Календарь событий

13 мая 2022

Уллу Ата журт урушха жораланнган турнир

Республиканы Спорт министерствосу билдиргеннге кёре, бу кюнледе «Кенже» спорткомплексде дзюдодан Уллу Ата журт урушха жораланнган турнир бардырылгъанды.

Акътамакъ

Малкъар ауузладан биринде, чукуйлары бла акъ булутланы жырып, бийиклеге, аламгъа тартылгъан къаяла ортасы бла, чокъуракъ тамычыны тауусулмазлыкъ жырын айта,  кенг ёзенлени юсю бла, узакъ тенгизге жортады тау череги.

Сыйлы ат берилгенди

«Россети Шимал Кавказ» компания «Аскер махтаулукъну энергообъекти» деген социал-патриотлукъ акция бардырып башлагъанды. Анда аны Кавказ ючюн сермеш башланнганлы 80 жыл толгъанына атагъандыла.

Ишлери къыйынды, жууашлыды

Былтыр Къабарты-Малкъарда терк медицина  болушлукъ берген службаны келечилери 80 мингден аслам саусузгъа къарагъандыла.

Карате адамны къарыулу, терк этгенинден тышында, сабырлыкъгъа, тёзюмлюлюкге юйретеди, огъурсузлукъну унамайды

 Настуланы Ислам умутландыргъан каратечилерибизден бириди, къыралны жыйымдыкъ къауумуну санындады. Ол Кёнделенде Настуланы Расулну бла Мёчюланы Лейляны юйюрлеринде туугъанды, бусагъатда Нальчикде жашайды.

Ветеранлагъа къырал не бла болушады?

Бизни къырал 9 майда Хорламны кюнюн белгилейди. Уллу Ата журт урушну ветеранларына бу кюн бютюнда жарыкъ, жылы, ыразылыкъ сёзле айтыладыла.

Баскетболчу жаш «доммакъны» алгъанды

Бу кюнледе Беккиланы Харун баскетболдан «Локомотив Кубань» клубну арасында Россейни  биринчилигинде доммакъ майдалгъа тийишли болгъанды.

Читадан алты майдал бла

Бу кюнледе Чита шахарны «Мегаполис-Спорт» деген спорт комплексинде эркин тутушуудан Россейни  биринчилиги ётгенди. Ол онсегиз жыллары толмагъан спортчуланы араларында бардырылгъанды

Байрамны ветеранны арбазына келтиргендиле

Росгвардияны КъМР-де Управлениясыны къуллукъчулары эмда  Звездный элде аскер бёлюмню оркестри Уллу Ата журт урушну ветераны Семен Хармацха энчи байрам къурагъандыла.

Жангы усталыкъгъа юйренирге онг барды

Санкцияла, тыш къыраллы компанияла Россейде ишлерин  тохтатханларыны юсюнден билдириуле урунуу рынокну болумун тюрлендирмей къоймагъандыла.

Ариулукъну, тазалыкъны, миллет сезимни сакълагъан макъамла

РФ-ни, КъМР-ни  да искусстволарыны сыйлы къуллукъчусу, республиканы Къырал саугъасыны лауреаты, РФ-ни Композиторларыны союзуну члени Владимир Моловну (1940-2021 ж.ж) аты республикадан тышында да белгилиди.