Календарь событий

21 мая 2022

Бир киши да, бир зат да унутулмагъанды

Элбрус районну билим бериу учрежденияларында «Аскерчини анасыны жюреги» деген жигитлик-патриот акция бардырылады. Аны мураты Уллу Ата журт урушда, Афганистанда, Сирияда эм башха жерледе къазауатлада жан берген аскерчилерибизни эсгериудю, алагъа хурмет этиудю.

Театр аны ёмюрлюк сюймеклиги эди

Ёмюрюн Къулийланы Къайсын атлы Малкъар къырал драма театр бла байламлы этген актриса, Къабарты-Малкъарны, Къарачай-Черкесни да сыйлы артисткасы Текуланы Махайны къызы Раузат алгъаракъда жашау жолун тауусханды. 

Тарых – ол алимлени, жазыучуланы ишиди, халкъ а мамырлыкъны кюсейди

21 майда Кавказ урушда ёлген адыгланы эсгериуню кюню белгиленеди. Ол къазауатдан бери бир ёмюр бла жарымдан аслам заман озгъан эсе да, миллетни тарыхын билиуню, аны ёсюп келген тёлюлеге тюз юйретиуню  магъанасы уллу болгъанлай къалады.

Жазыучу, журналист Анфиса Фирова (Канукова) жарыкъландырыу иш бла кюрешеди. Ол жазгъан «Хьэтхэр» роман да адыг халкъны ата-бабаларыны тарыхларын тинтиу бла байламлыды. Биз аны бла чыгъармасыны, шёндюгю кезиуде адабиятны болумуну юслеринден ушакъ бардыргъанбыз.

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы К.В. Коковну Кавказ урушда ёлген адыгланы (черкеслени) эсгериуню кюню бла байламлы обращениясы

Багъалы жерлешлерим!

Бюгюн, Кавказ уруш бошалгъанлы 159 жыл толгъан кюн, биз, ол къанлы къазауатны, адыгланы ёмюрлени теренинден келген тарыхларыны бек ачыулу кезиулеринде жоюлгъанланы эсгере, алагъа баш урабыз.