09.12.2021, 11:23 - Экономика

Кёп болмай КъМР-ни Башчысы Казбек Коков ичши жумуш бла   Тёбен-Чегемеге бла Хушто-Сыртха баргъанында,  анга эллиле  жолланы халларына эс бурургъа кереклисини юсюнден тилеклерин айтхан эдиле. Республиканы оноучусуну буюрууларын толтура, Къабарты-Малкъарны транспорт эмда жол мюлк министри А.

09.12.2021, 10:15 - Спорт

Нальчикде тхэквондону олимпиада тюрлюсюнден «Элбрусну кубогу» деген эришиу къуралгъанды, анда хорлагъанлагъа спортну устасы деген ат берилгенди.

09.12.2021, 08:10 - Спорт

Волгоградда каратени киокусинкай тюрлюсюнден СКФО-ну биринчилиги бардырылгъанды.

08.12.2021, 20:09 - Политика

Казбек Коков кезиулю «муниципал сагъатны» бардыргъанды. Жыйылыугъа КъМР-ни Башчысыны Администрациясыны таматасы  Мухамед Кодзоков, КъМР-ни Правительствосуну Председателини биринчи орунбасары Муаед Кунижев, муниципал къуралыуланы администрацияларыны да башчылары къатышхандыла. Анда сёз вакцинацияны юсюнден баргъанды.

08.12.2021, 20:07 - Политика

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Право низамны жалчытыу жаны бла дайым ишлеген координация кенгешни бла Къабарты-Малкъар Республиканы Экономика эмда къоркъуусузлукъ жаны бла советини жыйылыуларын бирге бардыргъанды. Анга  КъМР-ни Парламентини Председатели Татьяна Егорова, РФ-ни Президентини СКФО-да толу эркинликли келечисини аппаратыны баш федерал инспектору Тимур Макоев, право низамны сакълаучу эмда надзор органланы, кюч структураланы, министерстволаны, муниципал къуралыуланы администрацияларыны башчылары да къатышхандыла. 

08.12.2021, 16:31 - Право

РФ-ни Граждан кодексини 1079-чу статьясына тийишлиликде эм къоркъуулу болгъан ишле бла кюрешгенле неда жумушланы жалчытханла (транспорт средстволаны, механизмлени, бийик вольтлу электрокючню, атом энергияны, чачдырыучу затланы, ууланы эм башха затланы хайырланыу, къурулуш…), аланы кезиуюнде бирсилеге хата салсала, аны багъасын тёлеп жабаргъа борчлудула.

08.12.2021, 16:27 - Саулукъ

Къабарты-Малкъарны къан тамырлагъа бакъгъан арасы бла онкодиспансери 2022 жылгъа жангы компьютер эм магнит-резонанс томографла бла жалчытылынырыкъдыла.

ЖАМАУАТ

08.12.2021 - 15:22

Энчи юйню сатып алыргъа ипотека болушурукъду

Россей Федерацияны Правительствосуну  быйыл  18 октябрьде къабыл этилген бегимине кёре (жашау журтланы сатып алыуда  ипотека  кредитлени ёлчемлерин тохташдырыу бла байламлы), энчиликлени белгилеу, РФ-ни инсанларына 2020-2022 жыллагъа деп берилген ёнкючлени, кредитле берген эм башха биригиулеге  алмай къалгъан файдаларын къайтарыу  эм Россей Федерацияны бир къауум актларына тюрлениуле кийириу бла байламлы» инсанлагъа энчи юйлени сатып алыргъа эм аллай журтланы къурулушларын бардырыргъа 7 процент ставка бла ипотека кредит берирге онг барды.

Подробности... | Просмотрено: 6
07.12.2021 - 13:49

ДАУТА

 Биз, къайда эсе да бирде, узакъда, ахшы адамланы табып, аланы юслеринден газетге жазабыз. 

Подробности... | Просмотрено: 5
07.12.2021 - 13:47

Ана кёлю - балада, аны кёлю уа?

Бир адам да сюймейди къартлыгъында жангызлыкъны сынаргъа. Бютюнда жашы, туудукълары болуп тургъанлай.

Подробности... | Просмотрено: 6
07.12.2021 - 13:11

Таматаланы осуятларын толтургъанды

Жолоучулукъ аламат затды, не кёп заман ётсе да унутмайса анда кёрген жерлени, танышахан адамланы. 2013 жылда Тюркню Ялова шахарында онекинчи халкъла аралы тепсеу фестивалы ётдюрюлген эди. Байрам бошалгъандан сора,  къарачайлыла бла малкъарлыла жашагъан Чифлик элге барыргъа излейбиз.

Подробности... | Просмотрено: 17
06.12.2021 - 16:19

Мадар этмей туруудан хайыр жокъду

Отуз жылдан аслам заманны ичинде Яникой элде да бир къауум тамата алышыннганды. 

Подробности... | Просмотрено: 8
06.12.2021 - 15:28

Ахчаны жюрютюуню юсюнден билимигизни сынап кёрюгюз

Озгъан айны ахырындан башлап, бу айны оналтынчысына дери Россейни Банкы, Стратегиялы башламчылыкъланы агентствосу бла бирге финанс окъуулулукъ жаны бла битеуроссей онлайн-зачёт бардырадыла. Анга гражданла бла предпринимательле къатышыргъа боллукъдула.

Подробности... | Просмотрено: 9
06.12.2021 - 10:47

Кишиликлери, ётгюрлюклери ючюн да - майдалла

Кёп болмай  РФ-ни ич ишле министри полицияны генералы Владимир Колокольцевни  буйругъу бла  Къабарты-Малкъарны органларында ишлегенлени къаууму борчларын  бет  жарыкълы толтургъанлары ючюн ведомстволу саугъалагъа тийишли болгъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 2
06.12.2021 - 10:41

Жолчула къышха хазырдыла

Шимал Кавказда жоллагъа къарагъан «Кавказ» Управление къышха тынгылы хазырланнганды. 

Подробности... | Просмотрено: 3
05.12.2021 - 08:10

«Табийгъат да, жарсыулу кезиуню эсине тюшюрюп, кесича ачыулана эди»

Эндреуюк айны биринчи кюнюнде Огъары Малкъарны жамауаты, межгитге жыйылып, Саутуда урушну кезиуюнде, хаталары-хылилери болмай къырылгъан эллилерин эсгередиле.

Подробности... | Просмотрено: 10
03.12.2021 - 15:56

Таматаланы осуятларын толтургъанды

Жолоучулукъ аламат затды, не кёп заман ётсе да унутмайса анда кёрген жерлени, танышхан адамланы. 

Подробности... | Просмотрено: 2
02.12.2021 - 16:50

Реабилитация къагъыт

Эки огъурлу къарт Тюменланы Хадис бла Бёзюланы Токалай – экиси да Бабугент элде жашагъандыла. Къудуретни ахшылыгъындан, ала узакъ ёмюр да сюргендиле.

Подробности... | Просмотрено: 5
02.12.2021 - 09:04

Сабийни ойната билген – ол да илмуду

Кёп ата–анала сабийлерин жаланда къырал айнытыргъа керек сунадыла. Юйретиучюле – сабий садлада, устазла - школлада…

Подробности... | Просмотрено: 7
01.12.2021 - 15:28

Билмегенибизни андан соруучу эдик

Махийланы Рамазанны жашы Амин огъурлулугъу, адеби, иш кёллюлюгю бла  эсибизде къалгъанды. Бюгюн да аны атын иги бла сагъынабыз.

Подробности... | Просмотрено: 7
01.12.2021 - 14:44

«Китап бла шуёхлукъда жашагъанма»

Адамгъа ышаныулукъ этилсе, ол не  заманда да ишине  жууаплы къарайды. 

Подробности... | Просмотрено: 4
01.12.2021 - 08:10

Жетмеген балланы къалай къошаргъа боллукъду

Лицевой счётунда (ИЛС) пенсия эркинликлерини юсюнден информацияны инсан Россейни Пенсия фондуну сайтында энчи кабинетни неда клиент службасында, къырал жумушланы порталыны юсю бла, Кёп функциялы аралада табаргъа боллукъду.

Подробности... | Просмотрено: 11

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Экономика

09.12.2021 - 11:23

Булунгугъа баргъан жол тапландырылады

Кёп болмай КъМР-ни Башчысы Казбек Коков ичши жумуш бла   Тёбен-Чегемеге бла Хушто-Сыртха баргъанында,  анга эллиле  жолланы халларына эс бурургъа кереклисини юсюнден тилеклерин айтхан эдиле. Республиканы оноучусуну буюрууларын толтура, Къабарты-Малкъарны транспорт эмда жол мюлк министри А.

Подробности... | Просмотрено: 1
Спорт

09.12.2021 - 10:15

«Элбрусну кубогундан» - 27 майдал

Нальчикде тхэквондону олимпиада тюрлюсюнден «Элбрусну кубогу» деген эришиу къуралгъанды, анда хорлагъанлагъа спортну устасы деген ат берилгенди.

Подробности... | Просмотрено: 3
Спорт

09.12.2021 - 08:10

Республиканы спортчулары – эм кючлюлени санында

Волгоградда каратени киокусинкай тюрлюсюнден СКФО-ну биринчилиги бардырылгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 5
Право

08.12.2021 - 16:31

Башхалагъа салгъан хатаны тёлеп жабаргъа тийишлиди

РФ-ни Граждан кодексини 1079-чу статьясына тийишлиликде эм къоркъуулу болгъан ишле бла кюрешгенле неда жумушланы жалчытханла (транспорт средстволаны, механизмлени, бийик вольтлу электрокючню, атом энергияны, чачдырыучу затланы, ууланы эм башха затланы хайырланыу, къурулуш…), аланы кезиуюнде бирсилеге хата салсала, аны багъасын тёлеп жабаргъа борчлудула.

Подробности... | Просмотрено: 6
Билим

08.12.2021 - 16:29

Жашаууну баш жумушу - сабийлени эстетика сезимлерин ёсдюрюу

РФ-ни билим бериуюню сыйлы ишчиси Атмырзаланы Зоя сабийлигинде да музыканы аламатлыгъына бёленип ёсгенди. Анасы Сулима, миллет къобузда уста согъуп, кёплени кёллерин жарытханды, тойгъа-оюннга юйретгенди.

Подробности... | Просмотрено: 1
Саулукъ

08.12.2021 - 16:27

Стационарла жангы оборудованияла бла жалчытылынадыла

Къабарты-Малкъарны къан тамырлагъа бакъгъан арасы бла онкодиспансери 2022 жылгъа жангы компьютер эм магнит-резонанс томографла бла жалчытылынырыкъдыла.

Подробности... | Просмотрено: 4
Саулукъ

08.12.2021 - 16:09

Жюрекге хошлукъ сала, санлагъа къарыу бере

«Жашил назыла» санаторийни юсюнден бизни газетде жазыла-жазыла тургъанды. Болсада, анда болумну уа кёп кере  окъугъандан эсе, кеси кёзю бла кёрюп билген игиди.

Подробности... | Просмотрено: 9
Право

08.12.2021 - 16:04

Терекчиклени законсуз сатханла тутулгъандыла

Россельхознадзорну Шимал-Кавказда регионла аралы управлениясы алгъаракъда Нальчик шахарда терекчиклени эркинликсиз сатыуну жолун кесгендиле. Бу бузукълукъну ведомствону адамлары мониторинг бардыргъан кезиуде тохташдыргъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 1
Жангылыкъла

08.12.2021 - 15:56

Быйыл эллиден аслам буруннгу оба табылгъанды

Къабарты-Малкъарда Заюково-3 комплексде   археологла эллиден аслам буруннгу оба тапхандыла. Аладан эм таматалары бизни эрагъа дери  VIII ёмюрде ишленнгенди. 

Подробности... | Просмотрено: 3
Билим

08.12.2021 - 15:50

Бирге болсакъ, не къыйынлыкъны да хорларыкъбыз

Нальчикде «Эдельвейс»  клубда  «Барыбыз да биргебиз!» деген ат бла тёгерек стол болгъанды. 

Подробности... | Просмотрено: 4
Жангылыкъла

07.12.2021 - 16:03

Борчларын тёлемегенле токсуз къаллыкъдыла

«Россети Шимал Кавказ» компания быйыл август эм октябрь айланы чеклеринде электрокюч ючюн хакъ тёлемеген абонентлеге 36 минг билдириу жибергенди. Аланы барыны да борчлары 399 миллион сомгъа жетгенди, деп билдиргендиле аны пресс-службасындан.

Подробности... | Просмотрено: 2
Саулукъ

07.12.2021 - 13:57

Адамны чархына уллу сынау неди?

Артыкъда адам гипертониядан неда диабетден ауруй эсе, къыйынлыкъ келмезча не боллукъду?

Ол соруугъа бизни экспертибиз Ирина Осокина жууап бередиди.

Подробности... | Просмотрено: 10
Тарых

07.12.2021 - 13:53

Кишиликге бла батырлыкъгъа баш урууну белгиси

9 декабрь Ата журтну жигитлерини кюнюдю. Къайсы кезиуледе эмда болумлада  жашагъанларына да къарамай, хар кимге да тёре болуп къалмагъан батырлыкъ эмда жигитлик этгенле, къырал, бир жерлилери, жууукъ-ахлулары тюзлюк, азатлыкъ ючюн жанларын окъуна аямагъанла болгъандыла. 

Подробности... | Просмотрено: 13
Маданият

07.12.2021 - 13:52

Аманкъул ана капитал бергенлей

                                     Чам

Подробности... | Просмотрено: 4
Экономика

06.12.2021 - 17:26

«Эльбрус» курортну къыш кезиуге хазырлыгъына къарагъандыла

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Кавказ.РФ акционер обществону таматасы Хасан Тимижев бла «Эльбрус» курортну иши бла шагъырейленнгенди, анда бу кюнледе турист сезон ачылгъанды. Рекреация жерлени тапландырылыулукъларына къарагъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 24

Страницы