Маданият

Жаны картоф бла бирди

Бу чам хапарны бизге Хасания элден Солтанланы Аныуар жазып жибергенди.

Жангы проектле бла байламлы уллу умутлары алдадыла

Малкъар сахнада жырчыларыбызны арасында жырларыны стиль энчиликлери бла белгиленнген вокалист, макъамчы, продюсер, аранжировщик, жырланы автору, мульти-инструменталист эмда бек жарыкъ адам Аппайланы Юсюпню жашы Исламды.

Саулукълу болур ючюн, ышара тур

- Энди ачыуланмай, магъанасыз затлагъа сагъыш этмей, къанынгы басымын кётюрмей, жюрегинге ауурлукъ бермей, алай жашаргъа юйрен. Башхача айтсакъ, кюн сайын да ышаргъанлай, жарыкъ кёллю болгъанлай, кесинге, башхалагъа да игилик излегенлей тур, - деди манга бакъгъан врач, мени больницадан юйге ашыра.

АТХА НАЛ УРУУ

Хусей колхозда жылкъычы эди. Жыйырма жылдан артыкъ болгъанды ол бу ишде уруннганлы. Жыл сайын ара мюлкню бир жылкъысына къарап тургъанды. Биргесине эки нёгери да болгъанды. Ала да терк-терк алышына эдиле.

Жыр аны сюймеклигиди

Арт жыллада малкъар сахнада кёп фахмулу жаш адамны кёрюрге боллукъду.  Мызыланы Азретни жашы Мурадин да аланы санындады.  Ол 1992 жылда Булунгуда туугъанды. 

Илму бла байламлыгъын бир кюн да юзмейди

Мусукаланы Ибрагимни жашы Ахмат (Александр) 1946 жылда Молдавияда туугъанды. Аны атасы ол заманда анда къуллукъ эте эди. Ибрагим жашын да, кесича, спортха сюймекликде ёсдюргенди.

Сейир тюбешиуледен бири

Жюзден артыкъ жашагъанда да ууакъ жумушун къоймагъан, эсли къартыбыз Мырзаланы Солтанны жашы Муталип Эл-Тюбюнде туугъанды. Ол 1938 жылдан башлап, Отарланы Омар, Рахайланы Олий, Гелястанланы Ханафий, Беппайланы Сакинат, Къудайланы Халимат, Улбашланы Шахманий, Бёзюланы Магомет, Зайидланы Фатимат, Ботталаны Адижан эм башхала бла биринчи малкъар хорда болгъанды.

МАХТИНИ ТЕРЕГИ

Хапар

Жай кюнлени биринде, ишлеген жериме биреулен сёлешеди. Телефонну алып тынгылайма. Ол былай дейди: «Сен ташланы, агъачланы, жер-суу атланы юслеринден жаза тураса. Бизни элде «Махтини тереги» деп барды, уллу балли терекге айтадыла алай. Аны юсюнден да жазып, газет окъуучулагъа билдирсенг эди. Аны хапарын айтырыкъла уа эл башында ныгъышда олтургъан къайсы акъсакъал да. Ныгъыш бош болмайды, кюнню не заманында барсанг да, алайда адам болады».

Классика макъамланы ариу байрамы

Республиканы Къыраллыгъыны кюнюне аталып Къырал концерт залда КъМР-ни Б.Х.Темирканов атлы симфония оркестрини концерти ётгенди. Анга дирижёрлукъну РФ-ни сыйлы артисти Пётр Темирканов этгенди.

Жыр фахмулары бла къууандыргъан къарындашла

Арт жыллада къарачай-малкъар халкъны сахнасы фахмулу жаш тёлюден байыкъланнганды. Эки къарындаш Таукенланы Алим бла Салим да ол сандадыла. Аланы «Тау халкъым», «Жашаууму жарыгъы», «Дарина», «Таулу къыз» деген эм башха жырлары къараучуну кёлюне жетгендиле. 

Страницы

Подписка на RSS - Маданият