01.07.2022, 08:18 - Тарых

КъМР-ни 100-жыллыгъына

Бу сурат 1957 жылда Къашхатауда алыннганды. Анда олтургъанла (солдан онгнга) школну директору Шауаланы Миналданды,  Фёдор  Яковенкоду, Насталаны Сохтады эмда устаз Роза Сергеевады. Сюелгенле уа ол заманда тамата классланы окъуучуларыдыла. Бизни бюгюннгю хапарыбыз а Фёдор Михайлович Яковенкону юсюнденди. 

30.06.2022, 16:00 - Экономика

Кёп болмай РусГидро компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю гитче Черек ГЭС-ни къурулушун башлагъанды. Бюгюнлюкде специалистле аны мурдорун хазырлап  кюрешедиле.  Ол «Россейде жангыртылыныргъа жарагъан энергетиканы айнытыу» къырал программагъа кёре бардырылады.

30.06.2022, 15:00 - Спорт

Бу кюнледе «Эльбрус» курортда тау лыжаладан «Элбрусну саугъалары» деген битеуроссей эришиуле бардырылгъандыла. Анда хорлагъанланы саугъалаугъа «Кавказ.

30.06.2022, 14:00 - Экономика

Кёп болмай РФ-ни Президенти Владимир Путин Къырал Советни президиумуну кенгешинде къурулуш эм жашау журт-коммунал мюлк бёлюмлени 2030 эмда 2035  жыллада айнытыуну стратегиясыны юсюнден айтханды.

30.06.2022, 10:13 - Политика

Апрельде Нальчикде солуп кетген Донбассдан келген сабийле бюгюнлюкде Пятигорскда  художестволу гимнастикадан Битеуроссей эришиулеге хазырланадыла. Аны юсюнден  КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасындан билдиргендиле.

30.06.2022, 09:05 - Жангылыкъла

КъМР-ниТарифле эм жашау журт надзор жаны бла къырал комитетини  2021 жылда 28 декабрьде 279-чу буйругъуна кёре, быйыл  биринчи июньдан башлап  электрокюч ючюн тарифлеге къошуллукъду.  Анга кёре,  шахарлада бла элледе жашагъанла    1кВт сагъат ток ючюн  4,35 сом тёлерикдиле. Ол себепден «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» хайырланнган электрокюч ючюн эсеплеген приборланы показаниялары бла сагъынылгъан кезиуге тёлерге чакъырады. Ызы бла андан сора ойналгъан сагъатла   жангы тариф  бла тергелликдиле. 

29.06.2022, 17:24 - Жамауат

КъМР-ни Табийгъат байлыкъла  эмда экология жаны бла министерствосу жай кюнледе жамауатха бютюн сакъ болургъа,  агъачда эм анга жууукъ жерледе  къургъакъ бутакъланы, къауданны эм башха затланы да кюйдюрюрге жарамагъанын эсге салады. 

ЖАМАУАТ

Жамауат
01.07.2022 - 13:09 | 👁 15

Подробности...

Хычин къайдан чыкъгъанды

Малкъар халкъда хант тепси хычинсиз болмагъанды. Алай хар тёреге неда байрамгъа энчи хычин этгендиле. Орам бла ётюп баргъан адам хычин ийис чыкъгъан юйге къайтмай къалмагъанды. Сёз ючюн, юй бийче...

Жамауат
30.06.2022 - 13:36 | 👁 7

Подробности...

Усталыгъын жюреги тартып сайлагъанды

Элбрус бийик тау излеу-къутхарыу отрядны башчысы Гюлюйланы Абдуллах Россейни МЧС-ини эм кёп саугъагъа тийишли болгъан къутхарыучуларындан бириди – кеси заманында анга «Халкъла аралы класслы...

Жамауат
30.06.2022 - 10:38 | 👁 10

Подробности...

Саулукълары осал эсе да, башхаладан кем болмагъанларын ангыларча

Августда КъМР-де саулукъларына  кёре чекленнген онглары  болгъан сабийлеге себепликге «Биз башхабыз. Алай тенгбиз» деген проект  толтурулуп башларыкъды. Ол 2022 жылда Шимал-Кавказ федерал округда...

Жамауат
30.06.2022 - 09:18 | 👁 6

Подробности...

Ахшы ишлери унутулмагъандыла

Къабарты-Малкъарны 100-жыллыгъына

Гадийланы  Татыуну жашы Мухажирни  юсюнден жазардан алгъа, Хасанияда жашаулары келген  къауум адам бла сёлешгенме. «...

Жамауат
29.06.2022 - 17:24 | 👁 20

Подробности...

Ёртенлени асламысын сылтауу-адамны сансызлыгъы

КъМР-ни Табийгъат байлыкъла  эмда экология жаны бла министерствосу жай кюнледе жамауатха бютюн сакъ болургъа,  агъачда эм анга жууукъ жерледе  къургъакъ бутакъланы, къауданны эм башха затланы да...

Жамауат
29.06.2022 - 15:16 | 👁 13

Подробности...

Антларына кетичилей къалгъан къарындашла

Бизни Кавказ тауланы бир кёрген, аланы ёмюрге да сюйюп къояды. Элбрусну, Дых тауну, Тонгуз-Орунну айбат тийрелерине къарап, алайлада айланыргъа, тёппелерине чыгъаргъа кёп батыр излегенди. Аланы...

Жамауат
29.06.2022 - 11:00 | 👁 13

Подробности...

Табийгъатны сакълаугъа къошумчулукъларын этедиле

Быйыл Къабарты-Малкъар заповедникде бардырылгъан добровольчество программагъа Орус география обществону «ЮНЭК» жаш тёлю клубуну келечилери бла Жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла...

Жамауат
28.06.2022 - 13:08 | 👁 9

Подробности...

Кеси заманында ол кёплеге жарагъанладан болгъанды

Таукенланы Тамукну жашы Магомет миллетибизде медицина илмуланы биринчи доктору болгъанды. Ол жюзле бла саналгъан къыйын саусузланы саулукъларын къайтарып, жашауларын жангыдан кюн тийгенча...

Жамауат
28.06.2022 - 09:05 | 👁 10

Подробности...

Токну хайырланыучуланы сурамларын жалчыта

«Россети Шимал Кавказ» компания электрокюч сетьлени келир кюз эмда къыш кезиуледе чурумсуз ишлетирге хазырлайды. Аны КъМР-де бёлюмюню - «Каббалкэнергону» специалистлери, тийишли программаны...

Жамауат
28.06.2022 - 08:22 | 👁 11

Подробности...

Учуз ипотеканы алыуда жангы амалла

«Льготалы ипотека» программаны болжалын быйыл 31 декабрьге дери созгъандыла. Бу программагъа 70 банк къатышады. Алада быллай кредитни жети процент ставкасы бла алыргъа боллукъду.

Жамауат
28.06.2022 - 08:18 | 👁 10

Подробности...

Юйге келген таза сууну не сылтаула бла тыяргъа боллукъдула?

Адамланы юйлерине келген таза сууну бирде законсуз тыяргъа да боллукъдула. Алай болса, не этерге кереклисин КъМР-ни Тарифле эмда жашау журтлагъа надзор этиу жаны бла къырал комитетинде...

Жамауат
27.06.2022 - 12:44 | 👁 20

Подробности...

Ёмюрлюк эм жалгъан

Бюгюнлюкде миллетде, алгъынча, къыз къачырыу деген адет тюненеги кюнде къала барады, кёбюсюнде къол бла баргъан ариу тёре жерин табады. Алай бир-бирде къызны ата-анасы аны сайлауун жаратмасала, ол...

Жамауат
27.06.2022 - 09:05 | 👁 16

Подробности...

Иш бла жалчытыучуланы эслерине

Урунуу рынокда болумну игилендириуню  юсюнден

 
Жамауат
24.06.2022 - 16:18 | 👁 14

Подробности...

Чёрчекликни ачыкълагъан оюнла

Халкъыбызда бурундан бери сакъланып келген оюнла бла сизни андан ары шагъырей этерге сюебиз. 

Жамауат
24.06.2022 - 16:15 | 👁 27

Подробности...

Солуу файдалы болур ючюн

Кюн жылынып, кёпле солуугъа хазырланып, пётевкала алып башлагъандыла. 

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Спорт
01.07.2022 - 14:36 | 👁 9

Подробности...

Къадалып кюрешсенг, итинсенг, не къыйын муратынгы да толтураллыкъса

Елена Продунова битеу дуниягъа аты айтылгъан гимнасткады. Ол Россейни спортнуну устасыды, Дунияны, Европаны чемпиону, Олимпиадалы оюнланы эки кере призёруду. 

Маданият
01.07.2022 - 14:14 | 👁 9

Подробности...

Намысы, билими, халкъгъа сюймеклиги аны юсюнде окъ бла кепча бири бирин табып эдиле

Хубийланы Ахияны жашы Магометге жырчы десек – терс болмазбыз, не ючюн десегиз, «Жылларым бла жырларым» деген статьясында ол былай айтады: «Сен халкъынга не этгенсе, деп сорсала, 1200 жыр жыйгъанма...

Саулукъ
01.07.2022 - 14:11 | 👁 12

Подробности...

Кюн сайын жылы как уллугъа-гитчеге да хайырлыды

Бармыды шёндю аш оруну тап ишлеген, чегилери къыйнамагъан? Бек аз. Сылтау а бирди – биз ашыбызны-сууубузну тап къурай билмейбиз. Бу проблеманы  юсюнден Нальчик шахарны биринчи поликлиникасыны...

Тарых
01.07.2022 - 08:18 | 👁 20

Подробности...

Жарыкъландырыучула

КъМР-ни 100-жыллыгъына

Бу сурат 1957 жылда Къашхатауда алыннганды. Анда олтургъанла (солдан онгнга) школну директору Шауаланы Миналданды,  Фёдор  Яковенкоду, Насталаны...

Экономика
30.06.2022 - 16:00 | 👁 16

Подробности...

Гитче гидроэлектростанцияны къурулушу башланнганды

Кёп болмай РусГидро компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю гитче Черек ГЭС-ни къурулушун башлагъанды. Бюгюнлюкде специалистле аны мурдорун хазырлап  кюрешедиле.  Ол «Россейде жангыртылыныргъа...

Жангылыкъла
30.06.2022 - 15:28 | 👁 4

Подробности...

Балли бла шаптал жетгендиле

Баллини бла шапталны кезиую да башланнганды. Кёп бармай а персикле, нектаринле да бишерикдиле-алагъа алай кёп заман керекмейди. 

Маданият
30.06.2022 - 15:00 | 👁 15

Подробности...

Айны бла кюнню тутулгъанлары

Бу айны бла кюнню тутулууларын ангылатхан къарачай-малкъар миф жомакъды. 

Спорт
30.06.2022 - 15:00 | 👁 15

Подробности...

«Элбрусну саугъалары» ючюн къаты кюрешде

Бу кюнледе «Эльбрус» курортда тау лыжаладан «Элбрусну саугъалары» деген битеуроссей эришиуле бардырылгъандыла. Анда хорлагъанланы саугъалаугъа «Кавказ.

Экономика
30.06.2022 - 14:00 | 👁 11

Подробности...

Адамланы жашауларын игилендирирге алланып

Кёп болмай РФ-ни Президенти Владимир Путин Къырал Советни президиумуну кенгешинде къурулуш эм жашау журт-коммунал мюлк бёлюмлени 2030 эмда 2035  жыллада айнытыуну стратегиясыны юсюнден айтханды....

Маданият
30.06.2022 - 10:00 | 👁 16

Подробности...

Нарт сёзле – халкъны жашау суратлары

Къарачай-малкъар кёлден адабиятны бек эски, бек эрттегили, ёмюрледен бери сакъланып келген жанры – нарт сёзле, акъыл сёзле, халкъ айтыуладыла. Была халкъ эс этип, сакълыкъ бла иш кёллюлюкню, акъыл...

Жангылыкъла
30.06.2022 - 09:05 | 👁 16

Подробности...

Энергокючге бла кёк отлукъгъа тёлеулени юсюнден

КъМР-ниТарифле эм жашау журт надзор жаны бла къырал комитетини  2021 жылда 28 декабрьде 279-чу буйругъуна кёре, быйыл  биринчи июньдан башлап  электрокюч ючюн тарифлеге къошуллукъду.  Анга кёре, ...

Экономика
29.06.2022 - 16:15 | 👁 9

Подробности...

Иш къурап къармашханлагъа - тийишли онгла

Кеслери алларына иш къурагъанла налог тёлеп башлагъанлы, бизни къыралда юч жылдан артыкъ болады. Ал кезиуде аны сынам халда талай регионда хайырланнгандыла, буруннгу жылда уа анга саулай Россейде...

Тарых
29.06.2022 - 15:09 | 👁 6

Подробности...

Малкъарны юсюнден биринчи шартла - XVII ёмюрден келген документледе

Россей империя бла Малкъарны арасында къыралла аралы  байламлыкъла 19 ёмюрню  аллында башланнган эселе да,    таулуланы эм Малкъарны юсюнден биринчи шартла уа XVII ёмюрден келген...

Билим
29.06.2022 - 09:05 | 👁 13

Подробности...

Сынауланы эсеплери ышандырадыла

Орус тилден Бир къырал экзаменни саулай да республикада 4420 адам бергенди. Сынаула эки кюнню ичинде бардырылгъандыла. Сексен баллдан жюзге дери 950 окъуучу тийишли болгъанды. Быйыл бу предметден...

Саулукъ
29.06.2022 - 09:00 | 👁 9

Подробности...

Къартая барыуну тыяр онг бармыды?

Арт жыллада алимле къартая барыуну бираз тыяр онгла бардыла деп тохтагъандыла.

Страницы