Календарь событий

10 мая 2022

Сермешле бла – Эльбагъа дери

Ата журтубузгъа фашист Германия чапханда, Тёбен Чегемни жашлары да, къолларына сауут алып, аны къорууларгъа чыкъгъандыла. Андан Экинчи дуния урушха 320 адам кетген эди. Аланы араларында бизни элибизни огъурлу адамы Жанкишиланы Саламгерийни жашлары да болгъандыла.