23.03.2023, 10:29 - Жангылыкъла

Къабарты-Малкъарда «Къоркъуусуз эм качестволу автомобиль жолла» миллет проектге кёре,  уллу иш бардырылады. Ол санда бусагъатда  федерал   Урван–Уштулу федерал эм Эски Черек – Жемтала – Сукан-Суу республикалы жолла бирге къошулгъан участок жангыртыла турадыла.

23.03.2023, 08:59 - Тарых

Бабугентден ёргерек барып, жолну онг жанында, аллы да кёл болуп, суучукъ келеди. Аны кесинден да къукурт ийис урады. Анга Ийисли суу дейдиле. Андан ёргерек барсанг, Секиртмеге жетесе. Озгъан ёмюрню къыркъынчы жылларында алайда къая юзюлюп, жолчуланы да басхан эди. Алайгъа Къая юзюлген деп да айтадыла. Секиртмени баш жанына уа Тёбен Тепчонукъ дейдиле.

23.03.2023, 08:29 - Спорт

Элбрус районда спорт тири айныйды, ол а бу жаны бла иш тынгылы бардырылгъаныны эсебиди. Районну Физкультура эм спорт комитетини башчысы Жаппуланы Магомет айтханнга кёре, жараулагъа тийишлисича даража берилир эм спортчула жетишимли болур ючюн, спорт школла, аскер комиссариат, ДОСААФ-ны жер-жерли бёлюмю бла байламлыкъла жюрютюледиле, арада бир бирге себеплик да этиледи. 

23.03.2023, 08:10 - Маданият

Бизни миллетде ата-бабаларыбызны заманларындан бери адам улуну къылыгъына бла халине  аслам эс бёле келедиле. Тиширыугъа, эр кишиге да бек магъаналы болгъанды юйюрюне, тукъумуна айып келтирмезча кесин жюрютюу.

22.03.2023, 18:52 - Саулукъ

Бизни республикада субай болама деп ауруп, ызы бла ёлюп кетгенле болгъандыла. Арыкъ болургъа кюрешгенле кёпдюле, ала барысы да диетала тутаргъа кюрешедиле. Алай бир-бирде ол диеталаны хаталарындан больницагъа окъуна тюшедиле.

22.03.2023, 16:58 - Политика

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайканы башчылыгъы бла видеоконференция халда бардырылгъан кенгешге къатышханды. Аны кезиуюнде сёз энчи аскер операциягъа къатышханланы гуманитар эмда техника болушлукъну къурауну юсюнден баргъанды. 

22.03.2023, 13:04 - Политика

О Законе Кабардино-Балкарской Республики "Об утверждении дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении бюджету Кабардино-Балкарской Республики из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Кабардино-Балкарской Республики и дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении бюджету Кабардино-Балкарской Республики из федерального бюджета бюджетного кредита для погашения бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации"

ЖАМАУАТ

Жамауат
23.03.2023 - 08:10 | 👁 5

Подробности...

Низамгъа юйретген, жашауда бола тургъан осал къылыкълагъа хорлатмазгъа кюч-къарыу берген заман

Рамазан айда хар муслийманнга да сыйлы  Къуран  берилип башлагъанды. Бу ай жылны ичинде бек ахшы, ырахматлы, огъурлу заманды. Ол Аллахха табыныуну, анга баш урууну, сюймекликни, анга бойсунууну,...

Жамауат
22.03.2023 - 11:25 | 👁 8

Подробности...

Къоркъуулу болумда кеслерин тюз жюрюте билирча

Граждан къорууланыуну битеудуния кюнюне аталып, Тырныауузну бешинчи гимназиясында МЧС-ни жер-жерли бёлюмю тематика дерсле бардыргъанды.

Жамауат
21.03.2023 - 10:57 | 👁 9

Подробности...

Къоркъуусузлукъну жалчытыуну къайгъысын кёре

Жоллагъа къарагъан «Кавказ» управленияны эмда ГИБДД-ны Шимал Кавказ федерал округда регионлада бёлюмлерини келечилери жоллада жюрюуде къоркъуусузлукъну жалчытыу жаны бла ведомствола аралы кенгешге...

Жамауат
21.03.2023 - 10:27 | 👁 20

Подробности...

Тиширыуну таркъаймаз насыбы

Бизде, уллу юйюр ёсдюрюп, халкъына къошумчулукъ этгенден сора да, сабийлени ариу къылыкъда, адет-тёреде юйретгенлерибизге да хурмет энчи бола келгенди. Бюгюнлюкде жашау турмушубуз, бир-бир...

Жамауат
21.03.2023 - 08:46 | 👁 15

Подробности...

«Ёмюрледен келген къол усталыкъларыбыз бла хайырлана, аланы дуниягъа кёргюзте билмейбиз»

Таулуланы битеу да Россейге белгили суратчылары болгъаны бек уллу жетишимлерибизден бириди. Алай арт жыллада бу усталыкъны сайлагъанла аздан аз болуп барадыла. Ол а бек жарсырча шартды. ...

Жамауат
20.03.2023 - 16:23 | 👁 10

Подробности...

Жаш инспекторланы къауумуна къошулгъанды

Чегем районда Лячинкъая элни 2-чи номерли орта школунда биринчи классда окъугъан школчуланы байрам халда жаш инспекторланы (ЮИД) къауумуна алгъандыла.

Жамауат
20.03.2023 - 11:55 | 👁 8

Подробности...

Жаш тёлю чыгъармачылыкъ къала ишленирикди

Кёп болмай Регионнга оноу этиу арада КъМР-ни жаш тёлюню ишлери жаны бла министри   Азамат Люев  бла  тюзюнлей эфир болгъанды.  Ол жангы тюрлениулени, бюгюнлюкде жамауатны жарсытхан  проблемаланы...

Жамауат
20.03.2023 - 09:05 | 👁 7

Подробности...

Малкъар бла Азия жюреклерине бирча сыйыннганла

Биз, кеси жерибизде туугъанла, ёсгенле окъуна Азияны бек сюебиз. Нек? Ол аталарыбызны – аналарыбызны, ынналарыбызны – аппаларыбызны да онюч   кёчгюнчюлюк жыл кечиндиргенди. Биз, кёчюрюлген тёлюню...

Жамауат
20.03.2023 - 08:07 | 👁 8

Подробности...

Сютню къаллай тюрлюлери болуучуду сатыуда?

Адамны саулугъуна сют не жаны бла да хайырлы болгъанын барыбыз да билебиз. Ол А, В, С, РР витаминледен, жауладан, белокладан, минералладан (кальций, фосфор, магний, йод  эм башхалары),...

Жамауат
17.03.2023 - 16:39 | 👁 12

Подробности...

Соруу - жууап

Эски кинофильмлени жангыдан къайтарып нек тюшюредиле?

«Мосфильмни» башчысы Карен Шахназаров: «Угрюм – река» Шишковну романыды. Маресьев а тарых магъаналы инсанды. Алай эсе уа, керти да...

Жамауат
17.03.2023 - 15:05 | 👁 11

Подробности...

Тыш къыраллада жерлешлерибиз атлы орамла

Ленин

Кюнчыгъыш Европагъа тенг болмай, Кюнбатыш Европада «совет тылпыуну» ашыгъыш кетерирге кюрешмегендиле. Сёз ючюн, Францияда Ленинни атын жюрютген элли чакълы орам эмда...

Жамауат
17.03.2023 - 14:03 | 👁 27

Подробности...

Къыйын болумлагъа хазырлыкъларын кёргюзтгендиле

Бу ыйыкъда саулай да къыралда регионланы жаз башы кезиуде тёрели суу басыуладан бла от тюшюуледен къутхарыугъа жораланнган  битуроссей юйрениуле бардырыладыла.  РФ-ни МЧС-ини КъМР-да Баш...

Жамауат
17.03.2023 - 09:05 | 👁 9

Подробности...

Окъуучула – от ёчюлтюучюледе къонакъда

От ёчюлтюу-къутхарыу энчи бёлюмде къонакъда Нальчикни 14-ю эм 23-чю мектеплерини окъуучулары болгъандыла.

Жамауат
16.03.2023 - 13:04 | 👁 7

Подробности...

«Ишинги сюйгенинг бла бирге, анга хурмет берирге да керексе»

КъМР-ни илмусуну сыйлы къуллукъчусу, Ингушетияны маданиятыны сыйлы къуллукъчусу, филология илмуланы  доктору Биттирланы Тамара, илмуда алгъадан белгиленнген  угъай, кеси ызлагъан жол бла бара,...

Жамауат
16.03.2023 - 11:59 | 👁 9

Подробности...

Газ бла байламлы жумушлан тамамланадыла

Нальчикде «Газпром межрегионгаз Нальчик» эм «Газпром газораспределение Нальчик» биригиулени кёк отлукъ бла байламлы соруулагъа къарагъан  бир арасы былтыргъа  ишин эсеплегенди. 

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Жангылыкъла
23.03.2023 - 10:29 | 👁 5

Подробности...

Орамла, кёпюрле да мардалагъа келиширикдиле

Къабарты-Малкъарда «Къоркъуусуз эм качестволу автомобиль жолла» миллет проектге кёре,  уллу иш бардырылады. Ол санда бусагъатда  федерал   Урван–Уштулу федерал эм Эски Черек – Жемтала – Сукан-Суу...

Тарых
23.03.2023 - 08:59 | 👁 4

Подробности...

Холам-Бызынгы ауузу

Бабугентден ёргерек барып, жолну онг жанында, аллы да кёл болуп, суучукъ келеди. Аны кесинден да къукурт ийис урады. Анга Ийисли суу дейдиле. Андан ёргерек барсанг, Секиртмеге жетесе. Озгъан...

Спорт
23.03.2023 - 08:29 | 👁 7

Подробности...

Тынгылы жараула, ахшы эсепле

Элбрус районда спорт тири айныйды, ол а бу жаны бла иш тынгылы бардырылгъаныны эсебиди. Районну Физкультура эм спорт комитетини башчысы Жаппуланы Магомет айтханнга кёре, жараулагъа тийишлисича...

Маданият
23.03.2023 - 08:10 | 👁 7

Подробности...

Марда бла ариулукъ ангыламлагъа кёз къарам

Бизни миллетде ата-бабаларыбызны заманларындан бери адам улуну къылыгъына бла халине  аслам эс бёле келедиле. Тиширыугъа, эр кишиге да бек магъаналы болгъанды юйюрюне, тукъумуна айып келтирмезча...

Саулукъ
22.03.2023 - 18:52 | 👁 2

Подробности...

«Врач айтмай, ашдан тыйылыргъа жарамайды»

Бизни республикада субай болама деп ауруп, ызы бла ёлюп кетгенле болгъандыла. Арыкъ болургъа кюрешгенле кёпдюле, ала барысы да диетала тутаргъа кюрешедиле. Алай бир-бирде ол диеталаны...

Экономика
22.03.2023 - 12:38 | 👁 10

Подробности...

Чеклениулеге да къарамай, сатыу-алыу кюч ала барады

Промышленность бёлюм экономикада не заманда да энчи жерни алады. Ол да сейир тюйюлдю, нек дегенде ол биз хайырланнган затланы кёбюсюн андан предприятияла чыгъарадыла. Къабарты-Малкъарда бу...

Билим
22.03.2023 - 12:30 | 👁 5

Подробности...

Къыйын болумлада апчымазча

МЧС-ни республикада Баш управлениясыны энчи составыны психология халын тинтиу ишле бардырыладыла. Ала тёрели халда психодиагностика жумушланы эсеплерине кёре неда къутхарыучуланы тилеклери бла...

Билим
22.03.2023 - 12:11 | 👁 4

Подробности...

Сынауланы эсеплери белгиленнгендиле

Окъуучуланы битеуроссей школ олимпиадаларыны 2022-2023 окъуу  жылда бардырылгъан кезиуюню регион урумуну эсеплери белгили болгъандыла. Алагъа тийишлиликде, Нальчикни мектеплерин алып айтханда,...

Маданият
22.03.2023 - 12:09 | 👁 4

Подробности...

Рузламаны алышыныулары

Орта ёмюрледе жашагъан перслы алим-энциклопедист Бирунини айтханына кёре, бек эртте заманлада арап­лыла, малчылыкъ бла кюрешип, кюнлени Ай бла бай­ламлы жарашдырылгъан рузламагъа кёре...

Билим
22.03.2023 - 10:23 | 👁 6

Подробности...

Кинология службаны иши бла шагъырейлендиргендиле

Орус география обществону «Альтаир» жаш тёлю клубуну келечилери МЧС-ни Элбрус бийик тау къутхарыу-излеу отрядыны «Нальчик» бёлюмюню кинологлары бла юйрениуле бардырадыла.

Спорт
22.03.2023 - 09:20 | 👁 5

Подробности...

Даражалы эришиуден – доммакъ майдал

Бирлешген Араб Эмиратлада юч кюнню ичинде каратеден халкъла аралы эришиу къуралгъанды. Анга Алжирден, Азербайджандан, Бахрейнден, Египетден, Беларусьдан, Россейден, Италиядан, Кувейтден, Непалдан...

Спорт
22.03.2023 - 08:19 | 👁 6

Подробности...

Россейни биринчилигине жетеулен къатышырыкъдыла

Нальчикде встестилевой каратеден республиканы биринчилиги къуралгъанды, анда аскер искусстволадан «Барс-Тырныауз» академиясыны келечилери жетишимли болгъандыла. Ала жети майдал къытхандыла, алай...

Право
21.03.2023 - 16:26 | 👁 9

Подробности...

Къуралгъан аманлыкъчы къауумгъа киргенди

РФ-ни МВД-сыны Зольск районда бёлюмюню полициячылары Ставрополь шахардан 20-жыллыкъ жашха ачылгъан   уголовный  ишни тинтип бошагъандыла эмда аны сюдню къараууна бергендиле. 

Маданият
21.03.2023 - 13:12 | 👁 7

Подробности...

Биз танымагъан бачама

Жаш заманларында назмучула болургъа сюйгенле кёпдюле. Алай а хар бири да ол жолну таймай барып туралмайдыла. Артда уа, эртте жазгъан назмуларын эсге тюшюрюп, ол зауукълу заманны жюрек ыразылыкъ...

Право
21.03.2023 - 11:18 | 👁 11

Подробности...

Аманлыкъчылыкъны тохтатыргъа онг барды

Коррупция бла байламлы законлагъа бузукълукъланы юслеринден Сюд приставланы федерал службасына белгили этерге боллукъду. Аллай билдириуле аманлыкъчылыкъны тохтатыргъа, анга къажау мадарланы...

Страницы