16.05.2022, 21:01 - Политика

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков Нальчикде жамауат тийрелени эм жаяу жолланы тапландырыу ишлени бардырылыуларына къарагъанды. Ол жумушла КъМР-ни къуралыууну 100-жыллыгъын белгилеуге хазырланыуну чеклеринде тындырыладыла.

16.05.2022, 11:38 - Спорт

Республиканы Спорт министерствосу билдиргеннге кёре, бу кюнледе «Нальчик» спорткомплексде грек-рим тутушуудан «Спорт терроризмге къажауду» деген республикалы турнир бардырылгъанды.

16.05.2022, 11:19 - Жамауат

Аскерчилеге аякъ кийимле чыгъарыучу «Комплект» фабрика Къабарты-Малкъарда ишлегенли онсегиз жыл болады.

16.05.2022, 10:30 - Жангылыкъла

Кёп болмай КъМР-ни саулукъ сакълау министри Рустам Калибатов коллегалары бла бирге  Уллу Ата журт урушда жоюлгъан медиклени эсгергенди.

16.05.2022, 10:20 - Спорт

 Бу кюнледе  Элбрус районну Терс-Къол  элиндеги спорт жаш тёлю  «Альборц» лагерьде   боевой искусстволаны  фестивалы бардырылады.

16.05.2022, 10:04 - Тарых

«Ёлюмсюз полк» акция  Уллу Хорламны байрамыны теренлигин ангыларгъа себеплик этеди. Бюгюнлюкде ансыз къууанчланы акъылгъа келтирирге да къыйынды.

15.05.2022, 21:48 - Жамауат

Акъ-Сууда къоншула, эллиле да, жууукъла–тенгле да Кючмезланы Султанны бла Софияны бек сюедиле, сый-хурмет бередиле. Бу огъурлу адамла юйюр къурагъанлы жетмиш жыл болады!

ЖАМАУАТ

Жамауат
16.05.2022 - 11:19 | 👁 4

Подробности...

Аякъ кийимле чыгъарыучу фабрика айнытыуну жолунда

Аскерчилеге аякъ кийимле чыгъарыучу «Комплект» фабрика Къабарты-Малкъарда ишлегенли онсегиз жыл болады.

Жамауат
16.05.2022 - 11:14 | 👁 4

Подробности...

Аскерчилерибизни жигитликлери ёмюрледе къалырча

Терс-Къолда орта школну окъуучулары бу кюнледе «Минги тауну жигитлери» деген подстанцияда болгъандыла.

Жамауат
15.05.2022 - 21:48 | 👁 4

Подробности...

Бетлеринден нюрлери кетмейди

Акъ-Сууда къоншула, эллиле да, жууукъла–тенгле да Кючмезланы Султанны бла Софияны бек сюедиле, сый-хурмет бередиле. Бу огъурлу адамла юйюр къурагъанлы жетмиш жыл болады!

Жамауат
15.05.2022 - 19:26 | 👁 4

Подробности...

Кофени сатыу азаямы барады?

Буруннгу жыл бла тенглешдиргенде, былтыр бизни къыралда кофени сатыу 8,7 процентге азайгъанды. Алай бла 2021 жылда Россейде 164,2 минг тонна кофе сатылгъанды, дегенди «Росчайкофе» биригиуню...

Жамауат
15.05.2022 - 16:22 | 👁 1

Подробности...

Хар кюнюн да игиликге жоралагъанды

Созайланы Къылычны жашы Хадис бла биринчи кере ол «Къабмалкъкиновидеопредприятие» къырал учрежденияны  директору болуп ишлегенинде танышхан эдим. Артда уа Къабарты-Малкъар къырал университетде...

Жамауат
15.05.2022 - 12:43 | 👁 4

Подробности...

Низамлылыгъы, ётгюрлюгю ючюн – анасына ыспас

Махийланы Хызырны бла Зульфияны жашлары Мухаммат 2021 жылны 15 декабринде аскерге чакъырылгъанды. Ол  Дондагъы Ростов областьны Новочеркасск шахарында бёлюмге тюшгенди.

Жамауат
14.05.2022 - 17:24 | 👁 3

Подробности...

Уруш баргъан жерлени жокълагъандыла

Орус география обществону «Альтаир» жаш тёлю клубуну келечилери, Уллу Хорламны 77-жыллыгъына жоралап, 1942 жылда Нальчик-Орджоникидзе къорууланыу ызда болгъан сермешлени маршруту бла ётгендиле....

Жамауат
14.05.2022 - 15:38 | 👁 3

Подробности...

«Сайлауума бир кере да сокъуранмагъанма»

Шауаланы Залимханны жашы Мухтарны спортда, адамланы къутхарыуда жетишимлерини юслеринден эшите тургъанма. Кесине уа 2004 жылны тогъузунчу сентябринде тюбеген эдим. Ол кюн «Эльбрус» къутхарыу...

Жамауат
13.05.2022 - 11:54 | 👁 5

Подробности...

Сыйлы ат берилгенди

«Россети Шимал Кавказ» компания «Аскер махтаулукъну энергообъекти» деген социал-патриотлукъ акция бардырып башлагъанды. Анда аны Кавказ ючюн сермеш башланнганлы 80 жыл толгъанына атагъандыла.

Жамауат
13.05.2022 - 10:13 | 👁 9

Подробности...

Ветеранлагъа къырал не бла болушады?

Бизни къырал 9 майда Хорламны кюнюн белгилейди. Уллу Ата журт урушну ветеранларына бу кюн бютюнда жарыкъ, жылы, ыразылыкъ сёзле айтыладыла.

Жамауат
12.05.2022 - 11:33 | 👁 3

Подробности...

Жигитликлерине баш ургъандыла

«Хорламны бетлери. Жигитликни летописи» акцияны чеклеринде Росгвардияны ведомстводан тышында къалауурлары Уллу Ата журт урушну ветеранлары Василий Дегтяренкода бла Дмитрий Мироненкода къонакъда...

Жамауат
12.05.2022 - 08:43 | 👁 12

Подробности...

Юйде жылыуну аяу амалла

Коммунал къоранчланы асламысын жылыугъа тёлеу алгъанын кёп фатарлы юйледе жашагъанла уста биледиле.

Жамауат
12.05.2022 - 08:33 | 👁 5

Подробности...

АЛТЫНЧАЧ

Алтынчач Кавказдан сабий къызлай халкъыбыз бла кёчюрюлюп кетген эди. Ол урушну, кёчгюнчюлюкню да къыйынлыгъын кёргенликге, узакъ Кавказда жанкъоз гюл, жаз башында сууукъ къардан чыгъып жашнагъанча...

Жамауат
12.05.2022 - 08:00 | 👁 11

Подробности...

Болгъан сейир ишлени юсюнден

Халкъда жюрюген ийнаныуланы, белгилени юсюнден бизге багъалы окъуучубуз Улбашланы Саният жаза-жаза туруучуду. Аны сейир таурухларындан бир ненчасын жарашдырып, бюгюн сюйюп басмалайбыз.

Жамауат
11.05.2022 - 09:09 | 👁 12

Подробности...

Казбек Коков Атажукинода жашагъанла бла тюбешгенди

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Бахсан районнга ишчи жумуш бла барып, Атажукино элде жашагъанла бла тюбешгенди.

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Жангылыкъла
16.05.2022 - 14:25 | 👁 3

Подробности...

Келгенлеге тынгылагъанды, тийишли буйрукъла бергенди

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков республиканы инсанларыны къаууму бла ыйыкъ сайын бардырыучу тюбешиуюн ётдюргенди

Спорт
16.05.2022 - 11:38 | 👁 4

Подробности...

Терроризмге къажаулукъларын эришип кёргюзтгендиле

Республиканы Спорт министерствосу билдиргеннге кёре, бу кюнледе «Нальчик» спорткомплексде грек-рим тутушуудан «Спорт терроризмге къажауду» деген республикалы турнир бардырылгъанды.

Спорт
16.05.2022 - 11:23 | 👁 4

Подробности...

«Аскер искусствола жашауумда энчи ыз къойгъандыла»

Бюгюнлюкде режиссёр, редактор Къойчуланы Джамиляны алгъаракълада умутландыргъан таэквондочуларыбыздан бири болгъанды.

Жангылыкъла
16.05.2022 - 10:30 | 👁 3

Подробности...

Медиклени хурметлерин кёргендиле

Кёп болмай КъМР-ни саулукъ сакълау министри Рустам Калибатов коллегалары бла бирге  Уллу Ата журт урушда жоюлгъан медиклени эсгергенди.

Спорт
16.05.2022 - 10:20 | 👁 5

Подробности...

Эришгендиле, гюлле да салгъандыла

 Бу кюнледе  Элбрус районну Терс-Къол  элиндеги спорт жаш тёлю  «Альборц» лагерьде   боевой искусстволаны  фестивалы бардырылады.

Тарых
16.05.2022 - 10:04 | 👁 3

Подробности...

«Ёлюмсюз полк» халкъны биригиуюню белгисине бурулгъанды

«Ёлюмсюз полк» акция  Уллу Хорламны байрамыны теренлигин ангыларгъа себеплик этеди. Бюгюнлюкде ансыз къууанчланы акъылгъа келтирирге да къыйынды.

Билим
15.05.2022 - 20:45 | 👁 3

Подробности...

«Сабийлерибизге къойгъан дуния кёбюсюнде аланы кеслерине кёре боллукъду»

Бюгюнлюкде сабийлени окъутуу бла бирге аланы адам къылыкъгъа юйретиуге уллу магъана бериледи. Ма аны юсюнденди Быллымны мектебинде орус тилден бла литературадан окъутхан устаз Ёзденланы Афуажан...

Жангылыкъла
15.05.2022 - 18:46 | 👁 5

Подробности...

Аз тюбеген къанатлыла кёп жайылырча

Битеудунияда кийик табийгъатны фондуну бёлюмю (WWF) эм РАН-ны Къабарты-Малкъарда тау тийрелени экологиясыны институтуну специалистлери быйыл июльда республикада аз тюбеген къанатлыланы картасын...

Тарых
15.05.2022 - 18:33 | 👁 6

Подробности...

Тау башында терек бахча

Халкъ Азиягъа кёчюрюлгенден сора эллерибизде онюч жылны ичинде юйле, башха журтла къардан, жауундан, башха заранладан да тозурагъандыла, оюлгъандыла.

Спорт
15.05.2022 - 09:10 | 👁 5

Подробности...

Россейни биринчилигине къатышырыкъдыла

Республиканы Спорт министерствосу билдиргеннге кёре, бу кюнледе Нальчикде тхэквондону ВТФ тюрлюсюнден СКФО-ну биринчилиги бардырылгъанды. Ол 12-14-жыллыкъ жаш спортчуланы араларында ётгенди. Ары...

КъМР-гъа 100-жыл
14.05.2022 - 19:42 | 👁 1

Подробности...

Илмуну жолунда бийикликлеге жетген алим

Белгили алим, техника илмуланы доктору, профессор, СССР-ни Министрлерини Советини Илму эм техника жаны бла саугъасыны иеси, РФ-ни илмусуну сыйлы къуллукъчусу, Россейни Керти илмуланы академиясыны...

Билим
14.05.2022 - 12:20 | 👁 2

Подробности...

Жарыкъландырыуну айрыкамы

Нальчикде Къулийланы Къайсын атлы орамда шахар библиотеканы онунчу бёлюмю барды. Аны таматасы Бажева Амина Мухамедовнады. Андан сора да, анда Хаджиланы Светлана Далхатовна бла Мокъаланы Фатимат...

Спорт
14.05.2022 - 09:10 | 👁 5

Подробности...

Къаты жараула, сейир жолоучулукъла

Россейни садакъдан атдырыудан паралимпиада жыйымдыкъ командасы юйрениу-жарау этиу жыйылыуларын республикада ётдюреди. Спортчула Хорламны кюнюнде Нальчикде «Ёлюмсюз полкну» къауумунда да...

Спорт
13.05.2022 - 13:21 | 👁 13

Подробности...

Уллу Ата журт урушха жораланнган турнир

Республиканы Спорт министерствосу билдиргеннге кёре, бу кюнледе «Кенже» спорткомплексде дзюдодан Уллу Ата журт урушха жораланнган турнир бардырылгъанды.

Саулукъ
13.05.2022 - 11:51 | 👁 6

Подробности...

Ишлери къыйынды, жууашлыды

Былтыр Къабарты-Малкъарда терк медицина  болушлукъ берген службаны келечилери 80 мингден аслам саусузгъа къарагъандыла.

Страницы