Календарь событий

31 мая 2022

Сенгирчге жайылмазча

Сенгирчге къысха заманда аслам жайылгъан, иги кесек жерни бийлеген эм сабанлыкъланы да ашап, жокъ этерге жетдирген,  заранлы къумурсхаладан бирине саналады.

Жайны апчымай ётдюрюр ючюн

Жайны иссилиги - адамны чархына уллу сынауду. Артыкъда адам гипертониядан неда диабетден ауруй эсе. Ала апчытмаз ючюн не  этерге боллукъду?

Хар бири энчи ёмюр

 Бу суратда сиз кёрген адамларыбыз керти окъуна деменгили къауумдан эдиле. Жырчыла Отарланы Омар, Беппайланы Сергей, Гергъокъланы Тамара бла композитор Байчеккуланы Абидин бизни музыка искусствобузну айныуларына уллу къыйын салгъан адамладыла.

Хычыуун эсгериуле, зауукълу кезиуле

Жашауумда кёп унутулмазлыкъ заманларым болгъандыла. Школну биринчи кюнлери, аны бошагъан заманым, КъМКъУ-гъа  кирген заманым, аны бошагъаным,  къырал радиода, ызы бла телевиденияда ишлеген сезимле.

Майдалланы ычхындырмагъандыла

 Владивостокда эр кишилени эм тиширыуланы араларында тхэквондодан Россейни кубогу бардырылгъанды. Анга къыралны 32 субъектинден 400-ге жууукъ спортчу къатышхандыла.

«Адамны, аны жууукъларыны насыплы бетлерин кёрсенг, жашауунгда тюз сайлау этгенинги ангылайса»

Россейли ёкюллени кюню 2002 жылда «РФ-де ёкюл ишни эм адвокатураны юсюнден» федерал закон къабыл кёрюлгенине жораланнганды. 

«Харкюнлюк жашауну чеклеринден ычхынып, огъурлулукъдан, тазалыкъдан юлюшлю болуу жюрегинге балхамчады»

Архитектор, поэт, жырчы, суратчы, огъурлу инсан, жашаугъа ачыкъ кёзден къарагъан Сарбашланы Азнорну юсюнден кёп ариу сёз айтыргъа боллукъду.