Календарь событий

09 мая 2022

Аслангерийни ётгюр уланлары

Габоланы Аслангерийни Чегем аузунда танымагъан хазна жокъ эди. Аны уллу юйюрюнде алты къыз бла беш жаш ёсгендиле. Уллу Ата журт уруш башланнганда, къаяла кибик жашлары, къолларына сауут алып, душман бла сермешгендиле. Жашланы таматасы Хаждауут билимли адам эди. Ростовда бийик партия школда окъуп къайтхандан сора, райкомну экинчи секретары болуп тургъанды. Аллына жарсыуу бла келген адамлагъа уллу кёллюлюк этмегенди, къолундан келгенича болушханды.