Илму

«Информация технологияла ёкюл, врач экономист дегенча усталыкъланы урунуу рынокдан кетерип башларыкъдыла»

ITV/AxxonSoft  компания Россейде угъай, битеу дунияда да белгили фирмады, ол къоркъуусузлукъ системаланы жарашдырыу бла кюрешеди. Аны башламчысы, иеси да таулу жашды – Алтууланы Къазийни жашы Мурат.

Тюшлени юсюнден уяннганлай айтыу игиди

Аман тюшле 5-7 кюнден сора жангыдан кёрюнюрге боладыла. Алимле айтханнга кёре, ол мыйыны ишлеуюню энчиликлери бла байламлыды. Ала анга къайтарылып кёрюннген тюшлени синдрому дейдиле.

Гитчеге, уллугъа да хайырлы тюбешиу

Быйылны март айындан бери  республикада  «Комплекс профилактических мероприятий «Стоматологическое  просвещение –вся республика» деген ат бла  жаш тёлю стоматологладан  къуралгъан  къауум   ишлейди. Ол    кеси да  «Машук-2020»  жаш тёлю форумда  Росмолодежь грантха  тийишли болгъан эди. 

Таулу къызны илму ишине – бийик багъа

Сабанчыланы Рашитни къызы Фарида А.А.Ежевский атлы саугъагъа  тийишли болгъанды. Къабарты-Малкъар къырал аграр университетни 3-чю курсунда окъугъан къызгъа эл мюлк техниканы дизель двигательлери бузулмай кёп заманны ишлерча амал тапханы ючюн берилгенди бу миллет саугъа. Аны илму башчысы уа техника илмуланы кандидаты, «Машиналагъа къарауну эмда ремонт этиуню технологиясы» кафедраны тамата преподаватели  Анзор Болотоковду.

Бирден кюч салып кюрешиу танг хайыр келтиреди

 Нальчикде Бийик-тау геофизика институтда союз къыралны табийгъатны кирлениуюню гидрометеорология эм мониторинг жаны бла комитетини  коллегиясыны 70-чи жыйылыуу болгъанды.

Алимлерибизге халкъны къоркъуусузлугъун жалчытыу, регионну экономикасын айнытыу жаны бла магъаналы иш толтурургъа тюшеди

Бийик-тау геофизика институт бек эрттегили илму учрежденияладан бириди. Аны къабыргъаларындан Россейни илмуларыны  академиги Залийханланы Михаил, РФ-ни Илмула  Академиясыны член-корреспонденти Беккиланы Азрет, профессор Абшаланы Магомед, профессорла, илмуланы докторлары чыкъгъандыла.

Институтну аллында борчланы, Россейде, Къабарты-Малкъарда да илмуну айныууну эм кёп башха затланы юслеринден учрежденияны директору Беккиланы Юсюпню жашы Мухтар бла ушакъ бардыргъанбыз.

Тюшлени юсюнден уяннганлай айтыу игиди

Аман тюшле 5-7 кюнден сора жангыдан кёрюнюрге боладыла. Алимле айтханнга кёре, ол мыйыны ишлеуюню энчиликлери бла байламлыды. Ала анга къайтарылып кёрюннген тюшлени синдрому дейдиле. 

Сюймеклик: алимле не зат айтадыла аны юсюнден?

Биз жашауубузда бек сыйлы сезимледен бирине сюймекликни санайбыз. Жашлыгъыбызны да аны терк - терк сагъынабыз: аны сюймекликни жарыгъы жарытханы ючюн. Алай алимлени оюмлары уа къалайды, тинтиуле не зат кёргюзтедиле? Аны юсюнден медицина илмуланы доктору, психиатр, КъМКъУ- ну профессору Теммоланы Лейла бла ушакъ этгенбиз.

- Бир адам башхагъа бюсюреп, сюймекликни дуниясына атласа, тёгерегиндегилеге тюрленнгени баям болуп къалады. Угъай, ол акъылдан шашмайды, алай бир – бирде акъылсыз ишле этеди. Алимле бу ишге къалай къарайдыла?

Конференцияла, мастер-классла, ушакъла

РФ-ни Президенти Владимир Путинни буйругъу бла быйылгъы жыл Илмуну эмда технологияланы жылына саналады. Анга жораланнган тёрели «Илмуну ыйыгъы» бу кюнледе Къабарты-Малкъар къырал аграр университетде бардырылып бошалгъанды. Беш кюнню ичинде агровузда окъугъанла, преподавательле да алагъа къошулуп, жыйырмадан артыкъ конкурсла, тюрлю-тюрлю кёрмючле, мастер-классла эмда башха жумушла бардырылгъандыла.

«Бизде алыкъа тинтилмеген тема бла кюрешеме»

Россейни Илмула академиясыны Къабарты-Малкъарда арасында башха-башха профильлеге кёре ишлеген алты институт бла бир бёлюм (география) бардыла. Алада не бла кюрешгенлери, не темаланы тинтгенлери уа, айхай да, сейирди.

Страницы

Подписка на RSS - Илму