Спорт

Шахматладан турнир ётдюргендиле

Росгвардияны КъМР-де управлениясында аскер къуллукъчуланы эм подразделенияланы  территориялы органланы ишчилерини  араларында шахматладан турнир ётгенди.

 

Ауур атлетле Тырныауузда эришгендиле

Бу кюнледе Тырныауузда ауур атлетикадан тиширыуланы эм эр кишилени араларында Къабарты- Малкъарны  биринчиликлери ётгендиле. Бу эришиулеге 2006-2009 жыллада туугъанла къатышхандыла.

Саулукъ кючлеген, жарау этген ахшы тёрелерибиз

Эрттегили замандан бери спорт бла кюрешиу къуру жаш тёлюню угъай, абаданланы да сюйген ишлери болгъанды. Шёндюгю заманда фитнес-залла, спорт комплексле республикада кёпден-кёп болуп барадыла. Мында жаш адамла кеслерини усталыкъларын ёсдюредиле, даражалы эришиулеге хазырланадыла. Алай спортну болушлугъу бла саулукъларын кючлерге сюйгенле да аз тюйюлдюле.

«Муратым Олимпиадагъа тюшергеди»

Халкъыбызны атын айтдыргъан спортчуларыбыздан бири дзюдочу Мисирланы Исмайылды.  Кеси ауурлугъунда (66кг.) ол бюгюнлюкде Россейни жыйымдыкъ командасында биринчи тизмедеди. Мисир улу кёп даражалы турнирле бла чемпионатлада хорлай келеди. Ол къатышхан ахыр эришиу август айда бардырылгъан Битеуроссей спартакиада эди. Анда таулу жаш, «алтын» ючюн сермешде алчылыкъны жибермей, чемпион атха тийишли болгъанды.

Тырныаууздан - майдалла бла

Тырныауузда «Геолог» спорт комплексде боксдан Республикалы ачыкъ турнир ётгенди. Анга 2007-2010 жыллада туугъан жашла къатышхандыла.

Хорлагъанлагъа – майдалла, грамотала, ахча да

Нальчикде «Универсальный» спорт арада грек-рим тутушуудан регионла аралы эришиу бардырылгъанды. Ол СССР-ни сыйлы тренери Владимир Лобжанидзени хурметине къуралгъанды.

Сабий майданла, бассейнле бла кемпингле

Черек районда сабий майданла, бассейнле бла кемпингле ачыллыкъдыла. Республиканы Курортла эм туризм министерствосуну келечилери «Туризм эм къонакъбайлыкъны индустриясы» миллет проектге грант болушлукъ этиуню чегинде къурулушлары баргъан объектлеге къарагъандыла.

Уста гёжеф, жигит къутхарыучу

Чечен Республикада къатыш единоборстволадан «ACA Young Eagles 31» атлы турнир бардырылгъанды. Анда 66 килограмм ауурлукъ къауумда биринчи жерни  бизни республикадан Жаппуланы Альберт алгъанды. Турнирни баш сермешинде ол биринчи раундда окъуна, бууу приёмну хайырланып, чеченли гёжефни хорлагъанды.

Альпинистлеге, экстримни сюйгенлеге – тамашалыкъ чыран къая

Адыл-Суу ауузда эм ариу жерледен бири – Гюржю бла чекде Башкара бла Гумачи тауланы орталарында орналгъан Джан-Туган къаяды. Аны бийиклиги 4012 метрди, юсюн къарла бла чыранла жабыпдыла. Ол туристлеге, бютюнда уа альпинистлеге сейирди. «Адыл-Суу», «Шхельда» эм «Джантуган» алпинист лагерьле мында ишленнгендиле, алада ёрлеуню аллында тау хауагъа юйренирча бир кесек заманны турургъа неда солургъа боллукъду. Кюнню халы мында терк тюрленеди, башында уа дайым да сууукъ желле урадыла. Анга ёрлеу маршрутла буз-къар жолла бла барадыла, къыйынлыкъларына кёре ала 2А – 3Б къауумлагъа киредиле.

Россейни биринчилигинде сермеширикдиле

Нальчикде каратени киокусинкай тюрлюсюнден Къабарты-Малкъарны биринчилиги бардырылгъанды, анга бизни республикадан, Шимал Осетия-Аланиядан, Ингушетиядан, Дагъыстандан бла Чеченден 270 спортчу къатышхандыла.

Страницы

Подписка на RSS - Спорт