Календарь событий

05 мая 2022

Баш магъаналы жумушла экономиканы, промышленностьну, эл мюлкню эм башха ызланы айнытыу

 

РФ-ни Правительствосуну Председатели Михаил Мишустин 2030 жылгъа дери Шимал-Кавказ федерал округну социал-экономика айныууну стратегиясын къабыл кёрюуню юсюнден буйрукъгъа къол салгъанды

Чабакъланы кёбейтиуге къошумчулукълары

РусГидро компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню келечилери бу кюнледе Терк, Бахсан, Чегем, Черек эм Малка суулагъа эмда анга къошулгъан черекчиклеге 300 мингден артыкъ чабакъчыкъ (каспий лосось) жибергендиле.

Сабийлени эслерин бийлерча, мадарла этеди

 Тырныауузну 1-чи номерли лицейини школгъа дери билим бериу «Алёнушка» бёлюмюню юйретиучюсю Маммеланы Фатима ишин сюйгени, аны тынгылы тамамлагъаны бла белгилиди. Анга  устаз Элбрус районну атындан республикалы эришиуде «Живое образование» проекти бла жетишимли болгъаны да шагъатлыкъ  этеди.

Эм кючлю команда – Къабарты-Малкъарны

Россейни МЧСИ-ни спартакиадасыны чегинде, Нальчикде «Спартак» стадионда министерствону СКФО-да Баш управленияларыны араларында гитче-футболдан эришиуле бардырылгъандыла.

Кёк отлукъ бла жалчытыучула кесибизде чыгъарылгъан оборудованияны сайлайдыла

Тыш къыралладан келтирилген продукцияны кесибизде чыгъарылгъан тюрлюлерине алышындырыу иш тири бардырылып башланнганлы экинчи ай озгъанды. Алай «Газпром газораспределение Нальчик» компания бу жаны бла мадар этип тебирегенли уа талай жыл окъуна болады.

Токну урлаучуланы тохтар умутлары жокъду

Электрокюч бла жалчытыучу «Каббалкэнерго» компания токну урлаугъа къажау рейдлени дайым бардыргъанлай турады.

Суратла – озгъан заманланы шагъатлары

Эрттегили суратла кёп сейирлик шартланы юслеринден  хапарлайдыла, талай жыл мындан алгъа  болгъан затланы  эсге саладыла.

Артистле аскерчилерибизни кёллендиргендиле

Нальчикде Правительствону юйюню аллында бу кюнледе Росгвардияны аскерчилерин бла къуллукъчуларын кёллендириуге бурулгъан байрам болгъанды. Концертни шахарны администрациясы къурагъанды, анга республикада белгили артистле  къатышхандыла

Кеслерини сейирлерин къоруулаялмагъан къауумланы излемлерине энчи эс бурулады

Прокуратура инсанланы тарыгъыуларын бла тилеклерин тинтиуге энчи магъана береди. Надзор ведомствогъа аланы къалай берирге боллугъун эм тинтиуледен сора жууапны алыуну низамын бизге КъМР-ни прокуроруну тамата болушлукъчусу Сотталаны Жанна ангылатады:

Ачыкъ сёзлю, керти тенг

Иги адамны ёмюрю къысха болады десек, сауланы кёллерине тиербизми экен. Неда жалгьан сёз айтмагьы эдик, Аллахны чамландырырча. Аны айтханым, кёп ахшы тенгибиз дуниядан замансыз кетгендиле да, аны ючюндю.

Экология болумну игилендирирге алланып

Къабарты-Малкъар бийик тау заповедник «Марш парков-2022»  битеуроссей акцияны чеклеринде жамауатны «Заповедная симфония» деген тёртюнчю республикалы  экология фестивальгъа къатышыргъа чакъырады.

Сабийле жараулагъа артыкъ бек тартынмай эселе да, артдан-артха сейирлери къозгъалады

 «Спартак-Нальчик» футбол клубну мурдорунда сабийле юйренирча школ 2009 жылдан бери ишлейди, анга алты-жети жыллары толгъанланы  аладыла. Бу ишни баш мураты сынамлы, ахшы спортчуланы тышындан излемей, кесибизде хазырлауду. Бюгюнлюкде анда талай оюнчу къауумну хазырлайдыла, ала, эришиулеге къатыша, жетишимлери бла да къууандырадыла. Школда иш къалай къуралгъаныны юсюнден бизге тренер Цийкъанланы Ислам билдиргенди.