Календарь событий

27 мая 2022

Бюгюннгю санитар-эпидемиология болумла сюзюлгендиле

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков Москвада бардырылгъан кенгешге видеоконференцсвязь амал бла къатышханды.

Сёлешиуню ёзек темалары сабийлеге тёлеулени бериулери, миллет проектлени бла федерал программаланы толтурулуулары болгъандыла

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков «муниципал сагъатны» бардыргъанды.

Жаш предпринимательлеге себеплик этиуню амаллары сюзюлгендиле

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Предпринимательликни кюнюнде Къабарты-Малкъар Республиканы предпринимательликге себеплик этген «Мой бизнес» деген арада болгъанды.

Россейни жыйымдыкъ командасына тюшерге боллукъдула

Республиканы Спорт министерствосу билдиргеннге кёре, бу кюнледе Москва областьны Ершово элинде битеустильли каратеден Россейни Кубогу бардырылгъанды. Ары къыралны отуз тогъуз регионундан 420 спортчу къатышханды.

«Армрестлинг бла кюреширге эсимде да жокъ эди»

Битеу дуниягъа белгили армрестлингчи Отарланы Надира Кёнделенде туугъанды, анда ючюнчю номерли школну тауусханды. Школ заманында окъуудан сора бир башха затха сейири болмагъанды, битеу эсин анга бергенди.

Буруннгулу филолог – ол ким эди?

Абу Хайанны туугъан жери-Андалузия. Сёзлюгюн Египетде жазгъанды. 1312 жылда 18 декабрьде жазып бошагъанды. Ол, жаланда сёзлюк болмай, тенглешдириу грамматика окъунады.

«Устаз болгъаным – жашаудан саугъа»

Мариям Оришева Тырныауузну В.Г. Кузнецов атлы 6-чы номерли орта школуну башланнган классларыны устазыды. Нёгерлери, аны юсюнден айта, ол ишин билген, сабийлени сюйген педагог болгъанын чертедиле.

Сакъатлыкъны жангы низамы

РФ-ни Правительствосу быйыл 5 апрельде чыгъаргъан «Инсанны сакъатлыгъын къабыл кёрюуню юсюнден» 588-чи номерли бегими бла жангы низам кийириледи.

Жолда эсиргенни кёрсегиз, сансыз къалмагъыз

«Кеф водитель» тинтиу жумушланы кезиуюнде жолда жюрюуню къоркъуусузлугъуну инспекторлары эсирип эмда машинаны жюрютюрге эркинлиги болмай жолгъа чыкъгъан 49 инсанны ачыкълагъандыла.

Жаралы болгъан аскерчилени жокълагъанды

Россей Федерацияны Президенти Владимир Путин Къоруулау министрствону П.В. Мандрыка атлы Баш аскер клиникалы госпитальлына барып  жаралы болгъан аскерчилени жокълагъанды. Аны биргесине Россейни къоруулау министри Сергей Шойгу айланнганды.