Календарь событий

30 апреля 2022

Муратыбыз – миллетлени жууукълашдырыуду, шуёх байламлыкъланы кючлеудю

«Къонакъбайлыкъ» проект 2009 жылдан бери жетишимли бардырылады. Кеси да халкъла аралы даражагъа жетгенди. Болсада  2020-2021 жыллада пандемияны хатасындан ол бардырылмай тургъанды. Быйыл а  аны къурагъан КъМР-ни Миллетлени ишлери эмда жамауат проектле жаны бла министерствосу бу жумушну жангыдан къолгъа алгъанды. Аны бла бирге уа жангылыкъла да кийиргенди: проект, хар замандача, жайда угъай, жаз башында бардырылады. Дагъыда бу жол анга жаланда республиканы районларында, шахарларында жашагъан жашла къатышадыла.