Политика

Спортну айнытыугъа – баш магъана

«Единая Россия» Спорт министерство бла бирге «Россейни кючю» битеуроссей къыш марафонну башлагъанды. Аны чеклеринде фестивальла, конкурсла, ачыкъ жараула, белгили спортчула бла дерсле къураллыкъдыла. Бу жумушла 17 мартха дери бардырыллыкъдыла.

«Быллай бийик даражагъа ким келишгенин бла къалгъанын билирге керекбиз»

Россейни Ара айырыу комиссиясыны (ЦИК) башчысы Элла Памфилова билдиргенича, президентни сайлау бюллетеньледе тёрт кандидат боллукъду: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ),  Владислав Даванков («Новые люди») эм бюгюннгю башчы Владимир Путин. Комиссияны бу оноууну юсюнден оюмларын республиканы Айырыу штабыны келечилери билдиргендиле, аланы юслеринден Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасыны пресс-службасы жазады.

 

Инсанланы саулукълары, тынчлыкълары да сакъланырыкъдыла

Жылны аллындан бери бир ненча магъаналы закон сюзюлюп, тюрлю-тюрлю окъулуулада къабыл кёрюлгендиле. Аладан бирлери бла бу къысха статьяда шагъырей этебиз.

Къыралда болумну не жаны бла да игилендирирге себеп болгъанды

«Единая Россияны» халкъ программасында белгиленнген жумушла  96 процентге толтурулгъандыла. Аны эсеплерин  къыралны башчысына кёргюзтюрюкдюле.   

Байламлыкъда ишлеуню хайырлылыгъына энчи эс бурулгъанды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков бла Беларусь Республиканы информация министри Владимир Перцов Беларусь Республиканы эм Къабарты-Малкъарны регионларыны араларында байламлыкъла жаны бла ишчи къауумну ВКС халда кенгешин бардыргъандыла. 2022 эмда 2023 жыллада экономика, илму-техника эм маданият бёлюмледе ишлени эсеплерин сюзгендиле. 

Излемлерине – энчи магъана

Энчи аскер операциягъа къатышханлагъа, СВО-гъа кеслерини ыразылыкълары  бла баргъанлагъа  бла аланы юйюрлерине болушлукъ жаны бла мадарла баш магъаналыладыла.    Ол жаны бла законодательный база къуралгъанын, льготала тохташдырылгъанларын айтырчады. Бу статьяда уа къыралны жанындан Ата журтубузну къоруулаучуларына къаллай къырал себеплик этилгенин билдирирге сюебиз.

Республикада спорт бла кюрешгенлени саны ёседи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россейни спорт министри Олег Матыцин башчылыкъ этип бардыргъан жыйылыугъа къатышханды. Тюбешиу Владикавказда Шимал Кавказ федерал округну регионларыны оноучулары къатышып ётгенди. 

Байламлыкъланы айнытыу сорууланы сюзгендиле

Тюнене Нальчикде КъМР-ни Башчысы Казбек Коков бла Ставрополь крайны  губернатору Владимир Владимиров регионла аралы байламлыкъланы  кенгертиу сорууланы сюзгендиле.  

Айырыулагъа хазырланыу къыстау барады

16 январьда «Единая Россия» Россейни Президентине айырыулада Владимир Путин жанлы къол ызланы жыйыуну бирикдирилген кюнюн бардырлыкъды. Бу жумушла къыралны битеу регионларында да боллукъдула,  ол санда партияны башчысыны жамауат приёмныйлеринде, регион эм жер-жерли толтуруу комитетледе да.

Къабарты-Малкъарда жыйылгъан къол ызланы Владимир Путинни штабына келтиргендиле

РФ-ни Президентине кандидат болгъан Владимир Путинни штабына Къабарты-Малкъарда жыйылгъан къол ызланы келтиргендиле. Аны юсюнден штабны пресс-секретары Александра Суворова билдиреди.   

Страницы

Подписка на RSS - Политика