Маданият

Жумарукъ

Оюмну оюм туудурады. Ма алай барады адам, жашау жолу таудан аудуруп, анда бошалгъынчы. Тюркден келген къонакъ, тау башларына къарап, сагъышлы сюеледи. Ол не сагъыш эте болур журтундан узакъда деп, мен аны оюмларын билирге кюрешеме. Тукъуму, аты да сейирдиле. Чам атха ушап. Келишмейдиле бизге. Аны бир къайгъысы болгъанын билип турама.  

Ныгъышда

Саулай уллу дунияда жангыз кеси къалгъанча, олтурады ныгъышда жангыз къарт, бирде башын кётюре да, тёгерекге къарай, бирде къолунда тутхан таягъыны буруну бла жерде бир затла ызлай. Жылла аны инбашларындан басып тургъанлары тюз да къарагъанынглай билинеди – гуппуруракъ санлары иничкергендиле, иелерин жерге тарта, энишге ийилгендиле, тёгюлгендиле. Дуния уллу, жангыз адам а аны къатында гумулжук кибик кёрюнеди.

Биринчи атламларындан башлап халкъына, аны адабият байлыгъын айнытыугъа жюреги бла берилипди

Жазыучу, филология илмуланы доктору Берберланы Бурханнга 60 жыл толду. Аны биз фахмулу прозаикча, драматургча, алимча таныйбыз. Ол бу юбилей жылына бай ниет хазнасы бла жетгенине барыбыз да шагъатбыз.  

Кёплеге сахнагъа жол ачханды

Алгъаракълада, юй башында аберилени чача,  эрттеден бери тургъан бир гитче чемоданчыкъны табама.  Аны ачып, ичинде  болгъан затлагъа къарай келгенимде,  магнитофончукъну, кассеталаны да кёреме. 

ЖАМАУАТЫНЫ ЫШАННГЫЛЫ КЕЛЕЧИСИ

Шауаланы Миналдан чыгъармачылыкъ иш бла 30-чу жылланы ахырында кюрешип башлагъанды. Ол, бизни миллет адабиятыбызны, саулай алып айтханда, культурабызны къуралыууна уллу эс бургъан адамладан бири болгъанды, ол затха уллу юлюшюн да къошханды. 

Кавказны тарыхда къалдырыргъа итинип

Документли киноланы юслеринден айтханда, ол бусагъатлада артыкъ сейир жанргъа саналмайды. Совет къырал болгъанда уа кинотеатрлада хар бир суратлау фильмни аллында кинождурнал деп, аланы кёргюзтюп, къыралны къалайындан да хапарлы этип тургъандыла къараучуланы. Жарсыугъа, бюгюн ол тёре жокъду.

Жарыкъ кёллюлюк болмагъан жерде чыгъармачылыкъ жаратылмайды

РФ-ни Художниклерини союзуну келечиси, КъМР-ни Къырал саугъасыны лауреаты Ахматланы Леуанны республикада танымагъан хазна адам болмаз. Суратчыны, скульпторну ишлерине бир тюшюннген къараучу къайтып ол чыгъармаланы кёрюрге, бийик искусстводан энтта да бир кере зауукълукъ алыргъа излегенлей турады.

Сен сюйгенча боллукъду

Хапар

Ол кюнню Азинат бир заманда да унутмайды. Ол уллу машинала жюрюген жолну къыйырында къайры эсе да бара эди. Авариягъа тюшгенлерин да унутханды, жашау нёгерим боллукъду деп, жанына сюеп айланнган адамны сёзлерин эшитгенден сора.

Эки ёмюрню бирге байлагъан фахмуну ариу ызы

Узбекистанны сыйлы артисти Рустам Сагдуллаевха кинода айтылгъан аты ёмюрлеге жабышып къалгъанды – кёпле анга Леонид Быковну «Сермешге жаланда «къартла» барадыла» (В бой идут одни «старики») деген киносундан ролюн алып, ташкентчи Ромео дейдиле. Алай айтылгъанлай, узбекли режиссёрну, актёрну эм сценаристни сыфаты кёз аллынга келип къалады.

Сен къатымда болсанг эди

Эссе

Тансыкъма мен санга… Ол тансыкълыкъдан къутулуу амал жокъду, не медет. Жердеги жашаудан бир такъыйкъагъа ычхынып, алыкъа жулдузлагъа учаргъа бир жаны болгъан затны да къарыуундан келмегенди. Сен а ызлагъанса башха жол, керти дунияны этеклеринде. Къаллай бир ёмюр ётген болур, къаллай бир акъылман кюсеген болур андагъы жорукъну кёрюп къайтыргъа, билмейме.

Страницы

Подписка на RSS - Маданият