17.07.2024, 16:38 - Спорт

Нальчикде 2015 жылда туугъан футболчуланы араларында «Кубок Наследие» деген аты бла регионла аралы эришиу бардырылгъанды. Анга Ставрополь крайдан, Ингушетиядан бла Къабарты-Малкъардан къауумла къатышхандыла.

17.07.2024, 16:33 - Жамауат

Жай – солуу  кезиу  болгъандан сора да, къоркъуу аслам чыкъгъан заманды. Нек дегенде жылы айлада сабийлени араларында ачыгъанла кёп боладыла. Аланы къоркъуусузлукъларын, тынчлыкълы солууларын жалчытыу бла уа тийишли  болгъан министерствола бла службала кюрешедиле.

17.07.2024, 15:56 - Жамауат

«Титан» компанияны къаууму (Омск шахар) Къабарты-Малкъар къырал университет бла стратегиялы байламлыкъланы юсюнден келишим этгенди. Аны мураты уа билим бериу, жангычылыкъ, илму-техника, инжиниринг, эксперт-аналитика, усталыкъгъа тюшюндюрюу амалланы бирикдирип, бирге хайырлы эмда жетишимли ишлеу бла байламлыды.

17.07.2024, 14:32 - Тарых

Нальчикде Лермонтов эмда Шогенцуков атлы орамланы мюйюшюнде тургъан юй, республиканы ара шахарында кёзге уруннган эмда ариуладан бириди. КъМР-ни Архив службасындан билдиргенлерине кёре, аны къурулушу Уллу Ата журт урушха дери башланнганды. 

17.07.2024, 13:36 - Жамауат

Россельхознадзорну Шимал Кавказда управлениясы саулай округда, ол санда Къабарты-Малкъарда да фитосанитария болумгъа кёз-къулакъ болгъанлай турады. Ведомствону келечилери тинтиуле бардыргъан кезиуде заранлы битимле къалайда эмда неллай бир ёсгенлерин тохташдырадыла, аны бла байламлы эсгертиуле да этедиле.

17.07.2024, 08:02 - Документле

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ Б Е Г И М И

16.07.2024, 10:56 - Жамауат

Юсюбюздеги жылны аллындан бери Къабарты-Малкъарда 906 от тюшюу болгъанды, деп билдиредиле бизге РФ-ни МЧС-ни КъМР-да Баш управлениясыны пресс-службасындан. Жашау журтлада - 84-сю, къургъакъ кырдыкны жандырыу бла байламлы уа - 506. Битеу да ол отлада бешеуленни къутхаргъандыла, ол тийреледен а 168 адамны кёчюрюрге тюшгенди. Жарсыугъа, саулукъларына бла санларына чып тюшгенле да болгъандыла. Аланы саны 27-ге жетгенди. Алтаулан а ёлгендиле.

16.07.2024, 10:36 - Жамауат

Бу жауну юсюнден эшитмеген, айтмагъан, аны сёзюн этмеген хазна адам болмаз. Бирле ол саулукъгъа болмагъанча аллай хаталыды дейдиле, башхала уа сары жаудан эсе хайырлыды деп белгилейдиле. Тюзю бла терси уа къалайды. Аны юсюнден Роскачествода айтхандыла.  

    

ЖАМАУАТ

Жамауат
17.07.2024 - 17:46 | 👁 7

Подробности...

Фатиматчыкъ

Эртте-эртте бир элде Фатиматчыкъ деп бир ёксюз къызчыкъ жашап болгъанды. Аны анасы ёлгенден сора, атасы башха къатын алгъанды. Ол къатынны да кесини Сафият деп, бир къызы болгъанды. Ёге ана ёгелигин...
Жамауат
17.07.2024 - 16:35 | 👁 16

Подробности...

Ариулукъну сездире

Сокъурланы эм осал кёргенлени Къабарты-Малкъар Республикада библиотекаларыны ишчилери окъуучуларына не жаны бла да болушургъа кюрешедиле. Бу къауумну кёзлери кёрмегенликге, ала Нальчикде болгъан...
Жамауат
17.07.2024 - 16:33 | 👁 9

Подробности...

Оюн халда жорукълагъа тюшюндюрюу

Жай – солуу  кезиу  болгъандан сора да, къоркъуу аслам чыкъгъан заманды. Нек дегенде жылы айлада сабийлени араларында ачыгъанла кёп боладыла. Аланы къоркъуусузлукъларын, тынчлыкълы солууларын...
Жамауат
17.07.2024 - 15:56 | 👁 8

Подробности...

Келишимге къол салыннганды

«Титан» компанияны къаууму (Омск шахар) Къабарты-Малкъар къырал университет бла стратегиялы байламлыкъланы юсюнден келишим этгенди. Аны мураты уа билим бериу, жангычылыкъ, илму-техника, инжиниринг,...
Жамауат
17.07.2024 - 14:33 | 👁 11

Подробности...

Туристни жашауун сакъларгъа онг чыкъмагъанды

Таула къоркъуулу жер болгъанларыны юсюнден дайым эсгертилгенлей турады. Бюрсюкюн МЧС-ни жер-жерли бёлюмюне Ирик-Чат ауузда Беларусь Республикадан турист къауумдан болушлукъ тилеп билдириу келгенди....
Жамауат
17.07.2024 - 13:36 | 👁 12

Подробности...

Заранлы ханс сабанланы бийлеп барады

Россельхознадзорну Шимал Кавказда управлениясы саулай округда, ол санда Къабарты-Малкъарда да фитосанитария болумгъа кёз-къулакъ болгъанлай турады. Ведомствону келечилери тинтиуле бардыргъан кезиуде...
Жамауат
17.07.2024 - 09:05 | 👁 6

Подробности...

Эки жанына да хайырлы болурму?

Къырал Думаны къараууна исси кюнде урунуу заманны къысхартыуну юсюнден законну проекти берилгенди. Алай быллай оноу айлыкъны азайтыргъа боллугъун айтадыла экспертле.
Жамауат
16.07.2024 - 10:57 | 👁 13

Подробности...

Илмуда атын ёмюрлюк этгенди

Республикада культурологиядан биринчи доктор, белгили кесаматчы Орусбийланы Фатима жашаудан кетгенли он жылдан атлагъанды. Жазгъан ишлери бла маданият хазнабызгъа тийишли юлюш къошханды.  Ол «Жанргъа...
Жамауат
16.07.2024 - 10:56 | 👁 15

Подробности...

Жорукъланы бузмау – хатадан сакълар

Юсюбюздеги жылны аллындан бери Къабарты-Малкъарда 906 от тюшюу болгъанды, деп билдиредиле бизге РФ-ни МЧС-ни КъМР-да Баш управлениясыны пресс-службасындан. Жашау журтлада - 84-сю, къургъакъ кырдыкны...
Жамауат
16.07.2024 - 10:36 | 👁 16

Подробности...

Пальма жау: хайырлы огъесе хаталы?

Бу жауну юсюнден эшитмеген, айтмагъан, аны сёзюн этмеген хазна адам болмаз. Бирле ол саулукъгъа болмагъанча аллай хаталыды дейдиле, башхала уа сары жаудан эсе хайырлыды деп белгилейдиле. Тюзю бла...
Жамауат
16.07.2024 - 10:05 | 👁 5

Подробности...

Солуугъа алгъадан хазырланнган файдалы болур

Кюн жылынып, кёпле солуугъа кетгендиле. Алай самолётха, къонакъ юйлеге учуз билетлени излеген бла бирге солуу кезиуню къайсы айда алгъан файдалы болгъаныны юсюнден да сагъыш этерге керекди.
Жамауат
16.07.2024 - 09:45 | 👁 5

Подробности...

Жигитни атын жюрютген орамда жашагъанларына ёхтемленедиле

Айтхылыкъ адамларыбызны, Жигитлерибизни, искусствода, илмуда эм башха жаны бла республикабызгъа махтау келтирген адамларыбызны атлары орамлагъа аталадыла, ёмюрлюк боладыла. Жигитлиги тарыхха кирген...
Жамауат
16.07.2024 - 09:30 | 👁 6

Подробности...

«Тийишли билим берип, ариу къылыкъгъа юйретиу бек магъаналы жумушду»

Кёп сабийли иги юйюрле бизни байлыгъыбыздыла. Къачан да аллай ата-ананы аллында баш урургъа тийишлиге санайма. Быллымда жашагъан Жаппуланы Ибрагим бла Марианна, аллай юйюр къурап, беш сабийни...
Жамауат
15.07.2024 - 15:16 | 👁 9

Подробности...

Тил - ол жаны болгъан бир затчады

Бюгюнлюкде билим берген учрежденияла, жамауат да малкъар тилни айнытыугъа эмда сакълаугъа уллу магъана бёледиле. Аны бла байламлы филология илмуланы доктору, профессор Улакъланы Махтини редакциягъа...
Жамауат
15.07.2024 - 10:47 | 👁 13

Подробности...

«Мени юйюрюм – мени байлыгъым»

«Газпром межрегионгаз Нальчик» компанияда ишлегенле, сабийлери бла бирге «Мени юйюрюм - мени байлыгъым» конкурсха къатышхандыла. Ол а юйюрню, сюймекликни эмда кертичиликни кюнюне жораланып...

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Саулукъ
17.07.2024 - 17:44 | 👁 11

Подробности...

Иссиде бютюн уллу сакълыкъ изленеди

Нальчикде Гидромет араны билдириуюне кёре, бу кюнледе Къабарты-Малкъарда къызыу боллукъду, от тюшюуге къоркъуу бешинчи классха дери ёсерикди. Аны бла байламны МЧС-ни регион бёлюмю адамланы сакъ...
Жангылыкъла
17.07.2024 - 16:50 | 👁 9

Подробности...

Эм узун миллет жаяу жол

«КИФ 2024» форумда «Кавказны жаяу жоллары бла. Тенгизден тенгизге дери тау жолла бла» деген сессия болгъанды. Анга къатышханла жангы законопроектни къалай толтургъанларыны, къаллай чурумлагъа...
Тарых
17.07.2024 - 16:40 | 👁 6

Подробности...

Холам тарыны таурухлары бла элберлери

Халкъыбызда бир ненча диалект болгъанын барыбыз да билебиз. Алай Холам-Бызынгы диалектге уа «Ц» диалектден кирген сёзле да аз тюйюлдюле. Ол себепден анга къатыш диалект деп да айтадыла. 1962 жылда...

Спорт
17.07.2024 - 16:38 | 👁 7

Подробности...

Баш саугъа республикабызны къауумунда

Нальчикде 2015 жылда туугъан футболчуланы араларында «Кубок Наследие» деген аты бла регионла аралы эришиу бардырылгъанды. Анга Ставрополь крайдан, Ингушетиядан бла Къабарты-Малкъардан къауумла...
Саулукъ
17.07.2024 - 15:58 | 👁 13

Подробности...

«Не заманда да доктор болургъа сюйгенме»

Лёлюкаланы Назирни къызы Аминат Коми Республиканы Сыктывкар шахарында туугъанды. Анга да къарамай, ол малкъар тилни, тау адетлени бек иги биледи. Анга мен аны бла ушакъ этгенимде да тюшюннгенме. 
Тарых
17.07.2024 - 14:32 | 👁 14

Подробности...

Нальчикде Туристни юйю

Нальчикде Лермонтов эмда Шогенцуков атлы орамланы мюйюшюнде тургъан юй, республиканы ара шахарында кёзге уруннган эмда ариуладан бириди. КъМР-ни Архив службасындан билдиргенлерине кёре, аны къурулушу...
Жангылыкъла
17.07.2024 - 13:37 | 👁 10

Подробности...

Сютге иги кесек къошулгъанды

Бусагъатда Къабарты-Малкъарда малланы иги кесеги жайлыкълада кечинедиле. Белгилисича, тау бетледе эм эл тийреледе отлагъан ийнеклени сютлерине да иги къошулады. Аны бла бирге аны къурамы да...
Документле
17.07.2024 - 08:02 | 👁 8

Подробности...

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ БЕГИМИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ Б Е Г И М И
Тарых
16.07.2024 - 10:35 | 👁 15

Подробности...

Халкъыбызны алгъыннгы жашауудан суратла

В.Я. Тепцов бизни тийреледе жолоучулукъда болуп, 1892 жылда «По истокам Кубани и Терека» деген ишин жазгъанды. Анда ол таулуланы (ол алагъа тау татарлыла дегенди) жашау-турмушларыны юсюнден кёргенин...
Экономика
16.07.2024 - 09:45 | 👁 7

Подробности...

Налог кёп жыйылады

Быйыл ал беш айны ичинде Къабарты-Малкъарда налогла бла 11,5 миллиард сом жыйылгъанды. Бу кезиуге белгиленнген борч 114 процентге толтурулгъанды, былтырны ол кезиую бла тенглешдиргенде уа, ёсюм 124,7...
Право
16.07.2024 - 09:30 | 👁 5

Подробности...

Жууаплылыкъ къатыланады

Машинаны къырал номерлерин букъдурулгъаны неда аланы салмай жюрюгени ючюн жууаплылыкъ къатыланырыкъды. Быллай кезиуде инсанны машинаны жюрютюрге энчи эркинлиги жылдан, жыл бла жарымгъа дери...
Саулукъ
15.07.2024 - 19:24 | 👁 12

Подробности...

«Элли жылдан сора къанны жукъартхан дарманланы ичерге тийишлиди»

Терк-терк эшитебиз: «Тромбу юзюлдю», – деп. Вена тромболиядан жыл сайын СПИД-ден, ракдан, ёшюн эм къууукъ без аурууладан эм аварияладан да бирге ёлгенледен эсе, кёп адам кетеди дуниядан. Бу палахдан...
Спорт
15.07.2024 - 17:15 | 👁 9

Подробности...

«Баш борчубуз – жаш тёлюню спорт бла кюреширге юйретиудю»

Элбрус район не заманда да спортчула бла бай болгъанды. Жыл сайын ала республиканы спорт хазнасына кёп тюрлю саугъала бла майдалла келтиредиле. Тырныаууз шахарны тренерлерини араларында жаш тёлюге...

Страницы