Илму

Полимерден композитлеге сурам ёсе барады

Къабарты-Малкъар къырал университетни алимлери медицина имплантатлагъа жараулу темирча  къаты биийк технологиялы полимерле жарашдырадыла. Ала  титандан эки кереге женгилдиле эм бек  иссилеге, сууукълагъа да иги тёзедиле. 

Кавказны юсюнден кертисин билдирирге алланып

Кёп болмай  Къабарты-Малкъар къырал университетни тыш къыраллы студентлери бла волонтёрлары   «Россейли Кавказ бла шагъырейлениу» деген   халкъла  аралы ючюнчю  форумгъа къатышхандыла.  Аны КъМКъУ бла МГИМО бирге къурап бардыргъандыла.   Анга Швецияны, Данияны, Венгрияны, Тюркню, Индияны, Тунисни, Иранны, Сирияны, Камерунну, Кот-Д’Ивуарны, Конгону, Гюржюню, Абхазияны, Белоруссияны эм Донбассны келечилери къатышхандыла.

Илму докладла, сейир жолоучулукъла

Минги тауну тийресинде «Вольфрам» къонакъ юйде  «Элбрусда сёлешиу майдан-2022» деген тёрели регионла аралы   конференция ётгенди. 

Хар затны тамырына, жигине жетерге излей

Бюгюнлюкде жаш тёлю культурада, билим бериуде, спортда, илмуда, бирси санагъатлада тири ишлейди. 

Эки жанына да хайырлыды

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетни ректоруну къуллугъун толтургъан Юрий Альтудов бла илму-излем иш жаны бла проректору Светлана Хаширова Тула областьда болгъандыла.  

Игилени санында

Боташланы Ибрагимни жашы Хасан 1951 жылда Киргизияда Къара-Суу элде туугъанды. Кёчгюнчюлюкден къайтханда, аны атасы – Жарахматны жашы Ибрагим, белгили малкъар поэт, драматург Боташланы Иссаны туугъан къарындашы, сабийлери, юй бийчеси Журтубайланы Зулейха бла биринчи Бахсан районну Псычох элинде тохтайды.

Аш-азыкъ жаны бла къоркъуусузлугъуну къайгъысын кёрюп

РФ-ни Правитльствосуну  Председатели  Михаил Мишустин  машинала ишлеуде, къурулушда, медицинада эм аш-суу жарашдырыуда  экология жаны бла къоркъуусуз,  бийик технологиялы химия  продуктланы  чыгъарып  башлауну    комплексли   илму-техника проектин (КНТП) къыбыл этгенди.

Фольклор илмуну керти инсаны

Къайсы миллетни да тин, тил энчиликлерин, тарых жолун, маданиятын алып айтханда, аны бай хазнасын бирикдирип, мурдорлукъ этген халкъны кёлден чыгъармачылыгъы болгъаны баямды.

Аламны тинтиу адам улугъа къаллай хайыр келтиреди?

1969 жылда америкалы астронавтла Айгъа чыкъгъанларындан сора 21 ёмюрде аламгъа туристле хар кюн учарыкъларына,   ол угъай, Кюн системаны башха планеталарына  жетериклерине  ийнаннгандыла.

Сайлаууна ыразыды, жетишимлери кёллендиредиле

Илму жаны бла ышандыргъан жаш алимлерибизден бири Байкъазыланы Артур озгъан жылда «Синтез простых ароматических полиэфиров с кетоксиматными фрагментами и композиты на их основе» деген темагъа химия илмуланы кандидаты даражагъа диссертациясын жетишимли къоруулагъанды.

Страницы

Подписка на RSS - Илму