Все статьи

Нальчикни орамлары эм жаяу жоллары тапландырадыла

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков Нальчикде жамауат тийрелени эм жаяу жолланы тапландырыу ишлени бардырылыуларына къарагъанды. Ол жумушла КъМР-ни къуралыууну 100-жыллыгъын белгилеуге хазырланыуну чеклеринде тындырыладыла.

Келгенлеге тынгылагъанды, тийишли буйрукъла бергенди

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков республиканы инсанларыны къаууму бла ыйыкъ сайын бардырыучу тюбешиуюн ётдюргенди

Терроризмге къажаулукъларын эришип кёргюзтгендиле

Республиканы Спорт министерствосу билдиргеннге кёре, бу кюнледе «Нальчик» спорткомплексде грек-рим тутушуудан «Спорт терроризмге къажауду» деген республикалы турнир бардырылгъанды.

«Аскер искусствола жашауумда энчи ыз къойгъандыла»

Бюгюнлюкде режиссёр, редактор Къойчуланы Джамиляны алгъаракълада умутландыргъан таэквондочуларыбыздан бири болгъанды.

Аякъ кийимле чыгъарыучу фабрика айнытыуну жолунда

Аскерчилеге аякъ кийимле чыгъарыучу «Комплект» фабрика Къабарты-Малкъарда ишлегенли онсегиз жыл болады.

Аскерчилерибизни жигитликлери ёмюрледе къалырча

Терс-Къолда орта школну окъуучулары бу кюнледе «Минги тауну жигитлери» деген подстанцияда болгъандыла.

Медиклени хурметлерин кёргендиле

Кёп болмай КъМР-ни саулукъ сакълау министри Рустам Калибатов коллегалары бла бирге  Уллу Ата журт урушда жоюлгъан медиклени эсгергенди.

Эришгендиле, гюлле да салгъандыла

 Бу кюнледе  Элбрус районну Терс-Къол  элиндеги спорт жаш тёлю  «Альборц» лагерьде   боевой искусстволаны  фестивалы бардырылады.

«Ёлюмсюз полк» халкъны биригиуюню белгисине бурулгъанды

«Ёлюмсюз полк» акция  Уллу Хорламны байрамыны теренлигин ангыларгъа себеплик этеди. Бюгюнлюкде ансыз къууанчланы акъылгъа келтирирге да къыйынды.

Бетлеринден нюрлери кетмейди

Акъ-Сууда къоншула, эллиле да, жууукъла–тенгле да Кючмезланы Султанны бла Софияны бек сюедиле, сый-хурмет бередиле. Бу огъурлу адамла юйюр къурагъанлы жетмиш жыл болады! Нальчик ЗАГС-ны башчысы Валентина Шериева редакциягъа сёлешип: «Султан бла Софияны юслеринден битеу газетледе да басмаланса материал, иги боллукъ эди, ала жаш тёлюге ариу юлгюдюле», - дегенди.

«Сабийлерибизге къойгъан дуния кёбюсюнде аланы кеслерине кёре боллукъду»

Бюгюнлюкде сабийлени окъутуу бла бирге аланы адам къылыкъгъа юйретиуге уллу магъана бериледи. Ма аны юсюнденди Быллымны мектебинде орус тилден бла литературадан окъутхан устаз Ёзденланы Афуажан бла ушагъыбыз.  

Кофени сатыу азаямы барады?

Буруннгу жыл бла тенглешдиргенде, былтыр бизни къыралда кофени сатыу 8,7 процентге азайгъанды. Алай бла 2021 жылда Россейде 164,2 минг тонна кофе сатылгъанды, дегенди «Росчайкофе» биригиуню башчысы Рамаз Чантурия. Ол айтханнга кёре, азайыу 2020 жылда окъуна башланнган эди. Быйыл а ол энтта да жети процентге тюшерикди. Тинтиуле бардыргъан Ipsos компанияда анга шагъатлыкъ этгендиле. Былтыр соруулагъа къатышханланы 37,6 проценти тартылгъан эмда бюртюклю кофени сайлагъандыла. Алай аны аллында жыл а бу кёрюмдю 42,1 процент бола эди.

Аз тюбеген къанатлыла кёп жайылырча

Битеудунияда кийик табийгъатны фондуну бёлюмю (WWF) эм РАН-ны Къабарты-Малкъарда тау тийрелени экологиясыны институтуну специалистлери быйыл июльда республикада аз тюбеген къанатлыланы картасын хазырларыкъдыла. Анга кёре келир заманда аланы агъачны энчи сакъланнган жерлерине (ОЗУ) къошарча мадар этилликди.   

Тау башында терек бахча

Халкъ Азиягъа кёчюрюлгенден сора эллерибизде онюч жылны ичинде юйле, башха журтла къардан, жауундан, башха заранладан да тозурагъандыла, оюлгъандыла.

Хар кюнюн да игиликге жоралагъанды

Созайланы Къылычны жашы Хадис бла биринчи кере ол «Къабмалкъкиновидеопредприятие» къырал учрежденияны  директору болуп ишлегенинде танышхан эдим. Артда уа Къабарты-Малкъар къырал университетде бютюн иги билгенме. Курсубузда андан тамата жокъ эди. Ариу тилли, огъурлу адам. Ма алай къалгъанды аны таныгъанланы эслеринде ол.

Низамлылыгъы, ётгюрлюгю ючюн – анасына ыспас

Махийланы Хызырны бла Зульфияны жашлары Мухаммат 2021 жылны 15 декабринде аскерге чакъырылгъанды. Ол  Дондагъы Ростов областьны Новочеркасск шахарында бёлюмге тюшгенди.

Россейни биринчилигине къатышырыкъдыла

Республиканы Спорт министерствосу билдиргеннге кёре, бу кюнледе Нальчикде тхэквондону ВТФ тюрлюсюнден СКФО-ну биринчилиги бардырылгъанды. Ол 12-14-жыллыкъ жаш спортчуланы араларында ётгенди. Ары СКФО-гъа кирген алты субъектден 200-ге жууукъ спорчу къатышханды.

Илмуну жолунда бийикликлеге жетген алим

Белгили алим, техника илмуланы доктору, профессор, СССР-ни Министрлерини Советини Илму эм техника жаны бла саугъасыны иеси, РФ-ни илмусуну сыйлы къуллукъчусу, Россейни Керти илмуланы академиясыны академиги, Россейни Илмула академиясыны Къабарты-Малкъар Илму арасын къурагъан Пётр Мацович Ивановха бу кюнледе 80 жыл толады.

Уруш баргъан жерлени жокълагъандыла

Орус география обществону «Альтаир» жаш тёлю клубуну келечилери, Уллу Хорламны 77-жыллыгъына жоралап, 1942 жылда Нальчик-Орджоникидзе къорууланыу ызда болгъан сермешлени маршруту бла ётгендиле. Аланы жоллары Нальчикде башланып Нарт-Уя бла Аушигерге дери болгъанды, битеуда 18 километрге жетгенди. Клубну биргесине жолоучулукъгъа Битеуроссей халкъ фронтну регион бёлюмюню келечилери бла ФСБ-ны регион управлениясыны чекчилери да атланнгандыла.

«Сайлауума бир кере да сокъуранмагъанма»

Шауаланы Залимханны жашы Мухтарны спортда, адамланы къутхарыуда жетишимлерини юслеринден эшите тургъанма. Кесине уа 2004 жылны тогъузунчу сентябринде тюбеген эдим. Ол кюн «Эльбрус» къутхарыу отрядха «УАЗ» ачыкъ акционер общество хар жерде да тыйгъычсыз жюрюучю машинаны саугъа этген эди. Ол заманда отряддан бешеулен болуп, башчылары Тилланы Борис да, Минги тауну онг жанында бетине 4000 метр бийикликге чыкъгъан эдиле.

Страницы