Все статьи

Бийик кёрюмдюлери бла къууандыргъандыла

Бу кюнледе мектеплени бошагъанланы борчлу халда берилген асламлы ЕГЭ-леринден биринчисини – орус тилни – эсеплери белгили болгъандыла. Бу жол да бизни сабийле бийик баллары бла къууандырыр ючюн къалмагъандыла.

Жолла тапландырыладыла

КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосуну келечилери Булунгу таба баргъан жолда жангыртыу ишле къалай бардырылгъанына къарагъандыла. 

Аты тюрленнгенди, магъанасы уа къалгъанды – ишчи усталыкълагъа юйретиу

Жашлыкъ, учунуулукъ, хунерлик эмда усталыкъ – битеу бу ышанла Тырныауузда Элбрус регион колледжни  устазларында, юйретиучюлеринде бла окъуучуларында бардыла. Бу  окъуу–юйретиу юй районда, шахарда да  эм эрттегилиледен бириди. Бусагъатда анга   Этезланы Масхутну къызы Танизад башчылыкъ этеди. Бюгюн ол редакцияны къонагъыды.

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ УКАЗЫ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ

У К А З Ы

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ УКАЗЫ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ

У К А З Ы

«Миллетибиз энчилигин сакълап, насыплы жашау этерин тилейме»

Быйыл ислам динде эки уллу байрамладан бири – Къурман – 16 июньнга тюшеди. Бюгюнлюкде уа дуния башында битеу къыралладан да муслийманла, ол санда Къабарты-Малкъарны инсанлары да, Меккада жыйылып, хажиликни толтурадыла.

Алгъышлау

Къабарты-Малкъар  Республиканы Башчысы К.В. Коковну Къурман байрам бла  алгъышлауу

Минги таугъа – къырал байракъла бла

РФ-ни МЧС-ини Элбрус излеу-къутхарыу отрядыны къутхарыучусу Глашланы Ислам Минги тауну тёппесине РФ-ни Президенти Владимир Путинни суратын чыгъаргъанды. Бу атламын ол Россейни кюнюне жоралагъанды. 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ БЕГИМИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ

Б Е Г И М И

АТА ЖУРТНУ БАГЪАЛАРГЪА, КЪОРУУЛАРГЪА ЧАКЪЫРА

Бу кюнледе Къабарты-Малкъарны Владимир Вороков атлы культура фондунда «Мен сени сюеме, Россеё!» деген аты бла Россейни  эмда Орус тилни кюнлерине  аталгъан тюбешиу болгъанды. 

 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ УКАЗЫ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ

У К А З Ы

Нек ашыкъмадым насыбыма?..

Эртте - эртте, талай жыл мындан алгъа, ма бюгюнча, бир ариу кюн, терек чапыракъланы шыбырдагъанларына тынгылай, алайда олтурдум. Жаш эдим, жарыкъ умутларым бла. Кесим да билмей, зат сакълагъанча, бираз турдум. Ингир ала жууукълашды. Кюн да таула артына ауа, ахыр таякълары бла къаяланы тёппелерин къызарта башлагъанды. Юйге кетер акъылда, ёрге тургъанлай, сени кёрдюм.

Художниклени тарыхха кийирген Даниял

Аллай адамла боладыла, кеслерине артыкъ сый излемей, жашауларын дуниягъа керекли затха атагъан. Хаджиланы Даниял  белгили коллекционер, меценат, илмуланы эм искусстволаны Петров атлы академиясыны члени бизни аллай адамларыбыздан эди.

Бизде тиширыуну сыйы къачанда бийик болгъанды

Арт кезиуде Кавказда къыз къачырыугъа энчи эс бёледиле. Халкъланы асламы аны айыплы жумушха санайдыла. Сёз ючюн, Чеченде аны ючюн тазир окъуна саладыла. Болсада кёп жылланы ичинде эрге къачып барыуну биреу сыйсыз ишге санамагъанды.  Бизни халкъда уа болум къалайды, деген соруу туугъаны себепли, бу материалны хазырларгъа таукел болгъанма.

Хаж тюрлю-тюрлю сылтаула бла бир ненча кере болмай къалгъанды

Шёндю битеу къыралладан да муслийманла жыйылып, исламны фарызларындан бири хажиликни толтурадыла.  2020 жылда пандемия бла байламлы исламны тарыхында биринчи кере  болуп хаж къылынырыкъ тюйюлдю деген хапарны асламлы информация органла  терк жайгъан эдиле.  Алай тарыхчыланы жазгъанларына кёре, исламгъа дери кезиуде, Мухаммад файгъамбар, Аллахны саламы анга болсун, динни жайгъандан сора да, битеу да бирге хажилик 40 кере толтурулмагъанын ачыкълагъандыла, ол санда озгъан ёмюрню 80-чи жылларында да.

Адамны жашауун узакъ этер амалла

Адам улу жаратылгъанлы узакъ ёмюр жашауну тасхаларын излей келеди. Бир къауум специалистлени оюмларына кёре,  кесин тап жюрютген, саулугъу иги болгъан  120-130 жыллыкъ ёмюрню жашаргъа боллукъду. Башхалары уа андан да кёпню   айтадыла. Да сора биз андан иги да аз нек жашайбыз? Жашауну ол осал кезиуюн артхаракъ атаргъа онг бармыды? Ма ол соруулагъа жууап излей, федерал басмада тапхан билдириулени басмалайбыз.

Алимле сынамларын туура этгендиле

Къабарты-Малкъар къырал аграр университетде «Къурулушда, табийгъатха къарауда эмда эл мюлкде ишлени  механизациялауда жангы амалла» деген битеуроссей илму-сынам конференция ётгенди.

Водительни кеси бла болургъа керек затла

Жоллада жюрюуде жорукълада водительлени къаллай борчлары болгъаны жик-жиги бла белгиленеди. Аланы улоуларында бир-бир затла болургъа керекдиле деген жорукъ эркинлик тюйюлдю, закон бла салыннган излемди. 

Жазылыу кампания бир ыйыкъдан бошаллыкъды

«Заман» миллетибизни жангыз газетиди. Ол халкъны къыраллыгъыны бир белгисиди, ниет хазнасын сакъларгъа да уллу къошумчулукъ этеди.

ЖКХ ючюн артыгъы бла тёлеген эсегиз…

Бирде коммунал жумушла ючюн келген тёлеу къагъытда биз сакълагъан угъай, башха затла жазылып боладыла. Сёз ючюн, токну, газны, сууну багъалары уллуракъ болуп. Тёлегенден сора, ала терс тергелгенлерин билсегиз, артыкъ бергенигизни ызына къайтарыргъа боллукъсуз.

Страницы