Билим

Сабийлени айныуларына къошумчулукъ этерге итине

Лепшокъланы Азрет-Алийни къызы Джауарият Бедикни орта школунда  ингилиз тилден устазды. Ол Пятигорскну Лигвистика институтун тауусханды. Алай мектепде ишлеп башлагъынчы, бёлек заманны Пятигорскда «Туристический Кавказ» деген газетде уруннганды. Артда динни теренирек билирге излеп, Ислам институтха киргенди, аны бошагъандан сора, туугъан эли Учкекенде сабийлени арап эм ингилиз тиллеге юйретип тебиригенди. Бери уа аны къадары келтиргенди, мында юйюр къурап, жашчыкъ ёсдюреди.

Жангы амалланы хайырланадыла

Огъары Бахсанны школу озгъан ёмюрню отузунчу жылында ишленнген эсе да, анда болгъан тизгин, тазалыкъ ючюн да мында ишлегенлеге хурмет берлигинг келеди. Мектепни биринчи окъуучулары уа бери 1932 жылда келген эдиле. Ол кезиуде бу школгъа Челмасдан башлап Губасанты элге дери юч жюз чакълы сабий жюрюгенди. Ала мында эки сменнге бёлюнюп билим алгъандыла.

Хорлам бла къайтханды

Къабарты-Малкъар къырал университетни медицина колледжини «Эльбрус» атлы командасы кёп болмай Нижний Новгородда «По тылам фронтов» деген халкъла аралы топографиялы оюнланы ахыр урумуна къатышып, андан хорлам бла къайтхандыла. Эсигизге салайыкъ, бу проект «Билим бериу» миллет проектни «РФ-ни инсанларын патриот ниетледе юйретиу» деген федерал проектин жашауда бардырыуну чеклеринде къуралгъанды.

Бал чибинлени тарыхындан

Бал чибинле, дунияны башына, адам улудан да иги кесек алгъа жаратылгъандыла. Къурт-къумурсха къауум 140 миллион жыл алгъа жайылгъандыла.

Сабийлени саулукъларын кючлейдиле

Инсанны гитчеликден да саулугъун сакълауда, аны низамгъа бла салгъан муратына жетиуде итиниулюкге юйретиуде физкультура энчи жерни алады. Совет Союзда, бюгюнлюкде Россейде да анга уллу магъана берилгенди, мектепледе физкультурадан дерсле дайым бардырыладыла. Бу предметден устаз дерсин сабийлени энчиликлерин эсге алып къураргъа, алагъа саулукълу жашау бардырыуну юлгюсю болургъа тийишлиди.

 

«Билимими туугъан жеримде хайырланыр умутдама»

Жаш тёлюбюз окъууда, ишде да бет жарыкълы бола, бизни кёллендиргенлей келеди. Бюгюнлюкде аланы танг кесеги къыралыбызны эм белгили вузларында билим алгъанлары уа ахшы шартды. Аладан бириди Михиталаны Маликат да.

«Эришиуледе устаз кесине аслам сейир затны ачады»

Шимал Осетияны билим бериуде ишлегенлени усталыкъларын ёсдюрген республикалы институтуну башламчылыгъы бла къуралгъан эмда бардырылгъан «Биз башхалабыз, алай эсе да, барыбыз да тенгбиз!» деген халкъла аралы конкурс былтырны  аягъында онекинчи кере озгъанды.

Ахшы ишлери бла атын айтдыргъанды

Алтууланы  Рамазанны жашы Хажи-Мурат   66 жыл жашап, къыйын ауруудан сора дуниясын алышханды. Ёмюрю къысха болгъанлыкъгъа, кёп ахшы ишлери бла  атын айтдыргъанды. 

Финансдан жаш тёлюню ангылауу болурча

Учи.ру деген билим бериу платформада финанс окъуулулукъдан бла предпринимательстводан олимпиада ётгенди. Аны Россейни Банкы, РФ-ни Финансла эмда Экономиканы айнытыу министерстволары къурагъандыла.

Эм иги психолог бла насийхатчы-устаз сайланнгандыла

Бу кюнледе  «Россейни устазы – психологу 2023» деген битеуроссей конкурсну регионлу  уруму бошалгъанды. Быйыл ол биринчи кере бардырылып,  Къабарты – Малкъарда психологланы усталыкъларын ёсдюрюрге себеплик этерикди.

 

Страницы

Подписка на RSS - Билим