Билим

Мектеплени жангыртыугъа - аслам эс

Быйыл Къабарты-Малкъарда «Билим бериу» миллет проектге кёре,бир къауум  мектепни спорт заллары марадлагъа келиширча тийишли ишле бардырыллыкъдыла. Аны бла бирге Нальчикде 9-чу эм  19-чу номерли эм 13-чю прогимназияда энчи сооруженияла да жарашдырыллыкъдыла. 

Ахшы муратларына жетерге таукеллик

Жыл сайын университетибизни медицина факультетини «багъыу иш» бёлюмюн жетишимли тауусуп, къызыл дипломлагъа тийишли болгъан жашларыбыз бла къызларыбыз бизни къууандыргъан, ышандыргъан да этедиле. Былтыр а аллай даражагъа жетгенлерибиз оноулан боладыла. Аладан бири Чочайланы Азаматды.

 

Айырмалыла экскурсия бла саугъаланнгандыла

Жангы жылны солуу кюнлеринде Нальчикни Совет Союзну жигити Н.Г.Калюжныйни атын жюрютген 7 номерли школуну  кадет классларындан МВД-ны Краснодарда орналгъан университетинде болгъандыла.

Шёндюгю излемлеге келишеди, иги окъургъа кёллендиреди

Тёбен Чегемни орта школуну окъуучулары бла устазлары  жангы окъуу жылларын  жарыкъ эмда жылы  класслада башлагъан эдиле. Шёндюгюлю окъуу юйлени излемлерине келишген объект энди кёзню къууандырады, сабийлени дерслеге сюйюп жюрюулерине себеплик этеди десем, ётюрюк болмаз.

«Сабийге устазны къарамы, ауазыны тауушу окъуна уллу магъананы тутадыла»

Нальчикни бир-бир предметлени терен окъутхан тогъузунчу номерли школуну устазы Ностуланы Сакинат сабийлени орус тилни бла литератураны жашырынлыкъларына тюшюндюрюп келгенли энди къыркъ жыл толады. 

Сабийлик муратларына элтген ышаннгылы атламла

Къайсы миллетни да  тамблагъы кюню – ол аны бюгюннгю жаш тёлюсюдю. Бусагъатда жер-жерледе окъуп, билим ала, аслам тюрлю усталыкъны  жашырынлыкъларына тюшюне тургъан  жашларыбыз бла къызларыбыз ёз халкълары бла бирге къыралны айныууна, жамауатны тамблагъы кюню ышаннгылы, ырахатлы да болуруна къошумчулукъ этерикдиле.

 

Жангы тёлюлени тюз жолгъа сала

Озгъан жылда сабийлени окъутууда бла юйретиуде ишлеген аслам адамыбыз даражалы атлагъа тийишли болгъанлары кёллендиргенди. Аланы санында уа Ёзденланы Мадина да барды. Белгили устазыбыз Нальчикни 34-чю номерли прогимназиясыны садигинде бла башланнган классларында малкъар тилден бла адабиятдан дерсле береди.

Окъууларына, саулукъларына да бирча къайгъыра

Кёнделенни  4-чю номерли школу ачылгъанлы  бу кюнледе 16 жыл толады.  

Накъышла саладыла, гинжилеге жыйрыкъла тигедиле

Нальчикде сабий чыгъармачылыкъны «Кюн шахар» академиясында къызчыкъланы бла жашчыкъланы кёп тюрлю усталыкълагъа юйретген бир ненча кружок ишлейди. 

Къууандыргъан эсепле, умутландыргъан планла

Жыл бошала тебиресе, артха къарап, тамамланнган ишлени эсеплери чыгъарыладыла, келир заманнга борчла салынадыла.

Страницы

Подписка на RSS - Билим