Тарых

Озгъан заманладан хыйсап этиу халкъланы бирикдириуню амалы

Быйыл Кавказ уруш бошалгъанлы 160 жыл толады. Бу къазауатда жоюлгъанланы  эсгериуню кюнюне аталып, республикада тюрлю-тюрлю бушуулу жумушла бардырыладыла. Ол къазауатдан сора ёмюр бла жарымдан артыкъ жыл озгъандан сора урушну сылтауларына, ол регионнга келтирген тюрлениулеге кёз къарамла кёп тюрлюдюле.

Къарындашла тынч жолланы излемегендиле

Кёнделенчи Байсолтанланы Жабени жети жашы, эки къызы бар эди: Юсюп, Аубекир, Махмут, Ёзюмурат, Локъман, Мухаммат, Ибрахим, Шарийфа, Назийфа. Уланла аталарына иги болушхандыла. Жете баргъаны юйдегили бола тургъанды.

Таулула битимлени ахшы хайырланнгандыла

Бизни миллетни тиширыулары къачан да юйюрлерини, сабийлерини да саулукъларына сакъ болгъандыла. Аммаларыбызны заманында медицина артыкъ кенг жайылып болмагъаны себепли, ала тёгерекде ёсген битимлени, хансланы да аламат хайырланнгандыла. Аладан бир къауумуну юсюнден бизге газет окъуучубуз Улбашланы Саният жазгъанды.

Аскерчи нёгерлерине юлгю болгъан таулу батырла

Быйыл 1 майда  СССР-ни Баш советини президиумуну Указы бла   жангы къырал саугъа тохташдырылгъанды – «Кавказны къоруулагъаны ючюн» майдал кийирилгенли 80 жыл толгъанды. Ол а Кавказ ючюн къазауатны магъаналылыгъына, аны жигит къоруулаучуларына берилген хурметге  шагъатлыкъ этеди.

Урунуу магъанасын тас этмейди, жашаууну мурдору болгъанлай къалады

 Тарыхчы, политолог Хочуланы Абдуллах «Заман» газетге 1 Май байрам къалай бла тохташдырылгъаныны юсюнден къысха статья ийгенди. Бюгюн сизни аны бла шагъырей этерге сюебиз:

 

Аммаларыбызны сюйген оюнлары

Бу оюн жаз башында бла кюз артында бегирек ойналгъанды. Бешташ оюн акъылбалыкъ болгъан къызчыкъланы бла жашчыкъланы бек сюйген оюнларындан бири болгъанды. Аны къызла, жашчыкъла да тенг ойнагъанлыкъгъа, ол къыз оюннга саналгъанды.

Къадар болмаса…

Бюгюн сизни огъурлу къоншум Батырбек Гукетловну эсгериулерини кезиулю кесеги бла шагъырей этерге сюеме. Сабийлигини юсюнден эсгере, акъсакъал суудан толу чунгургъа кетип тургъан 5-жыллыкъ таулу жашчыкъны ёлюмден къалай къутхаргъаныны юсюнден хапарлагъанды…

Жерине кёре мекямы

Дуния жаратылгъанлы бери адам улусу жашаргъа юй-журт, малына халжар, къора, орун, бау, ашын-сууун тутаргъа гуму, тийресин бегитирге хуна ишлегенди. Ол тёре бюгюнлюкде да барады. Шахарлада, элледе кёре турабыз бири биринден ариу юйлени. Сейирлик табийгъатыбызгъа ариу накъышлача къошуладыла ала, къууат бере тийреге. Бирлерини тышлары тюрлю-тюрлю боялып, башхалары къызыл-сары кирпич бла жасалып. Хар бири да кесича ариу.

Аммаларыбызны сюйген оюнлары

«Заманны» бетлеринде миллетибизде жюрюп тургъан оюнла бла шагъырей этиуню андан ары бардырабыз. Басмаланнган материалла эр киши оюнланы юслеринден болгъанларын эслеген болурсуз. Бу жол а къыз тиширыула къаллай оюнла бла жубанып тургъанларын ачыкъларыкъбыз.

Ташлы –Тала озгъан ёмюрледе

Къабарты –Малкъар  Республиканы эм  ариу  эллеринден  бирине    Ташлы -Тала  саналады.   Ары  барыр ючюн,  къоншу  республикадан    ётерге  тюшеди,   Огъары  Жемталаны жаны бла  баргъан жолу уа  осалды.  Эл  тюз  жерде  орналгъанлыкъгъа,  тёгерегин къаяла къуршалайдыла.  Тенгизден 1119 метр   бийикдеди. Къатында   Хазнидон, Фастаргонадон эм Лахумедон атлы  суула  агъадыла. 

Страницы

Подписка на RSS - Тарых