдыла

 Къабарты-Малкъар табийгъатыны ариулугъу, сейир жерлерини кёплюгю бла энчиди: агъачла, тау жайлыкъла, къарлы тёппеле, ёмюрлюк чыранла, бийик чучхурла.

Ниет хазнабызны сакълауурлары

Китапханала бюгюнлюкде тамамлагъан жумушла кёп тюрлюдюле. Элбрус районну Ара бибилиотека системасыны директору Тебердиланы Лейля белгилегенича, электрон системала жайылгъанлыкъгъа, информацияны сакълауда эм табыуда китап, алгъынча, тизмени башындады, инсанны ниет, тин, эстетика жаны бла айныуунда магъанасы уллуду.

Ахшы хорламланы кёргюзтгендиле

Республиканы Спорт министерствосу билдиргеннге кёре, бу кюнледе Уфа шахарда грек-рим тутушуудан Россейни биринчилиги бардырылгъанды.

Мараккону жыйыу къыстау барады

Бахсан районну администрациясыны Эл мюлк, аш-азыкъ эм жер байламлыкъла жаны бла  управлениясындан билдиргенлерича, мюлкледе  мараккону  жыйып башлагъандыла. Аладан эм уллулары Баксанёнок элде орналадыла.

Жетишимли дзюдочу, огъурлу ана

Гузеланы Азретни бла Черкесланы Зухураны къызлары Зурият спорт бла  жети жылында кюрешип башлагъанды, ол заманда аны спрт гимнастикадан секциягъа берген эдиле, анда бир жыл жарау этгенди.

Машинаны сатып алыргъа эркин этилирин тилегендиле

Былтыр 21 декабрьде  федерал законлагъа кийирилген тюзетиулеге тийишлиликде, аналыкъ капиталны ёлчеми багъаланы ёсюулерине эмда индексациягъа кёре ёсдюрюледи.

Турист бёлюмню айнытыугъа федерал ахчала бёлюнюрюкдюле

Россей Федерацияны Правительствосу кесини оноуу бла Къабарты-Малкъарда турист бёлюмню айнытыугъа 254, 5 миллион сом  бёлгенди.

Тейри эшиги ачылгъанда

Кертисин айтханда, Аслангерий ары дери билген да этмей эди аны ыннасы Дагъыстандан келген къумукълу тиширыу болгъанын. Ол тауча ариу сёлешгенинеми алданнганды огъесе юйде ол затны юсюнден чыртда айтылмагъанынданмы?