Билим

Ыразылыкъларын билдиргендиле

«Донецкде жаз башы-2024» атлы студентлени лингворусистика жаны бла илму ишлерини эришиулерини жюрисини къауумунда жетишимли ишлегени ючюн КъМКъУ-ну орус тил эмда битеулю  тил билим кафедрасыны башчысы Башийланы  Светланагъа Донецкни къырал университетини башчыларыны атындан Ыразылыкъ къагъыт берилгенди.

Юч биринчи жерни алгъандыла

Къабарты-Малкъарны келечилери «Студент жаз башы» Битеуроссей фестивальны Саратовда озгъан урумунда юч биринчи жерге тийишли болгъандыла. Аладан экисин а  КъМКъУ-ну социал-гуманитар институтуну студентлери Чемаланы Магомет бла Милана Дзуева алгъандыла. Чема улу «Автор жыр» бёлюмде хорлагъанды, къыз а «Академиялы вокалда» айырмалыгъа саналгъанды.

«Аскер хазырлылыкъ, юйюрдеча жылыу да»

Жаш тёлюню Ата журтха сюймекликде, тюз, ариу ниетледе юйретиуде уллу ишни кадет школла тамамлайдыла. Республикабызны Бабугент элинде генерал Деппуланы Хакимни атын жюрютген экинчи номерли кадет школда юйретиу ол жорукълагъа тийишлиликде бардырылады.

 

Жетишимлилеге - энчи стипендия

Биринчи сентябрьден, башхача айтханда уа, жангы окъуу жылдан Дмитрий Лихачёв атлы энчи стипендия беш минг сомдан онбешге дери кётюрюллюкдю. Хар замандача, аллай стипендияла ай сайын къырал даражалы бийик окъуу юйледе билим алгъан оноуланнга, аллай даражалары болмагъан вузланы да  анча студентине тёленирикдиле. Ала кеслери да кюндюзгю бёлюмледе окъургъа тийишлидиле.

Оюн халда сынаула

Къабарты-Малкъар къырал университетни бийик билим бериуню халкъла аралы школунда орус тилден олимпиада бардырылгъанды. Анда орус тилге къалай юйреннгенлерин Палестинадан сабийле да кёргюзтгендиле.

Къачхынчылагъа къайгъыра

Республикада Палестинадан келип тургъан жаш адамла Славян жазыуну бла маданиятны кюнюне аталгъан жарыкъландырыу ишлеге къатышхандыла, деп билдиредиле Курортла эм туризм министерстводан. 

Фахмулу жаш адамланы белгилегендиле

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде Жаш фахмуланы слёту болгъанды. Аны чеклеринде школчуланы арасында бардырылгъан Шимал Кавказны онекинчи ачыкъ олимпиадасында кеслерин айырмалы кёргюзтген   160 чакълы жаш адам эм устазлары  да саугъалагъа тийишли болгъандыла.  

Сынаула болжаллары бла башланнгандыла

Республикада Бир къырал экзаменле  тохташдырылгъан болжалларына тийишлиликде башланнгандыла. Быйыл сынаула ахыр къонгуроудан алгъа окъуна берилгендиле. Эм алгъа ЕГЭ-леге химияны, орус литератураны эмда географияны сайлагъан  жашла бла къызла 23 майда баргъандыла, алыкъа аланы эсеплери белгили тюйюлдюле. Энди уа ала барысы да борчлу халда берилген биринчи сынауну – орус тилни – жазгъандыла (28 май).

Студентле кёргенлерин жаратхандыла, кёп зат билгендиле

Къабарты-Малкъар къырал аграр университетни «Право эмда социал жалчытыуну къурау» факультетини окъуучулары Нальчикде «Халкъны социал жумушларын комплекс халда жалчытхан республикалы ара» къырал учрежденияда болгъандыла. 

Ариу алгъышла, ахшы умутла

Тырныауузну орта билим берген школларыны арбазлары, жомакъдача ариу жасалыпдыла. Ахыр къонгуроула мында да эшитилгендиле.

 

Страницы

Подписка на RSS - Билим