Календарь событий

19 мая 2022

Республикагъа келген жолоучуланы саны кёбейеди

Белгили ата журтлу мобиль телесистемалы (МТС) компания бардыргъан тинтиулеге кёре, май айда болгъан байрам кюнледе Къабарты-Малкъаргъа келген жолоучуланы саны иги кесекге кёбейгенди эм ол жаны бла республика россейли регионланы ичинде алчы жерге чыкъгъанды.

Электрон сигарета тютюн ичиуню къойдураллыкъмыды ?

 Электрон сигарета тютюн ичиуню бек тынч къойдурлукъду деп, рекламала бек ышандырадыла. Алай специалистле бу жангылыкъгъа хазна ышанмайдыла. Аланы бир къаууму былай оюмлайды:

Айырмалылагъа ахча саугъала

Республиканы Спорт министерствосу билдиргеннге кёре, бу кюнледе Нальчикде Къабарты-Малкъар университетни спорткомплексинде каратэ кёкюсинкайдан КъМР-ни тёрели онбиринчи кубогу ё

Миллет проектлени бла федерал программаланы толтуруу не халда болгъанына къаралгъанды

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков районланы бла шахар округланы администрацияларыны башчылары бла кенгеш бардыргъанды. Аны ишине КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий, КъМР-ни Башчысыны Администрациясыны таматасы Мухамед Кодзоков да къатышхандыла.

Къартлагъа, къарыусузлагъа, сакъатлагъа да къарайдыла

Чегем районда къартлагъа бла инвалидлеге социал болушлукъ этиу жаны бла бёлюм ишлейди. Ара да ачылгъанды.

Хорлагъан округда тутушурукъдула

«Нальчик» спорт комплексде грепплингден эришиу къуралгъанды. Ол «Къабарты-Малкъарда терроризмни бла экстремизмни профилактикасын бардырыу» программаны чегинде «Спорт терроргъа къажауду» деген чакъырыу бла ётгенди.

Телевизорну хатасы бла хайыры

Шёндюгю дунияда ата-аналадан да бегирек сабийлени  юйретиуде   телевизорну магъанасы озуп кетеди.

Сербиядан жангы терекчикле

 Россельхознадзорну Шимал Кавказда регионла аралы Управлениясыны келечилери бу кюнледе Сербиядан Къабарты-Малкъаргъа келтирилген 32 минг алма терекчикге контроль халда кёз жетдиргендиле.

Озгъан ёмюрлени алимлери бла жолоучулары Малкъарны юсюнден

XVIII—XIX ёмюрледе Малкъарны географиясына, тарыхына, халкъны жашау турмушуна, культурасына сейир ёсгени эсленеди.

Малланы жукъгъан ауруудан сакълауну амаллары

Нодулярный, башхача айтханда, узелковый дерматит, бек къыйын ауруугъа саналады. Ол адамлагъа къоркъуулу тюйюлдю, хатасы жаланда маллагъа жетеди.

Курскдан – ахшы эсепле бла

Курскну спорт-концерт арасында дзюдодан «А» класслы битеуроссей эришиуле болгъандыла, алагъа къыралны 15 регионундан 175 спортчу къатышхандыла.