Календарь событий

04 мая 2022

Саулукъ сакълау системада коронавирус бла байламлы болум сюзюлгенди

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны тийресинде жангы коронавирус жукъгъан аурууну келиуюн эм жайылыуун алгъадан билип мадар этиу оператив штабны жыйылыууна къатышханды. Аны РФ-ни Правительствосуну Председателини орунбасары Татьяна Голикова бардыргъанды.

Жигитлерибизни атлары унутулмазча этгендиле

 КъМР-ни Башчысы Казбек Коков  телеграм-каналында Уллу Ата журт урушну фронтларында сермешген аппаларыны аскер жолларыны юслеринден  билдиргенди. Анга жазылгъанла аны хапарына уллу эс бургъандыла.

Продукциясын ашыгъып сакълайдыла

Нальчикде бийик вольтлу аппаратура заводда чыгъарылгъан  устройстволагъа  Россейден тышында, ол санда  Белоруссияда  бла Къазахстанда да, сурам уллуду. Аланы Урал, Новочеркасск, Брянск электровозла ишлеген   заводлада да  ашыгъып сакълайдыла. 

Арт жыллада завод тыш къыралладан келтирилген  затланы хайырланмагъаны ючюн, толусунлай кесини материалы бла  ишлейди. Ол  бюгюнлюкде чырмалмазгъа  ахшы себепликди.

Энчи кийимлеге сурам дайым ёсе барады

Аладан бирине бахилаланы санаргъа боллукъду.  Ала тазалыкъ изленнген кёп жерде хайырланыладыла – медицина аралада, косметология  кабинетледе,  компаниялада, предприятиялада эм башхалада. 

ГЭС-ле чурумсуз ишлейдиле

"РусГидро» компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде быйыл биринчи кварталда ишлерини эсеплерин чыгъаргъандыла. Саулай айтханда, ГЭС-лени бары да бу кезиуде 42,06 миллион киловатт-сагъат электрокюч бергендиле

Жоллада иш къазауат барады

Экинчи Чегем – Булуннгу жолну Хушто-Сыртны ичи бла баргъан кесегинде жангыртыу ишле барадыла. Саулай айтханда, быйыл Тёбен Чегемден бу элге дери участкасында мадар этилликди.

Эт продукция бла жалчытыу игиди

Былтыр  Къабарты-Малкъарда этден бла андан  этилген  продукциядан 78,6 минг тонна чыгъарылгъанды. Аны элли минг тоннасына жууугъу  эл мюлк организацияла бла элчи фермер мюлклеге жетеди.  Эсге сала айтсакъ,  республиканы рынокларында 63,5 минг тоннадан кёп хайырланылмайды. Ол себепден тышына сатарча да ахшы онгла  бардыла.   Аны юсюнден бизге КъМР-ни Эл мюлк министерствону пресс-службасындан билдиргендиле. 

Байрамгъа атап

Бу кюнледе республиканы  Владимир Вороков атлы маданият фонду «Бизни Ата журтубуз- Россей» деген ат бла талай  иш бардырады. Аладан бирлери  Нальчикде  2-чи номерли  «Ивушка»  сабий садда  кечиннген жашчыкъланы,  къызчыкъланы да къатышыулары бла   къуралгъанды.

Сёз байрамлагъа хазырланыуну, жаз башы сабан ишлени юслеринден баргъанды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков бардыргъан оператив кенгешде сёз келир байрамгъа хазырланыуну юсюнден баргъанды.

Уллу Ата журт урушну тарыхын ахшы билгенлерин кёргюзтгендиле

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасында Жаш тёлю советни башламчылыгъы бла республиканы жаш аскерчилерини араларында «Эсде тутабыз, ёхтемленебиз!» деген аты бла викторина бардырылгъанды. Ол Уллу Хорламгъа 77 жыл толгъанына аталып къуралгъанды.

Эллилени жашау болумларын игилендирирге аламат онг

Россельхозбанк быйыл 22 апрельден тебиреп элледе юй сатып алыргъа деп къуралгъан ипотекагъа къагъытланы жангыдан алып тебирегенди. Аны юсюнден финанс учрежденияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню пресс-службасы билдиргенди.

Борчну юсюнден электрон амал бла билирге онг барды

«Борчларынгы ёлчемин бил. Эркинликлеринги бил» битеуроссей акция тёрелиге аланнганды.

Къабарты-Малкъаргъа биринчи кере турист поезд келгенди

«КъМР-ни курортла эм туризм министри Мурат Шогенцуков Нальчикни темир жол вокзалында Къабарты-Малкъаргъа келген жолоучулагъа тюбегенди, ала республикагъа «Кавказны жемчужинасы» деген турист поездде келгендиле.

Къабарты-Малкъарны курортлары жолоучула бек сюйгенлени санында

Тийишли билдириулени хайырлана жолоучуланы арасында МТС биригиу бардыргъан кёрюмдюлеге кёре, къыш кезиуде Россейни къайсы регионларында адамала кёп солугъанлары белгили болгъанды.