Календарь событий

18 мая 2022

Студентлеге ишчи жерле къураллыкъдыла

РФ-ни экономиканы айнытыу министерствосу билдиргеннге кёре, 2030 жылгъа Шимал Кавказ федерал округда энчи орта билим берген учрежденияланы бошагъан студентлеге 45 минг жангы ишчи жер къураллыкъды.

Хар сабийге ариу сёз, жылы юй табылырма?

Бусагъатда сабийлени жашауларына къоркъуу болгъан юйюрле аз тюйюлдюле. Аланы заманында эслеп, къырал учреждениялагъа билдирирге керекди. Аладан бири Нальчик шахарда   «Намыс» реабилитация арады.

Газетибиз - жол нёгерибиз

Бусагъатда «Заман» газетге жылны экинчи жарымына жазылыу бара турады. Аны юсюнден газетни бетлеринде кёпле кеслерини оюмларын жазадыла.

Тегенеклиде – Владимир Высоцкийни музейи

 Гитче тау эл – Тегенекли – Бахсан сууну башында орналгъанды, 1997 жылда анда туристлеге, экскурсантлагъа да сейир объект – Владимир Высоцкийни музейи - ачылгъанды.

Поликлиника жангы излемлеге келиширикди

Бюгюнлюкде «Саулукъ сакълау» миллет проектни чеклеринде «Саулукъ сакълауну биринчи звеносун жангыртыу» регион программагъа кёре, федерал бюджетден Чегем районну  ара больницасын жангыртыргъа  14,9 миллион  сом  бёлюннгенди.

Адамлагъа таплыкъгъа

Битеуроссей халкъ фронтну (ОНФ) Къабарты-Малкъарда бёлюмюню келечилери Нальчикде микрорайонладан биринде темир жолну бирси жанына элтген жолчукъну жангыртырча этгендиле.

Бирлешип мадар этерге

Аушигерде ГЭС-де от тюшюуге къажау юйретиуле бардырылгъандыла. Анга РусГидро компанияны специалистлери бла МЧС-ни келечилери къатышхандыла.

Хорлагъан спорчтулагъа – ыспас сёзле, ахшы тежеуле да

 Республиканы Спорт министерствосунда Россейни ММА-дан биринчилигине хорлагъан жаш спортчула бла тюбешиу болгъанды, аны ведомствону башчысыны орунбасары Аналаны Аслан бардыргъанды. 

Битимчиликде уруннганланы къайгъысын кёре

РФ-ни Эл мюлк министерствосуну битимчилик, механизация, химизация эмда битимлени къоруулау департаментини башчысы Роман Некрасов бу кюнледе Къабарты-Малкъарда болгъанды.

Къызыны жюрегинде жашайды

Уруш жылланы сабийлерини кёзлерине къарасанг, бюгюн да аланы  къазауатдан къайтмай къалгъан аталарына жюрек жарсыулары эсленип тургъанча  кёрюнеди.