Политика

«Республика Валерий Коков салгъан ыздан таймай барлыгъына ийнанама»

Бюгюн Къабарты-Малкъар Республиканы биринчи Президенти Валерий Коковну Нальчикде къырал аграр университетни аллында орналгъан эсгертмесине гюлле салыу болгъанды. Анга РФ-ни Президентини СКФО-да толу эркинликли келечиси Юрий Чайка, КъМР-ни Башчысы Казбек Коков, Къарачай-Черкесни таматасы Темрезланы Рашид, РФ-ни Къоркъуусузлукъ Советини Секретарыны орунбасары Юрий Коков, сенатор Арсен Каноков, Парламентни депутатлары, муниципал районланы бла шахарланы башчылары къатышхандыла.

Социал-экономика, жамауат-политика айныуну онгларына къарагъандыла

Тюнене Нальчикде РФ-ни Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайка Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков бла ишчи тюбешиу бардыргъанды.

Дууа тутхандыла, гюлле салгъандыла

Къабарты-Малкъарда республиканы биринчи Президенти Валерий Мухамедович Коков туугъанлы 80 жыл толгъанына жораланнган ишле ётгендиле. Ол санда аны туугъан жеринде, Бахсан шахар округну Дыгулыбгей элинде, къабырына гюлле салыннганды.

Бахсанда КъМР-ни биринчи Президентине эсгертме ачылгъанды

Бахсан шахар округну Дыгулыбгей элини Маданият къаласыны аллында белгили совет, россей къырал эмда политика къуллукъчу Валерий Мухамедович Коковха эсгертме салыннганды. Аны ачылыууна Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков, Къарачай-Черкесни оноучусу Темрезланы Рашид, РФ-ни Федерал Жыйылыууну Федерация Советини членлери, Къырал Думаны депутатлары да къатышхандыла.

Гитчелени жоллада ачыгъанларыны сылтауларын эмда аланы сакълауну амалларын сюзгендиле

КъМР-ни Парламентини кезиулю жыйылыуунда, «комитетни сагъатында», сабийлени жоллада ачыгъанларыны сылтаулары бла аланы сакълауну амаллары сюзюлгендиле. Жыйылыуну республиканы законла чыгъарыучу органыны башчысы Татьяна Егорова бардыргъанды. Баш докладны уа КъМР-ни ГИББД-сыны таматасыны къуллугъун толтургъан Дмитрий Сухорученко этгенди.

Полициячылагъа – жангы мекям, махтау да

Полициячылагъа – жангы мекям, КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россейни МВД-сыны СКФО-да Баш управлениясыны таматасы полицияны генерал-полковниги Сергей Бачурин бла бирге Россейни МВД-сыны Май эмда Прохладный районлада бёлюмлерини жангы мекямларыны ачылыуларына къатышхандыла. Къууанчха дагъыда КъМР-де ич ишлени министри полицияны генерал-майору Василий Павлов, муниципал районланы администрацияларыны башчылары, право низамны сакълагъан органлада къуллукъ этгенле эмда бу структураны ветеранлары келгендиле.  

Миллет проектлени бардырылыулары эм эпидемиология болум сюзюлгенди

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков «муниципал сагъат» бардыргъанды, анга КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий, КъМР-ни Башчысыны Администрациясыны таматасы Мухамед Кодзоков, вице-премьер Марат Хубиев, КъМР-ни саулукъ сакълау министри Рустам Калибатов, муниципалитетлени оноучулары къатышхандыла.  Анда миллет проектлени бардырылыулары эм эпидемиология болум сюзюлгендиле. 

Къабарты-Малкъар къырал аграр университетни ишчилерин саугъалауну юсюнден указгъа къол салыннганды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков  Къабарты-Малкъарны В.М. Коков атлы аграр университетини ишчилерин вуз къуралгъанлы къыркъ жыл толгъаны бла байламлы къырал саугъала бла белгилеуню юсюнден указгъа къол салгъанды. 

Бийик специалистлени хазырлауда жетишимлери эм кёп жылланы бет жарыкълы уруннганы ючюн Къабарты-Малкъар Республиканы Сыйлы грамотасы бла Амур Фиапшев – «Предприятияланы энергообеспечениясы» кафедраны таматасы – саугъаланнганды.

Коронавирус инфекцияны жайыла барыууна къажау мадарла кючлендириледиле

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков республикада коронавирус инфекциядан ауругъанланы саны ёсюп баргъаны бла байламлы Къабарты-Малкъарны жеринде бир-бир ишлеге чек салыу мадарланы кючлендириуню юсюнден указгъа къол салгъанды. Ол 2021 жылны 15 октябринден башлап кючюне киреди.   

Право низамны сакълаучу органлада къуллукъ борчларын толтура тургъанлай ёлгенлени эсгериуню кюню

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы К.В. Коковну Право низамны сакълаучу органлада къуллукъ борчларын толтура тургъанлай ёлгенлени эсгериуню кюню бла байламлы обращениясы.

Страницы

Подписка на RSS - Политика