Календарь событий

08 мая 2022

Уста сапёр

Акътопуракъчы Тохаланы Сулейни жашы Ануар Уллу Ата журт уруш башланырны тюз аллында – 4 июньда – чакъырылгъанды аскерге. Алай бла урушну ал кюнлеринден окъуна окъ, от ичине тюшгенди. Махтау къыгъытларында айтылгъаннга кёре, ол анда 129-чу инженер-сапёр батальонну 8-чи инженер-сапёр бригадасында уруш этгенди.

Совет халкъны жигитлигине аталып

«Чекчилени жаш нёгерлерини» отрядларыны республикалы эришиулерине 12 команда, битеу да бирге школланы жюзден аслам окъуучусу, къатышхандыла. Слётну ала совет халкъны Уллу Ата журт урушда Хорламыны 77-жыллыгъына атагъандыла.