23.09.2023, 09:47 - Билим

«Заман» газетде бизни республикада билим берген махкемелени юслеринден терк-терк жазыла турады. Аладан бири  Маданиятны эм Искусстволаны колледжиди. 

22.09.2023, 13:27 - Спорт

Россейни югуну халкъларыны маданият эм спорт «Кавказ оюнла» фестивалы быйыл Ставрополь крайда ётдюрюлгенди, анга СКФО-дан бла ЮФО-дан, ДНР-дан бла ЛНР-дан 16 команда къатышхандыла.

22.09.2023, 13:25 - Спорт

Нальчикде жаш спортчуланы араларында дзюдодан республиканы биринчилиги бардырылгъанды, анга республиканы битеу районларындан 21 жыллары толмагъан эм кючлю гёжефле къатышхандыла. 

22.09.2023, 13:23 - Спорт

Къазанны «Акъ Барс» спорт арасында грек-рим тутушуудан битеукъырал эришиу бардырылгъанды, ол РСФСР-ни сыйлы тренери Мягас Сахабутдиновну хурметине аталгъанды.

22.09.2023, 13:21 - Саулукъ

Биз тохтамай тебип, къымылдап тургъан дунияда жашайбыз. Космосда кенгликни къымылдап (пульсация) турууу, жулдузланы, жылны, кюнню бла кечени алышыныулары бола эсе, мында уа жерде жукъуну бла уянып турууну, солуу алыуну, жюрек шаугютлени ишлеп кенгере, къысхара турууларыны эм башха затланы ритмлери барадыла. Пульсация неда къымылдап туруу-жашауну белгисиди, битеу да жаны болгъан затланы белгисиди.

22.09.2023, 13:17 - Жамауат

РФ-ни Президенти Владимир Путин бу кюнледе къол салгъан буйрукъгъа тийишлиликде, энди хар ким да  инсанлыкъларына шагъатлыкъ этген къагъыт документлени, ол санда паспортну, орунуна аланы электрон тюрлюлерин кёргюзтюрге эркинди. Аллай онг «Госуслуги»  къошакъда  бериледи, деп билдиргендиле КъМР-ни Экономиканы айнытыу министерствосундан.

22.09.2023, 13:16 - Билим

Къабарты-Малкъарда школчула эмда студентле кеслерини финансла жаны бла билимлернин ёсдюрюрге  боллукъдула Алай этерге сюйгенле Россейни Банкыны онлайн дерслерине жазылсынла. «Тёлеулени тарых жолу: къолдан къолгъа берилген ахчаладан башлап, цифралы сомгъа дери» деген дерсни бу Банкны башчысыны биринчи орунбасары Ольга Скоробогатова бардырлыкъды.

22.09.2023, 13:00 - Тарых

Малкъар Россейге къошулгъандан сора, таулуланы башха халкъла бла экономика, политика, культура байламлыкъланы   бютюнда  кенгертирге онглары  болгъанды. XVIII—XIX ёмюрледе Малкъарны географиясына, тарыхына, халкъны жашау турмушуна, культурасына сейир ёсгени эсленеди.

ЖАМАУАТ

Жамауат
23.09.2023 - 09:05 | 👁 5

Подробности...

Чыгъарманы магъанасын аны макъамы бла бирге сакълагъанды

«Манас» – ол къыргъыз халкъны дуниягъа айтылгъан жигитлик эпосуду. Аны баш жигити тауушлукъ батыр Манасды. Жер жюзюнде жашагъан миллетлени кёлден айтылгъан халкъ чыгъармачылыкъларыны араларында эм...
Жамауат
22.09.2023 - 13:17 | 👁 11

Подробности...

Жамауатха тап келирча

РФ-ни Президенти Владимир Путин бу кюнледе къол салгъан буйрукъгъа тийишлиликде, энди хар ким да  инсанлыкъларына шагъатлыкъ этген къагъыт документлени, ол санда паспортну, орунуна аланы электрон...
Жамауат
22.09.2023 - 09:05 | 👁 8

Подробности...

Коммунал жумушла ючюн борчланы юсюнден

Бирлени коммунал жумушла ючюн тёлеулери юйюр бюджетлерини иги кесегин аладыла. Аны ючюн адамла борч этерге боллукъдула. Аланы хатасындан а тазир халда къошакъ тёлеу берирге тюшерикди. Быллай борчла...
Жамауат
21.09.2023 - 11:08 | 👁 14

Подробности...

Халкъыбызны ёхтем уланлары

Халкъыбызны кёп тарыхлы, махтаулу инсанлары бардыла. Ала миллет сезимибизни айныта, бизни ёхтемлендиргендиле эмда ёхтемлендиредиле. Аладан бири болгъанды Социалист Урунууну Жигити Жангоразланы...
Жамауат
21.09.2023 - 10:13 | 👁 10

Подробности...

Бахчабыз: къара эм къызыл дугъумну ёсдюрюу мадарла

Тау элледе бахча бла кюрешгенле аз тюйюлдюле. Аслам эс къара эм къызыл дугъумгъа бериледи. Алай  алагъа башха тюрлю  къараргъа кереклисин кёпле биле да болмазла. Алайды да, аланы къалайгъа салыргъа,...
Жамауат
21.09.2023 - 09:05 | 👁 12

Подробности...

Жолла жарыкъ бола барадыла

Жоллада къоркъуусузлукъну жалчытханда, аланы кече жарытыу бек уллу магъана тутады. Тийишли миллет проект бардырылып башлагъаны бла Къабарты-Малкъарда 2019 жылдан бери эки жюз километр чакълы жолла...
Жамауат
21.09.2023 - 09:00 | 👁 11

Подробности...

Тарых ол алимлени, жазыучуланы ишиди, халкъгъа уа мамырлыкъ керекди.

 Халкъынгы тарыхын билиу, аны ёсюп келген тёлюлеге тюз юйретиу артыкъда магъаналы ишди. Жазыучу, журналист Анфиса Фирова (Канукова) быллай жарыкъландырыу иш бла кюрешеди. Ол жазгъан «Хьэтхэр»  роман...
Жамауат
21.09.2023 - 09:00 | 👁 14

Подробности...

Къайда да атын иги бла айтдыргъанды

Жаубермезланы Эдегей эки белгили империяны-Россейни  бла Великобританияны - жашауларында уллу ыз къойгъанды.  Къайда болса да атын иги  бла айтдыргъан, туугъан журтун, тилини даражасын бийикде тута...
Жамауат
19.09.2023 - 11:59 | 👁 28

Подробности...

Мени ёхтемлендирген айбат тау эл

Къабарты –Малкъарны  эм  ариу  эллеринден  бирине Ташлы-Тала  саналады.  Эл  тюз  жерде  орналгъанлыкъгъа,  тёгерегин къаяла къуршалайдыла.  Тенгизден 1119 метр   бийикдеди.
Жамауат
19.09.2023 - 11:24 | 👁 26

Подробности...

Тирликни къайгъысын бюгюнден этерге

Бирси битимле бла бирге жилекле бериучю юлкюле да бу кюнледе кеслерин къышха хазырлайдыла. Аны себепли андан экинчи жыл да тирлик алыргъа сюе эсек, ол битимлеге да болушургъа борчлубуз. Сёзсюз, ол...
Жамауат
19.09.2023 - 11:21 | 👁 17

Подробности...

Ариу табийгъатны кёргендиле, сейир хапарлагъа тынгылагъандыла

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосунда «Тауланы хазнасы» жаш тёлю этнография проектге къатышханланы саугъалагъандыла.
Жамауат
19.09.2023 - 08:10 | 👁 11

Подробности...

Аны иши кёплеге дерс болгъанлай турлукъду

РФ-ни культурасыны сыйлы къуллукъчусу, Адыгеяны бла КъЧР-ни сыйлы журналисти Тазал Иналович Машуков журналистиканы айныууна кёп къыйыны кирген адам эди.
Жамауат
18.09.2023 - 17:34 | 👁 9

Подробности...

Халкъ педагогиканы устасы

Педагогика илмуланы кандидаты Гуртуланы Бертни къызы Мариям илму ишлери бла, атасыны чыгъармачылыгъын сакълаугъа къайгъырыуда этген асыл жумушлары бла белгилиди.
Жамауат
18.09.2023 - 17:33 | 👁 16

Подробности...

Окъуу юйюбюз жетишимли болгъанды

Къабарты-Малкъар къырал университет бийик билим берген махкемелени араларында ырысхы жаны бла менеджментде качествосу бла байламлы биринчи жерге чыкъгъанды. Бу рейтингни эсеплери бийик окъуу юйлени...
Жамауат
18.09.2023 - 15:46 | 👁 13

Подробности...

Газны эсеплеучю приборну болжалыны юсюнден

Юйге келген кёк отлукъну эсеплеучю приборну хайырланыргъа жараулу болжалы болады. Аны тюрлюсюне кёре ол 4-12 жылды. Заманы чыкъгъандан сора аллай счётчикни жангысына алышыргъа неда тинтип,...

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Билим
23.09.2023 - 09:47 | 👁 5

Подробности...

«Бизде билим алгъанла ишсиз къалмайдыла»

«Заман» газетде бизни республикада билим берген махкемелени юслеринден терк-терк жазыла турады. Аладан бири  Маданиятны эм Искусстволаны колледжиди. 
Спорт
22.09.2023 - 13:27 | 👁 13

Подробности...

«Кавказ оюнлада» ахшы эсепле

Россейни югуну халкъларыны маданият эм спорт «Кавказ оюнла» фестивалы быйыл Ставрополь крайда ётдюрюлгенди, анга СКФО-дан бла ЮФО-дан, ДНР-дан бла ЛНР-дан 16 команда къатышхандыла.
Спорт
22.09.2023 - 13:25 | 👁 8

Подробности...

Жыйымдыкъ команда къураллыкъды

Нальчикде жаш спортчуланы араларында дзюдодан республиканы биринчилиги бардырылгъанды, анга республиканы битеу районларындан 21 жыллары толмагъан эм кючлю гёжефле къатышхандыла. 
Спорт
22.09.2023 - 13:23 | 👁 16

Подробности...

Даражалы эришиуден – эки майдал

Къазанны «Акъ Барс» спорт арасында грек-рим тутушуудан битеукъырал эришиу бардырылгъанды, ол РСФСР-ни сыйлы тренери Мягас Сахабутдиновну хурметине аталгъанды.
Саулукъ
22.09.2023 - 13:21 | 👁 12

Подробности...

Чархыбызда тюрлениулени билирге керекбиз

Биз тохтамай тебип, къымылдап тургъан дунияда жашайбыз. Космосда кенгликни къымылдап (пульсация) турууу, жулдузланы, жылны, кюнню бла кечени алышыныулары бола эсе, мында уа жерде жукъуну бла уянып...
Билим
22.09.2023 - 13:16 | 👁 11

Подробности...

Ахчаны жюрютюрге юйретген дерсле

Къабарты-Малкъарда школчула эмда студентле кеслерини финансла жаны бла билимлернин ёсдюрюрге  боллукъдула Алай этерге сюйгенле Россейни Банкыны онлайн дерслерине жазылсынла. «Тёлеулени тарых жолу:...
Тарых
22.09.2023 - 13:00 | 👁 9

Подробности...

«… Ариу миллетди, монгол расагъа кирмейди»

Малкъар Россейге къошулгъандан сора, таулуланы башха халкъла бла экономика, политика, культура байламлыкъланы   бютюнда  кенгертирге онглары  болгъанды. XVIII—XIX ёмюрледе Малкъарны географиясына,...
Маданият
22.09.2023 - 12:00 | 👁 12

Подробности...

Жаны картоф бла бирди

Бу чам хапарны бизге Хасания элден Солтанланы Аныуар жазып жибергенди.
Экономика
22.09.2023 - 09:00 | 👁 3

Подробности...

Бизнесге - жангы онгла

Къырал эм муниципал жумушланы бирикдирилген «Госуслуги» порталында толтурургъа онг болгъан жумушланы саны ёсгенди.  Россейни Правительствосу 2023 жылда «Госуслуги» порталда тюрлю-тюрлю жумушланы...
Спорт
22.09.2023 - 08:10 | 👁 5

Подробности...

Каратени сюйгенлеге – тынгылы онгла

Карате энди айнып башлагъан кезиуледе, ол спортну эр киши тюрлюсюне саналып, къызла жараулада артыкъ бек кёрюнмегендиле. Алай ол заманлада окъуна Элбрус райондан Галия Абулькина жетишимлери бла...
Спорт
21.09.2023 - 08:10 | 👁 15

Подробности...

Жангы секцияла ачылгъаны – жаш адамлагъа себеплик

Спортну талай тюрлюсюнден - ауур атлетикада, грек-рим тутушууда, каратеде, боксда, пауэрлифтингде - Олимпиада оюнланы призёрлары, дунияны, Европаны, къыралны, даражалы халкъла аралы эришиулени кёп...
Тарых
19.09.2023 - 15:20 | 👁 12

Подробности...

Халкъны эсинде ахшы ишлери бла къалгъанды

Зумакъулланы Башчыны жашы Мустафа туугъанлы  быйыл 125 жыл толгъанды. Ол Уллу Ата журт урушха дери кезиуде Къабарты-Малкъарны жамауат-политика жашауунда аты айтылгъан адам болгъанды. 
Тарых
19.09.2023 - 11:26 | 👁 21

Подробности...

Нальчик курортну биринчи атламлары

Къабарты-Малкъар Республика Кавказ тауланы айбатлы тиклеринде, Терк сууну сол жанында орналады. Тамашалы табийгъаты, дарманлы хауасы адамны саулугъуна хайырлыдыла. Мында къадар тюрлю гара суула...
Билим
19.09.2023 - 09:35 | 👁 12

Подробности...

Жетишимли болургъа юйреннгендиле

КъМКъУ-ну «Точка кипения» платформасында «Кесинги келир заманынгы къура» деген ат бла ишчи оюн озгъанды. Ол «Сбербанк» ПАО-ну Къабарты-Малкъарда бёлюмюню башламчылыгъы бла бардырылгъанды.
Маданият
18.09.2023 - 20:41 | 👁 16

Подробности...

Жангы проектле бла байламлы уллу умутлары алдадыла

Малкъар сахнада жырчыларыбызны арасында жырларыны стиль энчиликлери бла белгиленнген вокалист, макъамчы, продюсер, аранжировщик, жырланы автору, мульти-инструменталист эмда бек жарыкъ адам Аппайланы...

Страницы