Политика

Жол ишле андан ары бардырыладыла

Чегем районда Чегем 2 – Булунгу трассаны 27 километр узунлугъунда жангыртыу ишле андан ары бардырыладыла. Ол республиканы эм ариу тийреледен  бирлери - Уллу эм Гитче Чегем чучхурлагъа элтген жолду.

Эки жанлы бирге ишлеуню онгларын сюзгендиле

Петербургдагъы XXVII халкъла аралы экономика форумда КъМР-ни Башчысы Казбек Коковну Газпромбанкны правленини таматасыны орунбасары Владимир Зауэрс бла ишчи тюбешиую болгъанды. Ушакъны кезиуюнде эки жанлы бирге ишлеуню онглары сюзюлгендиле. Ахырында уа Къабарты-Малкъар Республиканы Правительствосуну бла Газпромбанкны араларында бирге ишлеуню юсюнден келишимге къол салыннганды.

«Единая Россия» айырыула аллы къол кётюрюуню эсеплерин ачыкъ этгенди

Законла чыгъарыучу органлагъа депутатланы, оноучу къуллукъчуланы айырыуну аллында партияны ичинде кандидатланы сайлаугъа 3 миллионнга жууукъ адам къатышханды, ол а айырыучуланы 10 проценти тенглиди.

Сауутланнган кючлерибиз алагъа салыннган борчланы толтурлукъдула

Запад къыралланы келечилери, ол санда Американы Бирлешген   Штатлары, Украинагъа тохтаусуз болушлукъ этип тургъанларына сокъуранып башлагъанча кёрюнеди. Аны баш сылтауу – РФ-ни Сауутланнган кючлери энчи аскер операцияны майданларында украинлы неофашистлени иги да ууатып тебирегенлери баямды.   Башда сагъынылгъан къыралланы бир къауумлары сауутларын Украинагъа берип бошата турадыла, башхалары уа, амалсыздан, аскерчилерин ары иерге хазырбыз деп, хапар жайгъандыла. 

Сабийлени къоруулауну халкъла аралы кюню бла алгъышлауу

Къабарты-Малкъарны хурметли жамауаты!

Президентибиз Владимир Путин миллет проектлеге уллу эс бурады

Къырал башчыбыз Федерал Жыйылыугъа этген Чакъырыу сёзюнде  жангы миллет проектлени къурауну юсюнден сорууланы эм шёндю жашауда бардырыла тургъанланы юсюнден Къырал советни комиссиясыны социал экономиканы айнытыууну стратегиялы айнытыу бла байламлы кенгертилген жыйылыуунда жангыдан кётюргенди.

Жууаплы жумушха ие кёзден къарайыкъ

Хурметли жамауат!                                                                     

Кандидатланы сайлаугъа къатышханланы арасында жангы адамла кёпдюле

Законла чыгъарыучу органланы депутатларын, жер-жерли администрацияланы таматаларын сайлауну  аллында  «Единая Россия» партияны ичинде  кандидатланы сайлаулагъа 22 минг адам эсепге тургъанды. Быйыл «Единая Россия» праймеризни 15-чи кере бардырады.

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы К.В. Коковну Кавказ урушда ёлген адыгланы эсгериуню кюню бла байламлы чакъырыу сёзю

Мындан 160 жыл алгъа быллай кюнде Кавказ уруш бошалгъанды.

Жангы миллет проектлени мурдору салыннганды

РФ-ни Президенти бу кюнледе магъаналы документге къол салгъанды: «2030 жылгъа дери РФ-ни  айнытыуну миллет борчларыны юсюнден» Указгъа. Аны жорукълары 2036 жылгъа дери ишлериклери белгиленеди.

Страницы

Подписка на RSS - Политика