Политика

Республиканы 100-жыллыгъына - маркалы конверт

Быйыл Къабарты-Малкъар Республика къуралгъанлы 100 жыл болгъаны бла байламлы «Россейни почтасы», «Марка» акционер общество эм КъМР-ни коллекционерлерини биригиулери бирлешип Минги тауну сураты болгъан маркалы конверт ни чыгъаргъандыла. Аны тиражы 100 мин экземплярды.

 «Марка» акционер обществону келечилери конвертни макетин жарашдыргъандыла, аны сыфатын бла тышын А. Хачеритлов  бла С. Капранов хазырлагъандыла.

«Омикрон» штамм терк жайылгъанлыкъгъа, госпитальгъа тюшгенлени санына къошулмагъанды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков РФ-ни Правительствосунда Коронавирус инфекциягъа къажау кюреш жаны бла координация советни жыйылыууна  къатышханды. Видеоселектор халда бардырылгъан кенгешни РФ-ни Правительствосуну Председатели Михаил Мишустин ётдюргенди.

Регионда коронавирусну пандемиясына къажау жумушлагъа эс бурулгъанды

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков коронавирус жукъгъан аурууну жангы толкъунуна хазырланыуну чегинде КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий эм КъМР-ни саулукъ сакълау министри Рустам Калибатов бла ишчи кенгеш бардыргъанды.

Республикада элли мектеп жангыртылынырыкъды

2022 жылда Къабарты-Млакъарда билим берген оргнизацияланы бир къауумуна тынгылы ремонт этерикдиле, «Кванториум» сабий технопарк ачыллыкъды эм школла ишленирикдиле, деп билдиргендиле республиканы оноучусуну пресс-службасындан.

Бюгюннгю эпидемиология хал бла байламлы болжалгъа салынмазлыкъ соруула сюзюлгендиле

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков видеоконференция халда Оператив штабны жыйылыуун бардыргъанды. Аны кезиуюнде бюгюннгю эпидемиология хал бла байламлы болжалгъа салынмазлыкъ соруулагъа къаралгъанды.

Кадастр эсепге салыуда тюрлениулени юсюнден хапарлагъандыла

Къабарты-Малкъарны «Муниципал къуралыуларыны совети» Ассоциацияны (АСМО) алгъаракълада бардырылгъан жыйылыуунда, жеринден тепдирилмеген мюлкню къырал кадастр эсепге салыу эмда регистрациясын этиу сферада тюрлениулени юсюнден сёлешгендиле. Аны ишине Росреестрни республикада Управлениясыны башчысы Виталий Дмитриев, АСМО-ну келечилери, районланы жер-жерли администрацияларыны таматалары эм башхала къатышхандыла.

Республиканы айныууна салгъан къыйынларына – бийик багъа

Жылны ахырында, эсеплени чыгъарып, экономикада, социал бёлюмде, жамауат жашауда жетишимле болдургъанланы белгилеу иги тёреге айланнганды. КъМР-ни Парламентинде болгъан къууанчлы жыйылыуда уа 70-ге жууукъ адам законла чыгъарыучу органны Сыйлы грамоталары, спикерни Ыразылыкъ къагъытлары  бла саугъаланнгандыла.

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы К.В. Коковну Жангы жыл бла АЛГЪЫШЛАУУ

Къабарты-Малкъар Республиканы хурметли жамауаты!

Багъалы шуёхла!

Биз 2021 жылны ашырабыз. Аны аллындагъы жылча, бу да тынч кезиу болмагъанды. Пандемия бла байламлы къыйын болумла сакъланнгандыла, алай биз барыбыз да бирлешип, хорлатмагъанлай турабыз.

Къыйын халлагъа да къарамагъанлай, саулай алып айтханда, быйылгъы жылны  ахырына жетишимли жетгенбиз. Экономиканы айнытыуда, магъаналы социал борчланы тамамлауда тийишли эсеплеге келалгъанбыз.

Магъаналы жол къоркъуусузлукъ мардалагъа кёре жангыртылгъанды

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков Урвань эм Лескен районланы эллерини чеклери бла тартылгъан Р-217 «Кавказ» федерал трассаны ремонт этилген кесегине къарагъанды. Упрдор «Кавказ» жангыртылгъан объектни презентациясын къурагъаныны юсюнден бизге КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы билдиргенди.

«Объект миллет проектлени жетишимли бардырылыуларыны тийишли юлгюсюдю»

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков 9,4 километр узунлугъу бла Прохладный-Эльхотово жолну тынгылы ремонтдан сора къууанч халлы ачылыууна къатышханды, деп билдиредиле бизге КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасындан. Жыйылыугъа КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий, КъМР-ни транспорт эм жол мюлкюню министри Аслан Дышеков, Прохладный шахар округну, Прохладна эм Май муниципал районланы администрацияларыны таматалары, подряд организацияланы келечилери къошулгъандыла.

Страницы

Подписка на RSS - Политика