Билим

Усталыкълагъа жангы мастерскойлада юйретирикдиле

«Билим бериу» миллет проектни чеклеринде Б. Г. Хамдохов атлы агропромышленный колледжни Майскийде бёлюмюнде къууанчлы халда юч мастерской ачылгъанды: электрокюч кабель ызланы хайырланыу, электромонтаж, реле къоруулау, автоматика оборудованиягъа къарау эмда анга ремонт этиу жаны бла. Бу ишге КъМР-ни жарыкъландырыу эмда илму министри Анзор Езаов, урунуу эмда социал къоруулау министри Асанланы Алим, Май районну жер-жерли администрациясыны башчысы Татьяна Саенко, колледжни башчысы Анатолий Сахроков эм башхала къатышхандыла.

«Устаз творчестволу адам болургъа кереклисине толу ийнаныпма»

1986 жылда бизни республикадан устазланы къаууму орденле, майдалла бла да саугъаланнган эди. 

Къол устала энди компьютер амалла бла да хайырланырыкъдыла

Нальчик шахарда Текуланы Нина башчылыкъ этген Женгил промышленностьну колледжи бек игиледен бирине саналады. 

« Окъуучуларым къайсы болумлада да жунчурукъ тюйюлдюле»

Жангы Малкъардан Беппайланы Хаулат бла юч-тёрт жыл мындан алгъа танышханма. Ол кюнледе Къабарты-Малкъар Устазны кюнюн кенг халда белгилей эди. Кесини сюйген устазын а ким эсинде тутмайды, ол кюн кёз  аллынга багъалы сыфатла, ариу, жумушакъ ауазла  келедиле. Сёзсюз, устазны кюнюн хар ким да белгилейди. Нек дегенде хар бирибизни да профессионал башламчылыгъыбызны эм башында устаз турады.

 

Жангы ара ахшы онгла берликди

Россейде «Билим бериу» миллет проектни мурдорунда «Доброшкола» федерал проект 2019 жылда къуралгъанды.

Ахшы эсепле эсленедиле

Элбрус районну Кёнделен элини бек  жаш билим бериу организациясы – Энейланы Тимур атлы  4-чю номерли мектеп – 15-чи жылны ишлейди. 

Халкъны артыкъда жарсытхан соруулагъа жууапла

Школчулагъа бла студентлеге билим алыуну къыстау заманы башланнганды. Алай жылдан-жылгъа ата-аналаны бирча соруула жарсытадыла: школну жангыртыугъа ахча нек тёленеди, деслеге китапланы ким  сатып алыргъа керекди, вузда общежит  кимге бериледи эм башхала. Бу къысха статьяда аладан бирлерине  жууапла берирге кюреширикбиз.

Мектепле жангыртыладыла, шёндюгюлю техника бла жалчытыладыла, сабий садлагъа да къаралады

Элбрус районну Билим бериу управлениясыны башчысы Атаккуланы Нуржан бла ушагъыбызда качестволу билим бериуню айнытыуну эм бу жаны бла жангы онгланы темасы кётюрюлгенди. 

Жангыртылгъан мектепле эшиклерин кередиле

Къабарты-Малкъарны къыраллыгъыны  бла Билимни кюнлерини байрамы Чегем районну  билим бериу организацияларында  жарыкъ  линейкаладан  башланнганды. 

Гюл къысымла, алгъышла, назмула да

Биринчи сентябрьде республикабызны школларына онбеш минг чакълы сабий биринчи класслагъа келгендиле. Нальчикни жетинчи номерли мектебине уа – 150 жашчыкъ бла къызчыкъ.

Страницы

Подписка на RSS - Билим