Тарых

Фашист авиацияны 34 чабыуулуна къажау сермешген таулу разведчик

Улбашланы Таулуну жашы Малик 1916 жылда туугъанды. Гитчелигинден да ата-анасы аны ишлерге, жигер болургъа юйретгендиле. Ол а иш кёллюден сора да, жангычылыкълагъа ачыкъ, билимге итиниулю болуп ёсгенди. Ол бир къыйын жумушдан да къачмагъанды, атасын, анасын аяп, не ауур жюкню да кеси боюнуна алыргъа кюрешгенди.

«Атамдан андан сора хапар эшитмегенбиз»

Сейир эм бушуулу къадарлы юйюрле миллетибизде не заманда да кёп болгъандыла. Ол затла тюрлю-тюрлю шартла бла байламлы эдиле. Озгъан ёмюр ол жаны бла бек кюйсюз эди. Бирле - акъ аскерчиледен, экинчилери большевикледен къыйналгъандыла. Думалачы Гемуланы Омарны юйюрю аллайладан бириди.

Майдалы 76 жылдан сора табылгъанды

Уллу Хорламны 76-жыллыгъына 

Атмырзаланы Махмутну жашы Магомет Уллу Ата журт урушну кезиуюнде  «Кавказны къоруулагъаны ючюн»  деген майдал бла саугъаланып, аны алалмай къалгъан эди.  Аны юсюнден указ чыгъарылып, 76 жыл озгъандан сора, майдал фронтчуну эгечине берилликди. Ол а  белгисиз солдатланы эмда аланы юслеринден шартланы излеу бла кюрешген Ахмед Нахушевни бла Диана Нахушеваны хайырындан болгъанды.                                                      

Уруш жолла бла - Венагъа дери

«За отвагу» деген майдал  не заманда тохташдырылгъаныны, аны бла кимле саугъаланнганларыны юсюнден материал хазырлай тургъан заманымда бизникиледен а аны бла кимле саугъаланнган болурла деп излегенме да, кёплени тапханма. Аланы араларында уа Махийланы Беппону жашы Георгий да бар эди. 

Бушуулу тизме

«Книги Памяти Украины»  изданияны илму башчысы Галина Павловна Зазимко  1996 жылда окъуна  Киев областьны къырал архивинде Белая Церковь шахарда 3-чю номерли госпитальда болгъан совет аскерчилени тизмесин тапханды. 

«Ол къыйынлыкъны сынагъанлагъа болушургъа къолдан келгенине бек къууанама»

Быйыл Украинаны Чернобыль шахарында атом электростанция атылгъанлы 35 жыл толады. 1986 жылны жайы  адам улуну тарыхында ёмюрлеге къалгъанды. 

Къарындаш къабырлада асыралгъанды

Уллу Хорламны 76-жыллыгъына

Черек районда Баллиланы тукъумдан Уллу Ата журт урушха кетип, андан сегиз адам къайтмай къалгъанды. Бизни бюгюннгю хапарыбыз а аладан бирини юсюнденди.

Сирияда таулу тукъумланы келечилери жашагъандыла

Тарых илмуланы кандидаты, КъМР-ни халкъгъа билим бериуюню сыйлы къуллукъчусу Тёппеланы Магометни Сирия Республиканы халкъы, культурасы, тёрелери  бла шагъырей болургъа насыбы  тутханды. Аны акъылына кёре, Сирияда бола тургъан ишле, террористлеге къажау  операцияны кёрюмдюлери да битеу дуниягъа Россейни тюз ниетлилигин, бу арап къыралны керти шуёхлары бла душманлары кимле болгъанларын кёргюзтгендиле.

Ала къадарлары тынчладан тюйюл эдиле…

Кёп жыл мындан алда 9-чу Майда тюшген эдиле бу адамла суратха. Ала бары да  Акъ-Суу элдендиле. Хорламны  сыйлы кюнюн белгилерге жыйылгъандыла бери. Араларында урушха къатышханла да бар.  Жангыз биринден къалгъанла дунияларын алышхандыла. Къысха хапарыбызда аланы эсгерейик.

Къыйынлыкълагъа, сынаулагъа да къарамай, Аллахуталагъа ышаныргъа, анга ийнаныргъа кереклисине юйретгенди

Мухаммад файгъамбар, Аллахны саламы анга болсун, сабийлени бек сюйгенини, алагъа сакъ болгъаныны юсюнден хадиследе кёп кере айтылады. Ол балаланы кесиникилеге бла башха тукъумнукъулагъа юлешмегенди, барысын да Аллахуталагъа сюймекликге, ата-аналарына хурмет этерге бирча юйретгенди.

Файгъамбарны (САС) кесини  жети сабийи болгъанды: юч жаны бла тёрт къызы. Бу статьяда уа ала бла шагъырей этерге сюебиз.

Къасым. Файгъамбар  тамата уланына Къасым деп атагъанды. Алай ол эки жылында ауушханды.

Страницы

Подписка на RSS - Тарых