16.08.2022, 09:35 - Жамауат

Эки жюз жыл мындан алгъа кендирден бла гетенден жарашдырылгъан товарла Россейге тюз шёндюгю нефть неда газча аллай магъананы тутхандыла. Британияны тенгиз флотуну бу затлагъа излемини кёп къалмай барын да бизни къырал жалчытып тургъанды. Совет Союзда колхозланы да кендир бек байыкъдыра эди.

16.08.2022, 09:05 - Жамауат

 Психикаларында бла санларында бузукълукълары болгъан сабийлеге бла абаданлагъа болушлукъ тапдыргъан «Надежда» жамауат организация  Нальчикни ипподромунда  иппотерапияны бардырады. Ол программа жылны узуну ишлейди эм хар адамгъа энчи кёзден  къарарча къуралгъанды. Аны юсюнден бизге КъМР-ни Миллетлени ишлери эмда жамауат проектле жаны бла министерствосундан билдиргендиле.

16.08.2022, 09:05 - Спорт

Гёжефлерибиз, тюрлю-тюрлю эришиулеге къатыша, жетишимлери бла дайым къууандырадыла. Спортда хорламлары бла бирге ала окъуучуларында, ишлеринде да ахшы юлгю кёргюзтедиле. Бу материалда аланы талайыны юсюнден билдирирге сюебиз.

16.08.2022, 08:10 - Жамауат

Водительле руль артында олтуруп, телефоннга къарап барыргъа ёч болгъанларын бек осал къылыкъгъа санарчады. Кёпле жолгъа бир-эки секунд къарамагъанлыкъгъа хазна зат болмазлыкъ сунадыла.

16.08.2022, 08:10 - Жамауат

Шимал Италияда жауун тюбюнде жибий айланнган Джерри атлы киштик балачыкъны эсине тюше болурму эди ол бир заманда байыгъып, жангылыкъланы жулдузу боллугъу? Не хазна. Ол кимден къалгъан ашха да ыразы эди. Аны бир халал италиялы юйюр кесине алгъанда уа, къууанчыны чеги жокъ эди.

15.08.2022, 15:08 - Жамауат

Гийбаш кёл жалпакъ ташланы юслеринде 3145 метр бийикликде орналады, тёгерегин а тау тикле къуршалайдыла. Анга жол Огъары Малкъардан башланады. Чайнашки сууну жагъасы бла 12 километр барылады, жолда отлай тургъан атланы, якланы, булутла тюбюнде учхан къушланы кёрюрге боллукъду. Кёлде сууну тюрсюню ючюн а аны кёк бла тенглешдиредиле.

15.08.2022, 15:06 - Спорт

Августну биринчи жарымында Шхельда лагерьни мурдорунда «Къоркъуусузлукъну школу» жаш тёлю билим бериу проектни чегинде башланнган альпинист хазырланыуну курсу бардырылгъанды. Анга Къабарты-Малкъарны окъуучуларындан сора да, Орус география обществону 8 региондан бёлюмлерини келечилери къатышхандыла. Къыралны жер-жерлеринден битеу да 200 заявка келгенди.

ЖАМАУАТ

Жамауат
16.08.2022 - 09:35 | 👁 1

Подробности...

Хатасы хайырын унутдургъан битим

Эки жюз жыл мындан алгъа кендирден бла гетенден жарашдырылгъан товарла Россейге тюз шёндюгю нефть неда газча аллай магъананы тутхандыла. Британияны тенгиз флотуну бу затлагъа излемини кёп къалмай...

Жамауат
16.08.2022 - 09:05 | 👁 2

Подробности...

Гитчеге эм уллугъа да хайырлы амал

 Психикаларында бла санларында бузукълукълары болгъан сабийлеге бла абаданлагъа болушлукъ тапдыргъан «Надежда» жамауат организация  Нальчикни ипподромунда  иппотерапияны бардырады. Ол программа...

Жамауат
16.08.2022 - 08:10 | 👁 1

Подробности...

Дуния башында бек бай жаныуарла

Шимал Италияда жауун тюбюнде жибий айланнган Джерри атлы киштик балачыкъны эсине тюше болурму эди ол бир заманда байыгъып, жангылыкъланы жулдузу боллугъу? Не хазна. Ол кимден къалгъан ашха да...

Жамауат
16.08.2022 - 08:10 | 👁 1

Подробности...

Телефоннга тирелген водитель эсиргенден эсе къоркъуулуду

Водительле руль артында олтуруп, телефоннга къарап барыргъа ёч болгъанларын бек осал къылыкъгъа санарчады. Кёпле жолгъа бир-эки секунд къарамагъанлыкъгъа хазна зат болмазлыкъ сунадыла.

Жамауат
15.08.2022 - 15:08 | 👁 5

Подробности...

Республиканы налмасы – Гийбаш кёл

Гийбаш кёл жалпакъ ташланы юслеринде 3145 метр бийикликде орналады, тёгерегин а тау тикле къуршалайдыла. Анга жол Огъары Малкъардан башланады. Чайнашки сууну жагъасы бла 12 километр барылады,...

Жамауат
14.08.2022 - 16:06 | 👁 7

Подробности...

Аны баш ышанлары – жууаплылыкъ бла къайгъырыулукъ

Быйыл От тюшюуге къажау федерал надзор служба къуралгъанлы 95 жыл болады. Бюгюнлюкде ол эм уллу хатаны кетериуде уллу сынам жыйгъан, болушлукъгъа чыгъаргъа не заманда да хазыр болгъан, адамланы...

Жамауат
14.08.2022 - 12:11 | 👁 4

Подробности...

Тынгылылыкъны бла хунерликни байлашдыра

Республикабызны шахарлары, эллери жылдан-жылгъа ариудан ариу бола барадыла. Анга себеплик этген а арт жыллада ишлене тургъан журтладыла. Сёз ючюн, эки жыл мындан алда хайырланыргъа берилген...

Жамауат
14.08.2022 - 12:00 | 👁 3

Подробности...

Мал Тейриси – адам

Халкъыбыз жаратылгъанлы бери малчылыкъ, жерчилик бла кюреше келеди. Малчылыкъгъа уа аслам эс бурулгъанды, жашагъан жери анга иги келишгени себепли.

Жамауат
14.08.2022 - 10:07 | 👁 5

Подробности...

«Юй жюрегинги, кёзлеринги да къууандырыргъа керекди»

Кючмезланы Арсен жашау  журтланы  проектлери  бла он жылдан артыкъ кюрешеди, аланы конструкцияларын тергейди, архитектура  сыфатларын да жарашдырады. Жашау журтну тыш ариулугъу, мурдоруну,...

Жамауат
11.08.2022 - 09:05 | 👁 6

Подробности...

Миллетибизни этден ашарыкълары

Малкъарлылада бла къарачайлылада этден эмда андан жарашдырылгъан ашла баш жерледен бирин аладыла.

Жамауат
10.08.2022 - 15:13 | 👁 10

Подробности...

Адамлыгъы, иши бла да сый тапханды

Бир жол Черек районну Къашхатау элинде баргъанымда,  бир эрттегили танышыма тюбейме. 

Жамауат
10.08.2022 - 15:10 | 👁 10

Подробности...

Эсде къалгъан жарыкъ такъыйкъала

Адам сабийлигинде кёргенни унутмайды деп бошдан айтыла болмаз.

Жамауат
09.08.2022 - 11:50 | 👁 12

Подробности...

Ийнаныулугъун тас этмей жашагъанды

Хасания элде жашагъан Мамайланы  Цофанны жашы Мухтарны юсюнден мен эшите-эшите тургъанма, танышхан а редакцияда этгенме. Ол  газетге диннге, сабийлеге жораланнган бир къауум назмусун келтирген эди...

Жамауат
09.08.2022 - 09:30 | 👁 24

Подробности...

Ишде жетишимни мурдору билимди

ООН къурап, хар жыл сайын 15 июльда жаш тёлю чемерликни халкъла аралы кюню белгиленеди. Бу кюннге жоралап, къыралланы Правительстволары жаш адамланы иш бла жалчытыугъа, аланы жашау болумларын...

Жамауат
09.08.2022 - 09:20 | 👁 14

Подробности...

Ёлгенни пенсиясы - жууукъларына

Россейни Пенсия фондуну регионда бёлюмю ауушхан адамланы пенсиягъа жыйылгъан ахчаларын (аны накопительный кесегине) жууукъларына тёлеу ишни тамамлайды. Бу иш Россейни Правительствосуну 711-чи...

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Спорт
16.08.2022 - 09:05 | 👁 2

Подробности...

Эришиуледе – хорламлы, жашауда – юлгюлю жаш тёлюбюз

Гёжефлерибиз, тюрлю-тюрлю эришиулеге къатыша, жетишимлери бла дайым къууандырадыла. Спортда хорламлары бла бирге ала окъуучуларында, ишлеринде да ахшы юлгю кёргюзтедиле. Бу материалда...

Право
15.08.2022 - 15:09 | 👁 2

Подробности...

Хыйлачыланы ауларына энтта да биреу тюшгенди

МВД-ны Нальчик шахар округда Управлениясына 11 августда бу жерли 35-жыллыкъ жаш келип, заявление жазгъанды. Ол билдиргеннге кёре, анга ким эсе да сёлешип, кесин банкны ишчисиме, ахчангы «...

Спорт
15.08.2022 - 15:06 | 👁 2

Подробности...

Таулагъа ёрлерге юйреннгендиле

Августну биринчи жарымында Шхельда лагерьни мурдорунда «Къоркъуусузлукъну школу» жаш тёлю билим бериу проектни чегинде башланнган альпинист хазырланыуну курсу бардырылгъанды. Анга Къабарты-...

Маданият
15.08.2022 - 10:05 | 👁 4

Подробности...

Къабарты-Малкъарны аш этиучюлери – экинчи жерде

Къабарты-Малкъарны командасы «Кунак-2022» фестивальда экинчи жерни алгъанды. Анда 10 региондан аш этиучюле кубок ючюн эришгендиле. 

Билим
15.08.2022 - 09:35 | 👁 3

Подробности...

Бек башы - сабийле ариу къылыкълы болуп ёсерча этиудю

Улбашланы Джамиля, Холаланы Алийни къызы,  кёп жылланы ичинде кесини устазлыкъ фахмусун Хасанияны Фрийланы Рамазанны атын жюрютген 16-чы номерли школуна жюрюген сабийлеге береди. Тутхан ишин...

Спорт
15.08.2022 - 09:35 | 👁 5

Подробности...

«Жашауум устазлыкъгъа тюшюрюп келтирип къойгъанды

Мёчиланы Маликни жашы Магомет Хасания элни 16-чы номерли орта школунда физкультурадан устаз болуп ишлейди. Кеси да устаз юйюрденди.

Саулукъ
15.08.2022 - 09:05 | 👁 3

Подробности...

Къан къалын болмазча – сууну ичерге унутмазгъа

Специалистле тохташдыргъанларыча, адам кюннге бек азындан эки литр суу ичерге керекди. Былайда сёз таза сууну юсюнден барады.

Тарых
15.08.2022 - 09:05 | 👁 8

Подробности...

Алгъын тёлюден ахшы юлгю алып жашайдыла

Хасания бла Къашхатау таба онбир-онеки къычырым барып, Хеу сууну  эки жанында орналыпды Герпегеж. Аны къуралгъаныны юсюнден элде абаданла айтып эшитгеними билдирейим.

КъМР-гъа 100-жыл
13.08.2022 - 12:00 | 👁 4

Подробности...

Таулу тиширыу- биринчи министр

Халкъыбызда атлары кёп айтылмагъан, ауанада тургъан ахшы адамла кёпдюле. Уруш аллы жыллада социал жалчытыуну наркому, артда 1970-чи жыллада да, солуугъа кетгинчи, бир кесек заманны социал...

Спорт
13.08.2022 - 12:00 | 👁 4

Подробности...

Спортда жетишимле саулукъну кючлендириуден башланадыла

Тырныауузда, саулай Элбрус районда да физкультурагъа не заманда да уллу эс бёлюннгенди. Шахарда «Геолог» эм «Бахсан» спорт комплексле ачылгъанлы уа жарау этерге сюйген сабийлени, абаданланы да...

Спорт
13.08.2022 - 09:05 | 👁 13

Подробности...

Бабаланы Къууанчны хурметине – битеуроссей турнир

СССР-ни спортуну устасы Бабаланы Къууанчны хурметине битеуроссей турнир тёрели халда жыл сайын къуралады. Быйыл ол онжетинчи кере бардырылады. 

Билим
12.08.2022 - 15:02 | 👁 8

Подробности...

«Кеслерин илмугъа жоралагъан жаш адамла манга бек багъалыдыла»

Кёп болмай КъМР-ни Башчысы Казбек Коков  къауум жаш алимге 2021 эмда 2022 жыллада КъМР-ни Башчысыны илму эмда инновацияла жаны бла саугъасын бериуню юсюнден Указгъа къол салгъанды. Анга кёре  КъМР...

Саулукъ
12.08.2022 - 12:04 | 👁 8

Подробности...

Жайны иссилиги - адамны чархына уллу сынауду

Артыкъда адам гипертониядан неда диабетден ауруй эсе, къыйынлыкъ келмезча къалай этерге боллукъду?

Ол соруугъа  экспертле былай жууаплайдыла:

Экономика
12.08.2022 - 11:38 | 👁 8

Подробности...

Ахшы тёрелерибизни керти жорукъларына кёре уруннганла

Эртте заманладан бери эл мюлкде урунуу аны бла кюрешгенден толусунлай берилиуню, арымауну, тамблагъы кюннге къарап ишлей, эсеплени алгъадан кёре билиуню излегенди. Жарсыугъа, шёндюгю дунияда жерде...

Саулукъ
12.08.2022 - 11:35 | 👁 8

Подробности...

«Усталыгъыбызны тутуругъу билимди»

Айтхылыкъ немис фирманы башламчылыгъы бла онеки  жыл мындан алгъа бизни республикада къулакълары эшитмеген сабийлеге (ючеуленнге) операция биринчи кере этилген эди.

Страницы