Календарь событий

06 мая 2022

Ёлген аскерчилени жууукъларына Кишиликни орденлери берилгендиле

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Къабарты-Малкъардан барып энчи аскер операцияны чегинде жан берген аскерчилени жууукъларына къырал саугъаланы бергенди.

Къабарты-Малкъарда ишленирик поликлиниканы мурдоруна бетонну биринчи кубу къуюлгъанды

Тюнене Нальчикде Къабарты-Малкъарны эм уллу поликлиникасы боллукъ мекямны мурдоруна бетонну биринчи кубун къуюу жарыкъ жумуш бардырылгъанды. Жангы мекям 1-чи номерли шахар клиниканы тийресинде ишленирикди.

Алмаланы ёсдюредиле эм сатаргъа жарашдырадыла

Урван районда  терек бахчалыкъла  ёсдюрген предприятияланы биринде алманы сатардан алгъа тийишли халда жарашдырырча  мадар да  этилгенди. Белгилисича, алычу продукциягъа эс бурурча аны товар сыфаты болургъа керекди. Ол себепден алманы да уллусу бла гитчесинден айырыргъа борчлуду. Бусагъатда ол магъаналы  жумушну тамамлагъан  цехле  ишлейдиле.

Солуу кезиуде ишге чыкъ деген эселе…

Солуу неда байрам кюнледе иш бериучюле инсаннга къуллугъун толтурургъа буюрургъа эркинмидиле? Бу статьяда аны ангылатыргъа сюебиз.

Ахчаны сюйгенича къоратханды

Россейни МВД-сыны Зольск районда бёлюмюню къуллукъчулары 45-жыллыкъ эр кишиге ачылгъан уголовный ишни тинтип бошагъандыла. Ол хыйлачылыкъ этгенине ишеклик барды.

Тхэквондочуларыбызны Сурдлимпиада оюнлагъа жибермегендиле

 Россейни Сурдлимпиада оюнлагъа къатышырыкъ командасына бизни республикадан эки спортчу – Мадина Сатушиева бла Татьяна Жилова – киргендиле, аны ючюн ала даражалы Европалы эм дуния чемпионатлада хорлагъан эдиле.

Банкны къуллукъчусу телефон бла бир тюрлю шартланы сурамайды

Телефон бла сёлешип, адамланы алдау, аланы ахчаларын урлау, жарсыугъа, ахыр кезиуде артыкъда кёп жайылгъан аманлыкъладан бириди. Быллай хыйлачыланы къалай таныргъа боллукъду, ахчангы сакъларгъа къаллай мадарла болушурукъдула? Бу соруулагъа жууапланы КъМР-ни прокуроруну тамата болушлукъчусу Сотталаны Жанна береди:-

Республиканы бусагъатдагъы болуму – халкъла салгъан уллу къыйынны эсебиди

Къабарты-Малкъаргъа 100 - жыл

Ахыр эки жылда Къабарты-Малкъарны 100-жыллыгъын белгилеуге хазырланыу къыстау барады. Хар муниципал биригиуде халкъ чыгъармачылыкъны фестивальлары, жырланы бла суратланы конкурслары, кёрмючле, байрам ингирле, кинофестивальла, чаришле эм башха мероприятияла къураладыла.

Кеси аллына иш къурагъаннга пособие берилемиди?

Быллай адам ишсизге саналмайды, аны себепли тийишли къырал  арада эсепге туруп, анда болушлукъ алыр амалы жокъду. Пособие алыргъа сюе эсе уа, НПД («профессионал доход») деген налогну тёлеуню тыйып, налог службада эсепден чыгъаргъа керекди.

Семиртгичле бла графикге кёре жалчытылынадыла

Быйыл кезиулю  сабан ишлени чеклеринде 46,9 минг тонна  неда,  былтыр бла тенглешдиргенде,  109 процентге кёп семиртгич къоратыллыкъды. 

Сабийликге къуллукъ эте

 Болдургъан жетишимлери эм кёп жылланы бет жарыкълы уруннганы ючюн Къабарты-Малкъарны Правительствосуну сыйлы грамотасы бла Тырныауузну Отарланы К.С. атын жюрютген 1-чи номерли лицейини «Энчи сабий» ресурс арасыны юйретиучюсю Тебердиланы Жаннет саугъаланнганды.

Сакълыкъны тас этмезге чакъырады

КъМР-де Оператив штаб республиканы жамауатын бла къонакъларын келе тургъан байрамла бла алгъышлайды эмда сакъ болургъа чакъырады, террорчулукъ ишледен къорууланыуну быллай амалларына да юйретеди:

Ырысхы реабилитация жумушлагъа къоратыллыкъды

Россей Федерацияны Правительствосуну Председатели Михаил Мишустин медицина  биригиулени шёндюгюлю реабилитация оборудование бла жалчытыуну юсюнден бегимге къол салгъанды.