Календарь событий

14 мая 2022

Илмуну жолунда бийикликлеге жетген алим

Белгили алим, техника илмуланы доктору, профессор, СССР-ни Министрлерини Советини Илму эм техника жаны бла саугъасыны иеси, РФ-ни илмусуну сыйлы къуллукъчусу, Россейни Керти илмуланы академиясыны академиги, Россейни Илмула академиясыны Къабарты-Малкъар Илму арасын къурагъан Пётр Мацович Ивановха бу кюнледе 80 жыл толады.

Уруш баргъан жерлени жокълагъандыла

Орус география обществону «Альтаир» жаш тёлю клубуну келечилери, Уллу Хорламны 77-жыллыгъына жоралап, 1942 жылда Нальчик-Орджоникидзе къорууланыу ызда болгъан сермешлени маршруту бла ётгендиле. Аланы жоллары Нальчикде башланып Нарт-Уя бла Аушигерге дери болгъанды, битеуда 18 километрге жетгенди. Клубну биргесине жолоучулукъгъа Битеуроссей халкъ фронтну регион бёлюмюню келечилери бла ФСБ-ны регион управлениясыны чекчилери да атланнгандыла.

«Сайлауума бир кере да сокъуранмагъанма»

Шауаланы Залимханны жашы Мухтарны спортда, адамланы къутхарыуда жетишимлерини юслеринден эшите тургъанма. Кесине уа 2004 жылны тогъузунчу сентябринде тюбеген эдим. Ол кюн «Эльбрус» къутхарыу отрядха «УАЗ» ачыкъ акционер общество хар жерде да тыйгъычсыз жюрюучю машинаны саугъа этген эди. Ол заманда отряддан бешеулен болуп, башчылары Тилланы Борис да, Минги тауну онг жанында бетине 4000 метр бийикликге чыкъгъан эдиле.

Жарыкъландырыуну айрыкамы

Нальчикде Къулийланы Къайсын атлы орамда шахар библиотеканы онунчу бёлюмю барды. Аны таматасы Бажева Амина Мухамедовнады. Андан сора да, анда Хаджиланы Светлана Далхатовна бла Мокъаланы Фатимат Хазретовна ишлейдила.

Къаты жараула, сейир жолоучулукъла

Россейни садакъдан атдырыудан паралимпиада жыйымдыкъ командасы юйрениу-жарау этиу жыйылыуларын республикада ётдюреди. Спортчула Хорламны кюнюнде Нальчикде «Ёлюмсюз полкну» къауумунда да баргъандыла.