Хар нени да Хорлам ючюн

Жигитлеге таплыкъгъа

2023 жылны 1 январындан башлап Россейни Жигити эм Урунуу Жигити деген атла аталгъан инсанлагъа ай сайын берилиучю тёлеуле заявлениясыз тохташдырыллыкъдыла. 

Кишилигине – сыйлы орден

Республикабыздан кёп жашыбыз энчи аскер операциягъа къатышып, къуллукъ борчларын бет жарыкълы толтурадыла, батырлыкъларын, ётгюрлюклерин да кёргюзтюп, атларын иги бла айтдырадыла. Анга уа  кёплери Россей Федерацияны Президентини Указы бла сыйлы орденле эмда майдалла бла саугъаланнганлары шагъатлыкъ этеди. 

Антларына кертичиликлери эмда жигитликлери бла да юлгюлюле

Шёндю бардырыла тургъан энчи аскер операциягъа кеслери ыразылыкълары, чакъырыу бла да кёп жашларыбыз къатышадыла. Ала, Ата журтну жалынчакъсызлыгъын къоруулауну сыйлы борчларына санап, антларына кертичиликлери эмда жигитликлери бла да юлгю кёргюзтедиле. Анга уа кёплери Россей Федерацияны Президентини Указы бла сыйлы  орденле эмда майдалла бла саугъаланнганлары шагъатлыкъ этеди. 

Жуковну майдалына тийишли болгъанды

Бизни жерлешибиз Аппайланы Арсенни жашы Рустам Донбассда бардырылгъан энчи аскер операциягъа къатышхан, бийик къырал саугъагъа тийишли болгъанды.

Подписка на RSS - Хар нени да Хорлам ючюн