Политика

Казбек Коков республиканы айнытыу моделин хазырлау бла байламлы жыйылыу бардыргъанды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков республиканы 2030 жылгъа дери айнытыу моделин хазырлау бла байламлы ишчи кенгеш бардыргъанды, деп билдиргендиле регионну оноучусуну пресс-службасындан.

Жыйылыугъа республиканы энономика айнытыу министри Рахайланы Борис, аны орунбасарлары Темиркан Баждугов бла Хусен Тимижев къатышхандыла. Анда республиканы айнытыу моделин хазырлау бла байламлы соруула сюзюлгендиле, «Демография», «Ишчи жерле къурау», «Инвестицила» деген бёлюмле къалай айнырыкъларын кёргюзтюлген белюмлеге къаралгъанды.

Эпидемиология болумну сюзгендиле, миллет проектле къалай толтурулгъанларына къарагъандыла

Казбек Коков кезиулю «муниципал сагъатны» бардыргъанды, деп билдиргендиле КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасындан.

Акъылбалыкъ болмагъанланы эркинликлерин къоруулаугъа – энчи эс

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков акъылбалыкъ болмагъанланы эркинликлерин бузуу ишлени болдурмазча соруула жаны бла ишчи кенгеш бардыргъанды.

Сёлешиуню баш темасы – шёндюгю эпидемиология болум эм аурууну жайылыуун тыйыу

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков видеоконференция халда КъМР-де коронавирус жукъгъан аурууну болдурмазча эм аны жайылыууна контроль этиу оператив штабны кезиулю жыйылыуун бардыргъанды. 

Казбек Коковну эфирде жамауат бла тюзюнлей байламлыгъыны болжалы кёчюрюледи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков кесини инстаграм-аккаунтунда  «Тюзюнлей линиясыны» болжалы 29 июльдан 3 августха кёчюрюлгенини юсюнден билдиргенди.

Ал жанында – бюджет бёлюмде уруннганланы айлыкъларын кётюрюу

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков бюджет бёлюмню ишчилерини айлыкъларын кётюрюу соруула жаны бла кенгеш бардыргъанды. Бюджет организациялада уруннганланы хакъларын кётюрюу борч регионну оноучусуну КъМР-ни Парламентине жыл сайын этген быйылгъы Посланиясында да салыннганды, Россейни Президенти Владимир Путинни буйрукъларына тийишлиликде.

Казбек Коков Черек районда саулукъ сакълау учрежденияланы ишлери бла шагъырейленнгенди

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Черек районда саулукъ сакълау жаны бла регион программаны биринчи звеносуну жангыртыуу къалай бардырылгъанына къарагъанды.

Ишчи жолоучулукъгъа КъМР-ни саулукъ сакълау министри Рустам Калибатов бла Черек муниципал районну администрациясыны таматасы Муртазланы Борис къатышхандыла.   

Казбек Коков район больницаны поликлиника белюмюню ишине къарагъанды.     

29 июльда Казбек Коков «Тюзюнлей линияны» бардырлыкъды

29 июльда КъМР-ни Башчысы Казбек Коков «Тюзюнлей линияны» бардырлыкъды. Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы инсанла берген соруулагъа жууапла берликди, деп билдиредиле газетге республиканы оноучусуну пресс-службасындан.

«Тюзюнлей линияны» Москва заман бла 12 сагъатда ГТРК «Къабарты-Малкъар», ВТК «Къабарты-Малкъар» телеканаллада къараргъа эм радио «Къабарты-Малкъар» 99,5 FM тынгыларгъа боллукъду эмда КъМР-ни Башчысы Казбек Коковну «Instagram» эм «ВКонтакте» социальный сетьледе кесини аккаунтларында да кёргюзтюп башларыкъдыла.

Къабарты-Малкъарда вакцинация этген жерле солуу кюнсюз ишлейдиле

Къоркъуулу жукъгъан ауруугъа къажау вакцинация кюч ала барады. Озгъан кюнню ичинде Къабарты-Малкъарда вакцинаны биринчи компонентин 2297 адам алгъандыла, экинчисин - 2146.  

Вакцинацияны толусунлай ётгенлени саны 50 мингден атлагъанды, республикада жашагъан жюз мингден аслам адам вакцинаны биринчи компонентин этдиргендиле.

Нальчикни бек къоркъуулу жукъгъан ауруулагъа къажау госпиталини врачлары билдиргеннге кёре, вакцина салдыргъанланы санында эки-юч ыйыкъны ичинде коронавирусха къажау антитела чыкъгъан эселе, аллайланы ичинде ауур ауругъанла жокъдула. 

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков инсанла бла приём бардыргъанды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков инсанла бла приём бардыргъанды. Къабарты-Малкъарны Башчысы бла тюбешиуге Нальчикде, Бахсан, Эльбрус эм Прохладна районда жашагъанла келгендиле. Ала къолайсыз кёп сабийли юйюрледен эм жашауларында къыйын болумлагъа  тюшген инсанла эдиле. Тилеклени асламысы уа жашау болумларын игилендиририу бла байламылы эм бийик технологиялы медицина болушлукъ кереклиле болгъандыла.

Страницы

Подписка на RSS - Политика