Спорт

Созайланы Сафар – къаялагъа ёрлеуде биринчи

Кисловодск шахарда къаялагъа ёрлеуден юниорланы араларында СКФО-ну чемпионаты къуралгъанды.  Анга округну регионларындан 10-15-жыллыкъ  спортчуладан 50-ге жууугъу  къатышхандыла.

Жетишимлери бла къууандырады

Озгъан ыйыкъда Нальчикде каратени зёндакай тюрлюсюнден республикалы турнир ётгенди.

Кёллендирген хорламла

Республиканы Спорт министерствосу билдиргеннге кёре, бу кюнледе «Нальчик» спорт комлексде «Сбербанкны» саугъалары ючюн дзюдодан регионла аралы ачыкъ турнир ётгенди. Турнир 2007-2009 жыллада туугъан спортчу жашланы бла къызланы араларында ётгенди. Ары къыралыбызны тогъуз регионундан 280-ден аслам спортчу къатышханды.

Командабыз «алтынсыз» къалгъанды

Грозныйде Россейни Югуну халкъларыны маданият эм спорт фестивальлары бардырылгъанды. Анга къыбыла регионладан сора да, Абхазиядан, Донецк эм Луганск халкъ республикаладан мингден аслам спортчу къатышхандыла.

Битеукъырал эришиуден – «доммакъ»

Къазанда грек-рим тутушуудан битеукъырал эришиу бардырылгъанды, ол РСФСР-ни сыйлы тренери Мягас Сахабутдиновну хурметине аталып къуралгъанды. Турнирге Россейни 60 регионундан 21 жыллары толмагъан 410-дан аслам гёжеф къатышхандыла.

Биринчи жер-къонакъ командада

Нальчикде Сабий стадионда 2011 жылда туугъан спортчуладан къуралгъан командаланы араларында футболдан  турнир бардырылгъанды, анга Пятигорскдан, Ессентукиден, Моздокдан, Ардондан бла Нальчикден сегиз команда къатышхандыла.

«Спортчуну бла аны юйретгенни араларында бир бирни ангылаулукъну магъанасы уллуду»

Жаболаны Музафарны къызы Марина тхэквондо ИТФ-дан Россейни спортуну устасыды. 1997, 1998 эм 2003 жыллада Шимал Кавказны биринчиликлеринде уллу жетишимлеге жетгенди. Андан сора, Шотландияда жаш тёлюню арасында бардырылгъан европалы эришиуледе хорлагъанды, Россейни бир ненча чемпионатларында алчы болгъанды. Экинчи данлы къара бел бауу барды. Кёп заманны КъМР-ни Билим бериу эм илму министерствосуну специализацияланнган республикалы сабий эм жаш тёлю спорт арасында къызчыкъланы бла жашчыкъланы юйретип тургъанды. Бусагъатда уа Норильскени Талнах районунда 30-чу номерли мектепде физкультурадан устазлыкъ этеди, сабийлени да тхэквондогъа юйретеди.

 

Айтхылыкъ гёжефлерини хурметлерине - турнир

Тырныауузда грек-рим тутушууну айнытып башлагъанла СССР-ни спортуну усталары Байзуллаланы Юсюпню бла Мирзойланы Хызырны хурметлерине жоралап, жыл сайын турнир бардырылады.

Кёл кётюрген эришиуле

Нальчикде «Кросс нации» деген аты бла чабыуну битеукъырал кюню белгиленнгенди. Анга республиканы шахарларындан бла эллеринден 1500-ге жууукъ адам къатышхандыла. Аны жер-жерли администрацияны Физкультура, спорт эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла управлениясы къурагъанды.

Усталыкъларын кёргюзтгендиле

Нальчик шахарда «Юность России» деген спорткомплексде  Къабарты-Малкъарны от ёчюлтюучю -къутхарыу гарнизонуну жыйымдыкъ командаларыны арасында эришиуле ётгендиле. Бу жумуш от ёчюлтюу-къутхарыу спортну 85-жыллыгъына аталгъанды. 

Страницы

Подписка на RSS - Спорт