Спорт

Чаришле бийик даражада ётерча

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосундан эсгертгенлерича, биринчи майдан республикада чаришле башланадыла, ала оналты кюнню бардырыллыкъдыла. Тарыхыбызда биринчи кере эришиуле битеуроссей саугъала (дерби) ючюн боллукъдула.  

Сыйлы айгъа атап

 «Рамаданны кубогу» деген ат бла «Нальчик» спорт арада самбодан 2012-2014 жыллада туугъан жашчыкъланы араларында самбодан республикалы эришиу бардырылгъанды.

«Акбарсны» кубогундан – хорламла бла

Бу кюнледе Къазанны «АкБарс» спорт арасында каратеден кубок бардырылгъанды. Анга Россейни 48 регионундан бла дагъыда 10 къыралдан 2160 спортчу къатышхандыла.

Уллу эришиуню аллында – ахшы сынам

«Таза тёлю» деген ведомствола аралы битеулю оператив-профилактика операцияны чегинде «Кенже» спорт арада дзюдодан эришиу къуралгъанды, ол Борис Кодзовну хурметине аталгъанды. Анга республиканы районларындан бла шахарларындан 2008-2010 жыллада туугъан 166 спортчу къатышхандыла.

Район къауумланы араларында - эришиуле

«Жигитлени лигасы» интеллектуал-спорт эришиулени чегинде Терек шахарда 2001 жылда эм андан сора жыллада туугъан жашчыкъланы арасында грек-рим тутушуудан республикалы командалы турнир бардырылгъанды.

Спортчуларыбызда – юч майдал

Подмосковьяны Одинцово шахарында тэквондодан 21 жыллары толмагъан спортчуланы араларында Россейни биринчилиги бардырылгъанды. Анда кеслерин къыралны 30 регионундан мингнге жууукъ спортчу сынагъандыла.

Майдалла, ыразылыкъ къагъыт да

Чуваш Республиканы Чебоксары шахарында каратени бир тюрлюсюнден битеуроссей эришиу болгъанды, анга къыралны 25 регионундан мингден аслам адам къатышхандыла. Бизни республикадан ары аскер искусстволаны «Барс-Тырныаууз» академиясыны келечилери баргъандыла.

Сакъланнган хорламла, ёхтемлендирген такъыйкъала

Республикабызны спортчулары, округ, къырал, халкъла аралы эришиулеге къатыша, атларын айтдырадыла, хорламлары бла республикабызгъа да махтау келтиредиле. Муратларына жетиуде кертичиликлери, аланы толтурур ючюн къыйын сала билгенлери бла таматаланы къууандырадыла, ёсе келген тёлюлеге ахшы юлгю кёргюзтедиле. Бу материалда аланы талайын эсгертирге сюебиз.

Каратеде – эм кючлюлени санында

Нальчикде каратени зендокай тюрлюсюнден СКФО-ну биринчилиги бардырылгъанды. Анда аскер искусстволаны «Барс-Тырныауз» академиясындан Жолабланы Сафия жетишимли болгъанды.

Алгъа юйрениуле, артда эришиуле

Нальчикде «Formula07» спорт-жарау этиу картодромда Орус география обществону (РГО) «Альтаир» жаш тёлю клубуну келечилерини араларында эришиу къуралгъанды.

Страницы

Подписка на RSS - Спорт