Спорт

Хорлагъанлагъа - майдалла, багъалы саугъала да

«Нальчик» спорт арада дзюдодан биринчи командалы республикалы эришиу бардырылгъанды. Ол СССР-ни спорт устасы Газаланы Русланны хурметине къуралгъанды. Турнирге битеу да тогъуз команда къатышханды. Алагъа 114 спортчу киргенди.

Хорламла, сыйлы атла да

Малкъар халкъны жангырыу кюнюне аталып, Нальчикни универсал спорт арасында боксдан битеуроссей эришиуле бардырылгъандыла. Алагъа 22 региондан, ол санда Архангельск, Воронеж, Владимир, Омск, Ростов эм башха областьладан, СКФО-ну республикаларындан, Ямало-Ненецкий автоном округдан, 19-40-жыллыкъ 75 спортчу къатышхандыла.  

Кючлю спортчуланы жыйгъан чемпионат

Уллу Хорламны 78-жыллыгъына аталып, Нарткъалада Къабарты-Малкъарны чемпионаты бла биринчилиги бардырылгъандыла. Ала отуз жылны ичинде тёрели халда къураладыла, эм кючлю спортчуланы жыядыла. Быйыл анга бизни республикадан, Шимал Осетия-Аланиядан, Ставрополь эм Краснодар крайладан, Ростов областьдан 80-ден аслам адам къатышханды. Аланы жыл санлары беш жылдан башланнганды.

Минги тауда – тёрели жараула

Бу кюнледе Минги тауда тёрели жай жарау этиу-юйрениу жыйылыуларын Россейни тау лыжа спортдан бла фристайлдан командалары бардырадыла.

Даражалы эришиулеге сайланнгандыла

«Спорт терроргъа къажауду» деген чакъырыу бла Прохладный эм Нальчик шахарлада женгил атлетикадан Къабарты-Малкъарны чемпионаты бла биринчилиги ётгендиле.

Жаш спортчулагъа иги сынам

Кавказ урушда ёлгенлени хурметлерине аталып, Нальчикде дзюдодан 2010-2011 жыллада туугъан жашчыкъланы араларында тёрели регионла аралы эришиу бардырылгъанды. Анга бизни республикадан, Адыгеядан, 

Кюмюш къоллу болгъанды

Каспийск шахарда, Суракат Асиятиловну хурметине аталып, грек-рим тутушуудан IV халкъла аралы эришиу къуралгъанды. Анда майдалла эм багъалы саугъала ючюн Россейни аслам регионундан, Беларусьдан, Ирандан, Къазахстандан, Къыргъызстандан бла Армениядан 21 жыллары толмагъан 200-ге жууукъ гёжеф тутушханды.

Каратечилерибиз – алчыланы къауумунда

Краснодарда кёкусинкайдан «Шиханны кубогу» битеуроссей эришиуню финал сермешлери болгъандыла. Алагъа къыралны 24 регионундан 800-ден аслам спортчу къатышханды.

Эм гитче гёжефледе – аслам майдал

Нальчикде зендекай будо ММА-дан, Къалабекланы Исмайылны хурметине аталып, регион эришиу бардырылгъанды.

Белгили сумочула бла юйрениуле

Бу кюнледе Нальчикде сумодан юйрениу жыйылыула бла тренерлеге семинар къуралгъандыла, алагъа башчылыкъны Россейни жыйымдыкъ командаларыны таматасы Юрий Голубовский этгенди.

Страницы

Подписка на RSS - Спорт