19.06.2024, 10:39 - Политика

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасыны жыйылыуунда республикада ич туризмни айнытыуну, аны хайырлылыгъын ёсдюрюуню, аны бла бирге регионда солуу адамлагъа асыры багъа болмазча этиуню амалларын сюзгендиле.  

19.06.2024, 09:05 - Жамауат

Россейде чыгъарылгъан Visa эм Mastarcard банк карточкала тыш къыраллада ишлемей тохтагъанлы эки жылдан артыкъ болады. Ол кеси да чеклениуле кийирилгени бла байламлыды. Энди ала жаланда бизде ишлейдиле. Тышына атланнган туристле уа МИР карталаны хайырланып башлагъан эдиле. Алай энди башха къыралла аны да алмай тебирегендиле. Игиси – бардыла энтта да бирлери аны бырнак этмеген. Ала уа къайсыларыдыла?

18.06.2024, 16:36 - Экономика

Алгъаракъда бизни къыралгъа салыннган жангы чеклениулеге кёре, АБШ-ны долларын, сора дагъыда еврону Москваны Биржасында сатыу-алыу тыйылгъанды. Энди аланы жаланда биржадан тышында рынокда алыргъа неда сатаргъа боллукъду. РФ-ни Ара банкында айтханларына кёре уа, валютаны сатыу-алыу шёндюге дери да ол рынокда асламыракъ эмда тирирек барып тургъанды. Келишимле дагъыда банкланы, аланы эмда хайырланыучуланы (эм биринчиден, экспорт бла кюрешгенлени) араларында этиледиле. Къалай-алай болса да, тюрлениуле бардыла, ала бла байламлы чыгъаргъа боллукъ соруулагъа Ара Банкны сайтында берилген жууапланы бир кесегин басмалайбыз.

18.06.2024, 15:24 - Спорт

 Къабарты-Малкъар къырал университетни спорт арасында «Спорт терроргъа къажауду» деген чакъырыу бла каратени киокушин тюрлюсюнден республиканы кубогу къуралгъанды.

18.06.2024, 08:30 - Жамауат

Шимал Кавказда тирлик жыйыу кезиуге хазырланыуну юсюнден кенгеш бу кюнледе бардырылгъанды. Анга РФ-ни эл мюлк министрини орунбасары Андрей Разин, регионланы, Россельхозараны келечилери, КъМР-ни эл мюлк министри Хасан Сижажев да къатышхандыла.

17.06.2024, 13:00 - Документле

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ Б Е Г И М И 10 июня 2024 г.                       № 93-ПП г. Нальчик

    

ЖАМАУАТ

Жамауат
19.06.2024 - 10:40 | 👁 4

Подробности...

Ишни эбин билген тёлю

Совет власть Хабазда Терк халкъланы 1918 жылда жаз башында тохташдырылгъанды.    Андан   сора  эл совет да къуралады, аны башчысына Байрамукъланы Солтанны саладыла. Элге Глашланы Махти, Жеттеланы...
Жамауат
19.06.2024 - 09:05 | 👁 5

Подробности...

«МИР» карта къайсы къыраллада ишлейди?

Россейде чыгъарылгъан Visa эм Mastarcard банк карточкала тыш къыраллада ишлемей тохтагъанлы эки жылдан артыкъ болады. Ол кеси да чеклениуле кийирилгени бла байламлыды. Энди ала жаланда бизде...
Жамауат
19.06.2024 - 08:35 | 👁 5

Подробности...

Аланы усталыкълары кёплегени жанларын сакълагъанды

Бу кюнледе жамауат Медицинада ишлегенлени профессионал байрамларын белгилегенди. Аны бла байламлы атлары тарыхда сыйлы жерни алгъан керти профессионалланы, орус аскер врачланы, энтта бир кере...
Жамауат
18.06.2024 - 17:18 | 👁 5

Подробности...

Окъутуудан сора да, сабийлени адетли, низамлы болурларын сюеди

Кетенчиланы Мустафаны къызы Людмила Тёбен Чегемде туугъанды. Къабарты-Малкъар къырал университетни педагогика бёлюмюн 1995 жылда тауусуп, ызы бла туугъан элини орта школунда устаз болуп урунады....
Жамауат
18.06.2024 - 16:43 | 👁 13

Подробности...

Къадий оноуну исламны, шариатны, сюннетни мурдорунда чыгъарады

Россей праволу къыралды, кесини сюд системасы барды. Алай къадийле шёндюгю къыралда къаллай магъананы тутадыла. Аны юсюнден бир КъМР-ни Муслийманларыны дин управлениясыны башчысыны орунбасары...
Жамауат
18.06.2024 - 13:55 | 👁 7

Подробности...

Ишлерине битеу кёллери бла берилгенле

Байсолтанланы Лейла «Россейни почталары» АО-ну Тёбен Чегемдеги бёлюмюнде уруннганлы 35 жылдан артыкъ болады. Кеси Булунгуда туугъанды, Беппайланы Борис бла бир юйюр къурагъан жылларында ол замандагъы...
Жамауат
18.06.2024 - 08:30 | 👁 13

Подробности...

Мирзеуню заманы жете турады

Шимал Кавказда тирлик жыйыу кезиуге хазырланыуну юсюнден кенгеш бу кюнледе бардырылгъанды. Анга РФ-ни эл мюлк министрини орунбасары Андрей Разин, регионланы, Россельхозараны келечилери, КъМР-ни эл...
Жамауат
18.06.2024 - 08:29 | 👁 17

Подробности...

Газетге жазылыу кезиу бошала турады

Хурметли жамауат!
Жамауат
17.06.2024 - 11:05 | 👁 11

Подробности...

Бийик кёрюмдюлери бла къууандыргъандыла

Бу кюнледе мектеплени бошагъанланы борчлу халда берилген асламлы ЕГЭ-леринден биринчисини – орус тилни – эсеплери белгили болгъандыла. Бу жол да бизни сабийле бийик баллары бла къууандырыр ючюн...
Жамауат
17.06.2024 - 10:30 | 👁 14

Подробности...

Жолла тапландырыладыла

КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосуну келечилери Булунгу таба баргъан жолда жангыртыу ишле къалай бардырылгъанына къарагъандыла. 
Жамауат
17.06.2024 - 08:14 | 👁 8

Подробности...

Аты тюрленнгенди, магъанасы уа къалгъанды – ишчи усталыкълагъа юйретиу

Жашлыкъ, учунуулукъ, хунерлик эмда усталыкъ – битеу бу ышанла Тырныауузда Элбрус регион колледжни  устазларында, юйретиучюлеринде бла окъуучуларында бардыла. Бу  окъуу–юйретиу юй районда, шахарда да...
Жамауат
16.06.2024 - 11:15 | 👁 13

Подробности...

«Миллетибиз энчилигин сакълап, насыплы жашау этерин тилейме»

Быйыл ислам динде эки уллу байрамладан бири – Къурман – 16 июньнга тюшеди. Бюгюнлюкде уа дуния башында битеу къыралладан да муслийманла, ол санда Къабарты-Малкъарны инсанлары да, Меккада жыйылып,...
Жамауат
16.06.2024 - 10:05 | 👁 19

Подробности...

Алгъышлау

Къабарты-Малкъар  Республиканы Башчысы К.В. Коковну Къурман байрам бла  алгъышлауу
Жамауат
16.06.2024 - 10:00 | 👁 10

Подробности...

Минги таугъа – къырал байракъла бла

РФ-ни МЧС-ини Элбрус излеу-къутхарыу отрядыны къутхарыучусу Глашланы Ислам Минги тауну тёппесине РФ-ни Президенти Владимир Путинни суратын чыгъаргъанды. Бу атламын ол Россейни кюнюне жоралагъанды. 
Жамауат
16.06.2024 - 08:11 | 👁 15

Подробности...

АТА ЖУРТНУ БАГЪАЛАРГЪА, КЪОРУУЛАРГЪА ЧАКЪЫРА

Бу кюнледе Къабарты-Малкъарны Владимир Вороков атлы культура фондунда «Мен сени сюеме, Россеё!» деген аты бла Россейни  эмда Орус тилни кюнлерине  аталгъан тюбешиу болгъанды.   

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Жангылыкъла
19.06.2024 - 09:57 | 👁 3

Подробности...

Жазылыу бошалыргъа юч кюн къалгъанды

Багъалы шуёхла!
Право
19.06.2024 - 09:34 | 👁 2

Подробности...

УФСБ: тыш къыралылагъа Россейге келирге болушханды

РФ-ни ФСБ-сыны КъМР-де Управлениясыны къуллукъчулары, республиканы полициячылары бла бирге, излеу-тинтиу жумушланы толтургъан кезиуде 32-жыллыкъ тыш къыраллыны аманлыкъчы ишин тыйгъандыла. 
Тарых
18.06.2024 - 18:21 | 👁 16

Подробности...

Тукъумунгу юсюден билиуню магъанасы уллуду

 «Биз, къабартылы Катанчиевле, Чегем аууздан чыкъгъанбыз» -деп, кесини тукъумуну тарыхыны юсюнден манга жазыучу Солтан Катанчиев билдиргенди. Ол сейир шарт бла мен сизни да къысха шагъырей этерге...

Экономика
18.06.2024 - 16:36 | 👁 13

Подробности...

Тыш къыралланы ахчаларын сатыу-алыуну юсюнден

Алгъаракъда бизни къыралгъа салыннган жангы чеклениулеге кёре, АБШ-ны долларын, сора дагъыда еврону Москваны Биржасында сатыу-алыу тыйылгъанды. Энди аланы жаланда биржадан тышында рынокда алыргъа...
Спорт
18.06.2024 - 15:24 | 👁 11

Подробности...

Терроргъа къажау чакъырыу бла

 Къабарты-Малкъар къырал университетни спорт арасында «Спорт терроргъа къажауду» деген чакъырыу бла каратени киокушин тюрлюсюнден республиканы кубогу къуралгъанды.
Право
18.06.2024 - 14:54 | 👁 3

Подробности...

УФСБ: чакъырыула басмалагъанды

РФ-ни  ФСБ-сыны КъМР-де Управлениясыны къуллукъчулары экстремизмге къажау мадарланы толтургъан кезиуде бахсанчыны аманлыкъ ишин тыйгъандыла.
Маданият
18.06.2024 - 13:57 | 👁 7

Подробности...

Терслеу

Бизни редакциягъа окъуучуларыбыз сюйюучю сейир хапарланы Темуккуланы Адил  жибере туруучуду. Бюгюн да сизни аллай бир хапар бла шагъырейлендириге сюебиз.
Маданият
18.06.2024 - 09:00 | 👁 6

Подробности...

Таулуланы алгъыннгы юйлерини энчиликлери

Таулу юй ишлесе, анга битеу эл болушлукъ этгенди. Ол изеу этип, жууугъун, ахлусун, тенгин, къоншусун болушлукъгъа жыйып болгъанды. Юй ишлеген жерге чакъырылгъан, чакъырылмагъан да келгенди. Хар адам...
Документле
17.06.2024 - 13:00 | 👁 9

Подробности...

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ УКАЗЫ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ Б Е Г И М И
Документле
17.06.2024 - 13:00 | 👁 6

Подробности...

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ БЕГИМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ Б Е Г И М И
Документле
17.06.2024 - 08:04 | 👁 10

Подробности...

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ УКАЗЫ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ У К А З Ы
Документле
16.06.2024 - 15:20 | 👁 11

Подробности...

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ УКАЗЫ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ У К А З Ы
Документле
16.06.2024 - 08:20 | 👁 3

Подробности...

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ БЕГИМИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ Б Е Г И М И

Страницы