КъМР-гъа 100-жыл

Илмуну жолунда бийикликлеге жетген алим

Белгили алим, техника илмуланы доктору, профессор, СССР-ни Министрлерини Советини Илму эм техника жаны бла саугъасыны иеси, РФ-ни илмусуну сыйлы къуллукъчусу, Россейни Керти илмуланы академиясыны академиги, Россейни Илмула академиясыны Къабарты-Малкъар Илму арасын къурагъан Пётр Мацович Ивановха бу кюнледе 80 жыл толады.

Ариулукъну, тазалыкъны, миллет сезимни сакълагъан макъамла

РФ-ни, КъМР-ни  да искусстволарыны сыйлы къуллукъчусу, республиканы Къырал саугъасыны лауреаты, РФ-ни Композиторларыны союзуну члени Владимир Моловну (1940-2021 ж.ж) аты республикадан тышында да белгилиди.

Республиканы бусагъатдагъы болуму – халкъла салгъан уллу къыйынны эсебиди

Къабарты-Малкъаргъа 100 - жыл

Ахыр эки жылда Къабарты-Малкъарны 100-жыллыгъын белгилеуге хазырланыу къыстау барады. Хар муниципал биригиуде халкъ чыгъармачылыкъны фестивальлары, жырланы бла суратланы конкурслары, кёрмючле, байрам ингирле, кинофестивальла, чаришле эм башха мероприятияла къураладыла.

«Балкария» – халкъ ёхтемлигибиз

«Балкария» къырал фольклор-этнография тепсеу ансамбль 1988 жылда къуралгъанды. Ол миллет магъаналы уллу ишге хазырланыу а алдан башланнганды.

Къураучу хунери бла адамланы ызындан тизе билгенди

Асанов атлы колхозну жылкъы фермасыны таматасы Оракъланы Хамит къыркъ тёртюнчю жылда жетинчи мартда Хаймашадан юйге бир ненча кюннге солургъа келген эди.

Жашаууну баш жоругъу – жууаплылыкъ бла низамлылыкъ

Совет Союзну кезиуюнде узакъ тау эллерибизни школларына директорла болуп, алагъа башчылыкъ этгенлеринден сора да, мектеплени даражаларын кётюрюуге, аланы тапландырыугъа да эс бургъан, кёллери бла ишлерине берилгенлерибиз асламдыла. Аланы санындады бизни орус тилни жашырынлыкълары, литератураны сейир дуниясы бла шагъырейлендирген Шабатукъланы Налдюз да.

Ол музыканы учундургъан кючюне табыннганды

Музыканы, поэзияны, живописьни дунияларыны энчиликлери бла даулашырыкъ болмаз. Аланы жолларында баргъан инсанланы къудурет айырып, энчи эн салады. Барысына да угъай, эм хунерлилерине, эм фахмулуларына. Аллай эн салыннганладан бири композитор, КъМР-ни Къырал филармониясыны симфония оркестрини художестволу башчысы, баш дирижёру, республиканы Композиторларыны союзуну алгъыннгы председатели Борис Темирканов болгъанды.

Къадары башхалагъа ушамагъан оноучу

Байзуллаланы Мусса Жанхотияны сыйлы эм огъурлу адамларындан бириди. Ол атасы Хамидни бла анасы Жанпагону уллу юйюрюнде ючюнчю сабий болгъанды, туугъан а 1942 жылны 10 январында Тырныаууздан огъары орналгъан Чалмасда этгенди. Эл юч жерден къурала эди, тёбен жанында Будайлары, андан ёрге Борчалары, эм башында уа Байзуллалары, Анахалары, Геккилары, Ботталары тургъандыла.  

Дулдусханны къадары

1937 жылда Москвада  «Граждан урушну тарыхы» деген рубрика бла «Тиширыула граждан урушда» деген китап басмаланнган  эди. Анда 1917-1920 жыллада Шимал Кавказда баргъан кюрешни юсюнден сёз  баргъанды.  

Жигерликни бла жигитликни юлгюсю болгъан Жюзек

Къабарты-Малкъарны 100-жыллыгъына

Газетибиз таулу тиширыуланы къадарларын ачыкълаугъа къачан да энчи эс бёлгенди. Бюгюн сизни аллай материалладан бири бла шагъырей этерге сюебиз.

«Коммунизмге жолну» 1969 жылда 197-чи  номеринде басмаланнган «Таулу тиширыу» деген статьяда сёз Ёлмезланы Жюзекни юсюнден баргъанды. Ол очерк 1937 жылда Москвада чыкъгъан «Тиширыула граждан урушда» деген китапда да  басмаланнган эди.  Алай таулу ана Уллу Ата журт уруш башланырны аллында ауушхан эди.

Страницы

Подписка на RSS - КъМР-гъа 100-жыл