Календарь событий

15 мая 2022

Бетлеринден нюрлери кетмейди

Акъ-Сууда къоншула, эллиле да, жууукъла–тенгле да Кючмезланы Султанны бла Софияны бек сюедиле, сый-хурмет бередиле. Бу огъурлу адамла юйюр къурагъанлы жетмиш жыл болады! Нальчик ЗАГС-ны башчысы Валентина Шериева редакциягъа сёлешип: «Султан бла Софияны юслеринден битеу газетледе да басмаланса материал, иги боллукъ эди, ала жаш тёлюге ариу юлгюдюле», - дегенди.

«Сабийлерибизге къойгъан дуния кёбюсюнде аланы кеслерине кёре боллукъду»

Бюгюнлюкде сабийлени окъутуу бла бирге аланы адам къылыкъгъа юйретиуге уллу магъана бериледи. Ма аны юсюнденди Быллымны мектебинде орус тилден бла литературадан окъутхан устаз Ёзденланы Афуажан бла ушагъыбыз.  

Кофени сатыу азаямы барады?

Буруннгу жыл бла тенглешдиргенде, былтыр бизни къыралда кофени сатыу 8,7 процентге азайгъанды. Алай бла 2021 жылда Россейде 164,2 минг тонна кофе сатылгъанды, дегенди «Росчайкофе» биригиуню башчысы Рамаз Чантурия. Ол айтханнга кёре, азайыу 2020 жылда окъуна башланнган эди. Быйыл а ол энтта да жети процентге тюшерикди. Тинтиуле бардыргъан Ipsos компанияда анга шагъатлыкъ этгендиле. Былтыр соруулагъа къатышханланы 37,6 проценти тартылгъан эмда бюртюклю кофени сайлагъандыла. Алай аны аллында жыл а бу кёрюмдю 42,1 процент бола эди.

Аз тюбеген къанатлыла кёп жайылырча

Битеудунияда кийик табийгъатны фондуну бёлюмю (WWF) эм РАН-ны Къабарты-Малкъарда тау тийрелени экологиясыны институтуну специалистлери быйыл июльда республикада аз тюбеген къанатлыланы картасын хазырларыкъдыла. Анга кёре келир заманда аланы агъачны энчи сакъланнган жерлерине (ОЗУ) къошарча мадар этилликди.   

Тау башында терек бахча

Халкъ Азиягъа кёчюрюлгенден сора эллерибизде онюч жылны ичинде юйле, башха журтла къардан, жауундан, башха заранладан да тозурагъандыла, оюлгъандыла.

Хар кюнюн да игиликге жоралагъанды

Созайланы Къылычны жашы Хадис бла биринчи кере ол «Къабмалкъкиновидеопредприятие» къырал учрежденияны  директору болуп ишлегенинде танышхан эдим. Артда уа Къабарты-Малкъар къырал университетде бютюн иги билгенме. Курсубузда андан тамата жокъ эди. Ариу тилли, огъурлу адам. Ма алай къалгъанды аны таныгъанланы эслеринде ол.

Низамлылыгъы, ётгюрлюгю ючюн – анасына ыспас

Махийланы Хызырны бла Зульфияны жашлары Мухаммат 2021 жылны 15 декабринде аскерге чакъырылгъанды. Ол  Дондагъы Ростов областьны Новочеркасск шахарында бёлюмге тюшгенди.

Россейни биринчилигине къатышырыкъдыла

Республиканы Спорт министерствосу билдиргеннге кёре, бу кюнледе Нальчикде тхэквондону ВТФ тюрлюсюнден СКФО-ну биринчилиги бардырылгъанды. Ол 12-14-жыллыкъ жаш спортчуланы араларында ётгенди. Ары СКФО-гъа кирген алты субъектден 200-ге жууукъ спорчу къатышханды.