05.06.2023, 08:10 - Билим

Лепшокъланы Азрет-Алийни къызы Джауарият Бедикни орта школунда  ингилиз тилден устазды. Ол Пятигорскну Лигвистика институтун тауусханды. Алай мектепде ишлеп башлагъынчы, бёлек заманны Пятигорскда «Туристический Кавказ» деген газетде уруннганды.

03.06.2023, 09:05 - Жамауат

Къабарты-Малкъарда китап чыгъарыугъа жол тынч болмагъанды. Къара таныгъан белгили адамларыбыз ал китапларын Дагъыстанда Темирхан-Шурада М.Мавраевни китап басмасында басмалагъандыла. Сёз ючюн, ана тилибизде Асанланы Локъман кесини «Къылыкъ китабын», анда Кязимни «Ийман-исламы» да болуп, 1908 жылда анда чыгъаргъанды. Кязим «Солтан-Хамидни жырын такъгъанда, Орус Басханда Дымовлары чыгъаргъандыла аны китап халда. Окъуу китапланы окъуна, революциягъа дери, андан сора да Дагъыстандан келтиргендиле. Ала къумукъ тилде эдиле. Энейланы Магометни «Малкъар алифби» деген харфлыгъы латин харфла бла 1924 жылда чыкъгъанды. Дагъыда Дондагъы Ростовда «Крайнациздат» атлы китап басма чыгъаргъан окъуу китапла бла хайырланнгандыла адамла.

02.06.2023, 16:50 - Саулукъ

Кёребиз: инфарктдан сора кёпле ишлерине къайталмайдыла. Юйде да хазна зат эталмайдыла. Биз Огъары Малкъарны больницасыны баш врачы Чаналаны Аслижан бла бу къыйын проблеманы юсюнден ушакъ этгенбиз.

 

02.06.2023, 16:48 - Маданият

Июньну ал кюнлери Къулийланы Къайсынны эсгериу бла байламлыды бизде. Отуз сегиз жыл болады быйыл ол, жарыкъ жулдуз учуп кетгенча, бу дуниядан айырылгъанлы.  Алай поэтни философиясы, фикири, жашаугъа кёз къарамлары, сюймеклиги, назмуларында жыйылып, бусагъат заманда да биргебизге келгенлей турадыла. 

02.06.2023, 15:51 - Маданият

Кёп болмай Пятигорск шахарда  Халкъ мюлкню эм  къырал къуллукъну россейли академиясыны (РАНХиГС) Шимал Кавказда бёлюмюнде «Диалог культур» деген фестиваль болгъанды. Анга хар замандача, Ставрополь крайда жашагъан диаспораланы келечилери, преподавательле эм башхала   къатышхандыла. 

02.06.2023, 15:48 - Саулукъ

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде Тютюн ичиуге къажау турууну  битеудуния кюнюне жоралап медицина факультетини келечилери   школчулагъа тематикалы  акция бардыргъандыла.

02.06.2023, 12:50 - Жамауат

«Нальчик» курортну, кесини йод-бром, сероводород, азот-жылы суулары, Тамбукан кёлню дарман балчыгъы бла саулай къыралда окъуна алчы курортладан бири болургъа, алгъын жылладача, бийик даражасын артха къайтарыргъа амалы барды. Республиканы быллай онгларыны, аланы толуракъ хайырланыуну юсюнден РАЕН-ни академиги, РФ-ни илмусуну сыйлы къуллукъчусу Пшикан Таов айтады.

02.06.2023, 12:42 - Спорт

«Нальчик» спорт арада дзюдодан биринчи командалы республикалы эришиу бардырылгъанды. Ол СССР-ни спорт устасы Газаланы Русланны хурметине къуралгъанды. Турнирге битеу да тогъуз команда къатышханды. Алагъа 114 спортчу киргенди.

ЖАМАУАТ

Жамауат
04.06.2023 - 08:10 | 👁 3

Подробности...

Жашауу жыр бла бирди

 Макытланы Азнорну жашы Арсенни кёпле республикада жырчыныча таныйдыла. Бир кезиуде была къауум жаш болуп, биринчилени санында ансамбль къурап, эл-эллеге той-оюн бла жюрюучюлерин кёплени эслеринде...
Жамауат
03.06.2023 - 09:05 | 👁 5

Подробности...

Тин байлыгъыбызны гюрбежиси

Къабарты-Малкъарда китап чыгъарыугъа жол тынч болмагъанды. Къара таныгъан белгили адамларыбыз ал китапларын Дагъыстанда Темирхан-Шурада М.Мавраевни китап басмасында басмалагъандыла. Сёз ючюн, ана...
Жамауат
02.06.2023 - 17:24 | 👁 5

Подробности...

Кючлю спортчу, хунерли оноучу

Уяналаны Чомайны жашы Владимир Къабарты-Малкъарда ауур атлетиканы айнытыуну башлагъанладанды. Ол  1941 жылда Къашхатауда белгили эмда хурметли адамларыбыздан бири, бир кезиуде Къабарты-Малкъар АССР-...
Жамауат
02.06.2023 - 12:50 | 👁 19

Подробности...

Дарманлы сууланы магъанасын ойлай

«Нальчик» курортну, кесини йод-бром, сероводород, азот-жылы суулары, Тамбукан кёлню дарман балчыгъы бла саулай къыралда окъуна алчы курортладан бири болургъа, алгъын жылладача, бийик даражасын артха...
Жамауат
02.06.2023 - 12:44 | 👁 12

Подробности...

Адет тёреле-халкъны маданият хазнасыдыла

Улбашланы   Саният газет бла байламлыкъны эрттеден жюрютеди. Ол   окъуучуларыбызгъа деп малкъар халкъны маданият хазнасыны юсюнден  сейир материалланы  жибериучюдю. Бюгюн аладан бирин басмалайбыз.
Жамауат
02.06.2023 - 09:35 | 👁 17

Подробности...

Солуугъанланы къоркъуусузлукъларын жалчыта

РФ-ни Къырал Думасы «Россей Федерацияда туризм ишни мурдорлары» федерал законну экскурсоводланы, гидлени эм инструкторланы ишлерин къурау жаны бла бёлюмюне тюрлениуле кийиргенди, деп билдиредиле...
Жамауат
02.06.2023 - 09:34 | 👁 18

Подробности...

Газетибизни къадарына кесибиз къайгъырайыкъ

Багъалы шуёхла!  «Заман» миллетибизни жангыз газетиди. Аны бетлеринде малкъар халкъны маданиятыны, тарыхыны, бюгюннгю жашаууну, айтхылыкъ адамларыны, жетишимлерини эмда жарсыуларыны юсюнден...
Жамауат
01.06.2023 - 13:00 | 👁 11

Подробности...

Жангыз газетибизни къадарына уллу кёллю болмайкъ

Багъалы шуёхла!
Жамауат
01.06.2023 - 10:43 | 👁 10

Подробности...

Ана тилни сакълау эм айнытыу барыбызны да борчубузду

Арт кезиуде къарачай-малкъар тилни сакълау эм айнытыу уллу магъананы тутады.  Аны бла байламлы газет бетледе, радио эм телепрограммалада соруула кётюрюледиле, бу жаны бла болумну игилендирир муратда.
Жамауат
01.06.2023 - 10:00 | 👁 12

Подробности...

Бийче шишлик

Абадан тёлю жашауунда кёрген, эшитген затларын, тарыхда къаллыкъ шартланы кеси билгенча жаш тёлюге да эшитдирирге керек болады.
Жамауат
01.06.2023 - 09:05 | 👁 17

Подробности...

Сюймекликни ачы кючю

Хапар Бусагъатда адамланы кёбюсю, уллайгъанла уа артыгъыракъда, халкъны, миллетни да жашауунда бюгюн бола тургъан осал ишле бурун заманлада тюбемеген сунадыла. Керти болур, ол хыйсаплы ишле алгъада...
Жамауат
31.05.2023 - 18:47 | 👁 16

Подробности...

Налогланы азыракъ тёлер амалла

Белгилисича, озгъан жылны налогларын декабрьни биринчисине дери тёлеп бошаргъа керекди. Сёз мында транспорт, мюлк эмда жер ючюн тёлеулени юсюнден барады. Налог инспекция жиберген билдириуледе аланы...
Жамауат
31.05.2023 - 15:24 | 👁 9

Подробности...

От ёчюлтгенде керекли суу быргъыла тап халда болурча

МЧС-ни регион бёлюмюню ишчилери жер-жерли самоуправление органланы эм сууну келтириу ючюн жууаплы организацияланы келечилери бла от ёчюлтгенде суу алыннган быргъыланы халлары тинтилгендиле. 
Жамауат
31.05.2023 - 15:18 | 👁 6

Подробности...

Тин хазнабыз

Нарт сёзле Нарт сёзле кёп ёмюрледен бери халкъны жол нёгери болуп келгендиле. Ала тёлюден-тёлюге айтыла, байыгъа, тюрлене да тургъандыла. Аланы  басмалай турууну дурус кёргенбиз. Аланы бир бирлерин...
Жамауат
31.05.2023 - 15:13 | 👁 11

Подробности...

Жолланы кёргюзтюучюле аттестацияны ётедиле

СКФО-ну субъектлеринден биринчи болуп, Къабарты-Малкъар экскурсоводла-гидлени эм тилманчла-гидлени аттестацияларын бардырып башлагъанды. 

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Билим
05.06.2023 - 08:10 | 👁 19

Подробности...

Сабийлени айныуларына къошумчулукъ этерге итине

Лепшокъланы Азрет-Алийни къызы Джауарият Бедикни орта школунда  ингилиз тилден устазды. Ол Пятигорскну Лигвистика институтун тауусханды. Алай мектепде ишлеп башлагъынчы, бёлек заманны...

Саулукъ
02.06.2023 - 16:50 | 👁 13

Подробности...

Инфаркт – ёлюм тюйюлдю

Кёребиз: инфарктдан сора кёпле ишлерине къайталмайдыла. Юйде да хазна зат эталмайдыла. Биз Огъары Малкъарны больницасыны баш врачы Чаналаны Аслижан бла бу къыйын проблеманы юсюнден ушакъ этгенбиз...

Маданият
02.06.2023 - 16:48 | 👁 14

Подробности...

Къазауат жыллада да унутулмагъан сезим

Июньну ал кюнлери Къулийланы Къайсынны эсгериу бла байламлыды бизде. Отуз сегиз жыл болады быйыл ол, жарыкъ жулдуз учуп кетгенча, бу дуниядан айырылгъанлы.  Алай поэтни философиясы, фикири,...

Маданият
02.06.2023 - 15:51 | 👁 10

Подробности...

Хунерликлерин ачыкълагъандыла

Кёп болмай Пятигорск шахарда  Халкъ мюлкню эм  къырал къуллукъну россейли академиясыны (РАНХиГС) Шимал Кавказда бёлюмюнде «Диалог культур» деген фестиваль болгъанды. Анга хар замандача, Ставрополь...

Саулукъ
02.06.2023 - 15:48 | 👁 15

Подробности...

Тютюн ичгенле кёп ауруйдула

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде Тютюн ичиуге къажау турууну  битеудуния кюнюне жоралап медицина факультетини келечилери   школчулагъа тематикалы  акция бардыргъандыла.

Спорт
02.06.2023 - 12:42 | 👁 13

Подробности...

Хорлагъанлагъа - майдалла, багъалы саугъала да

«Нальчик» спорт арада дзюдодан биринчи командалы республикалы эришиу бардырылгъанды. Ол СССР-ни спорт устасы Газаланы Русланны хурметине къуралгъанды. Турнирге битеу да тогъуз команда къатышханды...

Билим
02.06.2023 - 09:00 | 👁 18

Подробности...

Жангы амалланы хайырланадыла

Огъары Бахсанны школу озгъан ёмюрню отузунчу жылында ишленнген эсе да, анда болгъан тизгин, тазалыкъ ючюн да мында ишлегенлеге хурмет берлигинг келеди. Мектепни биринчи окъуучулары уа бери...

Саулукъ
01.06.2023 - 15:00 | 👁 10

Подробности...

Дарманны тюз иче билиу бек магъаналыды

Аурусакъ дарманла ичерге ёчбюз. Алай аланы хар бирин къалай ичерге керек болгъаныны мардалары барды.  Аны юсюнден Нальчик шахарны ючюнчю номерли поликлиникасыны врачы Рахайланы Аслижан бла...

Маданият
31.05.2023 - 15:27 | 👁 15

Подробности...

Фахмулу сабийлеге ыразылыкъ

Озгъан баш кюн Мечиланы Кязим атлы маданият фондда, бу окъуу жылда Нальчик шахарны школларында окъугъан сабийлени араларында баргъан «Адабиятда аты» деген интеллектуал оюннга, «Юйюр –...

Саулукъ
31.05.2023 - 15:17 | 👁 10

Подробности...

Терк медицина болушлукъ тынгылы этилирча

КъМР-ни Жамауат палатасыны жыйылыуунда терк медицина болушлукъ этиуню качествосун игилендириу тинтилгенди.

Маданият
31.05.2023 - 15:03 | 👁 6

Подробности...

Назмула, жырла да…

Озгъан шабат кюн Нальчикде Т.К.Мальбахов атлы  республикалы китапханада «Библиокече-2023» чеклеринде  прозаик, журналист, сценала жазгъан Игорь Терехов  эмда поэт, художник, макъамчы, архитектор,...

Саулукъ
30.05.2023 - 11:12 | 👁 18

Подробности...

Саулукъгъа себеп болгъан амал

 Тёрели болмагъан медицина багъыу бусагъатда кёплеге болушады деген оюмну терк-терк эшитирге тюшеди. Адамла врачла бла кенгешип, ол амалны да унутмайдыла саулукъларын кючлеу жумушлада. Къан ичген...

Экономика
30.05.2023 - 11:00 | 👁 29

Подробности...

Къыралда алчыланы санына чыкъгъанды

Экономиканы, социал сфераны  бир-бир бёлюмлерини айныуларына  кёре,  2022 жылда Къабарты-Малкъар къыралда эмда Шимал-Кавказ федерал округда алчыланы санына чыкъгъанды. Сёзге, промышленностьну...

Саулукъ
30.05.2023 - 09:05 | 👁 14

Подробности...

«Кесекледен ауругъаннга сарымсах бишген суу иги болушады»

Майда батареяла сууукъ, кийимибиз да женгил, жай жылыу а алыкъа жокъ…аны хатасындан гриппден,тамакъ ауруудан, кесекледен къыйналабыз. Врачха барыргъа сюймейбиз. Бусагъатда  жайылгъан жукъгъан...

Право
29.05.2023 - 16:53 | 👁 22

Подробности...

Нёгерликге окъуна бет этмей

Россейни Баш прокуратурасы КъМР-ни инсанындан зорлап ахча излеген къауумну келечилерине ачылгъан уголовный ишни къабыл кёргенди. Шимал-Кавказ федерал округну тёрт инсанына Россейни УК-сыны 126-чы...

Страницы