Политика

КъМР-ни Башчысы «мниципал сагъатны» бардыргъанды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков ыйыкъ сайын бардырылыучу «муниципал сагъатны» кезиулю жыйылыуун ётдюргенди.

Документле

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысыны

Буйругъу

Жандауурлукъ ишлери ючюн ыспас сёзле айтылгъандыла

«Единая Россия» туугъан кюнюнде волонтёрлагъа эмда жандауурлукъ жумушла бла кюрешгенлеге  партияны чомартлыкъ ишлерине къатышханлары ючюн ыразылыкъларын билдиргенди. Бюгюнлюкде уа партиягъа къыралда 10 мингден аслам адам болушадыла.

Сабийле аскерчилени жангы жылгъы байрамла бла алгъышларыкъдыла

«Единая Россия»  «Жангы жылгъы почта» акцияны башлагъанды. Аны чеклеринде сабийле энчи операциягъа къатышхан аскерчилеге  байрам суратла ишлерикдиле, партия уа аланы фронтха жетдирликди.

Къырал жумушланы тизмеси кенгергенди

Тыш къыралланы агентлери жаны бла законла къатыланнгандыла, къырал органла ишлерин ачыкъ  этерге борчлудула. Декабрьде кючюне къаллай законла киргенлерин ангылатабыз.

Школланы жангыртыу керти да халкъ жумуш болгъанды

Къыралны 75 регионунда мингден аслам школда тынгылы жангыртыу жумушла бардырылгъандыла. 

Жолда бузукълукъла ючюн жууаплылыкъ къатыланнганды

Жолда жюрюуню жорукъларына бузукълукъла ючюн жууаплылыкъны къатыландырыугъа бурулгъан праволу актла къабыл кёрюлгендиле. Аланы бизге КъМР-ни прокуроруну тамата болушлукъчусу Сотталаны Жанна ангылатады.

 

Сабийлени байрамлары болургъа керекди

Донбассдан къачхынчыла болжаллы халда тургъан жерледе «Единая Россияны» башламчылыгъы бла жангы жылгъы назы терекчикле орнатыллыкъдыла. Партия аскерчилени байрамла бла алгъышларгъа хазырланады.

Казбек Коков «муниципал сагъатны» бардыргъанды

КъМР-ни Башчысы ыйыкъ сайын бардырылыучу «муниципал сгъатны» ётдюргенди. Аны ишине КъМР-ни Башчысыны Администрациясыны Башчысы Мухамед Кодзоков эм муниципал къуралыуланы таматалары къатышхандыла.

Келир кезиуню бюджети биринчи окъулууда къабыл кёрюлгенди

КъМР-ни Парламентини кезиулю пленар жыйылыуунда 2023 жылны эм 2024-2025 план кезиуню бюджетини проекти биринчи окъулууда къабыл кёрюлгенди эмда быйылны бюджетине тюзетиуле кийирилгендиле. Битеу да бирге депутатла 13 сорууну тинтгендиле. Кенгешни спикер Татьяна Егорова бардыргъанды. 

Страницы

Подписка на RSS - Политика