Маданият

«Музыка адамны насыплы халгъа келтирген энчи дунияды»

Элбрус районда Гузиланы Дженнет къатышмагъан, бардырмагъан бир маданият жумуш болмайды. Жыр айтыугъа,  устазлыкъгъа да къалай келгенини юсюнден болгъанды бизни аны бла ушагъыбыз.

Таулуланы адетлеринден

Огъурлу окъуучубуз Улбашланы Саният бизге кеси абаданладан, ынналарындан, анасындан эшитген, билген кёп сейир хапарларын билдиргенди. Аланы алгъын да басмалай тургъанбыз.

«Маданият жашау сейир болур ючюн, къолубуздан келгенни аямайбыз»

Халкъыбызны  бурун заманладан  къала келген  ниет, ырысхы байлыгъыбызны сакълау, аны  чыгъармачылыкъ жаны бла фахмусун ачыкълау, ёсюп  келген тёлюню бош заманын хайырлы ётдюрюу, фахмулу жаш адамлагъа болушлукъ этиу, маданият жаны бла тюрлю-тюрлю ишле бардырыу – была бары да  маданият учрежденияланы борчларыдыла. Бу  жумушланы Эльбрус муниципал районну Маданият  управлениясы къалай тамамлагъаныны юсюнден аны таматасы Толгъурланы Жаннет бла ушакъ этгенбиз.

«Сени ючюн, кесим ючюн да»

Быйыл Мечиланы Кязимни жылыды. Ол малкъар халкъгъа энчи байрамды – миллети аны сыйын, ол да халкъыны сыйын таула бла тенг этген шайырны туугъан кюню хар заманда да байрамды. Анга аталып энчи поэмала, назмула, хапарла жазыладыла, китапла чыгъадыла. Аланы араларында бек белгили эсде къаллыкъ чыгъармала бардыла.

«Инсанны къууанчын ётдюрген бек уллу жууаплылыкъды»

Тойну ётдюрген инсаннга излемле салынадыла. Халимат айтханыча, ол ариу тилли болургъа тийишлиди, сора не тюрлю болумгъа хазыр болургъа керекди. Той къалай ётеригин алгъадан билир онг жокъду. Ал кезиуледе киеуню бу заманда чыгъарабыз, баш ауну бу заманда алабыз деп план жарашдырыучу эдим, деп эсгереди. Келеме сценарийни да алып, аны уа звукорежиссёрубуз эслейди да, ол санга хазна жарар дейди. Ийнанмайма. Киеуню чыгъарыргъа заман жетеди, анга хант къанганы хазырлайбыз, залда уа сабийле бир бирни къуууп ойнай. Аладан бири,  чаба келип, ол столгъа урулады, анда болгъан битеу зат жерге агъызылады. Звукорежиссёр да айтады, ма бусагъатда окъуна сценарий бузулду деп.

«Тепсеуню кесини энчи тили барды»

Бюгюнлюкде Шимал Кавказда «Асса-Пати» тепсеу школну танымагъан, анда окъугъанланы аякъ бюкгенлерине бюсюремеген хазна болмаз. Аллай проектни къурап, жашауда бардыргъан а Энейланы Аскерди.

«Инсанны къууанчын ётдюрген бек уллу жууаплылыкъды»

Халкъыбызны эм ариу адетлери тойланы, къурманлыкъланы ётдюрюу бла байламлыдыла. Арт кезиуде быллай байрамларына кёпле артистлени да къатышдырадыла, ала да, фахмуларын, къарыуларын аямай, адамланы къууанч кюнлери жарыкъ болурча кюрешедиле. Аллай адамларыбыздан бири Музыка театрны солисти, жырчы, актриса, ведущий, церемонимейстер Гергъокъаланы Халиматды. Ол ариу ауазы, жюрекге жетген жырлары бла белгилиди, сора республикабызда тиширыуладан биринчи болуп, тойланы бардырып башлагъанды. Бизни бла ушагъында Халимат ишини, кесини энчи жашаууну юсюнден да айтханды.

Ахчала!..

Колхозну бухгалтери Жууашны сауулгъан ийнегинден сора да ючлю бугъасы бар эди. Иеси аны бузоу заманындан бери халжардан чыгъармай бакъгъанлай тургъанды. Мал алай семиреди, тюз да жумуртхача, тёп-тёгерек. Энди аны тюзюнлей кюфге уруп къойсанг да, не медет, ол андан ары эт къошмаз.

Жашауну жукъасы, къалыны да

Анамы экиге айланнган къарындашы Ахмат дуниясын эртте алышханды, алай а мени эсимден бир заманда да кетмейди.

Элни жашаууна къууат берген

Халкъыбыз не заманда да тойну-оюнну сюйген миллет болгъанына кёп шартла бардыла. Аны къобузда бла къыл къобузда аламат сокъгъан келечилеринден бири уа Темуккуланы Манаф болгъанды. Малкъарлы жаш кёчгюнчюлюкде окъуна аслам эс бёлгенди музыкагъа. 

Страницы

Подписка на RSS - Маданият