Маданият

Артистле аскерчилерибизни кёллендиргендиле

Нальчикде Правительствону юйюню аллында бу кюнледе Росгвардияны аскерчилерин бла къуллукъчуларын кёллендириуге бурулгъан байрам болгъанды. Концертни шахарны администрациясы къурагъанды, анга республикада белгили артистле  къатышхандыла

Байрамгъа атап

Бу кюнледе республиканы  Владимир Вороков атлы маданият фонду «Бизни Ата журтубуз- Россей» деген ат бла талай  иш бардырады. Аладан бирлери  Нальчикде  2-чи номерли  «Ивушка»  сабий садда  кечиннген жашчыкъланы,  къызчыкъланы да къатышыулары бла   къуралгъанды.

Малкъар адабият – миллет маданиятны бир бутагъы

Малкъар халкъны маданият терен тамырлыды. Ол затха аны къылыкъ хунери, адет-тёрелери, кёлден чыгъармачылыгъы, санатыны не тюрлюсюню да буруннгулу мурдору болгъаны шагъатлыкъ этеди.

«Бара эдим ата къабырынача…»

Отарланы Керим фронтха кетгинчи, 1938 жылдан башлап 1941 жылгъа дери, Къабарты-Малкъарны Жазыучуларыны союзуну правленини председатели болуп тур-гъанды. Ол жылланы ичинде Кязимни чыгъармачылыкъ иши халкъгъа белгили болур ючюн кюрешгенди.

«Мен не заманда да жырларгъа сюеме»

Биринчи кере Батчаланы Лидия къараучуланы  толкъун къарсларына жетинчи классда окъугъанында  тийишли болгъан эди. Алаша,  арыкъсуу къызчыкъ, боюнунда да къызыл пионер галстугу бла ол заманда  белгили жырчы  Муслим Магомаевни «Жерни ауазы» деген жырын  айтхан эди

Поэзия байлагъан керти шуёхлукъну жоллары

Къудайланы Маштай бизни белгили поэтлерибизден бири эди. Ол шуёхлукъну багъасын билген, къайсы тенгине да билеклик эталгъан огъурлу адамлай къалгъанды хар окъуучуну, хар танышыны да эсинде.

Ётмек туурамчыкъ

Къарт устаз, таягъына таяна, акъсай-акъсай, классха кирди да, столну къатына келди. Шинтигине уа олтурмады.

«Филология илмуну мен не ючюн сайлагъанма?»

Алгъаракълада  Къабарты-Малкъар къырал университетни, филология факультетде  окъуй тургъан студент къыз, Азаматланы  Фарида бла ушакъ эте келгенибизде, ол манга юч жыл мындан алгъа болгъан бир сейирлик шартны юсюнден эсгергенди

Устазым, ишчи тенгим, тамата къарындашым

«Иги сёз – жомакъды, жырды»

Малкъар халкъ жыр культурасына не заманда да эс бургъанды. Къууанч, жарсыу кюнлеринде жыр, кюй этгенди. Бирен болуп, къауум-къауум жырлагъанла, эжиу этгенле да болгъандыла.

Страницы

Подписка на RSS - Маданият