Календарь событий

07 мая 2022

Ата журту ючюн къазауатха киргенди

Уллу Ата журт урушну къыйын кюнлери бюгюн да унутулмагъандыла. Анда жигитлик этгенлени, туугъан жерлери ючюн къанларын-жанларын аямагъан жашларыбызны, къызларыбызны атлары алтын харфла бла тарыхны бетлеринде жазылгъандыла. Аллай батыр уланларыбыздан бири эди Огъары Бахсандан кичи политрук Гызыланы Архотну жашы Абдул.

Низамлыгъы бла башхалагъа юлгюлюдю

Жаникаланы Чукай гитчелигинден окъуна низамлы болгъанды, эриннген деген затны билмегенди, жууаплылыкъны  сезгенди. Мектепде иги окъугъаны бла къалмай, спорт бла кюрешгенди: футбол команданы санында кёп эришиулеге къатышып, махтаугъа, саугъалагъа да тийишли болгъанды.