Календарь событий

22 мая 2022

Фильмлени асламысы жаш тёлюге аталыпдыла

Билдиргенибизча, бу кюнледе «Кинокавказ–2022» деген III Шимал-Кавказ жаш тёлю кинофестиваль бардырылады. Аны къурагъан эм бардыргъан Искусстволаны Шимал-Кавказ къырал институтуду. Окъуу юйню бу башламчылыгъына РФ-ни Культура министерствосу да себеплик этгенди.

Сейирлик жылла

Алгъаракълада дуниясын алышды бек сюйген устазым Кючмезланы Валентина Алимурзаевна, огъурлу ахшы адам.

«Юлгюлю» деген атына толусунлай келишеди

«Юлгюлю сабий сад 2021-2022» битеуроссей эришиуню эсеплерине кёре, Тырныауузну 3-чю номерли школуну 10-чу номерли «Жаворонушки» сабий сады хорлагъанланы-лауреатланы санына киргенди.

Бизни Омар

КъМР-ни, КъЧР-ни да халкъ артисти Отарланы Магометни жашы Омар ХХ ёмюрню 30-чу жылларындан башлап 2002 жылда 22 майда бу дуниядан кетгинчи, жыргъа баш уруп: «Сен ёмюрде ёлмегин!» – деп жашагъанды.