Календарь событий

23 мая 2022

Республиканы инвестиция онларын сюзгендиле

Къабарты-Малкъар Республикада инвестиция онгланы айнытыу бла байламлы ишле тамамланыладыла эм аланы жашауда бардырыргъа тап онгла къураладыла. Регионну Башчысы Казбек Коков россейли предпринимательлени Кюнлерини аллында КъМР-ни экономиканы айнытыу министри Рахайланы Борис бла тюбешгенди, озгъан жылда болдургъан ишлени сюзгендиле, шёндюгю болумгъа къарагъандыла эм келир заманнга къаллай борчлары болгъанларин белгилегендиле.                                                        

Адамны жашауунда суу не магъана тутады?

   Экспертлени тергеулерине кёре, абадан адамны чархында 40 литр чакълы бир суу бар­ды, башхача айтсакъ, саныбызны жартысы сууду.

Жерде, кёкде да кёрюнмеген чекле

Адам улун ауруула бла, урушла бла сынагъан бир ауур ёмюр бошалып, ариу умутла бла келген жангы ёмюр башланнганда туугъан эди Майрусханны жашы Мухаммат.

Намыс болгъан юйюрде насып да болады

Арт жыллада бизни миллетни жаш тёлюсю Россейни уллу шахарларында аламат специалистле болуп, кеслерини эм миллетни атын да иги бла, махтау бла айтдырып урунадыла

Тилибизни, тинибизни сакълагъан тиширыуларыбызгъа баш урама

Бызынгыны орта школунда малкъар тилден бла адабиятдан Чочайланы Нажабат, Гамайланы Хизирни къызы юйретеди.