Политика

Тюрлениулени жамауат къабыл кёрсе, ол кюн окъуна барысы да кючлерине кирликдиле

РФ-ни Конституциясына тюзетиуле бла байламды битеуроссей къол кётюрюу 22 апрельде бардырыллыкъды. Ол солуу кюн боллукъду, инсанла къыралны Баш законуна тюрлениулени юслеринден оюмларын эрттенликде 8.00 сагъатдан ингирде 20.00 сагъатха дери белгили эталлыкъдыла.

Алай бла жамауат законнга тюзетиулени къабыл кёрсе, ол кюн окъуна ала барысы да кючлерине кирликдиле. Ол санда Президентни бир-бир полномочияларыны Федерал Жыйылыугъа берилгенлери да.

Хорламны магъаналылыгъын бир киши да тюшюраллыкъ тюйюлдю

9-чу  майда битеу россейли халкъ  совет къырал Уллу Ата журт урушда  фашист Германияны хорлагъанын белгилегенди.  Москвада, Къызыл майданда, тёреде болуучусуча,   парад бардырылды, урушда ёлген аскерчилени къабырларына аланы сабийлери бла туудукълары гюлле салдыла, байрам хантланы артында олтуруп, Хорламны келтирген жигитлени эсгерип, ала   ючюн алгъыш аякъла кётюрюлдюле.    Керти да бу халкъ байрамды,      къууанчны эм кёз жашланы бирге туудургъан кюндю.

«Элбрус» тенгиз кемени тенгизчилери республиканы уруннганлары бла шуёхлукъну бек багъалайдыла

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Север флотну келечилери бла бирге  А.Г.Головкону атын жюрютген скверде терекчикле орнатыугъа эмда адмиралны  эсгертмесине гюлле салыугъа къатышханды.

Республиканы оноучусу бу кюнледе Россейни регбиден чемпионатыны ахыр эришиулерине къатышыр ючюн Нальчикге келип тургъан тенгизчилени жюрегинден къызыу алгъышлагъанды. Айтхылыкъ аскер башчы Арсений Григорьевич Головкону эсде тутханлары, флотну махтаулу аскер тёрелерин сакълагъанлары ючюн жюрек ыразылыгъын билдиргенди эмда спортда бийик жетишимле тежегенди.

Сёзюню баш магъанасы – жамауатха эмда регион бюджетлеге себеплик этиу

Быйыл 21 апрельде Россей Федерацияны  Президенти Владимир Путин Федерал Жыйылыугъа Посланиясын туура этгенди. Бу стратегиялы магъаналы документде  къыралыбызны ич эм тыш политикасыны баш жоллары кескин  белгиленнгендиле, шарт борчла салыннгандыла, адамларыбызны жашау къолайлыкъларын кётюрюрге онг берлик магъаналы башламчылыкъла да этилгендиле.

Жамауатны оноугъа къатышдыргъан, бирлигин да сездирген кюч

21 апрельде Жер-жерли самоуправленияны  кюню белгиленеди къыралда. Бу дата 2013 жылда кийирилгенди. Ол жеринде власть органланы ишлерини даражасын кётюрюрге, шахарланы бла эллени инсанларын жашагъан жерлерини кемчиликлерин тамамлаугъа къатышдырыр мурат бла белгиленеди.

21 апрель нек сайланнганды дегенде, бу кюн 1785 жылда «Жалованная грамота городам» деген документ къабыл кёрюлгенди. Анга къол Екатерина Экинчи салгъанды. Ол къыралда жер-жерли самоуправленияны юсюнден законланы мурдору болгъанды.

Къайсы къуллукъда да адамланы сейирлери ючюн ишлегенме, аланы излемлерине чюйре келген оноуну къабыл кёргенме

Къабарты-Малкъарны 100-жыллыгъына

Белгили политик Заурби Нахушев республиканы толтуруучу, законла чыгъарыучу органларында кёп жылланы оноучу къуллукълада ишлегенди, бюгюнлюкде уа РФ-ни Жамауат палатасыны келечисиди. Биз аны бла тюбешип, жашаууну, КъМР-де, битеу къыралгъа да къыйын 90-чы жылланы эм башха затланы юслеринден ушакъ этгенбиз.

- Заурби Ахмедович,  жыл саныгъызны сеземисиз?

Къабарты бла Малкъар Россей империягъа къошулгъанларыны юслеринден келишимле, актла миллетлени тарых жоллары бир болгъанына шагъатлыкъ этедиле

 

КъМР-ни 100-жыллыгъына

«Тюзлюкню сюйген, билимли оноучула бла ишлерге насыбым тутханды»

Борис Паштовну атын эшитмеген адам республикада, баям,  болмаз. Ол кёп жылланы тюрлю-тюрлю къырал къуллукълада ишлегенди, республиканы информация коммуникацияла, жамауат биригиуле эм жаш тёлю политика жаны бла министри болгъанды,  КъМР-ни Парламентини  Культура, граждан обществону институтларын айнытыу эм асламлы информация органла жаны бла комитетине башчылыкъ этгенди. 

«Баш жетишимге республиканы инсанларыны конституциялы эркинликлерин сакълау жаны бла тийишли праволу база къуралгъанын санаргъа боллукъду»

Къабарты-Малкъарны 100-жыллыгъына

Бечелланы Борисни жашы Илияс республикада парламентаризмни мурдорун салгъан, законодательный базаны айнытыугъа магъаналы юлюш къошхан адамладан бириди. Ол   КъМР-ни Баш Советини 12-чи чакъырылыууну законодательство жаны бла комиссиясына башчылыкъ этгенди.

Предпринимательствону айнытыуда инсан тирилик изленеди

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасында «Бизнес, власть, жамауат: бирге ишлеуню технологиялары» деген темагъа «тёгерек стол» болгъанды. Анда бизнесни бла коммерциялы болмагъан организацияланы (НКО), халкъны араларында байламлыкъланы тохташдырыуну эм кючлендириуню, социал эм жаш тёлю предпринимательствону айнытыуну амаллары, экономиканы ковидден сора болуму сюзюлгендиле. Жыйылыугъа Москвадан, Саратовдан, Санкт-Петербургдан къуллукъчула, бизнесменле, политикле, Мичуринскден Къырал службаны эм управленияны институтундан «Экономическая политология» программаны ётген выпускникле къатышхандыла.

Страницы

Подписка на RSS - Политика