Маданият

Алан итле

Испанияда алано итле (бульдогла) неда алан эгерле бурунладан бери белгилидиле. Алимле айтханнга кёре, бешинчи ёмюрде Аланла Ибериягъа чабыууллукъ этгенлеринде биргелерине келтиргендиле. Аланланы бир къаууму Шимал Африкагъа кетгенлеринден сора, ала иелери бла анда-мында жайылгъандыла.

Адамлагъа кёл этдирте, ахшы хапарла эшитдире

Абадан тёлюню жашауунда радиону магъанасы уллу болгъанды десем, ётюрюк айтмам. Элледе 70-80-чи жыллада окъуна телевизорла хар юйюрде да жокъ эдиле. Радио уа хар кимде да болгъанды. 

«Малкъар эсиме къалай келип къалгъанын бирде ангылаялмай окъуна къалама»

Алгъаракълада белгилегенибизча, фахмулу жашыбыз, композитор Малкъондуланы Ахматха «Россей Федерацияны Композиторларыны союзуну келечиси» деген ат берилгенди, ол  музыкачыланы халкъла аралы гильдиясына киргенди.  Ахматны алгъышлап, анга бир къауум соруу да бергенбиз.

Таза, ариу сёзю бюгюн да эсибиздеди

Нальчикде  Къулий атлы орамда  онунчу номерли библиотекада белгили къабартылы назмучу Инна Кашежеваны эсгергендиле.  Тюбешиуню библиотеканы таматасы Багова Аминат  Мухамедовна эм аны биргесине ишлегенле хазырлагъандыла.

«Ишиме искусствогъача къарайма»

Таира Пухаеваны  атасы  дюгерлиди,  анасы  уа  таулуду.  Ол  сабийлигинден  бери  Нальчикде  жашайды,  эки  тилни  да  аламат  биледи.  Ариу  къол  ызы  бла  кёплени  сейир этдирген  къызны бюгюнлюкде    уллу салону    барды.  Кийимле  чыгъарады.  Аны  тутхан  ишинде  профессионал  болгъаны  да  баямды. Бюгюн  а  ол  бизни  ушакъ  нёгерибизди.

Энчи магъаналы чыгъармала

Озгъан айда Суратлау искусстволаны А.Ткаченко атлы музейинде эки кёрмюч ачылгъанды. Бири Ленинградны  фашистледен азатлаугъа 80 жыл толгъанына аталып, «Блокадной вечности страницы» деген ат бла, экинчиси уа белгили поэт Александр Пушкин туугъанлы 225 жыл толгъанына - «Напеву Пушкинскому вторя» деген.

«Адамла къыйынымы хайырынт кёрселе, ыразы болама»

Шаханланы Сафарны къызы Фариза халкъыбызны фахмулу къызларындан бириди. Ол эрттеден бери тигиу бла кюрешеди, бюгюнлюкде аны усталыгъын республикада кёпле биледиле, къол ызын жаратадыла. Ол тюрлю-тюрлю фестивальлада, кёргюзтюуледе алчы жерлеге тийишли болгъанлай турады, аны аламат милет оюуларын  бла кийимлерин «Алтын къол» фестивальда да кёре турургъа онг барды. Ресторанлада, больницада ишлегенле, аны къол ызына бюсюреп, кеслерине энчи ишчи кийимле тикдиредиле. Бюгюн ол бизни ушакъ нёгерибизди.

Туугъан жер – ол адамны насып къадарыды

 

Жерине кёре жиляны, деген нарт сёзде айтылгъаныча, къайсы адабиятда да бу ангыламланы суратланнганы да табийгъатха, жамауатха, адамгъа кёре болады. Тема сейир кёрюннгени бла бирге кенгди, къыйынды. Аны терен тинтирге уллу илму ишле керекдиле. Бу кюнледе бир ненча художестволу чыгъарманы къайтарып окъугъаным себепли, тема бла байламлы къауум тизгин жазаргъа кёлленнгенме, жазыучуланы бу жаны бла кёз къарамларына, суратлау амалларына да эс бурургъа излей.

Табийгъат анга фахму, огъурлулукъ да берген эди

Бу суратдан кёзюнгю алмай, анга къарап турлугъунг келеди. Бетлеринден нюр жарыкълыкъ тёгюле тургъан адамла. Кеслери да бир бирге бир бек ушайдыла, эгеч бла къарындаш окъуна сунарса аланы.

«Къадар къачан да мени тепсеулеге къайтаргъанлай тургъанды»

2023 жылны ахыр кюнлеринде республикабызны маданият жашауунда къууанчлы иш болгъанды - Дагъыстанны ара шахары Махачкъалада халкъла аралы конкурсда Кёнделенни «Тауланы жарыгъы» къаууму лауреатланы биринчи эм экинчи даражалы дипломларын, Гран-прини да алып къайтханды. 

Страницы

Подписка на RSS - Маданият