08.12.2022, 18:45 - Маданият

Бир ненча жыл мындан алгъа чыгъарылгъан китаплада, журналлада, газетледе сейир затлагъа тюбеп къаласа. Аллай бир тарых магъаналы материалны озгъан ёмюрню сексенинчи жылларында профессор, тарых илмуланы доктору В.Б. Виноградов бла КъМР-ни Миллет музейинде ишлеген Деппуланы А.Б. жазгъандыла. «Эрттегили бохчаны хапары» деген иш бюгюннгю окъуучугъа да сейир кёрюнюрюгю сёзсюздю.

 

08.12.2022, 15:20 - Право

Хауа болум тюрленнгени бла байламлы  къырал автоинспекторла водительлени сакъ болургъа, жолда жюрюуню жорукъларын сакъларгъа чакъырадыла.

08.12.2022, 13:35 - Жамауат

  Николай Самохвалов Къабарты-Малкъарны кёп жерлеринде жолоучулукъда болуп, аллай кезиуледе кёргенини бла эшитгенини юслеринден газетлеге, ол санда «Заманнга» да жазгъанлай тургъанды. Республиканы тарыхына да эс бургъанды. Артыкъда тау жерледе жолоучулукъларын бек жаратханларын, кёп сейир адамлагъа тюбегенлерин да ол сюйюп суратлагъанды жазмаларында. Аны аллай жолоучулукъларындан бирини юсюнден жазгъаны бла сизни да шагъырей этерге сюебиз. Ол таулу къойчуланы юслеринден къалай уллу жюрек жылыулукъ бла жазгъанын кесигиз да сезериксиз.

08.12.2022, 12:21 - Политика

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков ыйыкъ сайын бардырылыучу «муниципал сагъатны» кезиулю жыйылыуун ётдюргенди.

08.12.2022, 11:30 - Тарых

Белгисиз солдатны кюню — Россейде сыйлы кюнледен бириди. Ол 2014 жылдан бери 3 декабрьде жыл сайын белгиленеди, кеси да къыралыбызны эм андан тышында да  къазауатлада жигитча сермеше жан берген совет эмда россейли аскерчилени хурметлерине тохташдырылгъанды.

08.12.2022, 09:30 - Жамауат

Къыш сууукълагъа юйлени, объектлени да хазырлайдыла. Адамла кеслерине жылы кийимле аладыла, алай бирле уа «темир шуёхларыны» юслеринден унутуп къоядыла. Кюнлени бир кюнюнде жолда къалыргъа неда ремонтха къадар ахча къоратыргъа сюймей эсегиз а, алай этерге жарамайды.

ЖАМАУАТ

Жамауат
08.12.2022 - 13:35 | 👁 2

Подробности...

Таулу къойчула

  Николай Самохвалов Къабарты-Малкъарны кёп жерлеринде жолоучулукъда болуп, аллай кезиуледе кёргенини бла эшитгенини юслеринден газетлеге, ол санда «Заманнга» да жазгъанлай тургъанды. Республиканы...

Жамауат
08.12.2022 - 09:30 | 👁 4

Подробности...

Къышха машинаны да хазырларгъа керекди

Къыш сууукълагъа юйлени, объектлени да хазырлайдыла. Адамла кеслерине жылы кийимле аладыла, алай бирле уа «темир шуёхларыны» юслеринден унутуп къоядыла. Кюнлени бир кюнюнде жолда къалыргъа неда...

Жамауат
08.12.2022 - 09:15 | 👁 13

Подробности...

Газет къыраллыгъыбызны бир белгисиди

Багъалы окъуучуларыбыз!

Жамауат
08.12.2022 - 09:05 | 👁 7

Подробности...

Газетибизде бегирек къайсы материалланы жаратасыз?

Ана тилледе чыкъгъан изданияланы борчлары, окъуучуларына бола тургъан ишлени...

Жамауат
07.12.2022 - 17:16 | 👁 13

Подробности...

Сабийле кёз къарамларын суратлагъандыла

Россейни Сюд приставларыны КъМР-да управлениясыны келечилерини сабийлери  Гитчелеге право жаны бла болушлукъ этиуню битеуроссей кюнюне аталгъан сурат конкурсда хорлагъандыла.

Жамауат
07.12.2022 - 17:13 | 👁 3

Подробности...

Аяулу болургъа, ахчаны сагъыш этип жояргъа керекди

Тёреде болуучусуча, жангы жылгъы байрамланы аллында аш-суугъа багъала ёсериклерин айтадыла экономистле.

Жамауат
07.12.2022 - 17:08 | 👁 5

Подробности...

Ток къыркъылгъан жерледе иш къазауатды

Бу кюнледе республикада иги да сууукъ болгъанды. Хауаны температурасы артыкъ энишге тюшмегенликге, мылылыкъ бла желле сууукълукъну бек сездиредиле. Кёп жерледе жолланы буз басханды, талай...

Жамауат
07.12.2022 - 17:06 | 👁 4

Подробности...

Электрон ИНН-ни къалай алыргъа боллукъду?

Налог органда эсепде тургъанына шагъатлыкъ этген документни (ИНН) адам ФНС-ны сайтында «Энчи кабинетге» кирип алыргъа боллукъду. Ведомствону бёлюмлерине барып турур кереклиси жокъду энди. Бу...

Жамауат
07.12.2022 - 16:00 | 👁 2

Подробности...

«Устазлыкъ сабий заманымдан келген муратымды»

Элбрус районну Сабий эм жаш тёлю чыгъармачылыкъны айнытыуну Мокъаланы Магомет атлы арасыны эм иги устазларындан бири  Байзуллаланы Заремады.

Жамауат
07.12.2022 - 15:55 | 👁 15

Подробности...

Законну онглары бла хайырланнганланы тизмеси кенгертилгенди

Мобилизация бла аскерге чакъырылгъан бизнесменлеге болушлукъну мадарлары хазырланнгандыла.  

Жамауат
07.12.2022 - 15:54 | 👁 4

Подробности...

«Борчум – сабийде хунерликни ачыкълауду, аны айныууна себеплик этиудю»

Шауаланы Исмайылны къызы Аминат Къабарты-Малкъар къырал университетде устазланы билимлерин ёсдюрген институтуну бёлюмюню таматасыды.

Жамауат
05.12.2022 - 16:40 | 👁 8

Подробности...

Бир арба жюк бичен

Бу  иш урушну аллында жыллада тау эллерибизден биринде болгъанды. 

Жамауат
05.12.2022 - 16:00 | 👁 13

Подробности...

Насыбынгдан ачхычланы биреуге да ышанма

Жангызлыкъ…

Жамауат
03.12.2022 - 09:05 | 👁 14

Подробности...

Тамбланы сагъышын эте

Къайсыбыз да, табийгъатны ариулугъун кёрсек, башха тюрлю болабыз, кёлюбюз кётюрюледи,  жюрегибиз къууанады.  Республиканы аллай айбат жерлери кёпдюле. Аладан бири –Минги тауну тийреси–адамланы...

Жамауат
02.12.2022 - 14:19 | 👁 9

Подробности...

«Жетишимли болур ючюн кесинги аямазгъа, билиминги да ёсдюргенлей турургъа тийишлиди»

РФ-ни Искусствоведлерини ассоциациясыны бизни республикада бёлюмюню башчысы, белгили  искусствоведибиз Аппайланы Жаухар быйыл юбилейин белгилегенди. Къыралыбызны Ирина Тереховача сынамлы...

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Маданият
08.12.2022 - 18:45 | 👁 4

Подробности...

Тарых магъаналы табылыула

Бир ненча жыл мындан алгъа чыгъарылгъан китаплада, журналлада, газетледе сейир затлагъа тюбеп къаласа. Аллай бир тарых магъаналы материалны озгъан ёмюрню сексенинчи жылларында профессор, тарых...

Право
08.12.2022 - 15:20 | 👁 8

Подробности...

Жолда жюрюуню хауа болумгъа кёре тюрлендирирге керекди

Хауа болум тюрленнгени бла байламлы  къырал автоинспекторла водительлени сакъ болургъа, жолда жюрюуню жорукъларын сакъларгъа чакъырадыла.

Тарых
08.12.2022 - 11:30 | 👁 7

Подробности...

Атынг белгисиз эсе да, жигитлигинг - ёмюрлюкдю

Белгисиз солдатны кюню — Россейде сыйлы кюнледен бириди. Ол 2014 жылдан бери 3 декабрьде жыл сайын белгиленеди, кеси да къыралыбызны эм андан тышында да  къазауатлада жигитча...

Право
08.12.2022 - 11:09 | 👁 4

Подробности...

Жумушланы электрон амал бла толтурургъа онг барды

Росгвардияны КъМР-де Управлениясыны лицензия-эркинлик бериу бёлюмю къырал жумушланы электрон амал бла толтурургъа онг болгъаныны юсюнден билдиреди.

Жангылыкъла
08.12.2022 - 09:05 | 👁 4

Подробности...

Саугъасыз бири да къалмагъанды

Росгвардияны Звёздный элде аскер бёлюмюнде «Дунияда эм иги адамгъа» деген сабий сурат конкурсну эсеплери чыгъарылгъандыла. Конкурс Ананы кюнюне аталып,  аскерчилени сабийлерини араларында...

Спорт
07.12.2022 - 19:00 | 👁 9

Подробности...

«Элбрус» спорт школгъа - 15 жыл

Минги тауну этегинде «Элбрус» спорт школ ачылгъанлы быйыл 15 жыл толгъанды. Ол бутийреде тау лыжала бла кюрешгенден тышында дагъыда грек-рим тутушууну бла боксну айнытырча онгла да болгъанына ахшы...

Экономика
07.12.2022 - 18:35 | 👁 8

Подробности...

Айлыкъны эм аз ёлчеми кёбейтилгенди

2023 жылда айлыкъны эм аз ёлчеми (МРОТ)  6,3 процентге ёсерикди. Ол жаны бла законну проектин Къырал Дума ючюнчю окъулууда къабыл кёргенди. Алай бла 2023 жылда 1 январьдан МРОТ 16 242 сом...

Право
07.12.2022 - 18:32 | 👁 4

Подробности...

Аш-азыкъ продукцияны къоркъуусузлугъун жалчыта

Россельхознадзорну Шимал Кавказда регионла аралы Управлениясы Прохладныйде хайырланыргъа жараулу болжалы чыкъгъан 975 килограмм тауукъ эт сатылгъанын тохташдыргъанды. Ведомстводан билдиргенлерине...

Спорт
07.12.2022 - 17:17 | 👁 12

Подробности...

«Алтынла» бла къайтхандыла

Озгъан ыйыкъда Надым шахарда «Надымгазпром» организацияны биринчи директору В. Стрижовну хурметине тёрели бокс турнир ётгенди. 

Право
07.12.2022 - 17:14 | 👁 5

Подробности...

Бел бау хатадан сакълайды

Къырал автоинспекцияны къуллукъчулары «Къоркъуусузлукъну бел бауу»  акцияны эсеплерин чыгъаргъандыла. Ала бу жаны бла эки мингден аслам бузукълукъ этилгенин ачыкълагъандыла.

Саулукъ
07.12.2022 - 16:56 | 👁 7

Подробности...

Грипп келе турады!Хазырмысыз?

Гриппни вирусу эрттегилиди эмда бек хаталыды.

Право
07.12.2022 - 16:40 | 👁 4

Подробности...

Спорт клубха тёлеген ахчаны кесеги къайтарыллыкъды

Файдасына налог тёлеген хар инсан, ол Россейни гражданини эсе, спорт клубха жюрюгени ючюн къоратхан ахчасындан налог вычетни алаллыкъды, деп билдиредиле республиканы Спорт министерствосундан.

Маданият
07.12.2022 - 16:24 | 👁 5

Подробности...

Эрттегили тёрелерибизге сакъ болайыкъ

Бу тынчлыкъсыз заманда, тыш къыраллагъа, Россейге окъургъа, ишлерге кетген жаш тёлюбюз,  башхалагъа жангылмай, ёз халкъыбыздан жашау нёгер табып, тойларын этгенлерине къууанырчады. ...

Жангылыкъла
07.12.2022 - 11:44 | 👁 33

Подробности...

Магъаналы жумушну болжалгъа салмайыкъ!

Хурметли жамауат!

Сиз республикабызда тамамланнган ишлени юслеринден толу хапар алыргъа сюе эсегиз;

Экономика
06.12.2022 - 15:28 | 👁 11

Подробности...

Хайырланылгъан ток ючюн тёлерге ашыкъмайдыла

Къабарты-Малкъарда жашау журт-коммунал мюлк предприятияла хайырланылгъан ток ючюн «Россети Северный Кавказ» биригиуге бир миллиард сомгъа жууукъ берликлери барды. Ол санда быйыл аланы борчлары 330...

Страницы