Спорт

Альпинизм - ниетлери, къарыулары да кючлюлени сайлаулары

Альпинизм спортну эм къоркъуулу тюрлюлеринден бирине саналады. Аны ниетлери кючлю, къарыулу, чыныкъгъан, жангы бийикликлеге ёрлер ючюн, жанларын аямазлыкъ адамла сайлайдыла.

Каратени бир тюрлюсюнден – онбир майдал

Адыгеяны Майкоп шахарында каратени бир тюрлюсюнден битеуроссей эришиу бардырылгъанды, анга къыралны 23 регионундан 700-ден аслам адам къатышхандыла. 

Аслам спортчу къатышхан эришиуле

Терек шахарны «Терек Олимп» спорт арасында, Россейни сыйлы тренери Къабарты-Малкъарны физкультурасыны бла спортуну сыйлы къуллукъчусу Нургали Битоковну хурметине аталып, республикалы эришиу къуралгъанды.

Хорлагъанлагъа – грамотала бла майдала

«Къызыл Гедуко» ат спорт арада, Сергей Аникеевни хурметине аталып, квалификация чариш болгъанды. Анга бизни республикадан, Къарачай-Черкесден, Адыгеядан, Дагъыстандан, Москвадан эм Москва областьдан, дагъыда талай жерден 72 спортчу атлары бла къатышхандыла.

Къыралны биринчилигине къатышырыкъдыла

 Каспийскде грек-рим тутушуудан СКФО-ну чемпионаты бардырылгъанды, анга округну битеу регионларындан 130-гъа жууукъ гёжеф къатышхандыла.

Магъаналы сермешле бюгюн ётерикдиле

Орта кюн Нальчикде «Гладиатор» спорт комплексде къатыш единоборстволадан СССР-ни боксдан спорт устасы Зокаланы Артурну хурметине жораланып бардырылгъан II Битеуроссей турнир башланнганды. 

Гюлюйланы Тамерлан – къыралны биринчилигини чемпиону

Майкопда он кюнню ичинде ауур атлетикадан Россейни биринчилиги бардырылгъанды. Анга къыралны 56 субъектинден бла Беларусьдан 550-ден аслам гёжеф къатышхандыла, ала  эки жыл санда сынашхандыла: 18 жылгъа дери эм 19-20 жыл. Эришгенлени араларында Элбрус районну Олимпиада резервли спорт школундан Гюлюйланы Тамерлан да болгъанды.

«Мыдых болуп тургъандан эсе, жаннган игиди»

Элбрус райондан Геккиланы Таукъан ауур атлетикада жетишимлери бла белгилиди. Профессионал халда кюрешиу адамдан кюч-къарыу, чыныгъыу, уллу тёзюмлюлюк бла итиниулюк излейди. Таукъанны жашау жолу уа анга юлгюдю.

Бийик усталыкъларыны, эсеби - хорламла

Дунияны универсал сермешден чемпионатында республикабызны келечилери юч алтын, юч кюмюш эмда эки доммакъ майдал къытхандыла.

Эки спортчубуз да – алчы жерледе

Аскер искусстволаны Москвада арасында Совет Союзну Жигити генерал-майор Г.Н. Зайцевни аты бла каратени бир тюрлюсюнден «Хорларгъа эм къайтыргъа» деген чакъырыу бла эришиу къуралгъанды.

Страницы

Подписка на RSS - Спорт