Все статьи

Чегем ауузну буруннгу эллери

Чегем ауузунда кёчгюнчюлюкге дери аслам эл бар эди. Аланы хар бирини да кесини энчи тарыхы, аты да болгъанды. Аланы бир къауумуну юсюнден биология илмуланы кандидаты Жаубермезланы Мурат архивле бла ишлеп, сейир затла жыйышдыргъанды. Аны ол иш бла шагъырей этейик.

Низамлыгъы, тирилиги бла да айырмалы

Къалабекланы Магомедни жашы Алим сабийлигинден да аскерчиликни сайларыгъын билип, КъМР-ни Жарыкъландырыу эм илму министерствосуну «Х.С. Деппу улу атлы 2-чи номерли кадет школ» орта билим берген махкемеде окъугъанды. Ызы бла Къабарты-Малкъар автомобиль-жол колледжни къызыл дипломгъа бошап, техник усталыкъны алгъанды. Аны бла бирге жаш эркин тутушуу, бокс бла да тири кюрешгенди, музыка школда къыл къобузда согъаргъа да юйреннгенди.

Сайлагъан усталыгъына сокъуранмагъанды

Жашууланы Магометни жашы Илияс Афганистан республикада интернационал борчун толтуруп, анда кёргюзтген батырлыгъы ючюн «За боевые заслуги» майдал бла саугъаланнганды. Анга бютюнда магъаналы эм къыйын ишни толтурургъа тюшгенди – душман къойгъан миналаны табып, аланы жокъ этерге.

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы алгъышлауу

Къабарты-Малкъар Республиканы хурметли жамауаты! Сизни Ата журтну къоруулаучусуну кюню бла алгъышлайма!
Бу байрам къыралыбызны аскерини бла флотуну махтаулу тарыхыны белгисиди. Быллай кюнде биз Ата журтубузну къоруулаучуларыны тюрлю-тюрлю тёлюлерин, къанлы къазауатда туугъан жерлери, Ата журтну эркинлиги эмда жалынчакъсызлыгъы ючюн жанларын-къанларын аямай кюрешгенлени уллу хурмет бла эсгеребиз, аланы жигитликлерине баш урабыз.
 

Орам тапландырылгъанды

«Къоркъуусуз эмда  качестволу жолла» деген миллет проектге тийишлиликде  Черек районну Жемтала элини ара орамыны  жолу тап халгъа келтирилгенди.

Миллет ашланы устасы

Чеченланы Бисо редакцияны къонагъы болуп, кесин, ишини юсюнден да кёп хапарлагъанды. Ол ушакъдан  оюмла бла сизни да  шагъырейлендирирге сюебиз.

 

«Катаракта: кёпле оздуруп келедиле»

 Катаракта (кёзлеге ау чабыу) жайылгъан аурууду, аны багъыуну  алчы амалын республикалы больницаны офтальмология бёлюмюнде хайырланадыла. Биз аны башчысы Марат Афаунов бла  ушакъ бардыргъанбыз.

 

Алан итле

Испанияда алано итле (бульдогла) неда алан эгерле бурунладан бери белгилидиле. Алимле айтханнга кёре, бешинчи ёмюрде Аланла Ибериягъа чабыууллукъ этгенлеринде биргелерине келтиргендиле. Аланланы бир къаууму Шимал Африкагъа кетгенлеринден сора, ала иелери бла анда-мында жайылгъандыла.

Предпринимательлени эл мюлкде къыйынлары уллуду

Къабарты-Малкъарда былтыр эл мюлк продукцияны 26,5 процентин фермерле бла энчи предпринимательле чыгъаргъандыла. Аны юсюнден КъМР-ни элчи мюлклени эмда эл мюлк кооперативлени Ассоциациясыны (АККОР) жыйылыуунда республиканы эл мюлк министри Хасан Сижажев айтханды. Кенгеш кёп болмай Чегем районда ётген эди.

Къошакъ файда алыргъа онгла бардыла

Эсигиздемиди, «Бриллиантовая рука» кинону жигити Лёликни: «Къуру айлыкъгъа жаша!» - деген къаргъышы? Бюгюнлюкде уа бу сёзле бютюнда магъаналы болгъанча, кёпле бир жерде ишлегенлери бла чекленип  къалмай, къошакъ файда излейдиле. Работа.ру сайт бардыргъан тинтиулеге кёре, россейлилени 43 проценти шёндю экинчи иш излейдиле, 19 проценти уа жангы жылгъы байрамланы кезиуюнде къошакъ  файда алгъандыла. Алайды да айлыкъгъа жашар онг бармыды, къошакъ файда къайдан чыгъады? Бу статьяда соруулагъа жууапла берирге кюреширикбиз.

Жетишимлени, адет-тёрелерибизни юсюнден да чам халда жазылгъанды

Быйыл газетибиз чыгъып башлагъанлы 100 жыл боллукъду. Изданияны тарыхы байды. Биринчи ол «Къарахалкъ», артда «Ленинчи жол», сора «Социалист Къабарты-Малкъар» деп чыгъып тургъанды.  Кёчгюнчюлюкден къайтхандан сора «Коммунизмге жол», 1991 жылдан бери уа «Заман» ат бла басмаланады. 1958 жылда изданияны редколлегиясы Басманы кюнюне жоралап къабыргъа газетни да чыгъаргъанды. Аны архивде табып, изданияны юбилей жылында басмалайбыз.

Керти шуёхлукъну унутмагъан парий

...Кюз арты эди. Тереклени сары-къызыл чапыракълары кюнню таякъларындан алтын бояулу жылтырайдыла. «Къарап-къарагъынчы кюз да жетди», - деп, аны болумларына да сейир эте, къоншум Ахматны къабагъына жетдим.

Энтта да эки кёпюр кенгертилликди

«Кавказ» трассаны бизни республиканы ичинде кесегинде эки кёпюрде реконструкция ишле бардырыллыкъдыла. Биринчиси Къоба-Таба элден узакъ бармай алайладады, экинчиси уа бу трасса бла Басхан – Къызбурун жол бирге къошулгъан жердеги кёпюрдю.

Ууну юйюнде асырагъанды

Наркотиклени законсуз сатыу-алыугъа къажау мадарланы толтургъан кезиуде РФ-ни ФСБ-сыны КъМР-де Управлениясыны къуллукъчулары полициячыла бла бирге ортаазиялы республикаладан бирини инсаныны бузукъчу ишин тыйгъандыла.

Адамлагъа кёл этдирте, ахшы хапарла эшитдире

Абадан тёлюню жашауунда радиону магъанасы уллу болгъанды десем, ётюрюк айтмам. Элледе 70-80-чи жыллада окъуна телевизорла хар юйюрде да жокъ эдиле. Радио уа хар кимде да болгъанды. 

«Малкъар эсиме къалай келип къалгъанын бирде ангылаялмай окъуна къалама»

Алгъаракълада белгилегенибизча, фахмулу жашыбыз, композитор Малкъондуланы Ахматха «Россей Федерацияны Композиторларыны союзуну келечиси» деген ат берилгенди, ол  музыкачыланы халкъла аралы гильдиясына киргенди.  Ахматны алгъышлап, анга бир къауум соруу да бергенбиз.

Таза, ариу сёзю бюгюн да эсибиздеди

Нальчикде  Къулий атлы орамда  онунчу номерли библиотекада белгили къабартылы назмучу Инна Кашежеваны эсгергендиле.  Тюбешиуню библиотеканы таматасы Багова Аминат  Мухамедовна эм аны биргесине ишлегенле хазырлагъандыла.

Болушлукъ ахча аслам боллукъду

2023 жылда Къабарты-Малкъарда онжети жылларына дери  сабийлери болгъан  150 минг ата-анагъа бир жолгъа тёлеу пособияла берилгендиле. Аланы алыр ючюн, ата-ана, сабий да Россей Федерацияны инсанлары болургъа керекдиле.

Жерчиликни айнытыуну къайгъысын кёре

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал аграр университетде эл мюлк илмуланы доктору, профессор Пётр  Лучковха аталып халкъла аралы илму-практика конференция ётгенди.   Анга чакъырылгъан сыйлы къонакъланы санында КъМР-ни эл мюлк министрини орунбасары  да болгъанды.

Сугъарылгъан жерлеге къошулады

Къабарты-Малкъарда«Агропромышленный комплексни продукциясыны экспорту» федерал проектге эм «Россейни мелиорация комплексин айнытыу»  ведомстволу программаны хайыры бла эл мюлкге бёлюннген жерлени алты мингинден артыгъында  сугъарылырча мадар этилгенди. Къыйматлы ишни бардырыугъа Басхан районда да аслам эс бурулады.

Страницы