31.01.2023, 12:00 - Экономика

Регионлада инвестициялы стандартны быйыл кийирип бошаргъа кереклисини юсюнден РФ-ни Правительствосуну Председателини биринчи орунбасары Андрей Белоусов айтханды.

31.01.2023, 11:00 - Тарых

Эрик бек хайырлы кёгетледен бириди. Адамла аны бизни ёмюрге дери да ёсдюрюп хайырланып тургъандыла. Эрикни 2000 тюрлюсю белгилиди. Бюгюнлюкде адамла аны 350 тюрлюсюн ёсдюредиле. Ол терек 25 жыл жашайды.

31.01.2023, 09:35 - Спорт

Росгвардияны КъМР-де управлениясында аскер къуллукъчуланы эм подразделенияланы  территориялы органланы ишчилерини  араларында шахматладан турнир ётгенди.

 

31.01.2023, 09:35 - Саулукъ

Бусагъатда диабет бек терк жайылып барады. Сабийлени араларында окъуна кёпдю. Ала конфет – къалач ашамай къалай турсунла?  Белгилисича, сахарный диабетден  ауругъанла татлы  затланы  ауузланыугъа  энчи эс бурургъа керекдиле.

31.01.2023, 08:10 - Билим

Быйыл Къабарты-Малкъарда «Билим бериу» миллет проектге кёре,бир къауум  мектепни спорт заллары марадлагъа келиширча тийишли ишле бардырыллыкъдыла. Аны бла бирге Нальчикде 9-чу эм  19-чу номерли эм 13-чю прогимназияда энчи сооруженияла да жарашдырыллыкъдыла. 

30.01.2023, 12:50 - Жамауат

Лашкутачыла Акъайланы Къубадийни къызы Фатима бла баш иеси Къаракъызланы Мусса  беш сабий ёсдюредиле. Баш иеси Къаракъызланы Ахматны жашы Мусса бла ала бир юйюр къурап жашагъанлы 24 жыл болады. Фатима юйюрде жангыз сабий болуп ёсгенликге, Муссаны уа 13 эгечи бла къарындашы бар эди. Аланы асламы бюгюнлюкде да Къыргъызда жашайдыла. Мусса бла эки къарындашы бери келип юйюрленнгендиле. Фатима бла уа аны 90-чы жылланы ахырында Лашкутада жашагъан жууукълары танышдыргъан эдиле.

ЖАМАУАТ

Жамауат
31.01.2023 - 15:48 | 👁 4

Подробности...

Ишни эбин билген Мухтар

Мухтар, жыл  саны келген адам, эрттеден бери малчылыкъ бла кюрешеди. Кюн сайын, танг аласы жарыгъынчы туруп, юч-тёрт къычырым эл башына барады. Жыйырма-жыйырма беш ийнек сауады. Сютню эсепчиге...

Жамауат
31.01.2023 - 14:00 | 👁 2

Подробности...

Тарыхыбызны шагъатлары

Балтаны энди не болгъанын биз билебиз. Бу зат агъачны кесерге, жонаргъа, жарыргъа жассы жютю ауузлу болгъан, бирси жаны уа сап салыргъа тешикли ишленнген, агъач санлы темир керек.

Жамауат
31.01.2023 - 09:35 | 👁 5

Подробности...

Не заманда да хазырлыкъда

Барыбыз да билгенден, Къабарты-Малкъар къыш кезиуде туристле бла альпинистле аслам келирге сюйген регионладан бириди. Бюгюнлюкде мында алты категориягъа юлешиннген 57 турист маршрутла бардыла....

Жамауат
31.01.2023 - 08:33 | 👁 14

Подробности...

Адеп-къылыкъны юсюнден энтта да бир кере

Миллетде белгили, намысы-сыйы жюрюген тиширыу сёлешеди бир кюн. «Кёп болмай концертге баргъанма да, ачыуланырыгъым да келип, жюрегим да къыйналып чыкъгъанма.

Жамауат
30.01.2023 - 12:50 | 👁 7

Подробности...

Сабийни тюз жолгъа салыу ата-ананы борчуду

Лашкутачыла Акъайланы Къубадийни къызы Фатима бла баш иеси Къаракъызланы Мусса  беш сабий ёсдюредиле. Баш иеси Къаракъызланы Ахматны жашы Мусса бла ала бир юйюр къурап жашагъанлы 24 жыл болады....

Жамауат
30.01.2023 - 12:48 | 👁 4

Подробности...

Тыш адамла бизни юсюбюзден айтхан сёзле

Белгили алим, жолоучу  Александр Соборнов онтогъузунчу ёмюрню ахырында Кавказда болады. Ол Нальчикге келеди эм андан Кёнделеннге ётеди. Тау элде эки ай чакълы тургъанды. Кёргенин, къартладан...

Жамауат
30.01.2023 - 12:47 | 👁 3

Подробности...

Шаптал терекни хайыры

Шаптал жер юсюнде бек эрттеден ёседи. Адамла, башха кёгетленича, аны да бахчаларында орнатып хайырланадыла. Шимал Кавказда шапталны 44 тюрлюсю ёседи. Аланы бирлери эртте бишедиле, бирлери уа жайны...

Жамауат
30.01.2023 - 12:45 | 👁 3

Подробности...

Кюзлюкледе болумуну, жаз башы ишлеге хазырланыуну да сюзгендиле

Кёп болмай  Россей Федерацияны эл мюлк министри Дмитрий Патрушев бардырып  оператив штабны кенгеши болгъанды. Анда кюзлюкледе болумну, жаз башы кезиулю сабан ишлени эм башха ...

Жамауат
30.01.2023 - 10:26 | 👁 7

Подробности...

«Ишлеген жеримде тюзлюкню, тазалыкъны сюргенме»

Биттууланы Илияс Къазахстанда атасы Къаншау бла анасы Элбайланы Хаждаутну къызы Радимханны уллу юйюрюнде туугъанды. Бюгюнлюкде он юч сабийден туугъанланы, туудукъланы да бирге алсанг, Биттууланы...

Жамауат
30.01.2023 - 08:43 | 👁 13

Подробности...

Жалгъан жандауурлукъну къалай таныргъа боллукъду?

Ахыр заманда социальный сетьледе адамны саулугъу осал болгъаны, анга багъаргъа ахча керек болгъаныны юсюнден билдириулеге терк-терк тюберге тюшеди. РФ-ни Следствие комитетини КъМР-де следствие...

Жамауат
29.01.2023 - 12:00 | 👁 3

Подробности...

Биринчи устазыгъыз жюрегигизде не ыз къойгъанды?

Барыбыз да билгенден,Россейни Президенти Владимир Путинни башламчылыгъы бла 2023 жыл Устазны бла насийхатчыны жылыча белгиленеди. Ол да бошдан тюйюлдю. Хар адамны да къадарында устаз энчи...

Жамауат
29.01.2023 - 09:35 | 👁 4

Подробности...

«Окъуучуларым адамлыкъ даражаны бийикде тутханла болсала сюеме»

Хачаланы Светлананы биринчи кере Нальчикни 9-чу номерли  гимназиясында «Жылны устазы - 2019» конкурсда кёргенме. Ол 10-чу класслада  дерсле  бардыргъанды. Андан сора  школчула  аланы Светлана...

Жамауат
28.01.2023 - 12:09 | 👁 3

Подробности...

Къыйынына – тийишли багъа

Алгъаракълада  Нальчикде  КъМР-де  Адамны эркинликлери жаны бла уполномоченныйини эксперт советини  жыйылыуу ётгенди. Ол правону къоруулау жаны бла институт къуралгъанлы онбеш жыл толгъанына...

Жамауат
28.01.2023 - 11:57 | 👁 8

Подробности...

Къайтарылмаз ючюн – унутмазгъа

Тюнене  Нальчикни  солуу  паркында  «Ёмюрлюк отну» къатында  «Блокадалы ётмек» деген ат бла  акция бардырылгъанды. Ол Уллу Ата журт урушну  кезиуюнде Ленинград  къуршоудан эркин этилгенли 80-...

Жамауат
28.01.2023 - 09:05 | 👁 8

Подробности...

Жигитликни бла чыдамлыкъны 872 кюню бла кечеси

Дуния башында эм ариу шахарларыны тизмесине кирген Ленинградны душмандан азатлау  совет аскерлени уллу хорламларындан бириди.  Алай бу къууанчлы ишге дери уа шахарчыла ачлыкъны бла сууукълукъну,...

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Тарых
31.01.2023 - 15:47 | 👁 2

Подробности...

Акъылы, иши бла да айырмалы

Кёп жыл мындан алгъа эшитген эдим бир малкъарлы акъсакъалдан: «Бизни ауузда Айдаболланы Азнордан акъыллы адам чыкъмагъанды»,-деп. Ол аны бла энчи шагъырей болмагъанды. Таныгъан да этмегенди....

Тарых
31.01.2023 - 15:45 | 👁 2

Подробности...

Халкъыбызны жаратылыууну юсюнден тинтиуле эмда оюмла

Малкъар халкъны жаратылгъаныны бла къуралгъаныны темасы не заманда да кеси алимлерибизден сора да, башхаланы да бек сейирсиндиргенди. Аны бла байламлы кёп тинтиуле, этилгендиле, оюмла да...

Тарых
31.01.2023 - 15:39 | 👁 3

Подробности...

Кишиликни, къатылыкъны, жашаугъа термилиуню, ышаныулукъну юлгюсю

 Ленинград блокада кетерилгенли – 80 жыл

Экономика
31.01.2023 - 12:00 | 👁 2

Подробности...

Инвестицияла этерге сюйгенлеге ахшы онгла къурайдыла

Регионлада инвестициялы стандартны быйыл кийирип бошаргъа кереклисини юсюнден РФ-ни Правительствосуну Председателини биринчи орунбасары Андрей Белоусов айтханды.

Тарых
31.01.2023 - 11:00 | 👁 2

Подробности...

Эрик

Эрик бек хайырлы кёгетледен бириди. Адамла аны бизни ёмюрге дери да ёсдюрюп хайырланып тургъандыла. Эрикни 2000 тюрлюсю белгилиди. Бюгюнлюкде адамла аны 350 тюрлюсюн ёсдюредиле. Ол терек 25 жыл...

Саулукъ
31.01.2023 - 09:35 | 👁 2

Подробности...

Диабетден ауругъанлагъа татлы затла ашаргъа жараймыды?

Бусагъатда диабет бек терк жайылып барады. Сабийлени араларында окъуна кёпдю. Ала конфет – къалач ашамай къалай турсунла?  Белгилисича, сахарный диабетден  ауругъанла татлы  затланы ...

Спорт
31.01.2023 - 09:35 | 👁 9

Подробности...

Шахматладан турнир ётдюргендиле

Росгвардияны КъМР-де управлениясында аскер къуллукъчуланы эм подразделенияланы  территориялы органланы ишчилерини  араларында шахматладан турнир ётгенди.

 
Билим
31.01.2023 - 08:10 | 👁 5

Подробности...

Мектеплени жангыртыугъа - аслам эс

Быйыл Къабарты-Малкъарда «Билим бериу» миллет проектге кёре,бир къауум  мектепни спорт заллары марадлагъа келиширча тийишли ишле бардырыллыкъдыла. Аны бла бирге Нальчикде 9-чу эм  19-чу номерли эм...

Саулукъ
30.01.2023 - 08:10 | 👁 14

Подробности...

Жюрек аурууладан сакълагъан амалла

Къанны уллу басымына  гипертония дейдиле,  андан кёплерибиз къыйналабыз. Алимле айтханнга кёре, ол жыйырма биринчи  ёмюрню уллу  къоркъуууду, гипертония –  жыл сайын миллионла бла  ...

Право
27.01.2023 - 15:50 | 👁 8

Подробности...

Не тюрлю соруугъа да къараргъа хазырдыла

РФ-ни Сюд приставларыны управлениясыны  Къабарты-Малкъарда бёлюмю  «бир терезе»  амал  бла инсанлагъа приём бардырады, деп билдириледи ведомствону пресс-службасындан.

Тарых
27.01.2023 - 15:37 | 👁 12

Подробности...

Инсан борчларын бийик даражада толтургъанла

Хар тукъумну да барды ёхтем адамлары. Къадырладан эки туугъан къарындашланы жашларын, Уллу Ата журт урушну жигитлерин Мухажирни бла Борисни айтыргъа боллукъду. Ала экиси да къыралыбызгъа жау...

Илму
27.01.2023 - 15:20 | 👁 10

Подробности...

Халкъла аралы даражалы кадрла хазырлаугъа себеплик этеди

«Илму эм университетле» миллет проектни чеклеринде илму ишлеге мега-грантланы программасы жангыртылады. Быйылдан башлап, анга бёлюннген ахчаны ёлчеми 90 миллион сомдан 100 миллионнга дери...

Саулукъ
27.01.2023 - 15:17 | 👁 6

Подробности...

Субайлыкъны сылтаулары кёпдюле

Жаз башында тиширыула суубай, арыкъ болургъа итинедиле. Алай ашха артыкъ къатылмасала да,  неден семиргенлерин бир бирде ангыламай окъуна къаладыла. Арт кезиуде алимле аны сылтауун жашауда жюрек...

Тарых
27.01.2023 - 13:41 | 👁 6

Подробности...

Къамичи

Бурун заманладан бери да  къамичини магъанасы уллу болгъанды. Ол, атда жюрюуде хайырланнгандан сора да, халкъыбызны тин хазнасы бла да байламлыды. Тарихде белгили болгъаннга кёре  орта ёмюрледе...

Право
27.01.2023 - 13:40 | 👁 8

Подробности...

«Эльбрус» СОБР къуралгъанлы 30 жыл

Росгвардияны КъМР-да Управлениясында СОБР «Эльбрус» къуралгъаныны 30 жыл болгъанын белгилегендиле. Байрам кюнлери бла къуллукъчуланы территориялы органны таматасы полковник Сергей Васильев...

Страницы