Хар нени да Хорлам ючюн

Антларына кертичиликлери эмда жигитликлери бла да юлгюлюле

Шёндю бардырыла тургъан энчи аскер операциягъа кеслери ыразылыкълары, чакъырыу бла да кёп жашларыбыз къатышадыла. Ала, Ата журтну жалынчакъсызлыгъын къоруулауну сыйлы борчларына санап, антларына кертичиликлери эмда жигитликлери бла да юлгю кёргюзтедиле. Анга уа кёплери Россей Федерацияны Президентини Указы бла сыйлы  орденле эмда майдалла бла саугъаланнганлары шагъатлыкъ этеди. 

Жуковну майдалына тийишли болгъанды

Бизни жерлешибиз Аппайланы Арсенни жашы Рустам Донбассда бардырылгъан энчи аскер операциягъа къатышхан, бийик къырал саугъагъа тийишли болгъанды.

Подписка на RSS - Хар нени да Хорлам ючюн