Календарь событий

29 мая 2022

Россейни жыйымдыкъ командасына киргенди

Уфада 16 жыллары толмагъан жашчыкъланы араларында грек-рим тутушуудан Россейни биринчилиги бардырылгъанды.

Эринмей, эрикмей уруннганны къолундан не да келеди

– Бир жыл Къабарты-Малкъарны эл мюлкде ишлегенлерини делегациясы бла бирге Адыгея Республикагъа барабыз. Анда бизни сейирлик алмалары болгъан терек бахчагъа элтедиле. Республикабызны ол замандагъы башчысы, Арсен Каноков аланы кёрюп: «Бизде уа быллай алмала нек жокъдула?» – деп сорады. Министрледен бири уа: «Барды, Лячинкъаягъа баргъан жолну онг жанында быладан эсе ариу, татыулулары да аламат алма терек бахча ёседи», – дейди Байсыланы Мухажир мени бла ушагъында.

Чынтты генерал

Бабаланы Къайтмырзаны жашы Солтанны юсюнден жазгъан бир жаны бла тынчды, экинчи жаны бла уа къыйынды. Ол тамашалыкъ, акъылы, илмусу болгъан адам эди. Право низамны сакълауда, республиканы жамауат-политика жашауунда эм тарых илмуда да иги ыз къойгъанды.

Нейтринону жашырынлыкъларына тюшюндюре

Кёп болмай «Наука» телеканал «Меганаука» проетини чеклеринде Нейтрино обсерваторияда болуп, аны ишини юсюнден съёмкала бардыргъанды.