Все статьи

Ток ючюн тёлерге унутмагъыз

Хайырланылгъан электрокючню багъасын келир айны онунчусуна дери тёлерге кереклисин къайтарып эсгередиле «Россети Шимал Кавказ» компанияда. 

Жарыкъландырыуну магъанасын ангылай

КъМР-ни Экономиканы айнытыу министри Рахайланы Борис Миллет банкны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню башчысыны къуллугъун толтургъан Аслан Калов бла тюбешгенди.

Москвадан специалистле бийик багъа бергендиле

Москвада «Ана бла бала» деген ХХШ битеуроссей илму-билим форумда Къабарты-Малкъарны Перинатал арасында сабийден ауурлукълары болгъан тиширыулагъа реанимация болушлукъ этиуню къурау Россейде айырмалы 98 араны санында бек игиледен бирине саналгъанды. 

Кишиге хата жетмегенди

2022 жылны 5 октябринде Жылы-Сууда ырхы келгенди, деп билдиргендиле МЧС-ге. 

Инспекторланы аманлыкъчыладан айыра билирча

МЧС-ни республикада Баш управлениясындан билдиргенлерине кёре, регионлада аманлыкъчыла, министерствону келечилерибиз деп, адамланы алдатхан кезиуле ачыкъланнгандыла. Аланы «къапханларына» аслам организация да тюшгендиле. 

Бий-Мырзаны къаласы

Бий-Мырза, Салал айтхан ырандан къутулуп, ол бекленип тургъан жерге къарагъанды.

Артта уялыргъа тюшмез ючюн

 «Россей Федерацияны Уголовный кодексине эм энчи законодательный актларына тюрлениуле кийириуню юсюнден» 207-чи номерли федерал законнга тийишлиликде пособияланы, компенсацияланы, субсидияланы эм башха социал тёлеулени хыйла бла алгъанла, жалгъан шартла бергенле эм тёлеулени тохтатыугъа келтирген информацияны жашыргъанла уголовный жууаплылыкъгъа тартылыргъа тийишлидиле.

Созайланы Сафар – къаялагъа ёрлеуде биринчи

Кисловодск шахарда къаялагъа ёрлеуден юниорланы араларында СКФО-ну чемпионаты къуралгъанды.  Анга округну регионларындан 10-15-жыллыкъ  спортчуладан 50-ге жууугъу  къатышхандыла.

Казбек Коков къурулуш ишле бла байламлы штабны жыйылыуун бардыргъанды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков капитал къурулуш ишле бла байламлы ыйыкъ сайын бардырылыучу штабны жыйылыуун бардыргъанды.

Терек бахчачыла бай тирлик сакълайдыла

Республикада терек бахчачылыкъ мюлкледе алмаланы къыш сортларын жыйыу башланнганды. КъМР-де ёсдюрюлген жемиш эмда наныкъ продукцияны арасында быллай алмала аслам жерни аладыла, дегендиле регионну Эл мюлк министерствосунда.

Ёмюрню жарымыны – къадарлары бирге

Уллайгъанланы кюнюне аталып ич ишле органланы Ветеранларыны советинде къууанчлы жыйылыу болгъанды. Ары жашауларын право низамны сакълау бла байлагъан юйюрле чакъырылгъандыла. Тюбешиуге къадарларын бирге элли жыл мындан алгъа байлагъан 8 юйюрню келечилери келгендиле.

Эсепге тюшюу бла байламлы жумушланы порталда тамамларча

Россейни Пенсия фонду тамамлагъан жумушланы иги кесегин интернет бла юйден чыкъмагъанлай алыргъа боллукъду.

Жер участканы законну бузмай хайырланырча

Жер участканы эркинлик бла хайырланыу – жерде ишлеуню низамын тохташдырыуну баш жорукъларындан бириди, аны талай тюрлюсю барды. 

Голлуда айтыш оюнла

Экинчи кесеги. Керти тюйюл эсе, сагъышлан

Кязимни узакъ жоллары

Кязим биринчи атламларын Холам-Бызынги ауушну бийик эллерини биринде этгенди. 

Къыралны жангы субъектлеринде «Единая Россияны» бёлюмлери ачылгъандыла

Донецк эм Луганск республикалада эмда  Херсон эм Запорожье областьлада «Единая Россия» партияны бёлюмлери ачылгъандыла.

Аскерчи нёгерлерин эсгергендиле

РФ-ни ФСБ-сыны КъМР-де Чекчи управлениясыны къуллукъчулары  Нальчикни 28-чи номерли школунда кишиликни дерсин бардырылгъандыла. Ол 2005 жылда Нальчикге аманлыкъчыла чабыуулукъ этгенлеринде бандитлени къолундан жоюлгъан тамата сержант Денис Сидоровични хурметине аталгъанды.

Наркотиклеге угъай дегендиле

«Сабийлерибизни саулукълары эм къоркъуусузлукълары ючюн» акциягъа эки мингдлен аслам школчу къатьышханды. Аны чеклеринде ангылатыу жумушла Нальчикнми алты мектебинде бардырылгъандыла.

Луганск халкъ республикадан Россей сабийлени кесине алыргъа кюрешеди

Россейде сабийле аз туугъанлары бла байламлы аланы Луганск халкъ республикадан кесине кёчюрюрге кюрешеди. Мындан алгъа ёксюз къалгъан жетмиш алты сабийни Москва областьха жибергендиле, деп билдиредиле оппозициялы телеграмм каналла. Аны юсюнден войнасфейками.рф телеграмм-канал жазады. 

Борчунг бар эсе, бер да къутул

Бу айда хайырланылгъан электрокючню багъасын келир айны онунчусуна дери тёлерге керекди деп белгилейдиле «Россети Шимал Кавказ» компанияда. Арада ангылашынмагъан хапарла болмаз ючюн счётчикни кёргюзтюулерин ай сайын 23-25 кюнледе ары жиберирге тийишлиди. Алай этилмесе, токну багъасын орта айлыкъ хайырланыугъа кёре тергерикдиле.

Страницы