Билим

Жаш тёлюню айныууна къайгъыра

Жангы Битеуроссей биригиуле, къымылдаула да жылдан-жылгъа школ эм башха билим бериу учреждениялада бек магъаналы жерни аладыла. Элбрус муниципал районда хал къалай болгъаныны юсюнден районда Билим бериу управленияны жаш тёлю политика жаны бла специалисти Атмырзаланы Алиса билдиреди:

Эсде къаллыкъ жарыкъландырыу байрам

Россей илмуну кюню белгилисича,  Россей Федерацияны илму биригиуюне эм къыралыбызны илму бла кюрешген алимлерибизни жетишимлерине жораланнган байрамды. Аны 8 февральда белгилейдиле.

Жылла бла салгъан къыйынны ахшы эсеплери

Адам улу  жашагъан дуниясында кёплеге жолугъады, таныш болады. Аланы асламысын а терк окъуна унутады. Алай сюйген устазынг а бир да эсингден кетмейди.

«Хар жыл санны кесини излемлери бардыла»

Психологланы оюмларына кёре, сабийни мектепге бериуню эм тюз кезиую 7 жылы толгъандан сорады. Бу оюмгъа келир ючюн, алимле кёп жылланы ичинде тинтиуле бардыргъандыла. Ала тохташдыргъаннга кёре, 6-жыллыкъланы асламысы хазыр тюйюлдюле быллай магъаналы атламгъа. Аны себепли, сабийни школгъа берирден алгъа, аны психологланы комиссияларындан ётдюрюу бек магъаналыды. Аны юсюнденди педагогика илмуланы кандидаты, Тырныаууз шахарны В.Г. Кузнецов атлы 6-чы номерли орта школуну педагог-психологу Тилланы Ханий бла ушагъыбыз.

Танг кесек проект кёргюзтюлгенди

Кёп болмай Россейде илмуну кюнюне  жоралап  Къабарты-Малкъар къырал университетде  Шимал-Кавказны жаш алимлерини проектлерини онсегизинчи  кёрмючю болгъанды.

Окъуучулагъа болушлукъгъа

Онбиринчи классланы жыйырма тёрт мингден артыкъ окъуучулары Россейни мектеплеринде эсеп кёлден жазма, 644-сю уа эсеп эсден жазма жазгъандыла. Херсон областьдан къалгъан битеу регионла къатышхандыла бу жууаплы жумушха.

Патриот сезимлерин кючлер акъылда

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетни окъуп бошагъан, Донбассда  энчи аскер операциягъа къатышхан Черим Биев социал-гуманитар институтну тарых бёлюмюню биринчи курсунду окъуучулары  бла тюбешгенди. 

Магъаналы эришиуле

Бу кюнледе Элбрус районну сабий эм жаш тёлю чыгъармачылыкъны айнытыу Мокъаланы Магомет атлы арасында «Техноградха жолоучулукъ» деген конкурсну кезиулую байрамы ётгенди. Анга, тёредеча, бери жюрюген окъуучуланы ата-аналары, Тырныаууз шахарны билим бериу учрежденияларыны устазлары да къатышхандыла.

Ангылаулары болгъанланы чакъырадыла

Жангы жыл башланнганлы бери «Лига экскурсоводов» атлы жарыкъландырыу  программагъа къатышыргъа ол жаны бла ангылауу болгъанланы алып тебирегендиле. Аны  мураты усталыкъ  хунерликни айнытыргъа тийишли болумла, эмда сынамлы адамла бла тюбешиулени бардырырча майданны къурауду.

Окъуучула бла тюбешиу къурагъандыла

Республиканы окъуучулары КъМКъУ-ну «ПРОФСТАРТ» атлы биринчи профориентация магъаналы форумгъа жыйылгъандыла.  Ол университетни Минги тауну тийресиндеги окъуу-илму комплексини мурдорунда бардырылгъанды. 

Страницы

Подписка на RSS - Билим