Все статьи

«Бизде билим алгъанла ишсиз къалмайдыла»

«Заман» газетде бизни республикада билим берген махкемелени юслеринден терк-терк жазыла турады. Аладан бири  Маданиятны эм Искусстволаны колледжиди. 

Чыгъарманы магъанасын аны макъамы бла бирге сакълагъанды

«Манас» – ол къыргъыз халкъны дуниягъа айтылгъан жигитлик эпосуду. Аны баш жигити тауушлукъ батыр Манасды. Жер жюзюнде жашагъан миллетлени кёлден айтылгъан халкъ чыгъармачылыкъларыны араларында эм уллу эпосха саналады эмда ол жаны бла Гиннесни рекордларыны китабына киреди. Одиссея поэмадан эсе 20 кереге узунду.   

 

«Кавказ оюнлада» ахшы эсепле

Россейни югуну халкъларыны маданият эм спорт «Кавказ оюнла» фестивалы быйыл Ставрополь крайда ётдюрюлгенди, анга СКФО-дан бла ЮФО-дан, ДНР-дан бла ЛНР-дан 16 команда къатышхандыла.

Жыйымдыкъ команда къураллыкъды

Нальчикде жаш спортчуланы араларында дзюдодан республиканы биринчилиги бардырылгъанды, анга республиканы битеу районларындан 21 жыллары толмагъан эм кючлю гёжефле къатышхандыла. 

Даражалы эришиуден – эки майдал

Къазанны «Акъ Барс» спорт арасында грек-рим тутушуудан битеукъырал эришиу бардырылгъанды, ол РСФСР-ни сыйлы тренери Мягас Сахабутдиновну хурметине аталгъанды.

Чархыбызда тюрлениулени билирге керекбиз

Биз тохтамай тебип, къымылдап тургъан дунияда жашайбыз. Космосда кенгликни къымылдап (пульсация) турууу, жулдузланы, жылны, кюнню бла кечени алышыныулары бола эсе, мында уа жерде жукъуну бла уянып турууну, солуу алыуну, жюрек шаугютлени ишлеп кенгере, къысхара турууларыны эм башха затланы ритмлери барадыла. Пульсация неда къымылдап туруу-жашауну белгисиди, битеу да жаны болгъан затланы белгисиди.

Жамауатха тап келирча

РФ-ни Президенти Владимир Путин бу кюнледе къол салгъан буйрукъгъа тийишлиликде, энди хар ким да  инсанлыкъларына шагъатлыкъ этген къагъыт документлени, ол санда паспортну, орунуна аланы электрон тюрлюлерин кёргюзтюрге эркинди. Аллай онг «Госуслуги»  къошакъда  бериледи, деп билдиргендиле КъМР-ни Экономиканы айнытыу министерствосундан.

Ахчаны жюрютюрге юйретген дерсле

Къабарты-Малкъарда школчула эмда студентле кеслерини финансла жаны бла билимлернин ёсдюрюрге  боллукъдула Алай этерге сюйгенле Россейни Банкыны онлайн дерслерине жазылсынла. «Тёлеулени тарых жолу: къолдан къолгъа берилген ахчаладан башлап, цифралы сомгъа дери» деген дерсни бу Банкны башчысыны биринчи орунбасары Ольга Скоробогатова бардырлыкъды.

«… Ариу миллетди, монгол расагъа кирмейди»

Малкъар Россейге къошулгъандан сора, таулуланы башха халкъла бла экономика, политика, культура байламлыкъланы   бютюнда  кенгертирге онглары  болгъанды. XVIII—XIX ёмюрледе Малкъарны географиясына, тарыхына, халкъны жашау турмушуна, культурасына сейир ёсгени эсленеди. Бери тыш къыраллы, Россейли экспедицияла къуралып, тинтиуле бардырылып башлайдыла. Гюльденштедт, Рейнеггс, Паллас, Потоцкий, Клапрот, Боссе, Шаховской, Бларамберг эм кёп башха  алимле кеслерини китапларында таулуланы юслеринден сейир шартланы басмалайдыла. 

Жаны картоф бла бирди

Бу чам хапарны бизге Хасания элден Солтанланы Аныуар жазып жибергенди.

Коммунал жумушла ючюн борчланы юсюнден

Бирлени коммунал жумушла ючюн тёлеулери юйюр бюджетлерини иги кесегин аладыла. Аны ючюн адамла борч этерге боллукъдула. Аланы хатасындан а тазир халда къошакъ тёлеу берирге тюшерикди. Быллай борчла не ючюн чыкъгъанларыны, аладан къалай къутулургъа боллугъуну юсюнденди бу материал.

Бизнесге - жангы онгла

Къырал эм муниципал жумушланы бирикдирилген «Госуслуги» порталында толтурургъа онг болгъан жумушланы саны ёсгенди.  Россейни Правительствосу 2023 жылда «Госуслуги» порталда тюрлю-тюрлю жумушланы толтурургъа эркинлик документлени  жарашдырыу жаны бла планны тамамлагъанын белгили этгенди. Алай бла энди лицензияланы, тюрлю-тюрлю эркинликлени къысха заманны ичинде автоматизацияланнган халда алыргъа жарарыкъды.

Каратени сюйгенлеге – тынгылы онгла

Карате энди айнып башлагъан кезиуледе, ол спортну эр киши тюрлюсюне саналып, къызла жараулада артыкъ бек кёрюнмегендиле. Алай ол заманлада окъуна Элбрус райондан Галия Абулькина жетишимлери бла къууандыргъанды. Ол районну Физкультура эм спорт комитетине кирген спорт школда тренер Сергей Криваковскийни къолунда жарау этгенди. Къыз сегиз кере Россейни чемпионкасы болгъанды, дунияны кубогунда ючюнчю жерни алгъанды, команда эришиуледе Европаны чемпионатында хорлагъанды, Евразияны абсолютный чемпионкасы деген атны къоруулагъанды.

Халкъыбызны ёхтем уланлары

Халкъыбызны кёп тарыхлы, махтаулу инсанлары бардыла. Ала миллет сезимибизни айныта, бизни ёхтемлендиргендиле эмда ёхтемлендиредиле. Аладан бири болгъанды Социалист Урунууну Жигити Жангоразланы Ибрагим. Аны юсюнден материалны алгъын жыллада аты айтылгъан журналист Ботталаны Мухтар жазгъанды. Бюгюн биз аны къайтарып беребиз, Ибрагимни сыйына-намысына, аны эсгериуге жоралап.

 

Бахчабыз: къара эм къызыл дугъумну ёсдюрюу мадарла

Тау элледе бахча бла кюрешгенле аз тюйюлдюле. Аслам эс къара эм къызыл дугъумгъа бериледи. Алай  алагъа башха тюрлю  къараргъа кереклисин кёпле биле да болмазла. Алайды да, аланы къалайгъа салыргъа, не халда къараргъа тийишли болгъаныны юсюнден Огъары Малкъарда Мисирланы Алим бла ушакъ этгенбиз.

 

Жолла жарыкъ бола барадыла

Жоллада къоркъуусузлукъну жалчытханда, аланы кече жарытыу бек уллу магъана тутады. Тийишли миллет проект бардырылып башлагъаны бла Къабарты-Малкъарда 2019 жылдан бери эки жюз километр чакълы жолла чыракъла бла жарытылгъандыла. Быйыл да кёп иш этилликди бу жаны бла.

Тарых ол алимлени, жазыучуланы ишиди, халкъгъа уа мамырлыкъ керекди.

 Халкъынгы тарыхын билиу, аны ёсюп келген тёлюлеге тюз юйретиу артыкъда магъаналы ишди. Жазыучу, журналист Анфиса Фирова (Канукова) быллай жарыкъландырыу иш бла кюрешеди. Ол жазгъан «Хьэтхэр»  роман да адыг халкъны ата-бабаларыны тарыхларын тинтиу бла байламлыды. Биз Адыгланы кюнюню аллында аны бла  чыгъармасыны, жазыу ишге фахмусуну, шёндюгю кезиуде адабиятны болумуну юслеринден ушакъ бардыргъанбыз.

Къайда да атын иги бла айтдыргъанды

Жаубермезланы Эдегей эки белгили империяны-Россейни  бла Великобританияны - жашауларында уллу ыз къойгъанды.  Къайда болса да атын иги  бла айтдыргъан, туугъан журтун, тилини даражасын бийикде тута билген адам болгъанды. 

Жангы секцияла ачылгъаны – жаш адамлагъа себеплик

Спортну талай тюрлюсюнден - ауур атлетикада, грек-рим тутушууда, каратеде, боксда, пауэрлифтингде - Олимпиада оюнланы призёрлары, дунияны, Европаны, къыралны, даражалы халкъла аралы эришиулени кёп чемпионлары Элбрус райондан чыкъгъандыла. Аны бла бирге районда физкультураны айнытыугъа да уллу эс бурулады, «Геолог» эм «Баксан» саулукъ кючлеу комплекслеге жангыз да спорт школлада жарау этгенле угъай, жаш адамла, абаданла да жюрюйдюле.  

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ БЕГИМИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ БЕГИМИ

Страницы