Политика

Донбассдан келген гимнасткала эришиулеге хазырланадыла

Апрельде Нальчикде солуп кетген Донбассдан келген сабийле бюгюнлюкде Пятигорскда  художестволу гимнастикадан Битеуроссей эришиулеге хазырланадыла. Аны юсюнден  КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасындан билдиргендиле.

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков инсанланы приёмгъа алгъанды

Инсанла бла тюбешиуню кезиуюнде республиканы оноучусу  сабийи болгъан юйюрню тилегине къарагъанды. Сабий узакъгъа созулгъан ауруу бла къыйналады,  аны саулугъун юй болумлада тап халда тутарча шёндюгюлю реабилитация оборудование эм федерал арада бийик технологиялы медицина болушлукъ этерге керекди. Казбек Коков социал блокга кирген министерстволагъа тийишли буйрукъла бергенди.

Казбек Коков жаш тёлюню ишлери жаны бла министрге борчла салгъанды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков бу кюнледе къуллукъгъа салыннган Къабарты-Малкъар Республиканы жаш тёлюню ишлери жаны бла министр  Азамат Люев бла ишчи тюбешиу бардыргъанды.

 Республиканы оноучусу жангы министр бла жаш тёлю политика болумну сюзгенди эм къауум борч салгъанды, ол санда узакъгъа созулмагъан кезиуде тамамланырыкъ ишлени юсюнден.

Республиканы жаш тёлюню ишлери жаны бла министрине Азамат Люев салыннганды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков  Азамат Люевни Къабарты-Малкъар Республиканы жаш тёлюню ишлери жаны бла министрине салыуну юсюнден указгъа къол салгъанды. 

Сабий клиника больница тынгылы жангыртылынады

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков сабий клиника больницаны жокълагъанды, анда бусагъатда тынгылы ремонт бардырылады. КъМР-ни саулукъ сакълау министри Рустам Калибатов бла РДКБ-ны тамата врачы Мадина Кашежева махкемени эм педиатрия службаны айнытыу планланы юслеринден хапарлагъандыла.

«Эсгериуню свечасы» битеумиллет акциягъа бурулгъанды

22 июньда Эсгериуню бла бушууну кюнюнде хар жыл да  Россейде  «Эсгериуню свечасы» битеумиллет акция бардырылады. Ол  Уллу Ата журт урушда бизни мамыр жашауубуз ючюн жанларын берген жигитлени хурметине  аталгъанды.

Хорламны таякълары Нальчикде да жанарыкъдыла

Нальчик 1945 жылда Хорламны парадыны 77-жыллыгъына аталгъан битеуроссей акциягъа къатышады. Ол аскер махтаулукъну битеу шахарларында бардырылгъанын айтырчады.

Бу сыйлы жыйылыугъа къатышханлагъа «В бой идут одни старики» кино кёргюзтюллюкдю. Ахырында уа 22 сагъатда Къозу тереклени бахчасында «Аскер махтаулукъну шахары» эсгертмени къатында аталарыбызны, аппаларыбызны, къарт аппаларыбызны жигитликлерини хурметине иллюминация къураллыкъды.

Регионла эки жанлы хайырлы байламлыкъла тохташдыргъандыла

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коковну Удмурт Республиканы Башчысы Александр Бречалов бла ишчи тюбешиулери къуралгъанды.  Аны чеклеринде сатыу алыу-экономика, илму-техника, маданият эм башха бёлюмледе байламлыкъланы тохташдырыу келишимге Къабарты-Малкъар Республиканы бла Удмурт Республиканы Правительстволары къол салгъандыла. Документде регионланы бирге ишлеулерини 20 ыздан артыгъы белгиленеди.

Республикада орамла бютюн айбат боллукъдула

Тапландырыла тургъан объектлеге къарау бла байламлы ишчи жолоучулугъуну юсюнден КъМР-ни Башчысы Казбек Коков кесини телеграм-каналында хапарлагъанды:

Инсанланы тилеклерин эсепге алгъанды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков инсанла бла ыйыкъ сайын бардырыучу приёмун ётдюргенди.

Страницы

Подписка на RSS - Политика