Календарь событий

03 мая 2022

«Элни адамлары игидиле, жууашдыла, иш кёллюдюле»

Атталаны Жамалны жашы Алий Къыргъызстанда туууп, бери къагъанакълай тюшюп, Урванда ёсген биринчи тёлюденди. Аны жашаугъа, урунуугъа  къарамларыны юсюнден бардыргъанбыз ушагъыбызны.