Кеси аллына иш къурагъаннга пособие берилемиди?

Быллай адам ишсизге саналмайды, аны себепли тийишли къырал  арада эсепге туруп, анда болушлукъ алыр амалы жокъду. Пособие алыргъа сюе эсе уа, НПД («профессионал доход») деген налогну тёлеуню тыйып, налог службада эсепден чыгъаргъа керекди. Алай этген женгилди. «Мени налогум» приложениягъа кирип, анда энчи кабинетде (https://lknpd.nalog.ru/) «Эсепден чыгъаргъа» деген кнопканы басаргъа керекди. Бир сутканы ичинде анга шагъатха жууап келликди.

Спорт бла кюрешгенле налогну бир кесегин къайтарыргъа боллукъмудула?

Физкультура эм спорт бла кюрешгенле, тийишли жумушла ючюн ахча тёлей эселе, аны бир кесегин артха къайтараллыкъдыла. Къырал Думаны интернет-сайтында (http://duma.gov.ru/news/52090/) аны юсюнден толу информация басмаланады.

Алай ахчаны быллай жумушланы жаланда РФ-ни Спорт министерствосу дурус кёрген организациялада хайырлансагъыз алыргъа боллукъду. Аны тизмеси ма мында басмаланады: http://minsport.gov.ru/activities/o-nalogovom-vychete-za-zanyatiya-sportom/. Сиз анда этген къоранчха шагъатха касса чекни эмда келишимни кёргюзтюрге керексиз. Налог службада аланы сюзерикдиле, тюзлюгюн тохташдыргъанларындан сора,  ары дери тёленнген (НДФЛ) налогну бир кесегин сизге къайтарлыкъдыла.

Мында энтта да бир амал барды: заявленияны налог службагъа угъай, ишлеген жеригизде берирге болады. Анда уа ол тёлерик налогугъуздан сизге къайтарыргъа тийишли кесегин тыймай турлукъдула. Былай алып къарагъанда, артда къайтарыллыкъны бла шёндю тыйылмай турлукъну башхалыгъы жокъду.

Саулай айтханда, быллай жумушла ючюн бир жылны ичинде этилген къоранчланы мардасы 120 минг сом бла чекленеди. Ол айтханыбыз: ма аллай бирден бу амал бла 13 процентин къайтарыргъа онг бериледи

Хакъ тёлемей жангы усталыкъ алыр онг бармыды?

Бизни къыралда бюгюнлюкде хакъ тёлемей жангы затлагъа юйретген 24 мингден артыкъ программа барды. Аланы бирлеринде усталыкъны кючлендирирге болады, башхаларында уа жангыларына юйренирге. Сёз ючюн, «Демография» миллет проектни чеклеринде, быллай амал ма бу къауумлагъа киргенлеге бериледи:

  • жыл санлары 35-ге жетмегенлеге эмда 50-ден атлагъанлагъа;
  • гитче сабийлери болгъан тиширыулагъа;
  • урунуу биржада эсепге тургъан ишсизлеге.

Окъутуу тюрлю-тюрлю халлада бардырылады, бирде жерине да бармай алай. Бу ишни ма была тамамлайдыла: Ворлдскиллс Россия (https://t.me/worldskillsrussia); Томский государственный университет (https://t.me/tomskuniversity); Российская академия народного хозяйства и государственной службы (https://t.me/mainranepa). Заявканы «Работа России» (https://trudvsem.ru/information-pages/support-employment/) сайтда берирге боллукъду.

«Сабий пособияла» къалай тергеледиле?

Быйыл 3-7 жыллыкъ сабийлери болгъан асламыракъ юйюрге болушлукъ берилликди. Бу жыл санлы сабийлеге пособияланы айлыкъ ёлчемин, ата-аналаны ахыргъы юч айны ичинде ишлеген ахчаларына кёре тергеп тургъандыла. Энди уа, аладан къайсылары да болсун – башхасы жокъду, быйыл биринчи мартдан сора ишден чыкъгъан эселе, ол ары дери (юч айны) ишлеген ахчаны санарыкъ тюйюлдюле. 8-17 жыллыкъ сабийлеге пособияла да ма быллай жорукълагъа кёре тергеледиле. Иш алай быйылны ахырына дери барлыкъды.

Сакъатлагъа электрон сертификат деген ол неди?

Сакъатлагъа къырал электрон сертификатла береди. Алагъа бу адамла кеслерине тийишли реабилитация затла сатып алыргъа боллукъдула. Сёз ючюн къулакълары игирек эшитирча аппаратла, къолтукъ таякъла…

Алгъын жыллада быллай затла излегенле Социал страхование фондха барыргъа керек эдиле. Неда аланы кеслери сатып алыргъа. Энди уа бу сертификат къоллу болуп, ол кереклерин, къайдан сюйселе да, сатып алыргъа эркиндиле.

Электрон сертификат деп социал жумушланы жалчытыу системада электрон жазыугъа айтадыла. Ол кеси да «МИР» карточкагъа къошулады. Аны алыр ючюн «Госуслуги» сайтда неда МФЦ-да заявление берирге тийишлиди. Бюгюнлюкде бу сертификатны 970 тюкенде эмда 37 интернет-сайтда хайырланыргъа жарайды. Аны бла сатып алыргъа боллукъ аберилени тизмесинде 190 зат барды.

 

 

 

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: